ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2010-2021

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2010-2021 - sisukord
  Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:29.11.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 21.05.2013, 35

  Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2010-2021

  Vastu võetud 18.11.2010 nr 54
  jõustumine 29.11.2010

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõigete 1 ja 11 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud "Tallinna põhimääruse" § 6 lõike 1 punktiga 4.

  § 1.   Kinnitada "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2010-2021" (edaspidi arendamise kava) vastavalt lisale.

  § 2.   Tallinna Linnavalitsusel:

    (1) võtta arendamise kavas seatud eesmärgid ja põhimõtted aluseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamisel ning planeeringute koostamisel;

    (2) arvestada iga-aastase eelarvekava koostamisel arendamise kava realiseerimiseks vajalike kulutustega vastavalt eelarve võimalustele;

    (3) viia vee-ettevõtjate tegevuspiirkondade arv ja piirid vastavusse muutunud olukorraga, arvestades arendamise kavas toodud ettepanekuid;

    (4) täpsustada arendamise kavas veeallikate kasutamist tulevikus linna joogiveevarustuses pärast täpsema terviseriski ning pinna- ja põhjavee segamise võimaluste uuringu koostamist. Optimaalse veevarustuse variandi väljatöötamisel arvestada ka vajadusega tagada veevarustuse töökindlus ja veekvaliteet ning võimalused linna veega varustamiseks hädaolukorras. Otsuste tegemiseni tagada põhjaveevarustusega piirkondade ja põhjavee tarbimise säilitamine senisel tasemel;

    (5) võtta vastu seisukohad kinnistuid ja korruselamuid läbivate torustike määratlemiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse mõttes koos sellest tulenevate tegevuste ja vastutusalade piiritlemisega;

    (6) moodustada töögrupp linnavalitsuse, linnavolikogu ja vee-ettevõtjate esindajatest, kes töötaksid välja linna sademeveesüsteemide, sh kraavide ja ojade ehitamise ja hooldamise kontseptsiooni;

    (7) koostada kriteeriumid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga katmata alade määratlemiseks varem asustatud piirkondades, arvestades olemasolevate süsteemide tehnilist seisukorda ja territooriumide iseärasusi.

  § 3.   Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 13. mai 2004 määrus nr 14 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2004-2015 kinnitamine" ja 13. detsembri 2007 määrus nr 55 "Tallinna Linnavolikogu 13. mai 2004 määrusega nr 14 kinnitatud "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2004-2015" muutmine" ja 1. jaanuarist 2011 Tallinna Linnavolikogu 9. septembri 2010 määruse nr 45 "Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega" § 29 punkt 4.

  § 4.   Määrus jõustub 29. novembril 2010.

  Toomas Vitsut
  Tallinna Linnavolikogu esimees

  Lisa  Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2010-2021

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json