EttevõtlusKaubandus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord

Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord - sisukord
Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.07.2022, 40

Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord

Vastu võetud 08.04.2010 nr 21
RT IV, 21.05.2013, 3
jõustumine 15.04.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.02.2016RT IV, 04.03.2016, 107.03.2016
25.08.2016RT IV, 02.09.2016, 701.10.2016
20.04.2017RT IV, 28.04.2017, 716.10.2017
17.12.2020RT IV, 29.12.2020, 4301.01.2021
25.03.2021RT IV, 06.04.2021, 901.05.2021
23.09.2021RT IV, 01.10.2021, 804.10.2021
16.06.2022RT IV, 01.07.2022, 504.07.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p-de 6 ja 367 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 26 lg-ga 2 ja §-ga 66.
[RT IV, 06.04.2021, 9 - jõust. 01.05.2021]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus reguleerib Tallinna linnale kui avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kuuluva rajatise või selle osa üürile või tasuta kasutusse andmist isikule, kes soovib seal teostada kaubandustegevust.

  (2) Käesolev määrus ei laiene:
  1) sellise rajatise või selle osa üürile või tasuta kasutusse andmisele, mille aluse kinnistusraamatusse kantud maa kasutamiseks on seatud piiratud asjaõigus, v.a juhul, kui kinnistusraamatusse kantud ja piiratud asjaõigusega koormatud maale on seatud isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise talumiseks või piiratud asjaõiguse alusel kasutatava maa osa ei ulatu üürile või tasuta kasutusse antava rajatise või selle osa alusele maale või piiratud asjaõigus on koormatud Tallinna linna kasuks servituudiga, mis võimaldab rajatist või selle osa omada või annab õiguse rajatise või selle osa üürile või tasuta kasutusse andmiseks;
  2) Tallinna linnale kui avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kuuluvatel rajatistel või nende osadel nii avaliku ürituse raames kui ka väljaspool avalikku üritust teostatavale kandekaubandusele (jaemüügile käest, käsikorvist, kandelaualt või -kastist).

  (3) Käesoleva määrusega reguleerimata küsimustes juhindutakse Tallinna Linnavolikogu kinnitatud “Linnavara kasutusse andmise korrast“.

  (4) Kui Tallinna linnale kuuluv rajatis või selle osa antakse kaubandustegevuseks kasutusse riigihangete seaduse kohaselt, siis rakendatakse määrust ulatuses, mida riigihangete seadus ei reguleeri. Riigihanke menetluses ei kohaldu lepingutele käesolevas määruses kehtestatud tähtajad.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

§ 2.  Mõisted

  Mõisteid kasutatakse alljärgnevas tähenduses:
  1) rajatis - tänav, väljak, haljasala ja muu maapinnaga püsivalt ühendatud inimtegevuse tulemusel valminud ehitis, mis ei ole hoone;
  2) linnarajatis - Tallinna linnale kui avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kuuluv rajatis või selle osa;
  3) linnarajatise valitseja - linnarajatise kui linnavara valitseja vastavalt Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) kinnitatud “Linnavara valitsemise korrale“;
  4) pakkumise korraldaja - linnaosa valitsus või § 3 lõikes 2 nimetatud juhul Tallinna Strateegiakeskus (edaspidi keskus);
[RT IV, 29.12.2020, 43 - jõust. 01.01.2021]
  5) pakkuja - füüsiline või juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes on esitanud linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmiseks pakkumise või taotluse;
  6) linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andja - linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu sõlmimiseks pädevust omav linnaosa valitsus või lepingu sõlminud linnaosa valitsus või keskus;
[RT IV, 29.12.2020, 43 - jõust. 01.01.2021]
  7) linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse võtja - linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu sõlminud juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja.

§ 21.  Kaubandustegevus
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  Kaubandustegevus on isiku tegevus, mille raames toimub kauba või teenuse pakkumine või müük ning mis hõlmab järgmisi tegevusi:
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]
  1) hulgikaubandus, mille korral müüakse kaupa ja selle müügiga seonduvat teenust isikule, kes ei ole tarbija;
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]
  2) jaekaubandus, mille korral müüakse kaupa ja selle müügiga seonduvat teenust kliendile ning millega kaasneva tegevusena võib valmistada või serveerida toitu;
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]
  3) toitlustamine, mille korral müüakse toitu koos valmistamise ja serveerimisega kohapeal tarbimiseks või serveerimisega kohapeal tarbimiseks. Toitlustamisel võib müüa kaasnevat kaupa või osutada täiendavat teenust;
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]
  4) teenindus, mille korral tehakse töö kliendi tellimusel ning mille käigus valmistatakse uus vallasasi või hooldatakse, parandatakse või muudetakse olemasolevat vallasasja või selle omadusi või vallasasi antakse või võetakse valdusse või kasutusse või pakutakse ja osutatakse ehitise puhastusteenust või ilu- ja isikuteenust ning müüakse sellise teenusega seonduvat kaupa.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

§ 3.  Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmine

  (1) Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmine kuulub linnarajatise asukoha järgse linnaosa valitsuse pädevusse.

  (2) Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) võib korraldusega teha läbirääkimistega pakkumise või kirjaliku enampakkumise ettevalmistamise ja vahetu teostamise ülesandeks keskusele, juhul kui mitme linnaosa piires asuvad linnarajatised antakse kasutusse tervikobjektina.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (3) Linnaosa valitsus peab kooskõlastama linnarajatise kasutusse andmise kavatsuse linnarajatise valitsejaga, kui linnarajatise valitseja ei ole linnaosa valitsus. Vajadusel kooskõlastab linnaosa valitsus linnarajatise kasutusse andmise kavatsuse ka linna ametiasutusega, kelle kooskõlastus on linnarajatise kasutusse andmise seisukohalt oluline. Tallinna Linnavaraamet kooskõlastab Tallinna linna omandis oleva kinnistu piiratud asjaõigusega koormamise tingimuste määramise linnavolikogu otsuse või linnavalitsuse korralduse eelnõu linnaosa valitsusega, välja arvatud maa koormamisel isikliku kasutusõigusega tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks. Keskus kooskõlastab linnarajatise kasutusse andmise kavatsuse linnarajatise asukoha järgse linnaosa valitsusega ning juhul, kui linnaosa valitsus ei ole linnarajatise valitseja, siis ka linnarajatise valitsejaga.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (31) Linna ametiasutused kooskõlastavad linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise kavatsuse või jätavad selle kooskõlastamata, esitades seejuures põhjendused, seitsme tööpäeva jooksul arvates linnaosa valitsuselt vastava kavatsuse saamisest. Kui linna ametiasutus ei ole kooskõlastamisest määratud tähtajaks keeldunud ega tähtaega pikendanud, loetakse tema kooskõlastus antuks.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (4) Linnarajatis antakse kaubandustegevuseks kasutusse vaid juhul, kui:
  1) sellel teostatav kaubandustegevus ei kahjusta paiga vahetus läheduses elavate inimeste põhjendatud huve;
  2) sellel teostatav kaubandustegevus ei takista inimeste või sõidukite liiklemist;
  3) seda ei ole otsustatud võõrandada;
  4) sellel teostatav kaubandustegevus ei takista linnarajatise kasutamist avalikuks otstarbeks;
  5) see ei ole vajalik linna valitsemiseks;
  6) see ei muuda võimatuks ega raskenda oluliselt muu linnavara otstarbekohast kasutamist.

  (5) Pakkumise korraldaja peab enne linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise otsustamist hindama põhjalikult, igakülgselt ja objektiivselt linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise võimalikkust tulenevalt käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatust. Seejuures võib küsida arvamust linna teistelt ametiasutustelt, samuti linnaosakogult.
[RT IV, 28.04.2017, 7 - jõust. 16.10.2017]

  (6) Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi on lubatud kolmandale isikule üle anda üksnes pakkumise korraldaja haldusaktiga antud loal. Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu üleandmiseks sõlmitakse linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andja, linnarajatise senise kasutaja ning linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse saaja vahel kolmepoolne kokkulepe linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu muutmiseks.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

2. peatükk LINNARAJATISE KAUBANDUSTEGEVUSEKS KASUTUSSE ANDMISE TÄHTAJAD JA OTSUSTUSVIISID 

§ 4.  Linnarajatise kasutusse andmise tähtajad

  Linnarajatis antakse kasutusse:
  1) sellele püsiva müügikoha paigaldamiseks - tähtajaga kuni viis aastat;
  2) kauba või teenuse müügiks pakkumiseks või müügiks avaliku ürituse toimumise paigas - seoses avaliku ürituse toimumise ajaga;
  3) käesoleva paragrahvi punktides 1 ja 2 nimetamata juhtudel - tähtajaga kuni viis aastat;
[RT IV, 01.10.2021, 8 - jõust. 04.10.2021]
  4) paragrahvi 5 lõike 2 punktis 5 nimetatud juhul - linnarajatisega seonduva kohtuasja menetlemise või linnarajatise kasutusse andmise otsuse eelnõu menetlemise ajaks.
[RT IV, 02.09.2016, 7 - jõust. 01.10.2016]
  5) paragrahvi 5 lõike 2 punktis 6 nimetatud juhul - tähtajaga kuni viis aastat.
[RT IV, 01.10.2021, 8 - jõust. 04.10.2021]

§ 5.  Linnarajatise kasutusse andmise otsustusviisid

  (1) Püsiva müügikoha paigaldamiseks linnarajatisele antakse linnarajatis üürile kindlaksmääratud tähtajaks läbirääkimistega pakkumise või kirjaliku enampakkumise korras.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (2) Linnarajatis antakse sellel kaubandustegevuse teostamiseks üürile kindlaksmääratud tähtajaks otsustuskorras:
  1) linnarajatise vahetus läheduses asuva kaupluse, toitlustusäri või teenindusettevõtte tegevuse hooajaliseks laiendamiseks väljapoole ettevõtte siseruume;
  2) laudade, toolide jm inventari hooajaliseks paigaldamiseks püsiva müügikoha juurde eesmärgiga võimaldada tarbijal pruukida selles püsivas müügikohas turustatavat kaupa kohapeal;
  3) kauba või teenuse müügiks pakkumiseks või müügiks avaliku ürituse toimumise paigas;
  4) müügilaudade, -lettide, -stendide jms paigaldamiseks, samuti teenuse müügiks pakkumiseks või müügiks käesoleva lõike punktides 1, 2 ja 3 sätestamata juhtudel;
  5) linnarajatisel seni püsivat müügikohta kasutanud isikule linnarajatisega seonduva kohtuasja menetlemise või linnarajatise kasutusse andmise otsuse menetlemise ajal, kui linnarajatise kasutusse andmine võimaldab vältida linnale kahju tekkimist või on avalikes huvides või kui linnarajatise kasutusse andmine ei ole vastuolus kohtuasja või linnarajatise kasutusse andmise otsuse eelnõu menetlemise võimalike tulemustega.
  6) linnarajatisel seni püsivat müügikohta kasutanud isikule kuni viieks aastaks ühel korral tingimusel, et linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu kehtivuse aja jooksul ei ole linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse võtja rikkunud lepingu tingimusi ning linnarajatise edaspidiseks kasutusse andmiseks ei ole takistusi.
[RT IV, 01.10.2021, 8 - jõust. 04.10.2021]

  (3) Pakkumise korraldaja võib põhjendatult otsustada, et:
  1) käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1, 3 või 4 sätestatud juhul antakse linnarajatis üürile läbirääkimistega pakkumise või kirjaliku enampakkumise korras;
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]
  2) linnarajatis antakse otsustuskorras kasutusse tasuta.

  (4) Läbirääkimistega pakkumise või kirjaliku enampakkumise nurjumise korral on pakkumise korraldajal õigus anda linnarajatis kaubandustegevuseks kasutusse otsustuskorras.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

§ 51.  Linnarajatise kasutusse andmise tasu
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise tasu miinimummäärad kehtestab linnavalitsus. Tasu miinimummäärad kehtestatakse nii otsustuskorras kui ka avaliku enampakkumise korras (läbirääkimistega pakkumine ja kirjalik enampakkumine) linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmiseks.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

3. peatükk LINNARAJATISE KAUBANDUSTEGEVUSEKS KASUTUSSE ANDMINE LÄBIRÄÄKIMISTEGA PAKKUMISE KORRAS 
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

§ 6.  Läbirääkimistega pakkumise korraldamine
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (1) Läbirääkimistega pakkumise puhul linnarajatise tasuta kasutusse andmist ei rakendata. Läbirääkimistega pakkumise puhul on olulised nii tasu suurus kui ka lisatingimuste täitmine. Pakkumise võitja väljaselgitamiseks määrab pakkumise korraldaja läbirääkimistega pakkumise teates hinna ja lisatingimuste suhte osakaalu. Lisatingimusteks võivad olla kohustused:
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]
  1) paigaldada linnarajatisele vaid selline püsiv müügikoht, inventar või muu kaubandustegevuseks vajalik, mis on välisilmelt linnapilti või konkreetsesse paika sobilik. Konkreetsesse asukohta sobivuse asjus lähtutakse linnarajatise asukoha järgse linnaosa valitsuse arvamusest. Võimalike vaidluste korral sobivuse küsimuses lähtutakse Tallinna Linnaplaneerimise Ameti arvamusest;
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]
  2) tegutsedes linnarajatisel, kaubelda teatud ajal või sortimendis või kasutades teatud müügivormi;
  3) osutada avalikes huvides lisaväärtusena tegevusi, mis ei pea olema otseselt kaubandustegevusega seotud.

  (2) Läbirääkimistega pakkumise võib pakkumise korraldaja korraldada linnaosa piires ühe või mitme linnarajatise suhtes. Kui korraldatakse läbirääkimistega pakkumine mitme sama linnaosa piires asuva linnarajatise kui pakkumise tervikobjekti suhtes, võib pakkumismenetluses kehtestada eri linnarajatiste kohta erinevaid lisatingimusi.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (3) Läbirääkimistega pakkumise ettevalmistamiseks ja vahetuks teostamiseks moodustab pakkumise korraldaja haldusaktiga vähemalt kolmeliikmelise komisjoni, nimetades komisjoni liikmete hulgast selle esimehe.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (4) Keskuse läbiviidava läbirääkimistega pakkumise korras linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise ettevalmistamiseks ja vahetuks teostamiseks moodustatud komisjoni koosseisu kaasatakse linnarajatise asukoha järgse linnaosa valitsuse esindaja.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (5)
[Kehtetu - RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

§ 7.  Läbirääkimistega pakkumise teel linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmisest teatamine
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (1) Läbirääkimistega pakkumise teel linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise kohta avaldatakse Tallinna veebilehel teade vastavalt käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatule koos viitega pakkumise aluseks olevale haldusaktile (kuupäev, number) ja pakkuja õigusele viibida pakkumiste avamise juures. Samuti avaldatakse teade ajalehes, kus avaldatakse Tallinna linna ametlikke teateid. Ajalehes avaldatavas teates märgitakse viide pakkumise korraldamise aluseks olevale haldusaktile, pakkumise korraldaja, kellele tuleb pakkumine esitada, pakkumise alghind, kasutusse antav rajatis või selle osa, pakkumise esitamise tähtaeg, veebilehe aadress, kus on võimalik saada pakkumise korraldamise kohta lisateavet, ning teave pakkuja õiguse kohta viibida pakkumiste avamise juures. Vajaduse korral võib sellekohaseid teateid ja kuulutusi avaldada ka muul viisil. Pakkumiste esitamise tähtaeg ei või olla lühem kui kümme tööpäeva.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (2) Läbirääkimistega pakkumise teates, mis avaldatakse Tallinna veebilehel, tuleb märkida vähemalt järgmised andmed:
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]
  1) üürile antava linnarajatise asukoht ja iseloomustus;
  2) pakkumise korraldaja;
  3) pakkumise läbiviimise viis;
  4) pakkumise alghind;
  5) pakkumise lisatingimused;
  6) tagatisraha või tagasivõtmatu pangagarantii suurus, nende tasumise kord, tähtajad ja tasumiseks vajalikud rekvisiidid;
  7) millal ja kus saab linnarajatise ning üürile andmise tingimustega tutvuda;
  8) pakkumiste esitamise ja avamise tähtaeg (kuupäev ja kellaaeg);
  9) pakkumise võitja väljaselgitamise alused;
  10) üürile antava linnarajatise kasutusotstarbe osas tehtavad piirangud;
  11) üüri tasumise kord ja tähtajad;
  12) sanktsioon üürilepingu sõlmimata jätmise korral vastavalt käesoleva määruse § 10 lõikele 5;
  13) määruse § 8 lõigetest 1 ja 2 tulenevad nõuded pakkumisele.

§ 8.  Pakkumise esitamine

  (1) Pakkumine peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht ja aadress;
  2) füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi, registrikood, asukoht ja aadress;
  3) juriidilise isiku puhul nimi, registrikood, asukoht ja aadress;
  4) nõusolek linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse võtmiseks läbirääkimistega pakkumisel kehtestatud tingimustel;
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]
  5) sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissumma. Kui need ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
  6) pakkumise tegemise kuupäev.

  (2) Pakkuja peab tegema pakkumise nii üüri kui ka kõigi nõutud lisatingimuste kohta ning esitama tehtud pakkumise täitmiseks tagatised. Pakkumine peab olema allkirjastatud. Kui allkirjastaja on esindaja, peavad pakkumisele olema lisatud esindusõigust tõendavad dokumendid (volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendavad dokumendid jne), välja arvatud juhul, kui allkirjastaja on Eesti Vabariigis peetavasse registrisse kantud juriidilise isiku seadusjärgne esindaja, kelle esindusõigust kontrollib vastavast registrist pakkumise korraldaja.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (3) Tagatisraha või tagasivõtmatu pangagarantii minimaalsuurus on kaheksakümmend protsenti pakkumise alghinnast.

§ 9.  Pakkumiste avamine
[Kehtetu - RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

§ 91.  Pakkumiste registreerimine ja avamine
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (1) Pakkumised registreeritakse saabumise järjekorras.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (2) Pakkumistega ümbrikud avab komisjon pärast pakkumiste esitamise tähtaja lõppu pakkumise läbiviimise tingimustes nimetatud ajal. Pakkumiste avamise juures võivad viibida kõik pakkujad.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (3) Kõik tähtajaks saabunud pakkumised avatakse nende saabumise järjekorras, tehakse teatavaks pakkuja nimi ja pakkumissumma ning need kantakse protokolli. Protokollile kirjutavad alla kõik kohalviibinud komisjoniliikmed ja protokollija.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (4) Pakkumisi, mis ei ole saabunud tähtajaks, ei arvestata.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

§ 92.  Pakkumiste kontrollimine ja nõuetele vastavuse kinnitamine
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (1) Komisjon kontrollib saabunud pakkumiste nõuetele vastavust. Komisjoni koosolek ei ole avalik.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (2) Kümne tööpäeva jooksul pärast pakkumiste esitamist kinnitab komisjon tulemused pakkumiste nõuetele vastavuse või mittevastavuse kohta. Kinnitatud tulemused protokollitakse, mittevastava pakkumise kohta kantakse protokolli nõuetele mittevastavuse põhjused. Protokollile kirjutavad alla kõik kohalviibinud komisjoniliikmed ja protokollija.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (3) Ühe tööpäeva jooksul pärast lõikes 2 nimetatud tulemuste kinnitamist teeb komisjon kõigile pakkumisel osalejatele kirjalikult teatavaks pakkumiste avamisel avaldatud informatsiooni (pakkuja nimi ja pakkumissumma) ning pakkumiste nõuetele vastavuse või mittevastavuse.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (4) Informatsiooni pakkujate ja pakkumiste kohta ning lõikes 2 nimetatud tulemusi ei avaldata kolmandatele isikutele, sh avalikkusele.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

§ 93.  Läbirääkimised ja lõplike pakkumiste esitamine
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (1) Komisjon kutsub läbirääkimistele nõuetele vastava pakkumise teinud pakkuja. Nõuetele mittevastava pakkumise esitanud pakkujat läbirääkimistele ei lubata.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (2) Läbirääkimiste sisu ei avaldata avalikkusele ega teistele pakkujatele.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (3) Pärast läbirääkimiste lõppu võib pakkuja esitada kirjalikult lõpliku pakkumise, mis koos esialgse pakkumisega ei tohi olla pakkumise korraldajale ebasoodsam kui esialgne pakkumine. Lõplike pakkumiste esitamiseks annab pakkumise korraldaja pakkujatele mõistliku tähtaja. Lõplike pakkumiste avamise aeg tehakse pakkujale teatavaks kirjalikult. Avamise juures võivad viibida kõik pakkujad. Kõik tähtajaks saabunud lõplikud pakkumised avatakse ja nende vastavust pakkumise läbiviimise tingimustele kontrollitakse §-des 91 ja 92 sätestatud korras.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (4) Kui pakkuja ei esita lõplikku pakkumist, loetakse tema esialgne pakkumine lõplikuks.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (5) Võrdväärsete pakkumiste korral annab komisjon võitja väljaselgitamiseks nendele pakkujatele võimaluse oma pakkumist komisjoni määratud tähtajaks täiendada.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (6) Läbirääkimistega pakkumise lõplikud tulemused (pakkuja nimi ja pakkumissumma ning tulemused pakkumiste nõuetele vastavuse või mittevastavuse kohta) teeb komisjon kirjalikult teatavaks kõigile lõpliku pakkumise teinud pakkujatele lõplike pakkumiste avamisele järgneval tööpäeval.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (7) Informatsiooni pakkujate ja pakkumiste kohta ning lõikes 6 nimetatud tulemusi ei avaldata kolmandatele isikutele, sh avalikkusele.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

§ 10.  Pakkumise parimaks tunnistamine

  (1) Pakkumise parimaks tunnistamisel arvestab komisjon nii kehtestatud lisatingimusi kui ka pakutud hinda, millest tulenevalt teeb komisjon otsuse parima pakkumise kohta või läbirääkimistega pakkumise nurjunuks tunnistamise kohta. Komisjoni otsus esitatakse kinnitamiseks pakkumise korraldajale.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (2) Pakkumise korraldaja kinnitab haldusaktiga läbirääkimistega pakkumise võitja või tunnistab läbirääkimistega pakkumise nurjunuks kolme tööpäeva jooksul komisjoni otsuse saamisest.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (3) Võttes aluseks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud haldusakti, annab pakkumise korraldaja haldusakti lepingu sõlmimiseks, milles peab olema näidatud vähemalt:
  1) kes on volitatud lepingut sõlmima;
  2) linnarajatise võimalikult täpne asukoht;
  3) linnarajatist iseloomustavad põhinäitajad;
  4) linnarajatise valitseja;
  5) isik, kellele linnarajatis üürile antakse;
  6) lepingu tähtaeg;
  7) linnarajatise kasutusse andmise tingimused (linnarajatise kasutusotstarve, lisatingimuste täitmise kohustus vastavalt läbirääkimistel tehtud lõplikule pakkumisele, üüri tasumise kord jm);
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]
  8) üüri suurus;
  9) kas ja millisel tingimusel jätab linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andja endale õiguse leping igal ajal üles öelda ning muud lepingu rikkumisel kohaldatavad sanktsioonid.

  (4) Kui linnarajatis on otsustatud anda kaubandustegevuseks kasutusse läbirääkimiste korras tulenevalt § 5 lõike 3 punktist 1, edastatakse käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud haldusaktide ärakirjad üks kord aastas teadmiseks linnaosakogule ühes linnaosa vanema sellekohase põhjendusega.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (41) Pakkumise korraldaja võib kinnitada läbirääkimistega pakkumise võitja ja teha linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu sõlmimise otsuse sama haldusaktiga.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (5) Kui ühe kuu jooksul arvates käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud haldusakti andmisest ei ole pakkumise võitja lepingut sõlminud või teatab nimetatud aja jooksul kirjalikult lepingu sõlmimisest loobumisest, on pakkumise korraldajal õigus oma otsus kehtetuks tunnistada. Sel juhul ei tagastata sissemakstud tagatisraha pakkumise võitjale või realiseeritakse tema esitatud pangagarantii. Nimetatud sanktsioon peab olema märgitud läbirääkimistega pakkumise teates.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

31. peatükk LINNARAJATISE KAUBANDUSTEGEVUSEKS KASUTUSSE ANDMINE KIRJALIKU ENAMPAKKUMISE KORRAS 
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

§ 101.  Kirjaliku enampakkumise korraldamine
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (1) Kirjaliku enampakkumise võib pakkumise korraldaja korraldada linnaosa piires ühe või mitme linnarajatise suhtes.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (2) Kirjaliku enampakkumise ettevalmistamiseks ja vahetuks teostamiseks moodustab pakkumise korraldaja haldusaktiga vähemalt kolmeliikmelise komisjoni, nimetades komisjoni liikmete hulgast selle esimehe.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (3) Keskuse läbiviidava kirjaliku enampakkumise korras linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise ettevalmistamiseks ja vahetuks teostamiseks moodustatud komisjoni koosseisu kaasatakse linnarajatise asukoha järgse linnaosa valitsuse esindaja.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

§ 102.  Kirjaliku enampakkumise teel linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmisest teatamine
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  Kirjaliku enampakkumise teel linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise teate avaldamisele kohaldatakse määruse § 7 lõigetes 1 ja 2 sätestatut, välja arvatud § 7 lõike 2 punktides 5, 9 ja 13 sätestatut. Lisaks avaldatakse määruse § 103 lõigetest 1 ja 2 tulenevad nõuded pakkumisele.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

§ 103.  Pakkumise esitamine
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (1) Pakkumine peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]
  1) füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht ja aadress;
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]
  2) füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi, registrikood, asukoht ja aadress;
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]
  3) juriidilise isiku puhul nimi, registrikood, asukoht ja aadress;
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]
  4) nõusolek linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse võtmiseks kirjalikul enampakkumisel kehtestatud tingimustel;
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]
  5) sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissumma. Kui need ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]
  6) pakkumise tegemise kuupäev.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (2) Pakkumine peab olema allkirjastatud. Kui allkirjastaja on esindaja, peavad pakkumisele olema lisatud esindusõigust tõendavad dokumendid (volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendavad dokumendid jne), välja arvatud juhul, kui allkirjastaja on Eesti Vabariigis peetavasse registrisse kantud juriidilise isiku seadusjärgne esindaja, kelle esindusõigust kontrollib vastavast registrist pakkumise korraldaja.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (3) Tagatisraha või tagasivõtmatu pangagarantii minimaalsuurus on kaheksakümmend protsenti pakkumise alghinnast.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

§ 104.  Pakkumiste avamine ja nõuetele vastavuse kontrollimine
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  Pakkumiste registreerimisel, avamisel ja nõuetele vastavuse kontrollimisel lähtutakse määruse §-dest 91 ja 92.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

§ 105.  Pakkumise parimaks tunnistamine
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (1) Kirjaliku enampakkumise võidab pakkuja, kes on teinud kõrgeima pakkumise.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (2) Kui võrdse kõrgeima pakkumise on teinud kaks või enam pakkujat, korraldatakse nende vahel kümne tööpäeva jooksul enampakkumise lisavoor, mille alghinnaks on esialgsel enampakkumisel tehtud kõrgeim pakkumine. Lisavooru korraldab kirjalikult sama komisjon, kui pakkumise korraldaja ei otsusta muuta komisjoni koosseisu.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (3) Komisjon teeb otsuse parima pakkumise või kirjaliku enampakkumise nurjunuks tunnistamise kohta. Komisjoni otsus esitatakse kinnitamiseks pakkumise korraldajale.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (4) Pakkumise korraldaja kinnitab haldusaktiga kirjaliku enampakkumise võitja või tunnistab kirjaliku enampakkumise nurjunuks kolme tööpäeva jooksul komisjonilt otsuse saamisest arvates.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (5) Kirjaliku enampakkumise võitjaga lepingu sõlmimisele kohaldatakse määruse § 10 lõigetes 3, 41 ja 5 sätestatut, välja arvatud lõike 3 punkti 7 lisatingimuste osa.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

4. peatükk LINNARAJATISE KAUBANDUSTEGEVUSEKS KASUTUSSE ANDMINE OTSUSTUSKORRAS 

§ 11.  Otsustuskorras linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise tingimused

  (1) Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmine otsustuskorras toimub linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andja haldusakti alusel, milles peavad olema näidatud vähemalt:
  1) kes on volitatud lepingut sõlmima;
  2) linnarajatise võimalikult täpne asukoht;
  3) linnarajatist iseloomustavad põhinäitajad;
  4) linnarajatise valitseja;
  5) isik, kellele linnarajatis kasutusse antakse;
  6) lepingu tähtaeg;
  7) linnarajatise kasutusse andmise tingimused (linnarajatise kasutusotstarve, lisatingimuste täitmise kohustus, üüri tasumise kord jm);
  8) üüri suurus (välja arvatud linnarajatise tasuta kasutusse andmise korral);
  9) kas ja millisel tingimusel jätab linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andja endale õiguse leping igal ajal üles öelda ning muud lepingu rikkumisel kohaldatavad sanktsioonid.

  (2) Lisatingimusteks võivad muu hulgas olla:
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]
  1) kohustus paigaldada linnarajatisele vaid selline inventar vm kaubandustegevuseks vajalik, mis on oma välisilmelt linnapilti või otseselt antud paika sobilik. Võimalike vaidluste korral sobivuse küsimuses lähtutakse Tallinna Linnaplaneerimise Ameti arvamusest;
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]
  2) kohustus linnarajatisel tegutsedes kaubelda teatud ajal või sortimendis või kasutada teatud müügivormi;
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]
  3) kohustus osutada avalikes huvides lisaväärtusena tegevusi, mis ei pea olema otseselt kaubandustegevusega seotud;
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]
  4) käesolevas korras nimetamata tingimused.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (3)
[Kehtetu - RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (4) Kui linnarajatis on otsustatud anda kaubandustegevuseks kasutusse tasuta tulenevalt § 5 lõike 3 punktist 2, edastatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud haldusaktide ärakirjad üks kord aastas teadmiseks linnaosakogule ühes linnaosa vanema sellekohase põhjendusega.
[RT IV, 28.04.2017, 7 - jõust. 16.10.2017]

  (5) Kui ühe kuu jooksul arvates käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud haldusakti andmisest ei ole pakkuja lepingut sõlminud või teatab nimetatud aja jooksul kirjalikult lepingu sõlmimisest loobumisest, on linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andjal õigus oma otsus kehtetuks tunnistada.
[RT IV, 02.09.2016, 7 - jõust. 01.10.2016]

5. peatükk LINNARAJATISE KAUBANDUSTEGEVUSEKS KASUTUSSE ANDMISE LEPINGU SÕLMIMINE JA MUUTMINE 

§ 12.  Lepingu sõlmimine

  (1) Pakkumise korraldaja on kohustatud enne linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu sõlmimist avaldama Tallinna veebilehel, kellele ja millistel tingimustel linnarajatis kasutusse antakse, samuti avalikustama kõik nõuetekohase pakkumise teinud isikud. Linnarajatise kasutusse andmise lepingu võib sõlmida viie tööpäeva möödumisel linnarajatise kasutusse andmise kohta teate avaldamisest Tallinna veebilehel.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatu ei laiene juhtudele, kui linnarajatis antakse kasutusse otsustuskorras.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (3) Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu võib sõlmida üksnes § 10 lõike 3 punktis 1 ja § 11 lõike 1 punktis 1 nimetatud isik. Leping allkirjastatakse digitaalselt või sõlmitakse kahes eksemplaris, millest üks jääb linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andjale ja teine linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse võtjale. Kui linnarajatise valitseja ei ole linnaosa valitsus, teavitab lepingu sõlminud linnaosa valitsus linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmisest linnarajatise valitsejat. Kui lepingu sõlmija on keskus, siis teavitab ta lepingu sõlmimisest linnarajatise asukoha järgset linnaosa valitsust ja linnarajatise valitsejat, kui valitsejaks ei ole linnaosa valitsus.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (4)
[Kehtetu - RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (5)
[Kehtetu - RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (6) Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingut sõlmima volitatud isik võib pidada põhjendatult vajalikuks tehingu notariaalset tõestamist. Tehingu notariaalse tõestamise korral jääb notaritasu linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse võtja kanda.

  (7) Lepingu sõlmimise aluseks olevas haldusaktis toodud tingimused on lepingu sõlmimisel kohustuslikud ja neid võib muuta üksnes pärast vastava haldusakti muutmist.

  (8) Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu tingimuste muutmise alus on linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andja haldusakt, millega muudetakse vastavalt § 10 lõikes 3 või § 11 lõikes 1 märgitud haldusakti.

6. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 13.  Lepingu tingimuste rikkumine

  (1) Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu tingimuste täitmist kontrollib linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andja. Kontrollimise käigus fikseeritakse olemasolev olukord aktiga ning määratakse rikkumise lõpetamise tähtaeg. Määratud tähtaja tulemusteta lõppemisel on linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andjal õigus kirjalikus teates kohaldada leppetrahvi kuni 30% ühe kuu üürist. Kui leping on sõlmitud tähtajaga alla ühe kuu, on linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andjal õigus kohaldada leppetrahvi kuni 30% lepingu summast. Kui linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse võtja ei täida lepingu tingimusi ning talle on lepingu kehtivuse ajal koostatud vähemalt kaks akti lepingu rikkumiste kohta, võib linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andja lepingu enne tähtaja lõppu üles öelda.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (2) Lepingu lõppemisel tuleb linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse võtjal linnarajatis vabastada lepingus märgitud tähtajal. Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel tuleb linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse võtjal linnarajatis vabastada lepingu lõpetamise haldusaktis märgitud tähtajal.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud linnarajatise vabastamise tähtaja rikkumise korral tasub linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse võtja leppetrahvi summas, mis võrdub kahe kuu üüriga. Kui leping on sõlmitud tähtajaga alla ühe kuu, tasub linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse võtja linnarajatise vabastamise tähtaja rikkumisel leppetrahvi summas, mis võrdub kümne päeva üüriga.
[RT IV, 02.09.2016, 7 - jõust. 01.10.2016]

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatu eiramisel teisaldab linnarajatisel asuvad objektid linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andja, lisades selleks tehtud kulutused linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse võtjale esitatava lõpparve hulka.

  (5) Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andja võib keelduda linnarajatise kasutusse andmisest pakkujale, kes on rikkunud linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingut.

§ 131.  Linnarajatise omavoliline kasutamine
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (1) Linnarajatise omavoliline kasutamine on keelatud.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (2) Järelevalvet linnarajatise kasutamiseks kehtestatud nõuete täitmise üle teostavad korrakaitseseaduse § 6 lg 1 tähenduses Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet ning linnaosa valitsus oma haldusterritooriumil.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

  (3) Ettekirjutuse tegemise ja sunnivahendite rakendamise õigus asendustäitmise ja sunniraha seaduse alusel on Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametil ning linnaosade valitsustel.
[RT IV, 01.07.2022, 5 - jõust. 04.07.2022]

§ 14.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 15.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15. aprillil 2010.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json