HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse ja lapsehoiu kulude vanema kaetava osa määr ja tasumise kord

Väljaandja:Saku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.04.2020, 15

Koolieelse lasteasutuse ja lapsehoiu kulude vanema kaetava osa määr ja tasumise kord

Vastu võetud 20.06.2019 nr 7
RT IV, 05.07.2019, 1
jõustumine 01.01.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.02.2020RT IV, 27.02.2020, 3701.03.2020, rakendatakse alates 01.01.2020
16.04.2020RT IV, 21.04.2020, 1424.04.2020, rakendatakse alates 16.03.2020

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse vanema kaetava osa määr (edaspidi kohatasu) koolieelses lasteasutuses (edaspidi lasteasutus) ja lapsehoius ühe lapse kohta ning selle tasumise kord.

  (2) Kohatasu kasutatakse lasteasutuse majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude osaliseks katmiseks.

§ 2.   Kohatasu ja soodustused

  (1) Kohatasu suurus lasteasutuses ja lapsehoius ühe lapse kohta kuus on 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu kuu alammäärast.

  (2) Kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on lapse lasteasutusse või lastehoidu võtmise hetkel ja iga järgneva aasta 1. jaanuari seisuga Saku vald, on kohatasu kuus 10% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu kuu alammäärast.

  (3) Kui perest käib lasteasutuses või lastehoius samaaegselt kaks või enam last, on pere teise ja iga järgmise lapse kohatasu 70% esimese lapse eest makstavast kohatasu summast.

  (4) Üksikvanemana käsitletakse lapsevanemat, kes tõendab, et ta kasvatab last üksinda.

  (5) Paragrahv 2 lõikes 2 nimetatud kohatasu soodusmäära rakendamine lõpetatakse, kui lapsevanema rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole 1. jaanuari seisuga enam Saku vald.

  (6) Paragrahv 2 lõikes 3 nimetatud soodustuse saamiseks esitab vanem vallavalitsusele andmed lasteasutuses või lastehoius käivate laste ja lasteasutuste kohta.

  (61) Paragrahv 2 lõikes 2 sätestatud soodusmäära rakendatakse samuti Saue valla Maidla küla lastele, kes kasutavad kohta vastavalt Saku ja Saue Vallavalitsuse vahelisele koostöölepingule ja kelle kahe vanema või üksikvanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on Saue vald.
[RT IV, 27.02.2020, 37 - jõust. 01.03.2020, rakendatakse alates 01.01.2020]

  (7) Vallavalitsusel on õigus soodustuse rakendamine lõpetada ja/või nõuda soodustuse osalist või täielikku tagastamist, kui vanem on esitanud valeandmeid.

  (8) Soodusmäära rakendamisest keeldumisest või lõpetamisest teavitatakse vanemat viie tööpäeva jooksul.

§ 3.   Kohatasu maksmine

  (1) Kohatasu tasumise kohustus algab kuust, mil laps arvati lasteasutuse nimekirja ja lõppeb lapse nimekirjast väljaarvamisele järgnevast kuust.

  (2) Kohatasu Saku valla munitsipaallasteasutuses makstakse 12 kuu eest aastas.

  (3) Vanem vabastatakse vanema kaetava osa maksmise kohustusest alates 16. märtsist kuni 20. märtsini 2020. Alates 23. märtsist kuni Saku Vallavalitsuse vastava otsuseni vabastamine lõpetada, makstakse kohatasu vastavalt lasteasutuses kohal käidud päevadele.
[RT IV, 21.04.2020, 14 - jõust. 24.04.2020, rakendatakse alates 16.03.2020]

  (4) Vanema kaetav kohatasu lapsehoius käivate Saku valla laste eest hüvitatakse vastavalt Saku Vallavalitsuse ja eralasteasutuste vahel sõlmitud lepingutele alates 16. märtsist kuni 20. märtsini 2020. Alates 23. märtsist kuni Saku Vallavalitsuse vastava otsuseni hüvitamine lõpetada, makstakse kohatasu vastavalt lastehoius kohal käidud päevadele.
[RT IV, 21.04.2020, 14 - jõust. 24.04.2020, rakendatakse alates 16.03.2020]

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020.

/otsingu_soovitused.json