Kultuur ja sportMuuseum

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kohtla‑Järve Põlevkivimuuseumi põhimäärus

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.04.2017, 31

Kohtla‑Järve Põlevkivimuuseumi põhimäärus

Vastu võetud 11.04.2017 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Kohtla‑Järve linna põhimääruse § 19 lõike 2 punkti 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kohtla-Järve Põlevkivimuuseum (edaspidi muuseum) on Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatav asutus.

  (2) Muuseumi ametlik nimi on:
  1) eesti keeles – Kohtla-Järve Põlevkivimuuseum;
  2) inglise keeles – Kohtla-Järve Museum of Oil Shale;
  3) vene keeles – Кохтла-Ярвеский Музей Сланца.

  (3) Muuseumi ametlik akronüüm on PKM.

  (4) Muuseum juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Kohtla-Järve linna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (5) Muuseumi põhimääruse kinnitab ja seda muudab Kohtla-Järve Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

  (6) Muuseumi asutamise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Kohtla-Järve Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu).

§ 2.   Muuseumi asukoht ja postiaadress

  (1) Muuseumi asukohaks on Kohtla-Järve linn (edaspidi linn).

  (2) Muuseumi postiaadress on Tuuslari 22, 30322 Kohtla‑Järve linn, Ida‑Virumaa, milles tegutseb muuseumi püsiekspositsioon.

  (3) Muuseumi valduses on hoone aadressiga Tuuslari 18a, 30322 Kohtla-Järve linn, Ida-Virumaa, milles tegutseb Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumi Valge Saal.

§ 3.   Pitsat, sümboolika ja veebileht

  (1) Muuseumil on pitsat, sümboolika ja blanketid.

  (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kinnitab muuseumi direktor käskkirjaga.

  (3) Muuseumi veebileht www.pkm.ee.

  (4) Muuseumi e-posti aadress [email protected].

§ 4.   Tegevuse eesmärk

  Muuseumi tegevuse eesmärkideks on:
  1) põlevkivitööstuse ja lähipiirkonna ajaloopärandi ning tänapäeva kajastava materjali kogumine, säilitamine, uurimine ning vahendamine hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel;
  2) ajutiste näituste korraldamine oma ruumides ja muuseumi poolt hallatavatel eksponeerimise pindadel ning nendega seotud hariduslike, teaduslike ja elamuslike sündmuste korraldamine;
  3) koostöölepingutest tulenevate tegevuste korraldamine jälgides seadusandlust.

§ 5.   Muuseumi ülesanded

  (1) Muuseumi ülesanneteks on:
  1) koguda põlevkivitööstuse ja lähipiirkonna ajaloopärandi ning tänapäeva kajastavat materjali Eestis ja välisriikides;
  2) säilitada kogutud museaale, korraldab nende dokumenteerimist ja kirjeldamist ning vajadusel konserveerimist ja restaureerimist;
  3) esitada ja vahetada kultuuripärandit avalikkusele näituste, haridusprogrammide, trükiste, meedia ning avalike sündmuste kaudu;
  4) teenindada asutusi, organisatsioone ja uurijaid vastavalt muuseumikogu korralduse põhimõtetele ja teenuste hinnakirjale;
  5) teha oma põhiülesandest lähtuvat uurimistööd, korraldada konverentse ja seminare, kirjastada ja avaldada artikleid, aastaraamatuid, katalooge ning muid muuseumi ainevaldkonnale vastavaid väljaandeid koostöös valdkonna asutustega Eestis ja välisriikides;
  6) osaleda valdkonna erinevate organisatsioonide, liitude ja töögruppide tegevuses;
  7) moodustada ülesannete paremaks täitmiseks komisjone ja töögruppe;
  8) osaleda vastavalt võimalustele miljööväärtuslike alade ja tööstus- ja kultuurmaastike seires, Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu koostamises ja kultuuripärandi inventeerimisel ning teha Muinsuskaitseametile ettepanekuid kultuuriväärtusega asjade mälestisteks tunnistamiseks;
  9) teha koostööd teiste muuseumide ja muude institutsioonidega Eestis ja välisriikides;
  10) viia läbi koolitusi, anda konsultatsioone ja teostada ekspertiise muuseumi ainevaldkonnale vastava materjali kohta;
  11) korraldada muuseumi ja lähipiirkonda kajastavate meenete müüki ning organiseerida näitusi, näitusmüüke ja oksjoneid;
  12) teostada muid seadusega kooskõlas olevaid tehinguid ja sõlmida lepinguid, mis on vajalikud muuseumi edukaks tegevuseks;
  13) arvestada oma ülesannete täitmisel muu hulgas laste ja puuetega inimeste vajadusi;
  14) täita teisi seaduse või teiste õigusaktidega ja koostöölepingutega pandud ülesandeid.

  (2) Muuseum osutab tasulisi teenuseid ja annab üürile oma valduses ja käsutuses olevat vara vastavalt kehtivale seadusandlusele ja linnavalitsuse poolt kinnitatud hinnakirjale.

  (3) Muuseum on kohustatud täitma käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid, linnavolikogu ja linnavalitsuse poolt kehtestatud õigusakte ning sihtotstarbeliselt kasutama muuseumi käsutuses olevat linnavara.

§ 6.   Muuseumikogu

  (1) Muuseumikogud koosnevad põhi- ja abifondidest. Muuseumikogude täiendamisel tegutseb muuseum iseseisvalt.

  (2) Museaalide arvelevõtmine ja säilitamine toimub seadusega kehtestatud korras.

  (3) Muuseum võib museaale üle anda teisele muuseumile ainult juhul, kui üleandmine ei kahjusta muuseumikogu terviklikkust. Museaalide üleandmise ja/või väljaarvamise muuseumikogust otsustab linnavalitsus linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

  (4) Museaalide ajutist kasutada andmist teistele asutustele ja isikutele võib muuseum otsustada iseseisvalt.

§ 7.   Muuseumi juhtimine

  (1) Muuseumi tegevust juhib direktor. Töölepingu direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb üles linnapea või tema volitud ametiisik.

  (2) Direktor juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja teistest kehtivatest õigusaktidest, ametijuhendist ning käesolevast põhimäärusest.

  (3) Direktor on muuseumi seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse perioodil.

  (4) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab linnavalitsus. Direktori kinnitab ametisse linnavalitsus.

  (5) Muuseumi direktorit asendab puhkusel või töölähetuses olemise ajal ning haigestumise korral muuseumi direktori poolt määratud isik.

§ 8.   Direktori ülesanded

  Muuseumi direktor:
  1) planeerib ja juhib muuseumi tegevust ning vastutab muuseumile põhimäärusega pandud ülesannete täitmise eest;
  2) vastutab muuseumi tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ning vajadusel annab sellest aru linnavalitsusele;
  3) esitab linnavalitsusele kinnitamiseks muuseumi koosseisu;
  4) kuulutab vajaduse korral töökoha täitmiseks välja konkursi;
  5) korraldab muuseumis tervisekaitse-, tööohutus-, töötervishoiu- ja tuleohutusnõuetest kinnipidamist;
  6) esindab oma pädevuse piires muuseumi ja volitab selleks vajadusel teisi isikuid;
  7) sõlmib juriidiliste ja füüsiliste isikutega lepinguid ning sooritab muid tehinguid;
  8) kasutab ja käsutab muuseumi valduses olevat linnavara ja muuseumi rahalisi vahendeid ning tagab nende säilimise, sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
  9) annab muuseumi tegevuse juhtimiseks ja korraldamiseks käskkirju ning ning suulisi või kirjalikke korraldusi;
  10) kinnitab seadustega kehtestatud korras muuseumi töökorralduse reeglid, samuti muud muuseumisisesed eeskirjad ning kontrollib nende täitmist;
  11) kinnitab muuseumikogu korralduse põhimõtted ning muuseumi kogumispõhimõtted, arvestades kehtestatud nõudeid;
  12) moodustab vajaduse korral muuseumi juurde nõuandva õigusega alalisi või ajutisi komisjone ja töörühmi ning määrab nende ülesanded, töökorra ja koosseisu;
  13) teeb linnavalitsusele ettepanekuid muuseumi sisulise tegevuse arendamiseks ning majandusliku olukorra parandamiseks;
  14) täidab teisi muuseumi juhtimiseks vajalikke ja talle õigusaktidega määratud ülesandeid.

§ 9.   Muuseumi struktuur ja töötajad

  (1) Muuseum on osakondadeta terviklik organisatsioon, millesse kuuluvad:
  1) Valge Saal – kasutatav akronüüm on PKM VS, aadressiga Tuuslari 18a, 30322 Kohtla‑Järve linn, Ida-Virumaa;
  2) Virtuaalne filiaal - kasutatav akronüüm on PKM VF, aadressiga Tuuslari 18a, 30322 Kohtla‑Järve linn, Ida-Virumaa.

  (2) Muuseumi struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitab linnavalitsus direktori taotluse alusel.

  (3) Muuseumi struktuuri võivad kuuluda väljaspool eelpool nimetatud üksusi asuvad töötajad, kes toetavad muuseumi põhiülesande või koostöölepingutest tulenevate ülesannete täitmist ja alluvad vahetult direktorile.

  (4) Töölepingud töötajatega sõlmib, muudab ja ütleb üles direktor.

  (5) Töötajate õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töölepingute, ametijuhendite ja töökorralduse reeglitega, mis on kooskõlas kehtiva seadusandlusega.

§ 10.   Vara

  (1) Muuseumi vara kuulub linna omandisse.

  (2) Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

  (3) Muuseumi valduses olevat linnavara kasutab muuseum sihtotstarbeliselt põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmiseks. Muuseumi valduses oleva linnavara omandivormi muutmine ja linnale varaliste kohustuste võtmine toimub linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

  (4) Muuseumi valduses olev vara kajastub linnavalitsuse bilansis.

  (5) Muuseumi raamatupidamist korraldab linnavalitsus õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 11.   Eelarve ja rahastamine

  (1) Muuseum tegutseb kinnitatud eelarve piires.

  (2) Muuseumi eelarve koostatakse majandusaastaks. Muuseumi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

  (3) Muuseumi aastaeelarve kinnitab linnavalitus.

  (4) Eelarve sihipärase kasutamise eest vastutab direktor.

  (5) Muuseumil on oma pangakonto.

  (6) Muuseumi tegevust finantseeritakse linna eelarvest ja teistest allikatest saadud vahenditest, mis võivad moodustuda riigi eelarvest laekuvatest vahenditest, tasuliste teenuste osutamisest ja tegevuse tulemusena saadud vahenditest, fondide ja projektide sihtotstarbelistest vahenditest, asutuste, ettevõtete, organisatsioonide ja üksikisikute annetustest ning teistest vahenditest.

  (7) Piletite hindade ja teiste muuseumi poolt osutatavate teenuste hinnad kinnitab linnavalitsus direktori taotluse alusel.

§ 12.   Asjaajamine

  (1) Muuseumi asjaajamiskeeleks on eesti keel.

  (2) Muuseumi asjaajamine toimub vastavuses muuseumi asjaajamiskorraga. Muuseumi asjaajamiskorra kinnitab direktor.

  (3) Muuseumi tegevuseks vajalik dokumentatsioon vormistatakse õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 13.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Teenistuslikku järelevalvet muuseumi ja selle direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

  (2) Muuseum esitab linnavalitsusele oma tegevuse aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras.

  (3) Muuseumi rahaliste vahendite ja vara kasutamist kontrollib linnavalitsus ja/või linnavolikogu revisjonikomisjon linna õigusaktides sätestatud korras.

  (4) Muuseumi ülesannete täitmist kontrollib linnavalitsus.

§ 14.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Muuseumi ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu.

  (2) Muuseumi tegevuse lõpetamisel võidakse muuseumikogu koos dokumentatsiooniga anda üle teisele muuseumile linnavolikogu otsuse alusel.

§ 15.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 10. aprillist 2017. a.

Ljudmila Jantšenko
linnapea

Vadim Vilde
õigusnõunik linnasekretäri asendaja

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json