HaridusHuviharidus

HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Viru-Nigula valla muusikakooli põhimäärus

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.04.2020, 1

Viru-Nigula valla muusikakooli põhimäärus

Vastu võetud 09.04.2020 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, huvikooli seaduse § 7 ja Viru-Nigula Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 14 „Viru-Nigula vallavalitsuse hallatavate asutuste moodustamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord“ § 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Kooli nimi ja asukoht

  (1) Viru-Nigula valla muusikakooli (edaspidi muusikakool) juriidiline aadress on Kasemäe tn 19, 44107 Kunda linn Viru-Nigula vald Lääne-Viru maakond.

  (2) Muusikakool tegutseb kahes majas:
  1) Kunda linnas aadressil Kasemäe tn 19, 44107 Kunda linn Viru-Nigula vald Lääne-Viru maakond;
  2) Aseri alevikus aadressil Kooli tn 2, 43401 Aseri alevik Viru-Nigula vald Lääne-Viru maakond.

  (3) Muusikakooli ametlik e-posti aadress on [email protected]

  (4) Muusikakoolil on oma nimega pitsat ja sümboolika.

2. peatükk MUUSIKAKOOLI TEGEVUSE ALUSED 

§ 2.   Muusikakooli tegutsemise vorm

  (1) Muusikakool on Viru-Nigula valla munitsipaalomandis olev õppeasutus, mille tegutsemise vorm on huvikool.

  (2) Muusikakooli pidaja õigusi ja kohustusi täidab Viru-Nigula vallavalitsus kui ametiasutus (edaspidi ametiasutus).

  (3) Muusikakool tegutseb huvikooli seaduse, käesoleva põhimääruse ning Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekavade alusel ja juhindub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest ja huvialade õppekavadest.

  (4) Muusikakooli teeninduspiirkond on Viru-Nigula vald. Vastuvõtukatsed edukalt läbinud lapsed, kelle elukoht asub rahvastikuregistri andmetel väljaspool Viru-Nigula valla haldusterritooriumi, võetakse muusikakooli vastu lapse seadusliku esindaja ja Viru-Nigula valla vahelise kokkuleppe alusel.

  (5) Muusikakool ei ole juriidiline isik ning registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris.

  (6) Muusikakooli asjaajamise keel ja õppekeel on eesti keel.

3. peatükk MUUSIKAKOOLI STRUKTUUR 

§ 3.   Struktuur

  (1) Õpe toimub õppeastmete kaupa.

  (2) Muusikakoolis on järgmised õppeastmed:
  1) eelkool (1-2 õppeaastat);
  2) põhikooli noorem aste (I-IV klass);
  3) põhikooli vanem aste (V-VII klass);
  4) lisa-aastad (kuni 2 õppeaastat);
  5) vabaõpe (1 õppeaasta).

  (3) Õppeastmete ülesanded on järgmised:
  1) eelkoolis selgitatakse välja õpilaste eeldused, arendatakse nende muusikalisi oskusi ja suunatakse õige huviala valikule;
  2) põhikoolis toimub loomevõimete kavakindel arendamine ning professionaalse muusikahariduse omandamiseks ettevalmistamine erinevate huvialade õppekavade alusel;
  3) lisa-aasta(d) on mõeldud vajadusel või soovil õpilastele, kes on edukalt läbinud põhikooli, omavad eeldusi ja on üldjuhul orienteeritud professionaalse muusikahariduse omandamisele;
  4) vabaõpe on mõeldud õpilastele, kes soovivad oma võimeid arendada huvi pakkuvas valdkonnas, kuid ei soovi läbida kõiki põhiõppe õppekavades ettenähtud õppeaineid.

  (4) Muusikakoolis on isemajandavatel alustel lubatud moodustada täiskasvanute ja muid õppekavaväliseid õpperühmi, samuti muusikastuudioid ja -ringe.

4. peatükk TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

§ 4.   Tegevuse eesmärgid ja ülesanded

  (1) Muusikakool on kool, mis loob õpilastele võimalused muusikalise põhihariduse omandamiseks ja muusika-alaseks koolituseks Viru-Nigula valla võimalusi arvestades.

  (2) Muusikakooli põhieesmärgid on:
  1) muusikat mõistva ja hindava inimese kasvatamine;
  2) hea kvaliteediga muusikalise põhihariduse võimaldamine, noorte loomevõime avastamine ja arendamine;
  3) võimekamatele õpilastele tingimuste loomine muusikaõpingute jätkamiseks;
  4) noorte vaba aja sisukaks muutmine;
  5) kohaliku kultuurielu edendamine.

  (3) Muusikakooli ülesanded on:
  1) leida ja koondada õppima muusikaliselt võimekaid lapsi ja noori;
  2) tagada kvaliteetne muusikaline ettevalmistus, mis võimaldab soovijatel jätkata muusika-alast kutseõpet kõrgema astme muusikakoolides;
  3) luua lastele ja noortele tingimused vaba aja sisustamiseks muusika-alase tegevusega erinevates õppevormides;
  4) korraldada kontserte ja muid muusikaüritusi ning osutada vajadusel metoodilist ja organisatsioonilist abi valla muusika-alasele tegevusele;
  5) kindlustada õpilaste huve ning eeldusi arvestav õppe- ja kasvatustöö;
  6) teha koostööd teiste huvikoolidega.

  (4) Vastavalt vajadusele ja võimalustele võib muusikakool:
  1) läbi viia seminare, kursuseid ja koolitusi;
  2) üürida ruume, laenutada muusikainstrumente ning osutada muid tasulisi teenuseid.

5. peatükk ÕPPEKORRALDUS 

§ 5.   Õppekorraldus

  (1) Muusikakooli õppekorralduse aluseks on õppekavad. Õppekava määratleb õppevormid ja –meetodid, õppetöö mahud ning nõuded ühest klassist teise üleviimiseks ja muusikakooli lõpetamiseks ning realiseerub tunnijaotuskava, hindamise korra ja ainekavade kaudu.

  (2) Õppeaasta algab 1. septembril ja lõpeb 31. augustil. Õppeaasta jaguneb kaheks semestriks ning koosneb kolmekümne viiest õppenädalast, mis korrapärase töö kõrval sisaldab ka arvestusi, eksameid ja esinemispraktikat.

  (3) Õppevaheajad muusikakoolis on üldhariduskooli õppeaasta õppevaheaegadega samal ajal ning need kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

  (4) Õppetöö toimub haridusstandardit tagavate koolide õppetegevusest vabal ajal.

  (5) Õppetöö toimub tunniplaani alusel õpperühmades või individuaalselt. Kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meetodeid, sealhulgas õppetund, esinemised, kontserdid, konkursid, laagrid jne.

  (6) Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäeval määratakse kindlaks tunniplaanis. Õppetunni pikkus on 45 minutit.

  (7) Ühes õppenädalas on viis õppepäeva. Õpilaste nädalakoormus määratakse õppekavaga. Kohustuslike õppeainete osas nädala keskmine koormus:
  1) eelkoolis 2 tundi;
  2) I ja II klassis 4 tundi;
  3) III - VII klassis 6 tundi.

  (8) Õpilaste teadmisi ja oskusi hinnatakse iga õppeperioodi (semestri, õppeaasta) lõpul, aga samuti kontsertidel, arvestustel, eksamitel, mille hulk ja põhinõuded on määratud õppekavas.

  (9) Muusikakooli klassi- ja lõputunnistustele kantavad hinded lähtuvad tavakohasest 5-pallisest hindamissüsteemist, tagamaks nende võrreldavust õpilase üleminekul ühest muusikakoolist teise.

  (10) IV klassi ja VII klassi õpilaste eksamitele lubamise eelduseks on positiivsed hinded kõigis ainetes ja õppevõlgnevuste puudumine.

§ 6.   Õpilaste muusikakooli vastuvõtmine, koolist väljaarvamine ja kooli lõpetamine

  Muusikakooli vastuvõtmine, muusikakoolist väljaarvamine ja muusikakooli lõpetamise tingimused ja korra kehtestab Viru-Nigula Vallavalitsus kui täitevorgan (edaspidi Vallavalitsus).

6. peatükk MUUSIKAKOOLI ÕPILASTE JA LAPSEVANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 7.   Õpilaste ja lapsevanemate õigused ja kohustused

  (1) Õpilasel on õigus:
  1) õppida vastavalt muusikakooli õppekavale ja tunniplaanile ning avaldada soovi lisaainete õppimiseks;
  2) tutvuda enne õpingute algust muusikakooli õppekorralduse ja õppekavaga;
  3) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamisel;
  4) saada muusikakoolist teavet koolikorralduse ja õpilase õiguste ning kohustuste kohta;
  5) asutada muusikakoolis ühinguid, klubisid, stuudioid ja ringe, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus muusikakooli eesmärkidega ning osaleda neis;
  6) loobuda õppimisest muusikakoolis omal soovil kirjaliku avalduse alusel (laste ja noorukite puhul lapsevanema avaldus), teatades sellest vähemalt üks kuu ette.

  (2) Õpilane on kohustatud:
  1) järgima muusikakooli kodukorda ning kandma vastutust kodukorra reeglite rikkumise eest;
  2) täitma kohusetundlikult õppeülesandeid;
  3) võtma korralikult osa õppetööst õppekavaga määratud mahus;
  4) teatama võimalikult aegsasti puudumistest haiguse tõttu või muudel mõjuvatel põhjustel;
  5) osalema eksamitel, arvestustel, kooli korraldatud kontsertidel jt üritustel nii muusikakoolis kui ka väljaspool muusikakooli;
  6) hoidma korras muusikakooli kasutuses olevaid esemeid ja muud vara;
  7) hoidma korras tema kasutusse antud muusikainstrumente täites nende kasutamise lepingu tingimusi;
  8) hoidma muusikakooli mainet.

  (3) Õpilase kasutusse antud muusikainstrumentide kasutamise kohta sõlmitakse leping õpilase lapsevanemaga, kes kannab varalist vastutust lepingu rikkumise eest.

  (4) Lapsevanemal on õigus:
  1) saada muusikakooli tegevust ja õppekavasid puudutavat teavet;
  2) nõuda muusikakoolis vajalike tingimuste loomist õppekavade täitmiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) valida oma esindaja ja olla ise valitud muusikakooli hoolekogusse.

  (5) Lapsevanem on kohustatud:
  1) looma õpilasele kodus soodsad tingimused õppimiseks ja muusikakooli õppekava täitmiseks;
  2) tasuma õppetasu Vallavalitsuse poolt kehtestatud ulatuses ja korras;
  3) tagama muusikakooli õigeaegse teavitamise õpilase puudumisest või õppimisest loobumisest.

  (6) Õpilasel ja tema lapsevanemal on õigus õppenõukogu otsusega mittenõustumise, samuti õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral pöörduda muusikakooli aineõpetaja ja direktori või ametiasutuse poole.

7. peatükk KOOLITÖÖTAJAD 

§ 8.   Koolitöötajad

  (1) Koolitöötajad on muusikakooli direktor, õpetajad ja teised töötajad.

  (2) Koolitöötajate õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks seaduste ja muude õigusaktidega, muusikakooli põhimääruse, kodukorra ja töökorralduse reeglitega, tööülesannete kirjeldusega, varalise vastutuse lepinguga ja töölepinguga.

  (3) Õpetaja üldised kohustused:
  1) õpetada ja kasvatada õpilasi tuginedes õpilaste ja õpetajate vastastikusele lugupidamisele, teineteisemõistmisele ning koostööle lapsevanematega;
  2) tagada õpilasele tingimused ja võimalused muusikakooli õppekava täitmiseks;
  3) töötada vastutustundega, arvestades kehtivaid õppekavasid;
  4) säilitada ja täiendada erialast pädevust vastavalt muusikahariduse nõuetele ja muusikakooli eripärale;
  5) tagada õpilaste võimetekohane loominguline areng;
  6) hoolitseda õppetööks vajalike materjalide ja vahendite täiendamise eest;
  7) võtta osa õpilaste hindamisest ja esinemistest ning muusikakooli korraldatud üritustest;
  8) täita õppetööd kajastavaid dokumente kooskõlas õigusaktides sätestatud nõuetega;
  9) olema õpilastele eeskujuks;
  10) hoidma muusikakooli mainet.

  (4) Õpetajatel ja teistel töötajatel on õigus:
  1) saada teavet oma tööd ja töötingimusi puudutavate dokumentide kohta;
  2) taotleda võimalust erialase pädevuse täiendamiseks korraldatud üritustel osalemiseks;
  3) avaldada arvamust muusikakooli tööd ning arengut puudutavates küsimustes.

8. peatükk MUUSIKAKOOLI JUHTIMINE 

§ 9.   Muusikakooli juhtimine

  (1) Muusikakooli tööd juhib direktor, kelle kinnitab ametisse Vallavalitsus konkursikomisjoni ettepanekul. Direktoriga sõlmib, muudab, peatab ja ütleb üles töölepingu vallavanem.

  (2) Direktor, lisaks teistes õigusaktides sätestatud ülesannetele:
  1) vastutab muusikakooli arengu, rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise, muusikakoolile kasutada antud vallavara korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise eest;
  2) korraldab muusikakooli arengukava koostamise, kooskõlastab selle õppenõukoguga ja hoolekoguga ning esitab Vallavalitsusele kinnitamiseks;
  3) esitab Vallavalitsusele kinnitamiseks muusikakooli õppenõukogu ja hoolekogu poolt põhimääruse muutmiseks ja täiendamiseks tehtud ettepanekud;
  4) kinnitab muusikakooli töökorraldusdokumendid;
  5) esitab kinnitatud õppekavad Haridus- ja Teadusministeeriumile registreerimiseks Eesti Hariduse Infosüsteemis ja uuendab infosüsteemis õppetööalast infot;
  6) kutsub kokku nõupidamisi ja koosolekuid, moodustab vajadusel ajutisi nõuandvaid töögruppe ja komisjone;
  7) korraldab tasuliste teenuste aruandluse;
  8) sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingud koolitöötajatega;
  9) teatab ametiasutusele koheselt kirjalikult muusikakooli majandusliku olukorra halvenemisest ja järelevalveorgani poolt tehtud ettekirjutustest.

  (3) Direktorit asendab direktori puhkusel, töölähetuses olemise ajal või haigestumise korral isik, kellele on töölepingu või muusikakooli direktori käskkirjaga tehtud ülesandeks direktori ülesannete täitmine.

§ 10.   Õppenõukogu

  (1) Muusikakooli õppenõukogu ülesandeks on muusikakooli õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning selle juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (2) Õppenõukogu liikmeteks on õppe- ja kasvatustegevusega seotud õpetajad. Õppenõukogu koosseisu ja töökorra kinnitab muusikakooli direktor käskkirjaga.

  (3) Õppenõukogu töövorm on koosolek. Koosoleku kutsub kokku ja juhatab direktor või direktori äraolekul tema asendaja.

  (4) Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool õppenõukogu liikmetest. Õppenõukogu otsused võetakse vastu kohal viibivate õppenõukogu liikmete häälteenamusega.

  (5) Õppenõukogu koosoleku toimumisest ja päevakorrast teavitatakse kõiki õppenõukogu liikmeid vähemalt seitse päeva enne koosoleku toimumist.

  (6) Õppenõukogu koosoleku päevakord kinnitatakse kohalolijate häälteenamusega koosoleku alguses.

  (7) Õppenõukogu koosolekud protokollitakse. Esimesel õppenõukogu koosolekul valitakse koosoleku protokollija. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokolle säilitatakse koos teiste muusikakooli dokumentidega.

  (8) Koosoleku protokoll vormistatakse viie tööpäeva jooksul pärast õppenõukogu koosoleku toimumist ning protokollidega on võimalik tutvuda muusikakooli direktori kabinetis.

  (9) Õppenõukogu:
  1) arutab läbi ja annab arvamuse muusikakooli arengu- ja tegevuskavade kohta;
  2) vaatab läbi ja annab arvamuse õppekavade kohta;
  3) määrab kindlaks õpilaste hindamise, tunnustamise ja laituse üldpõhimõtted ning otsustab nende rakendamise üle;
  4) koguneb vähemalt kolm korda aastas;
  5) arutab muid õppekorralduse ning õpilaste arenguga seotud küsimusi ning annab hinnangu õppetulemustele;
  6) arutab läbi ja kiidab heaks muusikakooli üldtööplaani;
  7) arutab läbi ja teeb ettepanekuid muusikakooli põhimääruse täiendamiseks ja muutmiseks;
  8) arutab läbi ja kiidab heaks muusikakooli kodukorra ja päevakava;
  9) arutab läbi järelevalve tulemused ja teeb ettepanekuid tarvilike meetmete rakendamiseks;
  10) arutab läbi muusikakooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemused ja teeb muusikakooli juhtkonnale ettepanekuid muusikakooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks;
  11) valib oma esindajad muusikakooli hoolekogu koosseisu;
  12) otsustab õpilase järgmisse klassi viimise, teisele õppekavale üleviimise, täiendavale õppetööle või klassikursust kordama jätmise;
  13) otsustab õpilase kooli nimekirjast väljaarvamise;
  14) otsustab, millises klassis õpingud pooleli jätnud õpilane õpinguid jätkab;
  15) otsustab IV ja VII klassi õpilaste eksamitele lubamise ja õppeastme lõpetamise;
  16) otsustab õpilaste tunnustamise õppeperioodi lõpul ja muusikakooli lõpetamisel.

§ 11.   Hoolekogu

  Hoolekogu moodustamise korra ja hoolekogu töökorra kehtestab Vallavalitsus.

9. peatükk MUUSIKAKOOLI MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 12.   Muusikakooli rahastamine

  (1) Muusikakoolil on Viru-Nigula valla eelarves alaeelarvena iseseisev eelarve.

  (2) Muusikakooli eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja vallaeelarvest, laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetustest, projektis osalemisest ning käesolevas põhimääruses sätestatud muusikakooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest.

  (3) Muusikakool kasutab ja käsutab oma rahalisi vahendeid õigusaktides sätestatud korras.

§ 13.   Muusikakooli vara

  (1) Muusikakooli vara moodustavad talle sihtotstarbeliseks kasutamiseks antud maa, hooned ja rajatised, inventar ja muud õppe- ning kasvatustööks vajalikud vahendid.

  (2) Muusikakooli vara moodustab ka annetustena, kingitustena ja projektides osalemisega saadud vara.

  (3) Muusikakooli vara valdamine ja kasutamine toimub Viru-Nigula Vallavolikogu (edaspidi Volikogu) kehtestatud korras.

  (4) Õppimine muusikakoolis on tasuline. Õppetasu suuruse kinnitab Vallavalitsus direktori ettepanekul.

  (5) Muusikakooli õppetasu suuruse, õppetasust vabastamise, soodustuste andmise ja tasumise korra ning tasuliste teenuste hinnad kinnitab Vallavalitsus direktori ettepanekul.

§ 14.   Osalemine muusika- ja kunstikoolide ühistegevuses

  (1) Muusikakool osaleb muusikakoolide ühistegevuses, osaledes üleriigilistel kursustel ja seminaridel ning õpilasüritustel.

  (2) Viru-Nigula vald on Eesti Muusikakoolide Liidu liige. Valla poolt volitatud esindaja on muusikakooli direktor. Muusikakool tasub kooli eelarvest liikmemaksu, kasutades selle kaudu ühistegevuse tulemusi soodustingimustel ning osaledes Eesti Muusikakoolide Liidu kaudu üleriigilises ja rahvusvahelises muusikahariduse alases koostöös.

  (3) Muusikakooli koostöösuhted partneritega vormistatakse hoolekogu poolt heaks kiidetud kirjaliku lepinguga.

§ 15.   Arvestus, aruandlus ja järelevalve

  (1) Muusikakool esitab oma tegevuse kohta statistilise ja eelarve täitmise aruande õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

  (2) Haldusjärelevalvet muusikakooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

10. peatükk MUUSIKAKOOLI PÕHIMÄÄRUS JA ARENGUKAVA 

§ 16.   Muusikakooli põhimäärus

  (1) Muusikakooli põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Vallavalitsus.

  (2) Muusikakooli direktor esitab muusikakooli põhimääruse ja selle muudatused enne Vallavalitsuse poolt kinnitamist arvamuse avaldamiseks muusikakooli õppenõukogule ja hoolekogule. Muusikakooli direktor esitab muusikakooli õppenõukogu ja hoolekogu poolt tehtud ettepanekud vallavalitsusele.

§ 17.   Muusikakooli arengukava

  (1) Muusikakooli arengukava koostatakse vähemalt neljaks aastaks. Arengukava peab hõlmama vähemalt nelja eelseisvat aastat õpetajate täienduskoolituse ja muusikakooli tegevuskava osas. Arengukava ja selle muudatused kinnitab Vallavalitsus.

  (2) Arengukava ja selle muudatuste ettevalmistamise algatab ja koostamise korraldab muusikakooli direktor.

  (3) Arengukava ettevalmistamisse tuleb kaasata hoolekogu, õppenõukogu ning soovi korral võib kaasata eksperte väljastpoolt muusikakooli. Hoolekogu ja õppenõukogu osalevad arengukava ja selle muudatuste ettevalmistamises esindajate kaudu. Arengukava eelnõu ja selle arengukava muudatused esitab muusikakooli direktor enne heaks kiitmist arvamuse andmiseks muusikakooli hoolekogule ja õppenõukogule.

  (4) Arengukava eelnõu avalikustatakse valla ja muusikakooli veebilehel ning muusikakoolis paberkandjal vähemalt kaks nädalat enne selle muusikakooli hoolekogule heakskiitmiseks esitamist.

  (5) Muusikakooli arengukava eelnõu kiidab heaks hoolekogu protokollilise otsusega.

  (6) Muusikakooli arengukava peab olema kooskõlas vastava valdkondliku arengukava ja valla arengukavaga.

11. peatükk MUUSIKAKOOLI ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 18.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Muusikakooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavaolikogu õigusaktides kehtestatud korras.

12. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 19.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kunda Linnavalitsuse 21.06.2013.a määrus nr 9 “Kunda Muusikakooli põhimäärus.”

§ 20.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2020.

Einar Vallbaum
vallavanem

Krista Engelbrecht
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json