Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Raasiku valla küladele eraldatava raha jaotamise kord

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.04.2018, 2

Raasiku valla küladele eraldatava raha jaotamise kord

Vastu võetud 10.04.2018 nr 9
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev kord on aluseks Raasiku valla eelarvest küladele määratud raha jaotamiseks külaelu edendamiseks ja külakeskkonna parendamiseks.

  (2) Raasiku valla eelarve koostamisel planeeritakse raha igal aastal küladele 0,5% ulatuses eelneva eelarveaasta üksikisiku tulumaksu laekumisest, summa jagatuna valla külade arvuga ja korrutades § 2 lõikes 2 nimetatud abikõlblike külade arvuga.

§ 2.   Abikõlbulikkus

  (1) Raha jaotatakse külade lõikes vastavalt § 3 toodud põhimõttele.

  (2) Abikõlblikud on külad, kus on valitud külavanem vastavalt Raasiku valla külavanema statuudile; küla üldkoosoleku poolt kinnitatud kehtiv arengukava ning tegutseb mittetulundusühing (edaspidi külaselts), mille põhikirjalised eesmärgid on vastavuses § 1 lõikega 1. Piirnevatel küladel võib olla ühine külavanem, arengukava ja külaselts.

  (3) Käesoleva korra alusel ei jaotata raha valla suurematele asulatele: Aruküla ja Raasiku alevik.

§ 3.   Raha jaotamise põhimõte

  Valla eelarvest jaotatakse küladele raha alljärgneva valemi alusel:
T= Tk*[0,5/n + 0,5*(E/∑En)],
kus valemi komponendi tähendavad:
T – külale eraldatavat raha;
Tk – külade vahel § 1 lõike 2 tähenduses jaotamisele kuuluv raha;
n – külade arv, mis on abikõlbulikud määruse § 2 lõige 2 tähenduses;
E – küla elanike arv rahvastikuregistri järgi 31. detsembri seisuga;
∑En – külaelanike arv kokku külades, mis on abikõlbulikud määruse § 2 lõige 2 tähenduses.
14.03.2019 08:50
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus § 3 lõike tekstis lisatud valemi komponendi tähendus Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel ja arvestades Raasiku vallavalitsuse 13.03.2019 taotlust nr 14-10/276

§ 4.   Raha jaotamine

  (1) Raha jaotus külade lõikes määratakse Raasiku Vallavalitsuse korraldusega hiljemalt ühe kuu jooksul eelarve vastuvõtmisest. Raha jaotamine toimub kord aastas ja eraldatakse täiseuro täpsusega.

  (2) Vallavalitsus sõlmib külaseltsiga lepingu, kus määratakse külale või küladele eraldatava raha suurus.

§ 5.   Raha kasutamine ja aruandlus

  (1) Külale eraldatud raha on lubatud kasutada ühistegevuste korraldamiseks ja elukeskkonna parendamiseks, lähtuvalt küla arengukavast ning esitatud tegevuskavast. Raha kasutamist korraldab külaseltsi juhatus koostöös külavanemaga.

  (2) Küladele eraldatud raha tuleb kasutada jooksva aasta tegevuskava eesmärkide täitmiseks vähemalt 80% ulatuses. Eelneva aasta jääk tuleb ära kasutada jooksval aastal.

  (3) Külaseltsi juhatus on kohustatud esitama hiljemalt 1. veebruariks jooksva aasta tegevuskava ja eelneva aasta raha kasutamise ja sisuaruande (edaspidi: aruanne) ning esitama selle koos kuludokumentide koopiatega Raasiku Vallavalitsusele.

  (4) Esitatud aruanded vaatab vallavalitsus läbi ja kinnitab aruande laekumisele järgneva 10 tööpäeva jooksul. Aruannetes puuduste esinemisel antakse nende kõrvaldamiseks aega kuni 5 tööpäeva (mõjuvatel põhjustel võib Raasiku vallavalitsus oma otsusega seda tähtaega pikendada). Puuduste tähtajaks mittekõrvaldamisel on Raasiku Vallavalitsusel õigus vähendada järgmise aasta toetussummat proportsionaalselt nende kõrvaldamisega hilinetud ajaga vastavalt § 5 lõikele 6.

  (5) Aruande kinnitamise järgselt sõlmib vallavalitsus järgmise aasta toetuse saamiseks külaseltsiga lepingu. Lepingu allkirjastamise järgselt kantakse raha arvelduskontole 5 tööpäeva jooksul.

  (6) Aruande tähtajaks mitteesitamisel on vallavalitsusel õigus vähendada toetust. Aruande esitamisega hilinemine 31–60 päeva tähendab ühe kuu võrra väiksemat rahastust. Aruande esitamisega hilinemisel rohkem kui 60 päeva on vallavalitsusel õigus jätta toetus välja maksmata.

§ 6.   Määruse rakendamine

  Tegevuskava ja aruande vormi kehtestab Raasiku Vallavalitsus.

§ 7.   Määruse jõustumine

  (1) Raasiku Vallavolikogu 14. aprilli 2009. a määrus nr 6 „Raasiku valla küladele eraldatud rahaliste vahendite jaotamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 01. jaanuar 2019 a.

Tiina Rühka
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json