Teksti suurus:

Tori Sotsiaalmaja põhimäärus

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.04.2017, 37

Tori Sotsiaalmaja põhimäärus

Vastu võetud 19.04.2017 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldosa

  (1) Tori Sotsiaalmaja (edaspidi sotsiaalmaja) on Tori Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (2) Sotsiaalmaja asukoht on Võlli tee 5, Tori alevik, Tori vald, Pärnumaa.

  (3) Sotsiaalmaja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi, Tori Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja vallavalitsuse õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest ning sotsiaalmaja töökorralduse reeglitest.

  (4) Sotsiaalmajal võib olla oma pitsat ja sümboolika, mis on kooskõlastatud vallavalitsusega.

  (5) Sotsiaalmajal on oma arengukava, mille kinnitab vallavolikogu.

§ 2.   Sotsiaalmaja tegevuse eesmärk ja ülesanded

  (1) Sotsiaalmaja tegevuse eesmärgiks on sotsiaalteenuste osutamine Tori vallas elavatele sotsiaalabi vajavatele isikutele ning toimetulekuraskuste ennetamine ja leevendamine.

  (2) Sotsiaalmaja ülesanded on:
  1) päevakeskuse töö korraldamine;
  2) peavarjuta jäänud isikutele ajutise ööbimispaiga ja turvalisuse tagamine, vajadusel vältimatu abi andmine (riided, toit jne);
  3) psüühiliste erivajadustega isikutele riiklike hoolekandeteenuste osutamine;
  4) eluruumi tagamine isikutele, kes ei ole suutelised ega võimelised endale või oma perekonnale eluaset tagama;
  5) sotsiaalmajas teenuseid savate klientide sotsiaalnõustamine; neile vajaliku teabe andmine
  6) toimetulemiseks vajalike muude sotsiaalteenuste osutamine (pesupesemine, duši kasutamine);
  7) kasutatud esemete taaskasutusse vahendamine.

§ 3.   Sotsiaalmaja vara ja vahendid

  Sotsiaalmaja vara ja vahendid on:
  1) kohaliku omavalitsuse poolt sotsiaalmaja asutamisel tema kasutusse antud või tegevuse ajal soetatud, annetatud vara;
  2) sotsiaalmaja kasutuses olev vara kajastub valla raamatupidamises. Sotsiaalmaja valduses oleva vara omandivormi muutmine ja vallale varaliste kohustuste võtmine toimub vastavalt Tori valla õigusaktidele;
  3) sotsiaalmaja kasutuses olevat vallavara koosseisu inventeeritakse üks kord aastas;
  4) sotsiaalmaja raamatupidamisarvestust korraldab vallavalitsuse raamatupidamine.

§ 4.   Sotsiaalmaja juhtimine

  (1) Sotsiaalmaja juhib juhataja, kes tegutseb sotsiaalmaja põhimäärusele, ametijuhendile, vallavalitsuse ja vallavolikogu ning muudele kehtivatele õigusaktidele vastavalt.

  (2) Sotsiaalmaja juhataja esindab oma pädevuse piires sotsiaalmaja riigi- ja omavalitsusorganites ning muudes institutsioonides.

  (3) Sotsiaalmaja juhataja teeb vajadusel ettepanekuid sotsiaalmaja põhimääruse muutmiseks.

  (4) Sotsiaalmaja juhataja kinnitab ametisse vallavalitsus vastavalt kehtestatud korrale ning sotsiaalmaja juhatajaga sõlmib töölepingu vallavanem.

  (5) Töölepingud sotsiaalmaja töötajatega ja teenuse osutamise lepingud sõlmib sotsiaalmaja juhataja.

§ 5.   Finantseerimine, kontroll ja järelevalve

  (1) Sotsiaalmajal on oma eelarve, mis on osa Tori valla eelarvest ja mille kinnitab vallavolikogu.

  (2) Sotsiaalmaja tegevust võib finantseerida ka muudest allikatest saadud vahenditest: sihtotstarbelistest annetustest, projektidest, laekumistest teenuste osutamisest jms.

  (3) Tasuliste teenuste hinnakirja kinnitab sotsiaalmaja juhataja ettepanekul vallavalitsus.

  (4) Kontrolli ja järelevalvet sotsiaalmaja tegevuse üle teostab vallavalitsus.

§ 6.   Sotsiaalmaja tegevuse ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine

  (1) Sotsiaalmaja tegevuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Sotsiaalmaja tegevus loetakse lõppenuks vallavolikogu otsusega alates selles märgitud kuupäevast.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Tori Vallavolikogu 17.09.2008 määrus nr 19 „Tori Sotsiaalmaja põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Kalev Kiisk
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json