EttevõtlusKaubandus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 21.05.2013, 3

Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord

Vastu võetud 08.04.2010 nr 21
jõustumine 15.04.2010

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 6, kaubandustegevuse seaduse § 17 lg-te 1 ja 4 ning § 20 lg 5 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 26 lg-ga 2 ja §-ga 66.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus reguleerib Tallinna linnale kui avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kuuluva rajatise või selle osa üürile või tasuta kasutusse andmist isikule, kes soovib seal teostada kaubandustegevust.

  (2) Käesolev määrus ei laiene:
  1) sellise rajatise või selle osa üürile või tasuta kasutusse andmisele, mille aluse kinnistusraamatusse kantud maa kasutamiseks on seatud piiratud asjaõigus, v.a juhul, kui kinnistusraamatusse kantud ja piiratud asjaõigusega koormatud maale on seatud isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise talumiseks või piiratud asjaõiguse alusel kasutatava maa osa ei ulatu üürile või tasuta kasutusse antava rajatise või selle osa alusele maale või piiratud asjaõigus on koormatud Tallinna linna kasuks servituudiga, mis võimaldab rajatist või selle osa omada või annab õiguse rajatise või selle osa üürile või tasuta kasutusse andmiseks;
  2) Tallinna linnale kui avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kuuluvatel rajatistel või nende osadel nii avaliku ürituse raames kui ka väljaspool avalikku üritust teostatavale kandekaubandusele (jaemüügile käest, käsikorvist, kandelaualt või -kastist).

  (3) Käesoleva määrusega reguleerimata küsimustes juhindutakse Tallinna Linnavolikogu kinnitatud "Linnavara kasutusse andmise korrast".

§ 2.   Mõisted

  Mõisteid kasutatakse alljärgnevas tähenduses:
  1) rajatis - tänav, väljak, haljasala ja muu maapinnaga püsivalt ühendatud inimtegevuse tulemusel valminud ehitis, mis ei ole hoone;
  2) linnarajatis - Tallinna linnale kui avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kuuluv rajatis või selle osa;
  3) linnarajatise valitseja - linnarajatise kui linnavara valitseja vastavalt Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) kinnitatud "Linnavara valitsemise korrale";
  4) pakkumise korraldaja - linnaosa valitsus või § 3 lõikes 2 nimetatud juhul Tallinna Ettevõtlusamet (edaspidi ettevõtlusamet);
  5) pakkuja - füüsiline või juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes on esitanud linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmiseks pakkumise või taotluse;
  6) linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andja - linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu sõlmimiseks pädevust omav linnaosa valitsus või lepingu sõlminud linnaosa valitsus või ettevõtlusamet;
  7) linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse võtja - linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu sõlminud juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja.

§ 3.   Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmine

  (1) Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmine kuulub linnarajatise asukoha järgse linnaosa valitsuse pädevusse.

  (2) Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) võib korraldusega teha eelläbirääkimistega pakkumise ettevalmistamise ja vahetu teostamise ülesandeks ettevõtlusametile, juhul kui mitme linnaosa piires asuvad linnarajatised antakse kasutusse tervikobjektina.

  (3) Linnaosa valitsus peab kooskõlastama linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise kavatsuse linnarajatise valitsejaga, kui linnarajatise valitseja ei ole linnaosa valitsus. Tallinna Linnavaraamet kooskõlastab Tallinna linna omandis oleva kinnistu piiratud asjaõigusega koormamise tingimuste määramise linnavolikogu otsuse või linnavalitsuse korralduse eelnõu linnaosa valitsusega, välja arvatud maa koormamisel isikliku kasutusõigusega tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks. Ettevõtlusamet kooskõlastab linnarajatise kasutusse andmise kavatsuse linnarajatise asukoha järgse linnaosa valitsusega ning juhul, kui linnaosa valitsus ei ole linnarajatise valitseja, siis ka linnarajatise valitsejaga.

  (4) Linnarajatis antakse kaubandustegevuseks kasutusse vaid juhul, kui:
  1) sellel teostatav kaubandustegevus ei kahjusta paiga vahetus läheduses elavate inimeste põhjendatud huve;
  2) sellel teostatav kaubandustegevus ei takista inimeste või sõidukite liiklemist;
  3) seda ei ole otsustatud võõrandada;
  4) sellel teostatav kaubandustegevus ei takista linnarajatise kasutamist avalikuks otstarbeks;
  5) see ei ole vajalik linna valitsemiseks;
  6) see ei muuda võimatuks ega raskenda oluliselt muu linnavara otstarbekohast kasutamist.

  (5) Pakkumise korraldaja peab enne linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise otsustamist hindama põhjalikult, igakülgselt ja objektiivselt linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise võimalikkust tulenevalt käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatust. Seejuures võib küsida arvamust linna teistelt ametiasutustelt, samuti linnaosa halduskogult.

  (6) Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse võtja ei või oma lepingujärgseid ja käesolevast korrast tulenevaid õigusi ning kohustusi üle anda kolmandatele isikutele.

2. peatükk LINNARAJATISE KAUBANDUSTEGEVUSEKS KASUTUSSE ANDMISE TÄHTAJAD JA OTSUSTUSVIISID 

§ 4.   Linnarajatise kasutusse andmise tähtajad

  Linnarajatis antakse kasutusse:
  1) sellele püsiva müügikoha paigaldamiseks - tähtajaga kuni viis aastat;
  2) kauba või teenuse müügiks pakkumiseks või müügiks avaliku ürituse toimumise paigas - seoses avaliku ürituse toimumise ajaga;
  3) käesoleva paragrahvi punktides 1 ja 2 nimetamata juhtudel - tähtajaga kuni kolm aastat;
  4) paragrahvi 5 lõike 1 punktis 5 nimetatud juhul - linnarajatisega seonduva kohtuasja menetlemise või linnarajatise kasutusse andmise otsuse eelnõu menetlemise ajaks.

§ 5.   Linnarajatise kasutusse andmise otsustusviisid

  (1) Püsiva müügikoha paigaldamiseks linnarajatisele antakse linnarajatis üürile kindlaksmääratud tähtajaks eelläbirääkimistega pakkumise korras.

  (2) Linnarajatis antakse sellel kaubandustegevuse teostamiseks üürile kindlaksmääratud tähtajaks otsustuskorras:
  1) linnarajatise vahetus läheduses asuva kaupluse, toitlustusäri või teenindusettevõtte tegevuse hooajaliseks laiendamiseks väljapoole ettevõtte siseruume;
  2) laudade, toolide jm inventari hooajaliseks paigaldamiseks püsiva müügikoha juurde eesmärgiga võimaldada tarbijal pruukida selles püsivas müügikohas turustatavat kaupa kohapeal;
  3) kauba või teenuse müügiks pakkumiseks või müügiks avaliku ürituse toimumise paigas;
  4) müügilaudade, -lettide, -stendide jms paigaldamiseks, samuti teenuse müügiks pakkumiseks või müügiks käesoleva lõike punktides 1, 2 ja 3 sätestamata juhtudel;
  5) linnarajatisel seni püsivat müügikohta kasutanud isikule linnarajatisega seonduva kohtuasja menetlemise või linnarajatise kasutusse andmise otsuse menetlemise ajal, kui linnarajatise kasutusse andmine võimaldab vältida linnale kahju tekkimist või on avalikes huvides või kui linnarajatise kasutusse andmine ei ole vastuolus kohtuasja või linnarajatise kasutusse andmise otsuse eelnõu menetlemise võimalike tulemustega.

  (3) Pakkumise korraldaja võib põhjendatult otsustada, et:
  1) käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1, 3 või 4 sätestatud juhul antakse linnarajatis üürile eelläbirääkimistega pakkumise korras;
  2) linnarajatis antakse otsustuskorras kasutusse tasuta.

3. peatükk LINNARAJATISE KAUBANDUSTEGEVUSEKS KASUTUSSE ANDMINE EELLÄBIRÄÄKIMISTEGA PAKKUMISE KORRAS 

§ 6.   Eelläbirääkimistega pakkumise korraldamine

  (1) Eelläbirääkimistega pakkumise puhul linnarajatise tasuta kasutusse andmist ei rakendata. Eelläbirääkimistega pakkumise puhul on olulised nii tasu suurus kui ka lisatingimuste täitmine. Pakkumise võitja väljaselgitamiseks määrab pakkumise korraldaja eelläbirääkimistega pakkumise teates hinna ja lisatingimuste suhte osakaalu. Lisatingimusteks võivad olla kohustused:
  1) paigaldada linnarajatisele vaid selline püsiv müügikoht, inventar vm kaubandustegevuseks vajalik, mis on välisilmelt linnapilti või konkreetsesse paika sobilik. Võimalike vaidluste korral sobivuse küsimuses lähtutakse Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal asuva linnarajatise puhul Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti arvamusest, väljaspool vanalinna muinsuskaitseala Tallinna Linnaplaneerimise Ameti arvamusest;
  2) tegutsedes linnarajatisel, kaubelda teatud ajal või sortimendis või kasutades teatud müügivormi;
  3) osutada avalikes huvides lisaväärtusena tegevusi, mis ei pea olema otseselt kaubandustegevusega seotud.

  (2) Eelläbirääkimistega pakkumise võib pakkumise korraldaja korraldada linnaosa piires ühe või mitme linnarajatise suhtes. Kui korraldatakse eelläbirääkimistega pakkumine mitme sama linnaosa piires asuva linnarajatise kui pakkumise tervikobjekti suhtes, võib pakkumismenetluses kehtestada eri linnarajatiste osas erinevaid lisatingimusi.

  (3) Eelläbirääkimistega pakkumise ettevalmistamiseks ja vahetuks teostamiseks moodustab pakkumise korraldaja haldusaktiga vähemalt kolmeliikmelise komisjoni, nimetades komisjoni liikmete hulgast selle esimehe.

  (4) Ettevõtlusameti läbiviidava eelläbirääkimistega pakkumise korras linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise ettevalmistamiseks ja vahetuks teostamiseks moodustatud komisjoni koosseisu kaasatakse linnarajatise asukoha järgse linnaosa valitsuse esindaja.

  (5) Linnarajatise kaubandustegevuseks üürile andmiseks korraldatava eelläbirääkimistega pakkumise alghind (üüri minimaalsuurus ruutmeetri kohta kuus kalendrikuu päevade arvestuses) ettevõtete eri liikide osas kehtestatakse linnavalitsuse määrusega. Seejuures võib linnavalitsus rakendada paikkondlikke koefitsiente.

§ 7.   Eelläbirääkimistega pakkumise teel linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmisest teatamine

  (1) Eelläbirääkimistega pakkumise teel linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise kohta avaldatakse Tallinna linna veebilehel teade vastavalt käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatule koos viitega pakkumise aluseks olevale haldusaktile (kuupäev, number) ning teade ajalehes, kus avaldatakse Tallinna linna ametlikke teateid. Ajalehes avaldatavas teates märgitakse viide pakkumise korraldamise aluseks olevale haldusaktile, pakkumise korraldaja, kellele tuleb pakkumine esitada, pakkumise alghind, kasutusse antav rajatis või selle osa ja pakkumise esitamise tähtaeg ning veebilehe aadress, kus on võimalik saada pakkumise korraldamise kohta lisateavet. Vajaduse korral võib sellekohaseid teateid ja kuulutusi avaldada ka muul viisil. Pakkumiste esitamise tähtaeg ei või olla lühem kui kümme tööpäeva.

  (2) Eelläbirääkimistega pakkumise teates, mis avaldatakse Tallinna linna veebilehel, tuleb märkida vähemalt järgmised andmed:
  1) üürile antava linnarajatise asukoht ja iseloomustus;
  2) pakkumise korraldaja;
  3) pakkumise läbiviimise viis;
  4) pakkumise alghind;
  5) pakkumise lisatingimused;
  6) tagatisraha või tagasivõtmatu pangagarantii suurus, nende tasumise kord, tähtajad ja tasumiseks vajalikud rekvisiidid;
  7) millal ja kus saab linnarajatise ning üürile andmise tingimustega tutvuda;
  8) pakkumiste esitamise ja avamise tähtaeg (kuupäev ja kellaaeg);
  9) pakkumise võitja väljaselgitamise alused;
  10) üürile antava linnarajatise kasutusotstarbe osas tehtavad piirangud;
  11) üüri tasumise kord ja tähtajad;
  12) sanktsioon üürilepingu sõlmimata jätmise korral vastavalt käesoleva määruse § 10 lõikele 5;
  13) määruse § 8 lõigetest 1 ja 2 tulenevad nõuded pakkumisele.

§ 8.   Pakkumise esitamine

  (1) Pakkumine peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht ja aadress;
  2) füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi, registrikood, asukoht ja aadress;
  3) juriidilise isiku puhul nimi, registrikood, asukoht ja aadress;
  4) nõusolek linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse võtmiseks eelläbirääkimistega pakkumisel kehtestatud tingimustel;
  5) sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissumma. Kui need ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
  6) pakkumise tegemise kuupäev.

  (2) Pakkuja peab tegema pakkumise nii üüri kui ka kõigi nõutud lisatingimuste kohta ning esitama tehtud pakkumise täitmiseks tagatised. Pakkumine peab olema allkirjastatud. Kui allkirjastaja on esindaja, peavad pakkumisele olema lisatud esindusõigust tõendavad dokumendid (seadusest tulenevat esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendavad dokumendid jne).

  (3) Tagatisraha või tagasivõtmatu pangagarantii minimaalsuurus on kaheksakümmend protsenti pakkumise alghinnast.

§ 9.   Pakkumiste avamine

  (1) Pakkumistega ümbrikud avab komisjon pärast pakkumiste esitamise tähtaja lõppu. Pakkumiste kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla komisjoni kõik kohalviibinud liikmed. Pakkuja võib viibida pakkumiste avamise juures, selle kohta tehakse protokolli märge.

  (2) Isikuid, kes on teinud mittenõuetekohase pakkumise, läbirääkimistele ei lubata.

  (3) Eelläbirääkimiste sisu avalikkusele ega teistele pakkujatele avaldamisele ei kuulu. Avalikustada võib asjaolu, mitu pakkumist on tehtud ja mitu neist vastab kehtestatud nõuetele.

  (4) Läbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumise teinud osalejad. Pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult oma lõpliku pakkumise linnarajatise üüri ja kõigi lisatingimuste kohta.

  (5) Võrdväärsete pakkumiste korral annab komisjon võitja selgitamiseks nendele pakkujatele võimaluse oma pakkumisi viie tööpäeva jooksul täiendada.

§ 10.   Pakkumise parimaks tunnistamine

  (1) Pakkumise parimaks tunnistamisel arvestab komisjon nii kehtestatud lisatingimusi kui ka pakutud hinda, millest tulenevalt teeb komisjon otsuse parima pakkumise kohta või eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks tunnistamise kohta. Komisjoni otsus esitatakse kinnitamiseks pakkumise korraldajale.

  (2) Pakkumise korraldaja kinnitab haldusaktiga eelläbirääkimistega pakkumise võitja või tunnistab eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks.

  (3) Võttes aluseks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud haldusakti, annab pakkumise korraldaja haldusakti lepingu sõlmimiseks, milles peab olema näidatud vähemalt:
  1) kes on volitatud lepingut sõlmima;
  2) linnarajatise võimalikult täpne asukoht;
  3) linnarajatist iseloomustavad põhinäitajad;
  4) linnarajatise valitseja;
  5) isik, kellele linnarajatis üürile antakse;
  6) lepingu tähtaeg;
  7) linnarajatise kasutusse andmise tingimused (linnarajatise kasutusotstarve, lisatingimuste täitmise kohustus vastavalt eelläbirääkimistel tehtud lõplikule pakkumisele, üüri tasumise kord jm);
  8) üüri suurus;
  9) kas ja millisel tingimusel jätab linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andja endale õiguse leping igal ajal üles öelda ning muud lepingu rikkumisel kohaldatavad sanktsioonid.

  (4) Kui linnarajatis on otsustatud anda kaubandustegevuseks kasutusse eelläbirääkimiste korras tulenevalt § 5 lõike 3 punktist 1, edastatakse käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud haldusaktide ärakirjad üks kord aastas teadmiseks linnaosa halduskogule ühes linnaosa vanema sellekohase põhjendusega.

  (5) Kui pakkumise võitja ei ole lepingut sõlminud ühe kuu jooksul, arvates käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud haldusakti andmisest, on pakkumise korraldajal õigus oma otsus kehtetuks tunnistada. Sel juhul pakkumise võitja sissemakstud tagatisraha ei tagastata või realiseeritakse tema esitatud pangagarantii. Nimetatud sanktsioon peab olema märgitud eelläbirääkimistega pakkumise teates.

4. peatükk LINNARAJATISE KAUBANDUSTEGEVUSEKS KASUTUSSE ANDMINE OTSUSTUSKORRAS 

§ 11.   Otsustuskorras linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise tingimused

  (1) Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmine otsustuskorras toimub linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andja haldusakti alusel, milles peavad olema näidatud vähemalt:
  1) kes on volitatud lepingut sõlmima;
  2) linnarajatise võimalikult täpne asukoht;
  3) linnarajatist iseloomustavad põhinäitajad;
  4) linnarajatise valitseja;
  5) isik, kellele linnarajatis kasutusse antakse;
  6) lepingu tähtaeg;
  7) linnarajatise kasutusse andmise tingimused (linnarajatise kasutusotstarve, lisatingimuste täitmise kohustus, üüri tasumise kord jm);
  8) üüri suurus (välja arvatud linnarajatise tasuta kasutusse andmise korral);
  9) kas ja millisel tingimusel jätab linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andja endale õiguse leping igal ajal üles öelda ning muud lepingu rikkumisel kohaldatavad sanktsioonid.

  (2) Lisatingimusteks võivad olla kohustused:
  1) paigaldada linnarajatisele vaid selline inventar vm kaubandustegevuseks vajalik, mis on oma välisilmelt linnapilti või otseselt antud paika sobilik. Võimalike vaidluste korral sobivuse küsimuses lähtutakse Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal asuva linnarajatise puhul Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti arvamusest, väljaspool vanalinna muinsuskaitseala Tallinna Linnaplaneerimise Ameti arvamusest;
  2) tegutsedes linnarajatisel, kaubelda teatud ajal või sortimendis või kasutades teatud müügivormi;
  3) osutada avalikes huvides lisaväärtusena tegevusi, mis ei pea olema otseselt kaubandustegevusega seotud.

  (3) Linnarajatise kaubandustegevuseks üürile andmisel otsustuskorras kohaldatava üüri suurus (ruutmeetri kohta kuus kalendrikuu päevade arvestuses) ettevõtete eri liikide osas kehtestatakse linnavalitsuse määrusega. Seejuures võib linnavalitsus rakendada paikkondlikke koefitsiente.

  (4) Kui linnarajatis on otsustatud anda kaubandustegevuseks kasutusse tasuta tulenevalt § 5 lõike 3 punktist 2, edastatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud haldusaktide ärakirjad üks kord aastas teadmiseks linnaosa halduskogule ühes linnaosa vanema sellekohase põhjendusega.

  (5) Kui pakkuja ei ole lepingut sõlminud ühe kuu jooksul arvates käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud haldusakti andmisest, on linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andjal õigus oma otsus kehtetuks tunnistada.

5. peatükk LINNARAJATISE KAUBANDUSTEGEVUSEKS KASUTUSSE ANDMISE LEPINGU SÕLMIMINE JA MUUTMINE 

§ 12.   Lepingu sõlmimine

  (1) Pakkumise korraldaja on kohustatud enne linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu sõlmimist avaldama Tallinna linna veebilehel, kellele ja millistel tingimustel linnarajatis kasutusse antakse, samuti avalikustama kõik nõuetekohase pakkumise teinud isikud. Lisaks avaldatakse ajalehes, kus Tallinna linn avaldab ametlikke teateid, teade linnarajatise kasutusse andmise kohta koos viitega veebilehe aadressile, kus saab tutvuda linnarajatise kasutusse andmise tingimustega. Linnarajatise kasutusse andmise lepingu võib sõlmida viie tööpäeva möödumisel linnarajatise kasutusse andmise kohta ajalehes teate avaldamisest.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatu ei laiene juhtudele, kui linnarajatis antakse kasutusse kauba või teenuse müügiks pakkumiseks või müügiks avaliku ürituse toimumise paigas.

  (3) Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu võib sõlmida üksnes § 10 lõike 3 punktis 1 ja § 11 lõike 1 punktis 1 osundatud isik. Leping sõlmitakse kahes eksemplaris, millest üks jääb linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andjale ja teine linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse võtjale. Kui linnarajatise valitseja ei ole linnaosa valitsus, edastab lepingu sõlminud linnaosa valitsus lepingu ärakirja linnarajatise valitsejale. Kui lepingu sõlmija on ettevõtlusamet, siis edastab ta lepingu ärakirja linnarajatise asukoha järgsele linnaosa valitsusele ja linnarajatise valitsejale, kui valitsejaks ei ole linnaosa valitsus.

  (4) Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu tüüpvormi kehtestab linnavalitsus määrusega.

  (5) Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmisel ei ole tüüpvormist erinevad lepingud lubatud.

  (6) Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingut sõlmima volitatud isik võib pidada põhjendatult vajalikuks tehingu notariaalset tõestamist. Tehingu notariaalse tõestamise korral jääb notaritasu linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse võtja kanda.

  (7) Lepingu sõlmimise aluseks olevas haldusaktis toodud tingimused on lepingu sõlmimisel kohustuslikud ja neid võib muuta üksnes pärast vastava haldusakti muutmist.

  (8) Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu tingimuste muutmise alus on linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andja haldusakt, millega muudetakse vastavalt § 10 lõikes 3 või § 11 lõikes 1 märgitud haldusakti.

6. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 13.   Lepingu tingimuste rikkumine

  (1) Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu tingimuste täitmist kontrollib linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andja. Kontrollimise käigus fikseeritakse olemasolev olukord aktiga ning määratakse rikkumise lõpetamise tähtaeg. Määratud tähtaja tulemusteta lõppemisel on linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andjal õigus kirjalikus teates kohaldada leppetrahvi kuni 10% ühe kuu üürist. Kui leping on sõlmitud tähtajaga alla ühe kuu, on linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andjal õigus kohaldada leppetrahvi kuni 10% lepingu summast. Kui linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse võtja ei täida lepingu tingimusi ning talle on lepingu kehtivuse ajal koostatud vähemalt kaks akti lepingu rikkumiste kohta, võib linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andja lepingu enne tähtaja lõppu üles öelda.

  (2) Lepingu lõppemisel tuleb linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse võtjal linnarajatis vabastada lepingus märgitud tähtajal. Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel tuleb linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse võtjal linnarajatis vabastada lepingu lõpetamise haldusaktis märgitud tähtajal.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud linnarajatise vabastamise tähtaja rikkumise korral tasub linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse võtja leppetrahvi summas, mis võrdub nelja kuu üüriga. Kui leping on sõlmitud tähtajaga alla ühe kuu, tasub linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse võtja linnarajatise vabastamise tähtaja rikkumisel leppetrahvi summas, mis võrdub nelja päeva üüriga.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatu eiramisel teisaldab linnarajatisel asuvad objektid linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andja, lisades selleks tehtud kulutused linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse võtjale esitatava lõpparve hulka.

  (5) Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andja võib keelduda linnarajatise kasutusse andmisest pakkujale, kes on rikkunud linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingut.

§ 14.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks linnavolikogu:
  1) 4. aprilli 2002 määrus nr 21 "Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise korra kinnitamine";
  2) 29. aprilli 2004 määruse nr 12 "Tänava- või avalikul üritusel kaubanduse korraldamine Tallinnas ja Tallinna Linnavolikogu 4. aprilli 2002 määruse nr 21 muutmine" punkt 4;
  3) 4. mai 2006 määrus nr 26 "Tallinna Linnavolikogu 4. aprilli 2002 määruse nr 21 "Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise korra kinnitamine" muutmine";
  4) 21. augusti 2008 määrus nr 27 "Tallinna Linnavolikogu 4. aprilli 2002 määruse nr 21 "Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise korra kinnitamine" muutmine".

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15. aprillil 2010.

Toomas Vitsut
Tallinna Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json