Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Tallinna Spordi- ja Noorsooameti põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.05.2013, 38

Tallinna Spordi- ja Noorsooameti põhimäärus

Vastu võetud 17.06.2010 nr 38
jõustumine 01.07.2010

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg-te 2 ja 7 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Staatus ja nimi

 (1) Tallinna Spordi- ja Noorsooamet (edaspidi amet) on Tallinna linna ametiasutus.

 (2) Ameti ametlik nimi on:
 1) eesti keeles - Tallinna Spordi- ja Noorsooamet;
 2) inglise keeles - Tallinn Sports and Youth Department;
 3) vene keeles - Таллиннский Департамент по делам молодёжи и спорта.

§ 2.  Asukoht

  Amet asub aadressil Vabaduse väljak 10b, 10146 Tallinn.

§ 3.  Sümboolika ja eelarvevahendid

 (1) Ametil on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimega pitsat, dokumendiplangid ning ametit teenindavad arvelduskontod.

 (2) Amet tegutseb talle Tallinna linna eelarves ette nähtud vahendite piires.

§ 4.  Ameti moodustamine, ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine ning aruandekohustus

 (1) Ameti moodustab, korraldab ümber ja tema tegevuse lõpetab ning põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) ettepanekul.

 (2) Amet on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab tema üle seaduses sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet.

 (3) Amet juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

2. peatükk Tegevusvaldkond ja ülesanded 

§ 5.  Ameti tegevusvaldkonnad

  Ameti tegevusvaldkonnad on:
 1) spordi ja noorsootöö valdkonna tegevuste korraldamine Tallinnas, sh ameti hallatavate spordiasutuste ja noorsootööasutuse töö korraldamine;
 2) Tallinna linna sporditegevuse ja noorsootöö kavandamine ja elluviimine, sh linna spordiasutuste ja noorsootööasutuse ning teiste linna asutuste valdkondliku töö koordineerimine, jälgimine ja analüüsimine;
 3) sportimise, vaba aja veetmise ja mitteformaalse õppe võimaluste loomine.

§ 6.  Ameti ülesanded

 (1) Tegevusvaldkondade raames on ameti ülesanneteks:
 1) linna sporditegevuse ja noorsootöö kavandamine ja korraldamine;
 2) sportimise, vaba aja veetmise ja mitteformaalse õppe võimaluste loomine;
 3) uurimuste läbiviimine linna sporditegevuse ja noorsootöö korraldamiseks, linna valdkondliku statistika koondamine ja analüüsimine ning teabe levitamine;
 4) linna spordiasutuste ja noorsootööasutuse ning teiste linna asutuste valdkondlike arengusuundade kujundamine, ettepanekute tegemine linnavalitsusele ameti hallatavate asutuste asutamiseks, ümberkorraldamiseks ja tegevuse lõpetamiseks;
 5) ameti pädevusse kuuluvate Tallinna õigusaktide väljatöötamine;
 6) ameti hallatava asutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks avaliku konkursi korraldamine;
 7) linna spordiasutuste ja noorsootööasutuse, nende struktuuriüksuste juhtide ning valdkonna teiste spetsialistide nõustamine ning vajaduse korral nende koolituse koordineerimine;
 8) mittetulundustegevuse toetamise prioriteetide määramine, esitatud toetusetaotluste menetlemine ja toetamise korraldamine;
 9) linna spordi ja noorsootöö valdkonnas tegutsevate eraõiguslike juriidiliste isikute toetamine ja nõustamine ning valdkonnaga otseselt või kaudselt seotud teenuste osutamine;
 10) järelevalve tegemine ameti sporditoetuste ja noorsootöötoetuste kasutamise üle;
 11) linna spordiasutuste ja noorsootööasutuse kvaliteedisüsteemi arendamine ja toimimise tagamine;
 12) riiklikes ja rahvusvahelistes spordiprojektides ja noorsootööprojektides osalemine;
 13) spordiprojektide ja noorsootööprojektide algatamine ning korraldamine;
 14) rahvusvahelise koostöö ja välisprojektide koordineerimine spordi ja noorsootöö valdkonnas;
 15) osalemine spordi ja noorsootööga seotud objektide hoonestusalade üld- ja detailplaneeringute koostamises;
 16) osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaanis ameti vastutusalas olevate ülesannete täitmine;
 17) ameti haldusala eelarve projekti koostamine;
 18) ameti ja ameti hallatavate asutuste eelarvete kinnitamine;
 19) ameti aruandluse koostamine ja esitamine vastavalt kehtestatud korrale;
 20) ameti ja ameti hallatavate asutuste raamatupidamisarvestuse korraldamine kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga;
 21) linnavara valitsemine ja investeeringute korraldamine ameti haldusalas;
 22) riigi ja Tallinna õigusaktide täitmise kontrollimine ameti hallatavates asutustes.

 (2) Amet täidab teisi talle riigi ja Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid.

3. peatükk Ameti õigused 

§ 7.  Ameti õigused

  Ametil on oma ülesannete täitmiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras õigus:
 1) esitada linnavalitsusele ameti pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna õigusaktide eelnõusid;
 2) saada ametile pandud ülesannete täitmiseks vajalikke andmeid ja teavet linna teistelt ametiasutustelt, linna ametiasutuste hallatavatelt asutustelt ning juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt, sh linna osalusega äriühingutelt ja sihtasutustelt;
 3) teha oma tegevusvaldkonna raames koostööd teiste asutuste, isikute ja organisatsioonidega;
 4) kontrollida ameti hallatavate asutuste tegevust;
 5) moodustada komisjone ja töögruppe;
 6) kaasata oma töösse lepingulisel alusel spetsialiste ja eksperte;
 7) sõlmida oma ülesannete täitmiseks lepinguid;
 8) osutada juriidilistele ja füüsilistele isikutele tasulisi teenuseid ja müüa kaupu põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
 9) teha ettepanekuid koostöö ja töökorralduse kohta linna ametiasutustega;
 10) osaleda riiklikes ja rahvusvahelistes projektides, programmides ning koostöös;
 11) anda erialaseid konsultatsioone, korraldada õppusi ja seminare, teha ekspertiise ja analüüse;
 12) teha ettepanekuid riigi ja Tallinna õigusaktidest tulenevate spordi ja noorsootöö objektidele esitatavate nõuete rakendamiseks Tallinna haldusterritooriumi või selle osade kohta koostatavates planeeringutes;
 13) teha ettepanekuid maakasutuse ja selle sihtotstarbe muutmise kohta;
 14) teha oma pädevuse piires toetuste mittesihipärase kasutamise kohta ettekirjutusi ja rakendada sanktsioone;
 15) kasutada Tallinna õigusaktidega ametile antud muid õigusi.

4. peatükk Juhtimine ja struktuur 

§ 8.  Ameti juhataja

 (1) Ametit juhib juhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Ameti juhataja allub linnavalitsuse liikmete tööjaotuses toodud vastava valdkonna linnavalitsuse liikmele.

 (2) Põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks ameti juhataja riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras:
 1) juhib ja korraldab ameti tegevust ning vastutab ametile pandud ülesannete täitmise eest;
 2) annab oma pädevuse piires riigi ja Tallinna õigusaktide alusel ning nende täitmiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
 3) esitab linnavalitsusele ettepanekuid ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kohta;
 4) nimetab ametisse ja vabastab ametist ameti koosseisu kuuluvaid ametnikke ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid abiteenistujatega;
 5) määrab kindlaks ameti teenistujate tööülesanded, kohustused ja vastutuse;
 6) määrab ameti teenistujatele lisatasusid, preemiaid ja toetusi;
 7) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid hallatavate asutuste juhtidega või korraldab seda tegevust ning täidab teisi tööandja õigusi ja kohustusi;
 8) teeb tehinguid ja sõlmib kokkuleppeid ametile pandud ülesannete täitmiseks linnaeelarves selleks ette nähtud vahendite piires ja tagab ameti haldusalas finantsdistsipliinist kinnipidamise, sh eelarvevahendite sihipärase ning otstarbeka kasutamise kinnitatud eelarve piires ja eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
 9) vastutab ameti eelarve vahendite sihipärase kasutamise eest, ameti valdusesse antud linnavara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest, ameti haldusala eelarve projekti koostamise, raamatupidamise korraldamise ning raamatupidamisaruannete, eelarve täitmise aruannete ja muude riigi ja Tallinna õigusaktidega ning lepingutega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise eest;
 10) rakendab abinõusid ameti majandusliku ja tehnilise baasi arenguks, töötingimuste ajakohastamiseks ning teenistujate kutseoskuste täiendamiseks;
 11) kinnitab ameti asjaajamise korra ja töökorralduse reeglid;
 12) esindab ametit ilma lisavolitusteta suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega. Ameti juhataja võib volitada teisi isikuid esindama ametit temale antud pädevuse piires;
 13) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud Tallinna õigusaktidega.

 (3) Ameti juhataja äraolekul asendab teda ameti juhataja määratud ametnik.

§ 9.  Struktuur ja teenistujate koosseis

 (1) Ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitab linnavolikogu.

 (2) Ameti struktuuriüksused on osakonnad, mille täpsemad ülesanded ja pädevus määratakse ameti juhataja poolt kinnitatavate osakondade põhimäärustega.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 10.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu:
 1) 5. oktoobri 2000 määrus nr 36 "Tallinna Spordi- ja Noorsooameti põhimääruse kinnitamine";
 2) 21. veebruari 2002 määruse nr 14 "Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti põhimääruse kinnitamine, Tallinna Linnakantselei põhimääruse, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti põhimääruse ja Tallinna Haridusameti põhimääruse muutmine" punkt 3;
 3) 20. juuni 2005 määruse nr 37 "Tallinna linna ametiasutuste põhimääruste muutmine" § 9.

§ 11.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2010.

Toomas Vitsut
Tallinna Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json