KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Saku valla ja Kiili valla ühise kriisikomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Saku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.04.2018, 26

Saku valla ja Kiili valla ühise kriisikomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 17.04.2018 nr 3

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 6 lõigete 2 ja 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega moodustatakse Saku valla ja Kiili valla ühine kriisikomisjon (edaspidi komisjon). Komisjon on Saku valla ja Kiili valla haldusterritooriumil alaliselt tegutsev komisjon, mis on moodustatud kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamiseks ja koordineerimiseks Saku vallas ja Kiili vallas.

  (2) Komisjoni moodustavad ja selle koosseisu kinnitavad nii Saku Vallavalitsus kui ka Kiili Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 2.   Komisjoni ülesanded

  (1) Kriisikomisjon tutvub ja võtab teadmiseks Saku valla ja Kiili valla:
  1) tegevuspiirkonda puudutavad hädaolukorra riskianalüüsid;
  2) koostatud ja vallavalitsusele esitatud hädaolukorra lahendamise plaanid.

  (2) Omab ülevaadet Saku valla ja Kiili valla territooriumil olevate hädaolukorraks vajalike ressursside kohta.

  (3) Jälgib ohutuse ja turvalisuse tagamiseks riiklike järelevalveasutuste ettekirjutuste täitmist Saku valla ja Kiili valla hallatavates asutustes.

  (4) Jälgib, analüüsib ja esitab ettepanekuid kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6-s sätestatud omavalitsusüksuse teenuste toimepidevuse tagamiseks.

  (5) Kooskõlastab Saku valla ja Kiili valla evakuatsiooni plaani.

  (6) Kooskõlastab kriisireguleerimise õppuse kavandi ja tutvub õppuse kokkuvõtete ning järeldustega.

  (7) Tagab hädaolukorras abivajajate väljaselgitamise ja nende abistamise.

  (8) Abistab vajaduse korral hädaolukorra juhti hädaolukorra lahendamisel ja teabevahenduse korraldamisel ning täidab hädaolukorra juhi antud ülesandeid.

  (9) Abistab vajaduse korral eriolukorra juhti eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamisel ja teabevahenduse korraldamisel ning täidab eriolukorra juhi antud ülesandeid.

  (10) Abistab Saku valla ja Kiili valla territooriumil hädaolukorra järgsete taastamistööde, kahjude hindamise ja kulude arvestuse korraldamisel.

  (11) Kinnitab ja esitab komisjoni järgmise aasta tööplaani koos aastaaruandega regionaalsele kriisikomisjonile hiljemalt 31. detsembriks.

§ 3.   Komisjoni õigused

  Komisjonil on õigus:
  1) saada komisjoni pädevusse kuuluvates küsimustes asutustelt, ettevõtetelt ja elutähtsate teenuste osutajatelt vajalikku teavet teenuste kohta ning komisjoni tööks vajalikke materjale;
  2) teha vallavalitsusele ettepanekuid hädaolukorra lahendamiseks vajalike ressursside planeerimiseks ja kasutamiseks;
  3) teha vallavalitsusele ettepanekuid riskianalüüsi tulemuste arvestamiseks valla arengukavas;
  4) teha vallavalitsusele ettepanekuid kriisireguleerimisalaste uuringute läbiviimiseks ja eksperthinnangute tellimiseks;
  5) teha vallavalitsusele ja regionaalsele kriisikomisjonile ettepanekuid hädaolukordadeks valmistumise, lahendamise, elanikkonnakaitse ning turvalisuse ja kriisireguleerimise paremaks korraldamiseks;
  6) teha koostööd pädevate riigiasutuste, teiste omavalitsuste ja valla ettevõtjatega.

§ 4.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni esimees on vallavanem. Saku vallavanem ja Kiili vallavanem täidavad komisjoni esimehe rolli kordamööda ja kalendriaasta kaupa, alustades Saku vallavanemast. Juhtumi korral loetakse ajutiselt komisjoni esimeheks selle valla vallavanem, millise haldusterritooriumil juhtum aset leiab. Komisjoni esimehe pädevuses on:
  1) esindada komisjoni omavalitsusüksuse-, riigi- ja valitsusasutustes;
  2) kutsuda kokku komisjoni istungeid;
  3) kutsuda vajaduse korral komisjoni tööst osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu;
  4) korraldada komisjoni liikmetele kriisireguleerimise alaseid koolitusi;
  5) seirata komisjoni otsuste täitmist.

  (2) Komisjoni koosseisu kinnitab vallavalitsus oma korraldusega.

  (3) Kui komisjoni esimehelei ole võimalik komisjoni tööst osa võtta, asendab teda komisjoni esimehe poolt määratud isik.

  (4) Kui komisjoni liikmel ei ole võimalik komisjoni tööst osa võtta, asendab teda asendusliige, kes on alaliselt nimetatud teda komisjoni koosolekul asendama.

  (5) Komisjoni liikmel on õigus:
  1) teha komisjoni esimehele ettepanek komisjoni erakorralise koosoleku kokkukutsumiseks;
  2) teha ettepanek komisjoni koosolekule komisjoniväliste isikute kutsumiseks.

  (6) Komisjoni liikmed on kohustatud komisjoni esimehele teatama enda kontaktandmed (töötelefoni, koduse telefoni ja mobiiltelefoni numbrid, e-posti ja koduse aadressi) ning koheselt andmete muutumisest.

§ 5.   Komisjoni töökorraldus

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek. Komisjoni koosoleku kutsub kokku ja koosolekut juhatab komisjoni esimees või tema asendaja. Komisjoni protokollija valitakse komisjoni liikmete hulgast.

  (2) Komisjoni koosolekud on korralised või erakorralised. Komisjoni korralised koosolekud toimuvad vastavalt komisjoni kinnitatud tööplaanile. Komisjoni erakorralised koosolekud kutsub kokku komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni esimehe asendaja vastavalt vajadusele.

  (3) Komisjoni otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustav koosoleku juhataja hääl.

  (4) Komisjoni koosolek protokollitakse, protokoll vormistatakse kolme tööpäeva jooksul ning allkirjastatakse koosoleku juhataja ja protokollija poolt.

§ 6.   Põhimääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  Põhimääruse kinnitamise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise otsustab vallavalitsus seaduses sätestatud korras.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse alates mõlema valla kriisikomisjoni põhimääruse jõustumisest.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Marti Rehemaa
Vallavanem

Siiri Raagmets
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json