HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Võsu Kooli põhimäärus

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.04.2023, 20

Võsu Kooli põhimäärus

Vastu võetud 20.09.2022 nr 21
RT IV, 24.09.2022, 4
jõustumine 27.09.2022

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.04.2023RT IV, 21.04.2023, 901.05.2023

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 ja Haljala Vallavolikogu 17.04.2018 määruse nr 13 „Haljala valla põhimäärus“ § 36 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Kooli nimetus

  Kooli nimetus on Võsu Kool (edaspidi kool).

§ 2.   Õiguslik seisund ja tegutsemise vorm

  (1) Kooli pidaja on Haljala vald. Kool on Haljala Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav munitsipaalõppeasutus.

  (2) Kooli tegutsemisvorm on ühe õppeasutusena tegutsev koolieelne lasteasutus (edaspidi lasteaed) ja põhikool (edaspidi põhikool).

  (3) Lasteaed võimaldab koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist.

  (4) Põhikool võimaldab põhihariduse omandamise I, II ja III kooliastmes (1.-9. klass).

§ 3.   Kooli asukoht ja tegutsemiskohad

  (1) Kooli asukoht on Haljala vald, Lääne-Viru maakond, Eesti Vabariik. Võsu Kooli postiaadress on Kooli 1, Võsu alevik, 45501 Haljala vald, Lääne-Virumaa.

  (2) Lasteaiarühmade tegutsemiskohad ja postiaadressid on:
  1) Vihula rühm aadressil Kooli kinnistu, Vihula küla, 45402 Haljala vald;
  2) Võsu rühm aadressil Mere 6, Võsu alevik, 45501 Haljala vald;
  3) Võsu rühm aadressil Kooli 1, Võsu alevik, 45501 Haljala vald;
  4) Võsupere rühmad ja lastehoid aadressil Mudila kinnistu, Võsupere küla, 45202 Haljala vald.

§ 4.   Pitsat ja sümboolika

  (1) Koolil on oma kujutise ja nimega pitsat.

  (2) Koolil on oma sümboolika (logo ja lipp), mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab kooli direktor käskkirjaga.

§ 5.   Asjaajamise keel ja õppekeel

  Kooli asjaajamise keel ja õppekeel on eesti keel.

§ 6.   Kooli tegevuse eesmärgid ja ülesanded

  (1) Kooli tegevuse eesmärk on võimaldada lasteaias koolieast noorematele lastele hoidu, alushariduse omandamist ja kooliks ettevalmistamist ning põhikoolis heatasemelise riiklikus õppekavas põhikoolile esitatavatele nõuetele vastava põhihariduse omandamist.

  (2) Kooli ülesanded on:
  1) luua lasteaia lastele (edaspidi lapsed) ja põhikooli õpilastele (edaspidi õpilased) eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õppekeskkond, mis toetab tema õpihuvi ja -oskuste ning võimete arengut;
  2) luua lasteaialapsele/õpilasele võimalused ja tingimused kujuneda terviklikuks isiksuseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimestega arvestav ja keskkonda väärtustav;
  3) hoida ja tugevdada lasteaialapse/õpilase tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut;
  4) luua turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õpikeskkond, mis toetab õpilase õpihuvi ning õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist;
  5) võimaldada õpilastel põhiharidus omandamist ja täita koolikohustust ning luua eeldused jätkata õpinguid;
  6) luua võimalused õppetööväliseks huvitegevuseks kooli juures.

  (3) Koolil on oma ülesannete täitmiseks õigus osaleda vallavalitsuse nõusolekul organisatsioonide, liitude ja töögruppide (sealhulgas rahvusvahelised) tegevuses.

2. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSE KORRALDUS 

§ 7.   Õppevormid

  Kooli õppetöö toimub statsionaarses õppes.

§ 8.   Struktuur

  (1) Kooli direktor (edaspidi direktor) moodustab koolieelse lasteasutuse seaduse alusel vajaduse ja võimaluse kohaselt sõime- ja lasteaiarühmad, kinnitades need käskkirjaga.

  (2) Kool on 9-klassiline, kus on järgmised põhikooli kooliastmed:
  1) I kooliaste – 1.– 3. klass;
  2) II kooliaste – 4.– 6. klass;
  3) III kooliaste – 7.–9. klass.

  (3) Täiendavate rühmade ja klassikomplektide moodustamise kooskõlastab direktor Haljala Vallavalitsuse ametiasutusega (edaspidi ametiasutus).

§ 9.   Kooli vastuvõtmine ja väljaarvamine

  (1) Lasteasutuse teeninduspiirkonna kinnitab Haljala Vallavolikogu.

  (2) Laste lasteaeda vastuvõtmine ja väljaarvamine toimub vallavalitsuse kehtestatud koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtmise ja väljaarvamise korra kohaselt.

  (3) Õpilaste põhikooli vastuvõtmine toimub kooli direktori poolt kehtestatud kooli vastuvõtmise tingimuste ja korra kohaselt. Koolist väljaarvamine toimub põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud tingimustel ja korras.
[RT IV, 21.04.2023, 9 - jõust. 01.05.2023]

§ 10.   Õppeaasta

  (1) Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini.

  (2) Põhikooli õppeaasta koosneb trimestritest ja koolivaheaegadest.

  (3) Koolivaheajad kehtestab valdkonna eest vastutav minister. Vallavalitsus võib direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul kehtestada valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud koolivaheaegadest erinevad vaheajad.

§ 11.   Lasteaia tööaeg

  (1) Lasteaed tegutseb aastaringselt.

  (2) Lasteaia lahtiolekuaja otsustab vallavalitsus hoolekogu ettepanekul.

  (3) Lasteaia ajutise sulgemise ruumide remondiks, personali puhkuse ajaks või muudel põhjustel otsustab vallavalitsus hoolekogu ettepanekul.

§ 12.   Õppekava

  (1) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokumentideks on koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel koostatud ja kooli arengukavast lähtuv lasteaia õppekava ning põhikooli riikliku õppekava alusel koostatud ja kooli arengukavast lähtuv põhikooli õppekava.

  (2) Lasteaia õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  (3) Lasteaial on oma tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava, lasteaia õppekava ning selle paikkonna, kus lasteaed asub, kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone. Lasteaia tegevus- ja päevakava kinnitab direktor.

  (4) Lasteaia õppekava läbinule annab kool välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

  (5) Põhikooli õppekava kehtestab kooli direktor. Kooli õppekava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

  (6) Kool võib lapsele või õpilasele koostada riiklikes õppekavades sätestatud korras individuaalse õppekava ja rakendada õppetöö kohandamist lapse või õppija individuaalse arengu toetamiseks.

  (7) Haridusliku erivajadusega lapse ja õpilase õppetöö korraldamise põhimõtted sätestatakse õppekavas.

3. peatükk ÕPPEKAVAVÄLINE TEGEVUS 

§ 13.   Päevakava

  Kooli päevakava kajastab õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste, nagu pikapäevarühmas ja ringides korraldatavate tegevuste järjestust ja ajalist kestust. Kooli päevakava kehtestab direktor.

§ 14.   Pikapäevarühm

  (1) Kooli direktor võib kooli pidaja nõusolekul moodustada koolis pikapäevarühma, mis pakub õpilastele järelevalvet, pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ja huvide arendamisel.

  (2) Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse sealt välja direktori otsusega vanema taotluse alusel.

§ 15.   Huvitegevus

  (1) Koolis korraldatakse lasteaia ja põhikooli õppekava läbimist toetavat huvitegevust või muud õppekavavälist tegevust.

  (2) Huvitegevuse läbiviimine fikseeritakse ringipäevikus, kuhu märgitakse õpilase andmed, tunni sisu ja aastaplaan. Ringipäevikut täidab ringijuht.

  (3) Õppekavavälist tegevust kaasrahastatakse kooli eelarvest, lapsevanemate, erinevate fondide ja sponsorite poolt.

  (4) Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras.

§ 16.   Kooli raamatukogu

  Koolil on oma õppekirjanduse kogu. Põhikogu osas saavad õpilased kasutada Haljala Vallaraamatukogu Võsu haruraamatukogu fondi.

4. peatükk KOOLI JUHTIMINE 

§ 17.   Kooli direktor

  (1) Kooli juhib direktor. Direktor tagab koostöös pedagoogilise nõukogu, õppenõukogu, kooli hoolekogu ja õpilasesindusega kooli tulemusliku ja häireteta töö ning kooli arengukava, õppekava ja kodukorra täitmise. Direktor juhib õppe- ja kasvatustegevust.

  (2) Direktor esindab kooli ja tegutseb kooli nimel ning teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema õigusaktides, sealhulgas põhimääruses, sätestatud ülesannete täitmisega.

  (3) Direktor täidab talle õigusaktide, töölepingu ja ametijuhendiga pandud ülesandeid, on kooli töötajatele tööandja esindaja ning määrab oma äraoleku ajaks endale asendaja.

  (4) Direktor võib moodustada õppe- ja kasvatustegevuse ning koolieluga seotud küsimuste lahendamiseks nõuandvaid komisjone ja töörühmi.

  (5) Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe-, kasvatus- ja muu tegevuse, kooli üldseisundi ja arengu eest, samuti kooli vara, sealhulgas eelarvevahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (6) Direktor esitab ametiasutusele viimase nõudel kooli tegevust kajastavaid andmeid ja dokumente.

  (7) Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss vallavalitsuse kehtestatud korras.

§ 18.   Pedagoogiline nõukogu ja õppenõukogu

  (1) Lasteaia rühmade pedagoogid kuuluvad pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesandeks on lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ning vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

  (2) Põhikooli õpetajad kuuluvad õppenõukogusse, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine. Õppenõukogu ülesanded ja töökorra kehtestab valdkonna eest vastutav minister.

§ 19.   Hoolekogu

  (1) Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, mis valitakse kuni kolmeks õppeaastaks ja mille ülesandeks on kooli tööks ning õppe- ja kasvatustegevuse edukaks kulgemiseks vajalike tingimuste loomisele kaasaaitamine.

  (2) Kooli hoolekogusse kuuluvad kooli pidaja, õppenõukogu, pedagoogilise nõukogu, õpilasesinduse, vanemate, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad, kusjuures vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust.

  (3) Hoolekogu moodustamine ja tegutsemine toimub volikogu kehtestatud töökorra alusel. Hoolekogu kinnitab vallavalitsus.

5. peatükk LASTE, ÕPILASTE, VANEMATE JA TÖÖTAJATE ÕIGUSED NING KOHUSTUSED 

§ 20.   Lasteaialaste õigused

  Lasteaialastel on õigus:
  1) võtta osa tegevustest, mis tagavad alushariduse omandamise;
  2) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale;
  3) eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele;
  4) pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 21.   Lasteaialaste vanemate õigused ja kohustused

  (1) Lasteaialaste vanematel on õigus:
  1) tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides;
  2) teha ettepanekuid vajalike tingimuste loomiseks laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) tutvuda lasteasutuse õppe- ja päevakavaga;
  4) saada teavet lasteasutuse töökorralduse kohta;
  5) saada nõustamist pedagoogilistes küsimustes.

  (2) Lasteaialaste vanematel on kohustus:
  1) luua lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamise toetamiseks lasteasutuses;
  2) kinni pidada lasteasutuse päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  3) teavitada lasteaia rühmaõpetajat või direktorit lapse puudumisest;
  4) kooli pidaja poolt kehtestatud ulatuses ja korras tasuda lasteaialapse eest igakuiselt lasteasutuse osalustasu.

§ 22.   Õpilaste õigused ja kohustused

  (1) Õpilastel on õigus:
  1) osaleda õppetöös;
  2) õppida oma huvide ja võimete kohaselt;
  3) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks abi õpetajatelt õigusaktidega sätestatud tingimustel ja korras;
  4) luua koolis ühinguid, klubisid, stuudioid, ringe ning osaleda nende töös, arvestades õigusaktides sätestatut;
  5) võtta osa kõigist klassivälistest õpilasüritustest, mis on ette nähtud kooli päevakavas ja üldtööplaanis;
  6) saada nõustamist ja koolis pakutavate tugimeetmete rakendamist põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras;
  7) teha ettepanekuid kooli direktorile ja teistele pedagoogidele õppe- ja kasvatustöö korraldamise kohta;
  8) moodustada koolis õpilasesindus, mis esindab õpilaskonda;
  9) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises;
  10) saada koolist teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste kohta;
  11) pöörduda abi saamiseks kooli töötajate poole.

  (2) Õpilastel on kohustus:
  1) osaleda aktiivselt õppetöös ning täita õpiülesandeid ja osaleda temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes;
  2) omandada teadmisi ja oskusi võimete kohaselt;
  3) täita õpetaja antud seaduslikke korraldusi ja ülesandeid;
  4) täita kooli kodukorda;
  5) kinni pidada väärika käitumise tavadest ja käituda kaasinimestega lugupidavalt;
  6) hoida kooli kasutuses olevat vara.

§ 23.   Õpilasesindus

  (1) Kooli õpilastest moodustuval õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt õpilaselu küsimusi kooskõlas seaduste ja seaduse alusel antud õigusaktidega.

  (2) Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, mis esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires, lähtudes oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.

  (3) Kooli õpilasesindus tegutseb õpilasesinduse põhimääruse alusel.

  (4) Õpilasesindus valitakse õpilasesinduse põhimääruses sätestatud korras.

  (5) Õpilasesinduse põhimääruse ja selle muudatused kiidetakse heaks õpilaskonna üldkoosolekul, mis on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 õpilaskonnast.

§ 24.   Õpilaste vanemate õigused ja kohustused

  (1) Õpilaste vanematel on õigus:
  1) olla kaasatud õpilase individuaalse õppekava koostamisel;
  2) esitada taotlus õpilase õpetamiseks koduõppes;
  3) esitada taotlus õpilase pikapäevarühma vastu võtmiseks;
  4) saada teavet õpilase õppest puudumistest vähemalt üks kord trimestri jooksul;
  5) saada teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta;
  6) omada juurdepääsu kooli valduses olevale teabele õpilase kohta;
  7) olla teavitatud õpilasele kohalduvast osast kooli päevakavas ning õppeveerandi või kursuse jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest;
  8) olla teavitatud õpilase hinnetest;
  9) vähemalt üks kord aastas osaleda vanemate koosolekul;
  10) anda arvamus ajutise õppes osalemise keelu rakendamise korral õpilase käitumise ja mõjutusmeetme rakendamise kohta;
  11) esitada taotlus õpilasele tasuta õpilaspileti saamiseks;
  12) kandideerida vanemate esindajana kooli hoolekogusse.

  (2) Õpilaste vanematel on kohustus:
  1) arvestada hariduse andmise asjades ennekõike õpilase võimeid ja oskusi, vajaduse korral küsima nõu õpetajalt või teistelt spetsialistidelt;
  2) luua koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
  3) esitada koolile oma kontaktandmed ja teavitada nende muutustest;
  4) tutvuda koolielu reguleerivate aktidega;
  5) teha kooliga koostööd õpilase õpetamisel ja kasvatamisel;
  6) pöörduda kooli ettepanekul koolivälise nõustamiskomisjoni poole;
  7) taotleda vajaduse korral koolilt ja õpilase elukohajärgselt valla- või linnavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist;
  8) osaleda õpilase arenguvestlusel;
  9) koduõppe rakendamise korral rahastada väljaspool kooli toimuva õppe osa;
  10) teatada kooli õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval. Hiljemalt ülejärgmisel õppepäeval pärast õpilase õppetööle naasmist põhjendab vanem puudumise kestuse ning põhjuse kohta;
  11) tagada õpilase järelevalve ning õppe korraldamise individuaalse õppekava alusel ajutise õppes osalemise keelu korral.

  (3) Vanem vastutab koolikohustuse täitmise tagamata jätmise eest põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohaselt.

§ 25.   Töötajate õigused ja kohustused

  (1) Kooli töötajad on direktor, õppejuht, õpetajad, tugispetsialistid, teised õppe- ja kasvatustöö alal tegutsevad isikud ning abi- ja teenindav personal.

  (2) Töötajate koosseis kinnitatakse direktori ettepanekul koolipidajapidaja poolt kehtestatud korras.

  (3) Töötajatega sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepinguid kooli direktor töölepingu seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

  (4) Töötajate ülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks kooli põhimääruse, töökorralduse reeglite, ametijuhendi või tööülesannete kirjelduse ja töölepinguga.

  (5) Õpetajate ülesandeks on kooli põhiväärtuste ja eesmärkide järgimine, laste ja õpilaste arengu ja toimetuleku toetamine, õpetamine ja kasvatamine, eesmärgipärane koostöö erinevate huvigruppidega ning osalemine kooli arendustegevuses.

  (6) Kooli teenindava ja abipersonali ülesanneteks on kooli põhiväärtuste ja eesmärkide järgimine, kooli häireteta tegevuse tagamine, heaperemehelik majandamine ja koolivara korrashoid, majanduslik teenindamine ning osalemine kooli arendustegevuses.

  (7) Koolitöötajatel on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

  (8) Koolitöötajad on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö- või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või mistahes muu väärkohtlemise ohver.

  (9) Töötajal on õigus:
  1) saada koolilt teavet õppe- ja töökorralduse reeglite kohta;
  2) saada täiskasvanute koolituse seaduses ja koolis sätestatud tingimuste kohaselt erialast ja pedagoogilist täienduskoolitust;
  3) töötada õigusaktides sätestatud nõuetele vastavates tingimustes;
  4) kooli eesmärkidest tulenevalt tasuta kasutada õppekavaväliseks tegevuseks kooli ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid direktori kehtestatud tingimustel ja korras;
  5) esitada direktorile ja hoolekogule õppetegevuse ning töökorralduse parendamise ettepanekuid;
  6) kasutada muid õigusaktides sätestatud töötajate õigusi.

6. peatükk MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 26.   Kooli vara ja eelarve

  (1) Kooli vara moodustavad talle valla poolt sihtotstarbeliselt kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Haljala valla õigusaktidele.

  (3) Kool hoiab korras oma ruumid, territooriumi, inventari ja õppevahendid lähtudes koolile eelarveaastaks ette nähtud vahenditest.

  (4) Kooli eelarve tulud moodustuvad riigieelarvest, valla eelarvest ja laekumistest teiste omavalitsuste eelarvetest, samuti võivad kooli eelarvet toetada laekumised sihtasutustelt, eraldised ja annetused äriühingutelt, organisatsioonidelt ning füüsilistelt isikutelt ning kooli õppekava välistest tegevustest saadud tulust.

  (5) Kooli eelarve kavandi koostab direktor ja sellele annab arvamuse hoolekogu.

  (6) Direktor esitab eelarve kavandi valla finantsjuhtimise korra kohaselt. Vallavolikogu võtab vastu Haljala valla eelarve, mille koosseisus on kooli kulud ja investeeringud.

  (7) Raamatupidamisarvestust peetakse tsentraliseeritult ametiasutuses.

§ 27.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Kooli asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse kehtestatud asjaajamiskorra ühtsetele alustele ja koolis kinnitatud asjaajamise korrale.

  (2) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide täitmisel ja hoidmisel lähtub kool valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud kooli õppe- ja kasvatusalastes kohustuslikes dokumentides esitatavate andmete ning dokumentide täitmise ja pidamise korrast.

  (3) Kool esitab oma tegevuse kohta statistilisi aruandeid õigusaktidega kehtestatud ning koolis välja töötatud korras ja tähtaegadel.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 28.   Rakendussätted

  (1) Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json