Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.05.2013, 54

Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 13.05.2013 nr 33

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 501 lg-te 1-51 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjon (edaspidi komisjon) on Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) alatine komisjon, mille eesmärgiks on nõustada linnavalitsust kohanimede määramisel, korraldamisel ja kasutamisel.

 (2) Komisjoni põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi linnavalitsus.

 (3) Komisjon juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning oma põhimäärusest.

§ 2.  Komisjoni koosseis

 (1) Komisjon on kuni 12 liikmeline. Komisjoni koosseisu kuuluvad linnavalitsuse poolt nimetatud isikud.

 (2) Komisjoni koosseisu kinnitab linnavalitsus korraldusega.

 (3) Komisjoni esimees on linnaplaneerimise valdkonda kureeriv abilinnapea. Komisjoni aseesimees on Tallinna Linnaplaneerimise Ameti geomaatika teenistuse direktor.

 (4) Komisjoni tehnilist tööd korraldab komisjoni sekretär, kes on Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koosseisus olev kohanimekorraldaja.

 (5) Komisjoni liige võib avalduse alusel tagasi astuda. Komisjoni liikme volitused lõppevad vastava õigusakti jõustumisest.

§ 3.  Komisjoni töökorraldus

 (1) Komisjoni töövorm on koosolek. Koosoleku kokkukutsumise otsustab, päevakorra kinnitab ja koosolekut juhib komisjoni esimees. Komisjoni esimehe puudumisel juhib komisjoni koosolekuid komisjoni aseesimees.

 (2) Koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kord kvartalis. Komisjoni koosoleku kutsub kokku komisjoni sekretär.

 (3) Komisjoni esimehel on õigus vajadusel kutsuda komisjoni tööst sõnaõigusega osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

 (4) Komisjoni sekretär valmistab ette komisjoni koosolekuks vajalikud materjalid, koostab koosoleku protokolli ja korraldab jooksvate küsimuste lahendamise.

 (5) Komisjoni koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pool komisjoni koosseisust. Komisjoni otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.

 (6) Komisjoni otsused protokollitakse ja vormistatakse kolme tööpäeva jooksul. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja sekretär. Komisjoni liikmete eriarvamused protokollitakse nende nõudmisel. Komisjoni protokollid säilitatakse Tallinna Linnaplaneerimise Ametis.

 (7) Komisjoni otsused on kohanimede määramisel soovitusliku iseloomuga.

 (8) Komisjon on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees.

§ 4.  Komisjoni ülesanded ja õigused

 (1) Komisjoni ülesanded on:
 1) arutada Tallinnaga seonduvaid kohanime valiku küsimusi väikekohtadele ja teistele objektidele, mis on sätestatud Tallinna kohanimede määramise korras;
 2) valmistada ette linnavalitsuse õigusaktide eelnõusid kohanime määramiseks, muutmiseks, taastamiseks või kehtetuks tunnistamiseks;
 3) teha ettepanekuid kohanimede ning kohanimesid sisaldavate objektinimetuste kohta ametiasutustele või ametiisikutele, kes on pädevad neid määrama, muutma, taastama ja kehtetuks tunnistama;
 4) teha linnavalitsusele ettepanekuid kohanimede määramist reguleerivate ja kohanimedega seotud riigi või Tallinna õigusaktide algatamiseks või muutmiseks;
 5) kooskõlastada ametlikke või mitteametlikke kohanimesid ja neid sisaldavaid objektinimetusi vastavalt Tallinna kohanimede määramise korrale.

 (2) Komisjonil on õigus:
 1) saada komisjoni tööks vajalikke andmeid ja dokumente linna ametiasutustelt ja nende hallatavatelt asutustelt;
 2) kaasata komisjoni töösse eksperte ja teisi isikuid;
 3) küsida kohanimede kohta arvamust Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud kohanimenõukogult või eksperthinnangut Vabariigi Valitsuse poolt määratud nimeteaduslikult usaldusasutuselt.
 4) avalikustada oma tegevust meedias.

§ 5.  Komisjoni tegevuse lõpetamine

  Komisjoni tegevuse lõpetab linnavalitsus.

§ 6.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavalitsuse 11. detsembri 1998 määrus nr 79 „Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni põhimääruse kinnitamine", 27. juuni 2001 määrus nr 88 „Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni koosseisu kinnitamine" ja 1. märtsi 2004 määrus nr 18 „Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni koosseisu kinnitamine" tunnistatakse kehtetuks.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär