EttevõtlusKaubandus

Teksti suurus:

Müügikoha hooajalise laienduse ja ajutise müügikoha paigaldamise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.04.2018, 15

Müügikoha hooajalise laienduse ja ajutise müügikoha paigaldamise kord

Vastu võetud 16.04.2018 nr 10

Määrus kehtestatakse kaubandustegevuse seaduse § 14 lõike 3, Pärnu Linnavolikogu 28. juuni 2001 määrusega nr 22 kinnitatud „Linnavara valitsemise kord” § 112 lõike 21 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib müügikoha hooajalise laienduse paigaldamiseks kooskõlastuse andmist kogu linna haldusterritooriumil ja ajutise müügikoha paigaldamise korda Pärnu linna omandis olevale maale.

  (2) Ajutise müügikoha asumisel Pärnu linna omandis oleval maa-alal või selle osal arvestatakse maa-ala kasutusse andmisel Pärnu Linnavolikogu 28. juuni 2001 määrusega nr 22 kinnitatud „Linnavara valitsemise korra” (edaspidi linnavara kord) tingimusi.

  (3) Määruses sätestatut ei kohaldata:
  1) ajutiste müügikohtade paigaldamisele avalikel üritustel;
  2) müügikoha hooajalise laienduse ja ajutise müügikoha paigaldamisele siseruumidesse;
  3) ajutise müügikoha paigaldamisele maa-alale, mis ei ole Pärnu linna omandis.

§ 2.   Mõisted

  (1) Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid kaubandustegevuse seaduses sätestatud tähenduses.

  (2) Lisaks kasutatakse käesolevas määruses mõisteid järgmises tähenduses:
  1) müügikoha hooajaline laiendus on müügikoha vahetus läheduses väljaspool siseruume asuv ja müügikoha juurde kuuluv piiritletud ala, kus kaupleja vahetult pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust;
  2) ajutine müügikoht on koht, kus kauba pakkumine ja müük või teenuse pakkumine ja müük toimub piiritletud alal ning on ajaliselt kindlaksmääratud, sh kandekaubandus, kus kauba pakkumine toimub kindlaksmääratud piirkonnas kandelaualt, kandekastist, kandekorvist jne;
  3) müügikoha inventar on telk, statsionaarne müügilett, kauplemiseks kohandatud sõiduk või järelhaagis, ratastel müügilett, kaubandusliku teabe tahvel, müügiriiul, müügistange, lauad/toolid, prügikast, päevavari, markiis, jahutus- ja sügavkülmkapp, piire, valgusti, gaasisoojendi, taimestus, üüritavad atraktsioonid jms;
  4) piire on konteinerhaljastused, aiad, taiesed ja muud linnapilti sobivad linnakujunduselemendid, mis eraldavad ajutise müügikoha või müügikoha hooajalise laienduse ülejäänud alast;
  5) hooaeg on kaupleja määratud aeg kestvusega kuni 6 kuud kalendriaastas, kui ta vahetult ajutises müügikohas või müügikoha hooajalisel laiendusel pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust.

2. peatükk Müügikoha hooajaline laiendus 

§ 3.   Müügikoha hooajaline laiendus

  (1) Müügikoha hooajalise laienduse (edaspidi hooajaline laiendus) võib paigaldada ainult kooskõlastuse alusel ja selles sätestatud tingimustel.

  (2) Hooajalise laienduse paigaldamiseks antud kooskõlastus annab õiguse kasutada linna omandis olevat maa-ala tasuta kooskõlastuses märgitud tingimustel.

  (3) Hooajaline laiendus kooskõlastatakse kuni kolmeks hooajaks.

  (4) Hooajalisel laiendusel on lubatud ülemäärase müra ja valgusefektide tekitamine suveperioodil alates 15. maist kuni 30. augustini Pärnu kesklinna piirkonnas vastavalt lisale 1 ja ranna piirkonnas vastavalt lisale 2 tööpäevadel (välja arvatud reedel) kella 09.00-st kuni 23.00-ni ning reedel kella 09.00-st kuni 00.00-ni ja laupäeval kella 09.00-st kuni 00.00-ni ning pühapäeval kella 09.00-st kuni 23.00-ni.

  (5) Hooajalisel laiendusel võib esineja (näiteks muusik, ansambel, DJ) esineda ainult avaliku ürituse korraldamise loa olemasolul ja selles märgitud tingimusi arvestades.

  (6) Kooskõlastuse andjal on õigus piirata täiendavalt hooajalise laienduse kauplemisaega, kui klientide käitumine hooajalisel laiendusel häirib või seab ohtu teisi isikuid või tekitab teisi isikuid oluliselt häirivat müra.

§ 4.   Taotluse esitamine

  (1) Kooskõlastuse saamiseks esitab kaupleja linnavalitsuse arenguteenistusele taotluse digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile areng[at]parnu.ee või paberkandjal postiaadressile Suur-Sepa 16, Pärnu linn, millele on lisatud järgmised dokumendid:
  1) asendiplaan (M 1: 200 – 500), kus on näidatud hooajalise laienduse maa-ala asukoht ja mõõdud;
  2) aluspõranda rajamisel vaated (pealt ja eest) kõrgusmõõtude, värvitoonide, materjalide ja muude oluliste detailide ära näitamisega;
  3) värvifoto (digitaalne) hoonest, mille ette või millega vahetult külgnevalt hooajaline laiendus paigaldatakse;
  4) kaubandusliku inventari olemasolul selle värvifoto(digitaalne);
  5) maa omaniku kooskõlastus, kui maa omanikuks ei ole Pärnu linn;
  6) vajadusel tehnovõrkude omanike nõusolekud, kui igapäevaselt mitteteisaldatav hooajaline laiendus paigaldatakse tehnovõrkude kaitsevööndisse.

  (2) Sõltuvalt hooajalise laienduse asukohast võib planeerimisosakond nõuda müügikohas ja selle lähenduses turvalisuse tagamise kava ning jäätmekäitluse korraldamise kirjeldust.

§ 5.   Hooajalise laienduse kooskõlastamine

  (1) Kooskõlastuse annab, keeldub, muudab või tunnistab kehtetuks Pärnu Linnavalitsuse arenguteenistus oma otsusega, lähtudes käesolevas määruses sätestatud tingimustest.

  (2) Enne arenguteenistuse otsust annavad arvamuse taristu- ja ehitusteenistuse liikluse spetsialist, kes hindab hooajalise laienduse liiklusturvalisust, planeerimisosakonna arhitekt, kes hindab sobivust linnaruumi, ning vajadusel annab muinsuskaitsealase loa Muinsuskaitseamet.

  (3) Kooskõlastuse andmisel hinnatakse hooajalise laienduse sobivust linnaruumi. Hooajaline laiendus peab olema oma välisilmelt linnaruumi ümbruskonna miljöösse ja otseselt antud asukohta sobilik, arvestades käesolevas määruses nimetatud kujundusprintsiipe ja tegevuse spetsiifikat.

  (4) Hooajalise laienduse kooskõlastuses märgitakse:
  1) kaupleja nimi;
  2) müügikoha nimi ja asukoht;
  3) hooajalise laienduse asukoht ja mõõtmed;
  4) paigaldatav inventar;
  5) hooajalise laienduse paigaldamise hooajad ja ajavahemik;
  6) muud tingimused.

  (5) Kooskõlastuse andmine otsustatakse hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul arvates taotluse esitamisest.

§ 6.   Hooajalise laienduse kooskõlastamisest keeldumine

  (1) Hooajalise laienduse kooskõlastamisest võib keelduda eelkõige järgmistel juhtudel:
  1) puuduvad käesoleva määruse § 4 lõikes 1 nimetatud dokumendid või esitatud taotluses või dokumentides on puudusi ning kaupleja ei ole puudusi määratud tähtajaks kõrvaldanud;
  2) tegevus hooajalisel laiendusel võib häirida vahetus läheduses elavaid või pidevalt viibivaid inimesi;
  3) hooajaline laiendus ei sobi taotletud asukohta;
  4) hooajaline laiendus on vastuolus muude õigusaktidega;
  5) kaupleja on esitanud taotluses või sellele lisatud dokumentides valeandmeid;
  6) kaupleja on rikkunud eelmisel hooajal hooajalise laienduse kooskõlastuse tingimusi ning on jätnud rikkumise määratud tähtajaks kõrvaldamata.

  (2) Kooskõlastamisest keeldumine otsustatakse hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul arvates taotluse esitamisest.

§ 7.   Hooajalise laienduse kooskõlastuse muutmine

  Hooajalise laienduse kooskõlastust võib muuta:
  1) kaupleja kirjalikul taotlusel;
  2) kui ilmnevad kooskõlastuse tingimuste muutmist vajavad, sealhulgas käesoleva määruse § 3 lõikes 6 nimetatud asjaolud.

§ 8.   Hooajalise laienduse kooskõlastuse kehtetuks tunnistamine

  Hooajalise laienduse kooskõlastuse võib tunnistada kehtetuks, kui:
  1) kaupleja on teatanud kirjalikult tegevuse lõpetamisest hooajalisel laiendusel;
  2) kaupleja ei täida hooajalise laienduse kooskõlastuse tingimusi või käesolevas määruses sätestatud nõudeid, sealhulgas heakorra ja avaliku korra rikkumised;
  3) kaupleja ei täida hooajalisel laiendusel muudes õigusaktides sätestatud nõudeid.

3. peatükk Ajutine müügikoht 

§ 9.   Ajutine müügikoht

  (1) Ajutise müügikoha paigaldamiseks linna omandis olevale maa-alale antakse maa-ala tasu eest kasutusse enampakkumise, eelläbirääkimiste või otsustuskorras, arvestades linnavara korras sätestatud tingimusi. Maa-ala kasutusse andmise tingimuste muutmine ja kasutuse lõpetamine toimub vastavalt linnavara korras sätestatule.

  (2) Maa-ala antakse kasutusse ajutise müügikoha paigaldamiseks kuni kolmeks hooajaks (erisus osavaldades, kus kuni 2 päeva puhul ei ole tarvis) ja ehitise püstitamiseks kuni viieks hooajaks.

  (3) Kesklinna piirkonda (lisa 1) ei ole lubatud paigaldada müügikohaks kohandatud sõidukeid või järelhaagiseid ning kandekaubandust, mis pakuvad toitlustusteenuseid.

§ 10.   Taotluse esitamine

  (1) Juhul kui enampakkumise või eelläbirääkimiste korras ei ole õnnestunud maa-ala kasutusse anda, võib anda maa-ala kasutusse otsustuskorras arvestades linnavara korras sätestatud tingimusi.

  (2) Maa-ala otsustuskorras kasutusse saamiseks esitab kaupleja linnavalitsuse arenguteenistusele taotluse digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile areng[at]parnu.ee või paberkandjal aadressile Suur- Sepa 16, Pärnu, millele on lisatud järgmised dokumendid:
  1) asendiplaan (M 1: 200 – 500), kus on näidatud ajutise müügikoha asukoht ja mõõdud;
  2) värvifoto asukohast, kuhu ajutine müügikoht paigaldatakse;
  3) kaubandusliku inventari värvifoto;
  4) jäätmekäitluse korraldamise kirjeldus.

§ 11.   Maa-ala kasutusse andmise otsustamine

  (1) Ajutise müügikoha võib paigaldada linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistus otsuses ja selle alusel sõlmitud lepingus sätestatud tingimustel.

  (2) Enne linnavara- ja heakorrateenistuse otsust annavad arvamuse taristu- ja ehitusteenistuse liikluse spetsialist, kes hindab ajutise müügikoha liiklusturvalisust, planeerimisosakonna arhitekt, kes hindab sobivust linnaruumi, ning vajadusel annab muinsuskaitsealase loa Muinsuskaitseamet.

§ 12.   Maa-ala kasutusse andmisest keeldumine

  Maa-ala kasutusse andmisest keeldutakse kui:
  1) ajutine müügikoht ei vasta käesoleva määruse § 14 sätestatud nõuetele;
  2) kaupleja on esitanud taotluses valeandmeid;
  3) ajutine müügikoht on vastuolus muude õigusaktidega;
  4) ajutine müügikoht ei sobi taotletud asukohta;
  5) ajutine müügikoht võib häirida vahetus läheduses elavaid või pidevalt viibivaid inimesi;
  6) kaupleja on rikkunud eelnevatel perioodidel maa-ala kasutamise tingimusi, sealhulgas heakorra ja avaliku korra rikkumised ning on jätnud rikkumised määratud tähtajaks kõrvaldamata.

4. peatükk Kujundusprintsiibid 

§ 13.   Hooajalise laienduse kujundusprintsiibid

  (1) Hooajalisel laiendusel kasutatava kaubandusliku inventari võib paigaldada otse tänavakattele või rajada aluspõranda, mille kõrgus sõidutee tasapinnast soovituslikult ei ületa 20 cm. Aluspõranda nähtavad küljed peavad olema kaetud kogu ulatuses laudisega või muu sarnase materjaliga.

  (2) Hooajalise laienduse paigaldamisel lähtutakse järgmistest kujundusprintsiipidest:
  1) on lubatud tänavakohviku, lillekaupluse jmt suveterrassi piirata piirdega, kasutades statsionaarset piiret ja markeerides piiret konteinerhaljastusega või jättes piirdega piiramata sõltuvalt hooajalise laienduse konkreetsest asukohast ja ümbruskonda sobivusest;
  2) on lubatud tekstiilist või sünteetilisest tekstiilist päevavarjude, markiiside või katuste kasutamine;
  3) on soovitatav kasutada kujunduses sobivat hooajalist konteinerhaljastust (suvelillede amplid, kastid, potid jms);
  4) piirde kõrguseks on lubatud kuni 0,8 m aluspõrandast, et vältida oluliste vaadete sulgemist linnaruumis;
  5) ei ole lubatud kasutada kujunduses kunstlilli;
  6) ei ole soovitav inventarina kasutada plastmassist aiamööblit;
  7) Pärnu kesklinnas (lisa 1) ei ole lubatud kasutada ühekordselt kasutatavaid nõusid. Toitlustusasutustel (ka ööklubidel) on hooajalises müügikohas keelatud kesklinna piirkonnas (lisa 1) müüa jooke plasttaaras (plastiktopsides) ning ranna piirkonnas (lisa 2) klaastaaras.

§ 14.   Ajutise müügikoha kujundusprintsiibid

  (1) Ajutise müügikoha paigaldamisel lähtutakse järgmistest kujundusprintsiipidest:
  1) on lubatud päevavarjude või markiiside vm tekstiilist varjude kasutamine, andmed nende värvilahenduse, suuruse ja konstruktsiooni kohta esitatakse taotluses;
  2) on kohustuslik kasutada korrektse välimusega prügiurni või prügikonteinerit, ning tagada selle korrashoid ja regulaarne tühjendamine;
  3) kioskina kasutatava ajutise müügikoha juurde ei ole lubatud paigutada eraldiseisvaid külmikuid ning müügilette jms;
  4) ei ole lubatud ladustata tühja taarat, kaubakaste jms.

  (2) Ajutise müügikoha kujunduses on soovitatav kasutada Pärnu logo või Pärnuga seotud sümboolikat ja sobivat hooajalist konteinerhaljastust (nt suvelilled kastis, potis, amplis), v.a kunstmaterjalist taimed.

5. peatükk Järelevalve ja rakendussätted 

§ 15.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet käesoleva määruse täitmise üle teostavad vastavalt oma pädevusele korrakaitseteenistuse ja arenguteenistuse ametnikud.

  (2) Määruses sätestatud nõuete mittetäitmisel on järelevalve teostajal õigus:
  1) teha ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks;
  2) teha ettepanek tunnistada kooskõlastus kehtetuks või lõpetada maa-ala kasutamise leping.

§ 16.   Üleminekusäte

  Enne käesoleva määruse jõustumist antud load või kooskõlastused ajutise müügikoha või hooajalise laienduse paigaldamiseks kehtivad kuni nendes näidatud tähtaja lõpuni.

§ 17.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse Pärnu Linnavalitsuse 17.03.2015 määrus nr 3 „Müügikoha hooajalise laienduse ja ajutise müügikoha paigaldamise kord“.

§ 18.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Romek Kosenkranius
Linnapea

Tiina Roht
Linnasekretär

Lisa 1 Kesklinna piirkond

Lisa 2 Ranna piirkond

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json