Teksti suurus:

Riigihangete korraldamise kord

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.03.2019, 4

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Riigihangete korraldamise kord

Vastu võetud 17.04.2018 nr 24
RT IV, 21.04.2018, 19
jõustumine 24.04.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.03.2019RT IV, 26.03.2019, 229.03.2019

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 9 lõike 1 ja lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Riigihangete korraldamise kord (edaspidi hankekord) reguleerib Märjamaa Valla ametiasutustes (edaspidi ametiasutus) ja vallavalitsuse hallatavates asutustes ( edaspidi allasutus) korraldavate riigihangetega seotud toimingute teostamist.

§ 2.  Hangete eesmärk ja üldpõhimõtted

 (1) Ametiasutuse ja allasutuse poolt hangete korraldamisel juhindutakse käesoleva hankekorra nõuetest ja riigihangete seadusest, eesmärgiga tagada hankija rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning konkurentsi efektiivne ärakasutamine riigihankel.

 (2) Asja ostmise, teenuse tellimise või ehitustöö teostamise alla lihthanke piirmäära otsustab ametiasutus või allasutus hankekorra 3. peatükis sätestatud nõuete kohaselt.

 (3) Asja ostmise, teenuse tellimise või ehitustöö teostamise maksumusega üle lihthanke ja riigihanke piirmäära otsustab Märjamaa vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) hankekorra 2. peatüki sätete kohaselt.

 (4) Käesolevat hankekorda ei pea järgima kui:
 1) tegemist on riigihangete seaduse § 11 sätestatud erandiga;
 2) asi ostetakse, teenus tellitakse või ehitustöö tehakse riigihangete seaduse § 12 sätestatud sisetehinguna;
 3) riigihangete seaduse § 49 lõike 1 punktis 3 sätestatud juhtudel, kui hankelepingu kiire sõlmimine on vajalik hankijast sõltumatute ettenägematute sündmuste tagajärjel tekkinud äärmise vajaduse tõttu, mis ei võimalda kinni pidada seaduses ja käesolevas korras ettenähtud tähtaegadest (loodusõnnetuste, avariide jms tagajärjel tekkinud kahjude likvideerimine jne).

 (5) Kõik hankekorras toodud maksumuste summad on ilma käibemaksuta.

 (6) Meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks riigihankel on kehtestatud vallavalitsuse määrusega,,Korruptsiooni ennetamine Märjamaa valla töökorralduses“.

§ 3.  Riigihangete kavandamine ja hankeplaan

 (1) Riigihanke alase töö kavandamiseks koostab vallavalitsus igaks eelarveaastaks riigihangete hankeplaani koos üldise ajakavaga.

 (2) Hankeplaani kantakse kõik jooksval aastal planeeritavad riigihanked, mille hankelepingu eeldatav maksumus on võrdne või suurem kui lihthanke piirmäär ja hanke liikides, kus lihthanke piirmäär puudub, suurem kui riigihanke piirmäär:
 1) asjade ostmisel ja teenuste tellimisel vähemalt 30 000 eurot;
 2) ehitustööde teostamisel vähemalt 60 000 eurot;
 3) ideekonkursside korraldamisel vähemalt 60 000 eurot;
 4) ehitustööde kontsessioonide andmisel vähemalt 300 000 eurot;
 5) teenuste kontsessioonide andmisel vähemalt 60 000 eurot;
 6) sotsiaalteenuste tellimisel vähemalt 300 000 eurot;
 7) eriteenuste tellimisel vähemalt 60 000 eurot.

 (3) Vallavalitsus kannab hankeplaani kõik olulise tähtsusega hanked sõltumata käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud hankelepingu eeldatavast maksumusest.

 (4) Valdkonda juhtiva struktuuriüksuse juht, abivallavanem, osavalla vanem, valdkonda juhtiv nõunik ja allasutuste juhid esitavad õigusnõunikule hiljemalt 1. novembriks andmed järgmisel eelarveaastal struktuuriüksustes ja allasutustes planeeritavatest riigihangetest.

 (5) Saadud andmete põhjal koostab õigusnõunik eelarveaastal planeeritavate riigihangete kohta hankeplaani projekti, mille vallavalitsus esitab Märjamaa Vallavolikogule (edaspidi volikogu) kinnitamiseks koos valla eelarvega hiljemalt 1 kuu enne eelarveaasta algust.

 (6) Hankeplaani kinnitab volikogu samal istungil Märjamaa valla eelarve vastuvõtmisega.

 (7) Riigihangete hankeplaan avalikustatakse valla veebilehel.

 (8) Riigihangete hankeplaani märgitakse:
 1) ostetava asja, tellitava teenuse või -ehitustöö nimetus;
 2) hankemenetluse liik;
 3) hanke eeldatav maksumus;
 4) finantseerimise allikas;
 5) hanke algamise aeg kuu täpsusega;
 6) riigihanke korraldamise eest vastutav isik;
 7) hankelepingu täitmise eest vastutav isik;
 8) lepingu eeldatav täitmise tähtaeg.

 (9) Pärast hankeplaani kinnitamist ning eelarveliste vahendite olemasolul on ametiasutusel või allasutustel õigus alustada ehitustööde tellimist, asjade ostmiseks või teenuste tellimiseks vajalike toimingute tegemist.

 (10) Kui volikogu pole eelarveaasta alguseks eelarvet vastu võtnud ja hange on vajalik läbi viia enne hankeplaani kinnitamist, taotleb vallavalitsus volikogult nõusoleku hanke korraldamiseks.

§ 4.  Hankemenetluse ettevalmistamine

 (1) Hankemenetluse ettevalmistamise aluseks on vahendite olemasolu valla eelarves asja ostmiseks, teenuse või ehitustöö tellimiseks.

 (2) Valdkonda juhtiva struktuuriüksuse juht, abivallavanem, osavalla vanem, valdkonda juhtiv nõunik või allasutuse juht koos õigusnõunikuga valmistavad ette kõik riigihanke korraldamise otsustamiseks vajalikud riigihanke alusdokumendid, määravad kindlaks riigihanke eeldatava maksumuse, koguvad vajalikud muud andmed ja teostavad muud hankemenetluse algatamise otsustamiseks vajalikud toimingud.

§ 5.  Hanke eest vastutav isik

 (1) Hanke eest vastutavad isikud määratakse hankeplaanis. Iga hanke eest on vastutavaid isikuid üldjuhul kaks, kes vastutavad ka hankelepingu tähtaegse ja nõuetekohase täitmise eest. Hanke eest vastutav isik on üldjuhul abivallavanem, osavalla vanem, valdkonda juhtiv struktuuriüksuse juht või nõunik, allasutuse juht või vallavalitsuse poolt määratud isik.

 (2) Hanke eest vastutav isik:
 1) vastutab hanketeate ja hankedokumentide ettevalmistamise ja nende nõuetele vastavuse eest;
 2) koostab hangitava asja või teenuse osas võimalikult üksikasjaliku tehnilise kirjelduse ning töötab välja vajalikud kvalifitseerimis- ja hindamiskriteeriumid;
 3) loob, sisestab ja allkirjastab hankedokumente hanke menetlemisel elektrooniliselt e-riigihangete keskkonnas;
 4) korraldab hankedokumentide väljastamise ja pakkumuste vastuvõtmise;
 5) vastutab hankemenetluse tähtaegadest kinnipidamise eest;
 6) vastab pakkujate esitatud küsimustele ja selgitustaotlustele;
 7) avab pakkumusi, kõrvaldab pakkuja või taotleja hankemenetlusest, kvalifitseerib pakkuja või taotleja, kontrollib pakkumuse vastavust ning hindab pakkumusi;
 8) viib läbi kontrollmenetluse põhjendamatult madala pakkumuse tuvastamiseks;
 9) tagab hanketeadete, aruannete, aruande lisade jm dokumentide õigeaegse esitamise;
 10) avaldab hanke kohta teabe Märjamaa valla veebilehel;
 11) teavitab pakkujaid hankija otsustest, kusjuures otsusest teavitamisel tuleb jälgida, et ei avaldataks konfidentsiaalset teavet, nt ärisaladust;
 12) täidab muid hankekorrast ja riigihangete seadusest tulenevaid hankija ülesandeid, mis ei ole hankekorras või selle alusel antud kellegi teise pädevusse.

 (3) Hanke eest vastutaval isikul on õigus allkirjastada asutuse nimel väljastatavaid dokumente, mis on seotud pakkujate ja taotlejate teavitamisega hankemenetluse raames tehtud otsustest ning selgituste andmise ja küsimisega või järelepärimiste tegemisega.

 (4) Hanke eest vastutava isiku ülesanded võib täies mahus või osaliselt üle anda hankekomisjoni liikmetele.

§ 6.  Hankelepingu täitmise eest vastutav isik

 (1) Hankelepingu täitmise eest vastutavaks isikuks on hanke läbiviimise eest vastutav isik, kui vallavalitsuse korraldusega ei ole otsustatud teisiti.

 (2) Hankelepingu täitmise eest vastutav isik:
 1) jälgib lepingus sätestatud kohustuste täitmist, koostab vajadusel järelevalve aktid, teeb ettepaneku sanktsioonide rakendamiseks;
 2) koostab lepingu muutmise lisad ning kooskõlastab need vallavalitsuse õigusnõunikuga;
 3) on hankija kontaktisikuks, kui lepingus ei ole sätestatud teisiti;
 4) allkirjastab tööde, asjade üleandmise-vastuvõtmise aktid ning kooskõlastab arved.

§ 7.  Läbirääkimiste pidamine

 (1) Läbirääkimiste pidamine on lubatud, kui riigihangete seadus seda võimaldab ja selline võimalus on ette nähtud riigihanke alusdokumentides või hanketeates (kui lihthanke korral ei koostata alusdokumente).

 (2) Läbirääkimiste pidamise tingimused sätestatakse alusdokumentides või lihthanke hanketeates ja läbirääkimistel tuleb lähtuda pakkujate võrde kohtlemise põhimõttest.

 (3) Alla lihthanke piirmäära jäävate hangete korraldamisel on hanke eest vastutaval isikul lubatud läbirääkimiste pidamine vastavalt vajadusele.

§ 8.  Sotsiaal- ja eriteenuste hanked

 (1) Teenused, mis on nimetatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/24/EL XIV lisas (edaspidi lisa), nimetatakse sotsiaal- või eriteenusteks (endise nimega lihtsustatud korras tellitavad teenused).

 (2) Kui sotsiaal- või eriteenuste, mis on nimetatud lisa jaotises 1-5, maht ületab 300 000 eurot või sotsiaal- või eriteenuste, mis on nimetatud lisa jaotises 6-15, maht ületab 60 000 eurot, on tegemist riigihangete piirmäära ületavata hankega ja järgitakse riigihangete seaduse 3. peatüki 2. jaos ja käesoleva korra 2. peatükis sätestatut.

 (3) Kui sotsiaal- või eriteenuste, mis on nimetatud lisa jaotises 1-5, maht jääb alla 300 000 euro või sotsiaal- või eriteenuste, mis on nimetatud lisa jaotises 6-15, maht jääb alla 60 000 euro, on tegemist lihthankega ja järgitakse riigihangete seaduse 3. peatüki 1. jaos ja käesoleva korra 2. peatükis sätestatut.

 (4) Kui sotsiaal- või eriteenuste maht jääb alla 30 000 euro, järgitakse hanke korraldamisel alla riigihanke piirmäära jäävate hangete korraldamise põhimõtteid ja käesoleva korra 3. peatükis sätestatut.

2. peatükk RIIGIHANJE PIIRMÄÄRA ÜLETAVAD HANKED JA LIHTHANKED 

§ 9.  Riigihanke piirmäära ületavate hangete ja lihthangete korraldamine

 (1) Riigihangete korraldamisel, mille eeldatav maksumus on suurem kui riigihanke või lihthanke piirmäär, lähtutakse lisaks riigihangete seadusele käesolevas peatükis sätestatud korrast.

 (2) Hanke kuulutatakse välja vallavalitsuse korraldusega, milles on määratud:
 1) hanke nimetus ja hankemenetluse liik;
 2) riigihanke piirmäära ületava hanke korral erandliku hankemenetluse liigi (v a avatud menetlus) valiku põhjendus;
 3) hanke läbiviimise eest vastutav isik ja hankelepingu täitmise eest vastutav isik;
 4) vähemalt kolmeliikmeline hankekomisjon ja komisjoni koosseis;
 5) sõlmitava hankelepingu tähtaeg ja hankeperiood;
 6) viide Märjamaa valla eelarve reale, millelt kulutusi tehakse ja võimalusel viide eelarve seletuskirja vastavale lõigule;
 7) viide Märjamaa valla eelarvestrateegiale ja/või arengukavale vastava kulu osas;
 8) teavitus, et hankekomisjoni liikmed ja hanke eest vastutav isik on riigihanke läbiviimisel ametiseisundit omavad isikud korruptsioonivastase seaduse mõistes ja on kohustatud järgima seadustest tulenevaid nõudeid ning vältima huvide konflikti olukordi.

 (3) Hankeplaani kinnitamisega nimetab volikogu oma esindaja hanke läbiviimiseks moodustatavasse komisjoni. Hankekorra § 3 lg 10 juhul nimetab volikogu oma esindaja nõusoleku andmise otsusega.

 (4) Allasutusele asjade ostmiseks, teenuse tellimiseks või ehitustöö tegemiseks hanke korraldamisel, nimetatakse hankekomisjoni liikmeks vähemalt üks allasutuse esindaja.

 (5) Hanke väljakuulutamise korralduse eelnõu menetlemisel informeerib vastutav isik vallavalitsust (korralduse eelnõu seletuskirjas) hanke eeldatavast maksumusest kokku ja hankes sisalduvate objektide kaupa.

 (6) Vallavalitsuse korralduse eelnõu hankemenetluse algatamiseks valmistab ette ja esitab vallavalitsusele valdkonda juhtiv struktuuriüksuse juht, abivallavanem või valdkonda juhtiv nõunik.

§ 10.  Vallavalitsuse ülesanded hankemenetluses

  Vallavalitsus teeb riigihanke menetluses järgmisi toiminguid:
 1) annab korralduse riigihanke läbiviimiseks;
 2) kinnitab riigihanke komisjoni koosseisu;
 3) kinnitab riigihanke alusdokumendid ning kvalifitseerimise tingimused;
 4) kinnitab hankest kõrvaldamise otsuse;
 5) kinnitab pakkujate või eduka pakkuja kvalifitseerimise otsuse;
 6) kinnitab pakkujate või eduka pakkuja kvalifitseerimata jätmise otsuse;
 7) kinnitab pakkumuste vastavaks tunnistamise otsuse;
 8) kinnitab pakkumuse tagasilükkamise otsuse;
 9) kinnitab pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse;
 10) kinnitab kõigi pakkumuste tagasilükkamise otsuse;
 11) kinnitab hankemenetluse kehtetuks tunnistamise otsuse;
 12) kinnitab muu menetluses tehtava otsuse;
 13) annab volituse hankelepingu (te) sõlmimiseks.

§ 11.  Hankekomisjon

  Komisjon peab olema vähemalt kolme liikmeline. Arvestades konkreetse riigihanke spetsiifikat, on komisjonil õigus kaasata oma töösse sõnaõigusega asjatundjaid või spetsialiste, kes ei ole komisjoni liikmed. Hankekomisjoni pädevusse kuulub riigihanke läbiviimisel järgmiste toimingute tegemine:
 1) kooskõlastab riigihanke alusdokumendid;
 2) kooskõlastab pakkujate poolt esitatud küsimuste kohta koostatud vastused;
 3) otsustab ja korraldab pakkujate ja taotlejatega läbirääkimiste pidamise seaduses lubatud juhtudel ja alusdokumentides sätestatud tingimustel sh kooskõlastab läbirääkimise pidamise toimingud;
 4) avab pakkujate poolt esitatud pakkumused, kontrollib nõutud dokumentide olemasolu ja allkirjastab pakkumuste avamise protokolli;
 5) kontrollib pakkujate ja taotlejate või eduka pakkuja kvalifikatsiooni;
 6) kontrollib kvalifitseeritud pakkujate poolt esitatud pakkumuste vastavust hanketeates ja alusdokumentides esitatud tingimustele;
 7) võrdleb ja hindab vastuvõetud pakkumusi ja selgitab välja eduka pakkumuse ning esitab selle kinnitamiseks vallavalitusele;
 8) korraldab põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse korral pakkujalt kirjalikult asjakohaste selgituste nõudmise;
 9) teeb ettepaneku üksiku pakkumuse või kõikide pakkumuste tagasilükkamiseks või hankemenetluse kehtetuks tunnistamiseks;
 10) tagab pakkumuste konfidentsiaalsuse.

3. peatükk ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA JÄÄVAD HANKED 

§ 12.  Alla lihthanke piirmäära jäävate hangete korraldamine

 (1) Hangetele, mille eeldatav maksumus on väiksem kui 30 000 eurot asjade ostmisel või teenuste tellimisel või 60 000 eurot ehitustööde tellimisel, kuid kõrgem kui 10 000 eurot asjade ostmisel või teenuste tellimisel või 20 000 eurot ehitustööde tellimisel, kohaldatakse järgnevat korda:
 1) hangete korraldamise eest vastutab valdkonda juhtiva struktuuriüksuse juht, abivallavanem või valdkonda juhtiv nõunik;
 2) osavallavalitsuse ja allasutuse poolt iseseisvalt hanke korraldamisel vastutab hanke korraldamise eest osavalla vanem, allasutuse juht või tema poolt käskkirjaga määratud vastutav isik;
 3) hanke läbiviimiseks koostab vastutav isik hinnapakkumise lähteülesande, milles on märgitud hanke nimetus, kirjeldus ja maht, teostamise tähtaeg, maksetingimused ning pakkumuse esitamise tähtaeg;
 4) vajadusel avaldatakse hange koos hinnapakkumise lähteülesandega Märjamaa valla veebilehel;
 5) asja ostmiseks, teenuse või ehitustöö tellimiseks võetakse vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumist;
 6) kui pakkumuse esitab vähem kui kolm pakkujat ja hanget ei ole avaldatud Märjamaa valla veebilehel, siis põhjendab vastutav isik väiksemat pakkumuste arvu pakkumuse edukaks tunnistamise protokollis, lisades protokollile väiksemat pakkumuste arvu põhjendavad lisadokumendid (pakkujate loobumiskirjad jms );
 7) hanke tulemused kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega või allasutuse juhi või osavalla vanema käskkirjaga.

 (2) Hangetele, mille eeldatav maksumus on 3000 kuni 10 000 eurot asjade ostmisel või teenuste tellimisel või 10 000 kuni 20 000 eurot ehitustööde tellimisel kohaldatakse järgnevat korda:
 1) asja ostmise, teenuse või ehitustöö tellimise otsustab valdkonda juhtiv struktuuriüksuse juht, abivallavanem, valdkonda juhtiv nõunik, osavalla vanem või allasutuse juht;
 2) valdkonda juhtiv struktuuriüksuse juht, abivallavanem, osavalla vanem, valdkonda juhtiv nõunik või allasutuse juht arvestab vallaeelarve kõige otstarbekama kasutamise põhimõtet ja lähtub vähemalt kolme pakkuja esitatud kirjalikust pakkumusest, turu-uuringust, avalikust hinnakirjast (kataloogist jms);
 3) hanke tulemused kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega või allasutuse juhi või osavalla vanema käskkirjaga.

 (3) Vähem kui 3000 eurot maksva asja ostmise või teenuse tellimise või vähem kui 10 000 eurot maksva ehitustöö tegemise otsustab valdkonda juhtiv struktuuriüksuse juht, abivallavanem, osavalla vanem, valdkonda juhtiv nõunik või allasutuse juht, kes arvestab vallaeelarve otstarbekaima kasutamise põhimõtet ning lähtub turu-uuringust, pakkuja poolt esitatud kirjalikust pakkumusest või avalikust hinnakirjast.
[RT IV, 26.03.2019, 2 - jõust. 29.03.2019]

 (4) Vallavalitsus koostab Riigihangete korraldamise juhise hallatavatele asutustele.
[RT IV, 26.03.2019, 2 - jõust. 29.03.2019]

§ 13.  Vastutav isik

  Lähtuvalt paragrahvis 12 sätestatud nõuetest hanke läbiviimise eest vastutav isik:
 1) koostab vajadusel hanke lähteülesande ja kooskõlastab selle valdkonda juhtiva struktuuriüksuse juhi, abivallavanema või valdkonda juhtiva nõunikuga, osavalla vanemaga või allasutuse juhiga;
 2) järgib hangete teostamise head tava, tagab rahaliste vahendite kõige otstarbekama ja säästlikuma kasutamise ning taotleb võimalusel hinnapakkumisi vähemalt kolmelt pakkujalt;
 3) vajadusel viib läbi turu-uuringu, hangib informatsiooni avalikest hinnakirjadest jms;
 4) vajadusel teavitab hanke läbiviimise soovist võimalikke pakkujaid Märjamaa valla veebilehel;
 5) vajadusel peab pakkujatega läbirääkimisi;
 6) vajadusel koostab hinnapakkumise edukaks tunnistamise protokolli, mille kinnitab ametiasutuse või allasutuse juht;
 7) kui hankemenetluse tulemusena sõlmitakse leping, siis valmistab ette hankelepingu projekti ja kooskõlastab selle vallavalitsuse õigusnõunikuga, abivallavanemaga või valdkonda juhtiva struktuuriüksuse juhiga, osavalla vanemaga või allasutuse juhiga;
 8) kogub ühte toimikusse kõik hankemenetluse käigustekkinud dokumendid (hinnapakkumised, lähteülesanne jms) ja vastutab toimiku ja selle koosseisus olevate dokumentide säilimise eest vastavalt ametiasutuse või allasutuse dokumendihaldust reguleerivale korrale.

§ 14.  Hankeleping ja kirjaliku hankelepingu sõlmimine (RHS § 8 ja § 120)

 (1) Hankeleping on hankija ja ettevõtja vahel sõlmitud rahaliste huvidega seotud leping, sealhulgas kontsessioonileping, mille esemeks on asjad, teenused või ehitustööd ja hankelepingule kohaldatakse võlaõigusseaduses ja teistes õigusaktides asjaomase lepinguliigi kohta sätestatut, kui riigihangete seaduses ei ole sätestatud teisiti.

 (2) Hankeleping sõlmitakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui selle maksumus on vähemalt 10 000 eurot. Vajadusel võib hankelepingu sõlmida ka siis kui maksumus on alla 10 000 euro.

 (3) Alla 10 000 euro maksumusega hanke korral, kui hankelepingut ei sõlmita, on asja ostmise, teenuse tellimise või ehitustöö tegemise aluseks pakkumus, pakkumuse edukaks tunnistamise protokoll või tellimise kinnitus.

§ 15.  Hangete korraldamisel tekkinud dokumentide kogumine ja säilitamine

 (1) Hankemenetluse kõigus loodud dokumendid (riigihanke alusdokumendid, pakkumused, küsimused-vastused, protokollid jne ) väljaarvatud õigusaktid ja lepingud, kogutakse ja säilitatakse ühes toimikus.

 (2) Täiselektroonilise riigihanke läbiviimisel säilitatakse dokumendid riigihangete registris.

 (3) Kui hankemenetluse käigustekkivad dokumendid on elektroonsed ja ka paberkandjal, siis elektroonsed dokumendid säilitatakse riigihangete registris või elektroonses dokumendihaldussüsteemis (Amphora). Paberkandjal dokumendid säilitatakse vastavalt ametiasutuse või allasutuse asjaajamise korrale.

4. peatükk TEABE AVALDAMINE VALLA VEEBILEHEL 

§ 16.  Avaldatav teave

 (1) Märjamaa valla veebilehel www.marjamaa.ee kajastatakse vallavalitsuse poolt korraldatavad riigihanked, mille avaldamise kohustus on riigihangete registris.

 (2) Hangete kohta avaldatakse veebilehel alljärgnev teave:
 1) riigihanke nimetus ja hanke lühiiseloomustus;
 2) riigihanke eest vastutav isiku nimi, ametikoht, telefon, e-post;
 3) pakkumuste esitamise tähtaeg;
 4) eduka pakkumuse teinud pakkuja nimi ja registrikood ning pakkumuse
 5) maksumus ilma käibemaksuta;
 6) viide riigihangete registrile;
 7) viide riigihanke e-menetlusele.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1-3 nimetatud teave avaldatakse veebilehel vähemalt 5 tööpäeva enne pakkumuste esitamise tähtaega.

 (4) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 4 nimetatud teave avaldatakse veebilehel, vähemalt 5 tööpäeva peale eduka pakkumuse teinud pakkujaga lepingu sõlmimist.

 (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tähtaega ei ole vaja järgida:
 1) avariitööde teostamiseks teenuse/ehitustöö tellimisel;
 2) kui müüja pakub asja või teenust turuhinnast selgelt odavama hinnaga.

 (6) Teave vallavalitsuse poolt teostatavate ja teostatud riigihangete kohta avaldatakse eesmärgiga tagada valla eelarve rahaliste vahendite kasutamise läbipaistvus ja pakkujate paljusus.

 (7) Veebilehel avaldatud teabe alusel võivad pakkujad, kellele ei ole väljastatud hanke alusdokumente ja keda ei ole kutsutud läbirääkimistele, esitada pakkumuste esitamise tähtaja jooksul oma pakkumuse (riigihangete e-keskkonnas). Kõiki pakkujaid koheldakse võrdselt.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 17.  Määruse rakendamine ja jõustumine

 (1) Hankeplaani koostamise ja kinnitamise korda rakendatakse alates 2019. aasta hankeplaani koostamisest.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.