SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.04.2018, 29

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale

Vastu võetud 17.04.2018 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus sätestab 3 kuni 16-aastase keskmise, raske või sügava ja 16 kuni 18-aastase raske või sügava puudega lapse (edaspidi hooldatav) vanemale, võõrasvanemale, eestkostjale või muule last kasvatavale isikule (edaspidi hooldaja) hooldajatoetuse taotlemise määramise, maksmise ja lõpetamise tingimused ning korra Rae vallas.

  (2) Puudega lapse hooldajale makstav hooldajatoetus (edaspidi toetus) on hooldusvajadusega puudega lapse hooldajale valla eelarvest selleks ettenähtud vahenditest makstav igakuine toetus.

  (3) Toetust saab taotleda isik, kelle enda elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Rae vald ja kelle tegelik elukoht on Rae vallas, puudega lapse eest, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Rae vald ja kelle tegelik elukoht on Rae vallas.

  (4) Hooldaja on käesoleva korra mõistes vanem, võõrasvanem, eestkostja või muu last kasvatav isik, kes ei saa üldjuhul töötada puudega lapse hooldamise tõttu.


§ 2.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja Rae Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) haridus- ja sotsiaalametile (edaspidi amet) taotluse, milles märgitakse:
  1) taotluse esitanud isiku nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed;
  2) hooldust vajava lapse nimi, isikukood, elukoht;
  3) toetuse saamiseks pangakonto number;
  4) nõusoleku isikuandmete töötlemiseks;

  (2) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) puudega lapse rehabilitatsiooniplaan selle olemasolul;
  2) vanema nõusolek toetuse määramiseks võõrasvanemale, kui toetust taotleb võõrasvanem;
  3) ärakiri kohtu määrusest eestkostja määramise kohta või lepingust perekonnas hooldamise kohta;
  4) otsus puude määramise kohta.

  (3) Ametil on vajaduse korral õigus nõuda taotlejalt lisaandmeid või –dokumente.

§ 3.   Hooldusvajaduse hindamine

  (1) Hooldusvajadus on määruse tähenduses hooldaja igapäevane füüsiline tegevus hooldatavale kõrvalabi osutamisel ja juhendamisel, söömisel, hügieenitoimingutes, riietumisel, liikumisel või suhtlemisel ning järelevalve ohutuse tagamisel.

  (2) Hooldatava abi-, toetuse ja järelevalve vajaduse kindlakstegemiseks viib ameti töötaja läbi hooldusvajaduse hindamise vastavalt hindamisinstrumendile. Hindamine viiakse üldjuhul läbi hooldatava elukohas.

  (3) Ameti töötaja teeb vallavalitsusele ettepaneku toetuse määramise kohta.

§ 4.   Toetuse määramine ning maksmine

  (1) Toetuse määramise või sellest keeldumise otsustab vallavalitsus korraldusega 10 tööpäeva jooksul avalduse esitamisest või nõutud täiendavate dokumentide/andmete esitamisest või lisaandmete esitamiseks antud tähtaja möödumisest.

  (2) Toetus määratakse tähtajaliselt:
  1) hooldatava puude raskusastme kehtivuse tähtaja lõppemiseni, kui lühema tähtaja määramist ei tingi hooldust vajavast isikust tulenevad asjaolud;
  2) seatud eestkoste või perehoolduslepingu lõpptähtajani;
  3) tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani, kui hooldatav või hooldaja omab tähtajalist elamisluba.

  (3) Toetus määratakse ühele hooldajale perekonnas iga puudega lapse eest.

  (4) Toetust ei määrata üldjuhul:
  1) taotlejale, kes töötab;
  2) taotlejale, kellele on määratud raske või sügav puue;
  3) taotlejale, kes saab lapsehooldustasu alla 3-aastase lapse hooldamise eest;
  4) kui lapse hooldamist on võimalik tagada muude sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega;
  5) kui taotleja on esitanud valeandmeid.

  (5) Erandkorras võib toetust määrata hooldajale, kes töötab osalise tööajaga.

  (6) Toetust makstakse alates otsuse vastuvõtmisele järgnevast kalendrikuust jooksva kuu eest hiljemalt 25. kuupäevaks toetuse saaja arvelduskontole. Erandina võib toetust välja maksta vallavalitsuse kassast.

§ 5.   Toetuse tähtaja pikendamine

  (1) Tähtajaliselt määratud toetuse lõppemisel jätkub toetuse maksmine katkemata, kui jätkub hoolduse vajadus ning hooldaja, kes jätkuvalt vastab hooldajale esitatavatele tingimustele, on esitanud vallavalitsusele toetuse jätkamiseks avalduse hiljemalt toetuse lõppemise kalendrikuule järgneval kalendrikuul.

  (2) Kui hooldaja esitab avalduse hiljem, jätkub toetuse maksmine taotluse esitamise kalendrikuule järgnevast kalendrikuust.

  (3) Toetuse maksmise jätkamise otsustab vallavalitsus korraldusega.

§ 6.   Toetuse määr

  Toetuse määra kehtestab vallavalitsus.

§ 7.   Toetuse maksmise lõpetamine

  (1) Toetuse määramise korraldus tunnistatakse kehtetuks ja toetuse maksmine lõpetatakse hooldaja taotluse alusel või kui on ära langenud toetuse määramise alused. Toetuse määramise aluse äralangemised on:
  1) hooldatava hoolduse korraldamine teiste sotsiaalteenustega;
  2) puudega lapse või hooldaja elama asumisel teise omavalitsuse territooriumile või registreerimisel teise omavalitsusse;
  3) kui hooldaja ei täida oma kohustusi puudega lapse kasvatamisel ja tema eest hoolitsemisel;
  4) hooldaja tööle asumisel;
  5) toetuse saaja teadlikul valeandmete esitamisel;
  6) muul põhjusel, kui hooldatav või hooldaja ei vasta enam käesolevas korras sätestatud tingimustele.

  (2) Toetuse lõpetamise otsuse teeb vallavalitsus korraldusega.

  (3) Toetuse lõpetamise otsus tehakse hooldajale teatavaks 5 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

  (4) Toetuse maksmine lõpetatakse üldjuhul toetuse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimise kuupäevast.

§ 8.   Teavitamiskohustus

  Hooldaja on kohustatud teavitama ametit 5 päeva jooksul asjaolude tekkimisest, mis toovad kaasa:
  1) hoolduse lõpetamise;
  2) määratud toetuse suuruse vähenemise või suurenemise;
  3) hooldaja eest sotsiaalmaksu tasumise kohustuse tekkimise või ära langemise.

§ 9.   Toetuse tagastamine

  Toetust on õigus tagasi nõuda, kui toetuse saaja varjas paragrahvis 8 nimetatud andmeid teadvalt või esitas valeandmeid. Kui isik keeldub alusetult saadud toetust tagasi maksmast, võib ametiasutus teha toetuse saajale ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib ametiasutus anda selle sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 10.   Dokumendivormide kinnitamine

  Korra rakendamiseks vajalikud dokumendivormid kinnitab vallavalitsus.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Avalikustada määrus valla veebilehel.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Agu Laius
Rae Vallavolikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json