Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Avaliku liiniveo laevaliini Tallinn-Aegna-Tallinn sõidupiletite hinnad ja sõidu eest tasumise kord

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.05.2014, 38

Avaliku liiniveo laevaliini Tallinn-Aegna-Tallinn sõidupiletite hinnad ja sõidu eest tasumise kord

Vastu võetud 15.05.2014 nr 10

Määrus kehtestatakse ühistranspordiseaduse § 5 lg 1 p-de 9-11, § 24 lg 2 p 4, § 27, § 281 ja § 29 lg 3 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse sõidupiletite hinnad ja sõidu eest tasumise kord avaliku liiniveo laevaliinil Tallinn-Aegna-Tallinn.

§ 2.  Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) isikustatud ühiskaart on elektrooniline kontaktivaba andmekandja (edaspidi ühiskaart) tallinlase tasuta sõiduõiguse tõendamiseks. Isikustatud ühiskaart kehtib ainult koos isikut tõendava dokumendiga. Laeva kontrollseade tuvastab ka muid kontaktivabu kaarte (näiteks õpilaspilet), mis vastavad raadiosageduslikku tuvastamist ehk RFID-tehnoloogiat toetavale standardile;
 2) kontrollseade on seade laevas, mis registreerib sõitja ja tuvastab sõiduõiguse. Isiku sõiduõigust tuvastab ja registreerib klienditeenindaja;
 3) tallinlane on isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinn;
 4) sõidupilet on sõiduõigust tõendav dokument;
 5) õpilane on kuni 19-aastane (k.a) isik, kes õpib statsionaarses õppes või muus õppevormis põhikoolis või gümnaasiumis või omandab põhikooli baasil kutseharidust.

§ 3.  Sõidupiletite hinnad

  Sõidupiletite hinnad koos käibemaksuga avaliku liiniveo laevaliinil Tallinn-Aegna-Tallinn on järgmised:
 1) edasi-tagasi täispilet 6,00 eurot;
 2) ühe suuna täispilet 4,00 eurot;
 3) edasi-tagasi sooduspilet 3,80 eurot;
 4) ühe suuna sooduspilet 2,00 eurot;
 5) edasi-tagasi pilet jalgratta veoks 1,90 eurot;
 6) ühe suuna pilet jalgratta veoks 1,20 eurot.

§ 4.  Sõidusoodustused

 (1) Tasuta sõidu õigus on:
  1) eelkooliealisel lapsel;
 2) puudega lapsel ja tema saatjal;
 3) sügava puudega 16-aastasel ja vanemal isikul ning tema saatjal;
 4) sügava või raske nägemispuudega isikul ja tema saatjal;
 5) tallinlasel.

 (2) Sooduspileti kasutamise õigus on:
 1) õpilasel;
 2) 65-aastasel ja vanemal isikul;
 3) represseeritul ja temaga võrdsustatud isikul.

§ 5.  Sõidusoodustuste õigust tõendavad dokumendid

 (1) Tasuta sõidu õigust tõendav dokument on:
 1) eelkooliealiselt lapselt dokumenti ei nõuta;
 2) puudega lapsel Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga või õpilaspiletiga. Puudega lapse saatjalt dokumenti ei nõuta;
 3) sügava puudega 16-aastasel ja vanemal isikul Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga. Puudega isiku saatjalt dokumenti ei nõuta;
 4) sügava või raske nägemispuudega isikul Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga Puudega isiku saatjalt dokumenti ei nõuta;
 5) tallinlasel isikustatud ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga.

 (2) Sooduspileti kasutamise õigust tõendav dokument on:
 1) õpilasel Eesti Vabariigi õpilaspilet või sellega võrdsustatud ISIC Scholar kaart;
 2) 65-aastasel ja vanemal isikul Eesti Vabariigis väljastatud isikut tõendav dokument;
 3) represseeritul ja temaga võrdsustatud isikul represseeritu tõend.

 (3) Paragrahvi 4 lõike 1 punktis 5 nimetatud sõidusoodustuse õiguse tuvastamiseks on tallinlasel kohustus igal korral laeva sisenedes esitada klienditeenindajale isikustatud ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga. Kui isik registreerib oma elukoha aadressil, mis ei asu Tallinnas, muutub sõidusoodustus kehtetuks. Ühiskaart tuleb uuesti isikustada sõidusoodustuse aktiveerimiseks, kui isik registreerib elukohaks Tallinna linna.

§ 6.  Sõidu eest tasumine

 (1) Sõitjale annab sõiduõiguse sõidupilet või isikustatud ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga. Sõidusoodustust kasutaval sõitjal peab olema sõidusoodustuse õigust tõendav dokument.

 (2) Sõidupiletite müüki korraldab avaliku teenindamise lepingu alusel avaliku liiniveo teenindamise kohustuse saanud vedaja.

  (3) Sõidupiletit on võimalik osta Aktsiaseltsi Kihnu Veeteed veebikeskkonnas www.veeteed.com. Veebilehelt piletit ostes broneerib reisija koha laevas.

 (4) Edasi-tagasi sõidupileteid on võimalik osta ainult Aktsiaselts Kihnu Veeteed veebilehel. Laevas edasi-tagasi piletite müüki ei toimu.

 (5) Piletimüük laevas algab 30 minutit enne reisi algust.

 (6) Tallinlase sõidusoodustust kasutades sõitu veebilehel broneerida ei saa.

§ 7.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavolikogu 3. aprilli 2008 määrus nr 14 „Avaliku liiniveo laevaliini Tallinn-Aegna-Tallinn sõidupiletite hinnad ja sõidu eest tasumise kord" tunnistatakse kehtetuks.

Toomas Vitsut
Tallinna Linnavolikogu esimees