KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Haapsalu linna koerte ja kasside pidamise eeskiri

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.10.2021
Avaldamismärge:RT IV, 21.05.2014, 45

Haapsalu linna koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 25.09.2009 nr 93
jõustumine 01.11.2009

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 22 lg 1 p 36², Haapsalu linna põhimääruse § 12 lg 1 p 41 alusel kooskõlas Vabariigi Valitsuse 16.04.2002 määrusega nr 130 „Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord“ ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Eeskiri sätestab koerte ja kasside (edaspidi lemmikloom) pidamise korra Haapsalu linna territooriumil.

  (2) Eeskiri kehtib Haapsalu linna haldusterritooriumil ja on täitmiseks kohustuslik kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kelle omandis või valduses (edaspidi loomapidaja) on loom. Eeskiri laieneb ka isikutele, kes tegelevad looma pidamisega rendi või muu selletaolise suhte alusel kokkuleppel omanikuga.

  (3) Eeskirja rakendatakse kõigi linna territooriumil asuvate või viibivate koerte ja kasside suhtes.

  (4) Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) loomapidaja on isik, kellele kuulub koer või kass (omanik) või kes tegeleb koera või kassi pidamisega rendi või muu selletaolise suhte alusel omanikuga;
  2) hulkuv lemmikloom on märgistamata lemmikloom, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada või loomapidaja juurest lahti pääsenud loom, kes viibib omaniku või looma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi;
  3) häirimine on kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus;
  4) ohustamine on vara, kaaskodanike elu või tervist ohtu asetav tegevus;
  5) avalik koht on vabaks liikumiseks ja kasutamiseks avatud või piiratud territoorium, ehitis või selle osa, samuti ühissõiduk;
  6) registripidaja on lemmikloomade registri pidamiseks volitatud isik;
  7) registreerija on lemmikloomade registrisse andmete sisestamiseks volitatud isik;
  8) varjupaik on hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud koht;
  9) varjupaiga pidaja on hulkuvate loomade püüdmist, omaniku kindlakstegemist, varjupaika toimetamist, varjupaigas pidamist, uue omaniku otsimist ning loomade hukkamist korraldav lepinguline kohaliku omavalitsuse partner;
  10) asenduskodu on looma ajutine elukoht kuni looma omaniku või loomale uue omaniku leidmiseni, mis ei ole varjupaik.

§ 2.   Lemmiklooma pidamine ja hoidmine

  (1) Lemmiklooma on lubatud pidada hoones ja piiratud territooriumil selle omaniku loal või muu õigustatud isiku nõusolekul. Territoorium peab olema piiratud nii, et lemmikloom sealt omal tahtel välja ei pääseks v.a vaktsineeritud, nõuetekohaselt registreeritud ja märgistatud ning steriliseeritud kass. Loomapidaja on kohustatud välistama lemmiklooma ärajooksmise ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimaluse.

  (2) Koera pidamisel tarastatud või muul moel eraldatud territooriumil on loomapidaja kohustatud paigaldama temale kuuluva territooriumi sissepääsu juurde või piideaiale koera olemasolust teatava hoiatussildi.

  (3) Koerte ja kasside pidamisel tuleb nende omanikul arvestada kaaskodanike turvalisuse ja heaoluga, loomapidamine ei tohi häirida avalikku korda ega teisi loomi.

  (4) Koera või kass omanik kannab täit vastutust oma lemmiklooma poolt tekitatud varalise või tervisliku kahju korral, kui see tuleneb käesoleva eeskirja rikkumisest.

  (5) Lemmiklooma on keelatud hüljata, vigastada, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ning vaimseid kannatusi, põhjustada lemmiklooma hukkumist või panna toime muud lemmiklooma suhtes lubamatut tegu.

  (6) Kaasomandis olevas korteris võib lemmiklooma pidada kõigi korteris elavate täisealiste isikute nõusolekul. Korterelamu üldkasutatavates ruumides ja territooriumil lemmikloomaga viibides on loomapidaja kohustatud jälgima korteriomanike kokkuleppel kehtestatud korda ja avalikku korda.

  (7) Kui loomapidaja on juriidiline isik, on tal kohustus määrata lemmiklooma heaolu eest vastutav isik.

  (8) Lemmiklooma poolt kaaskodanike või teiste loomade häirimine või ohustamine või neile kahju tekitamine on keelatud.

  (9) Lemmiklooma omanik peab täitma põllumajandusministri 24.07.2008 määrust nr 76 „Lemmikloomade pidamise nõuded“ ning Jahiseadusest, Loomakaitseseadusest ja Loomatauditõrje seadusest tulenevaid kohustusi.

§ 3.   Lemmikloomaga avalikus kohas viibimine

  (1) Koera tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas ja vajadusel ka suukorvistatult, tagades kaaskodanike ja teiste loomade ohutuse. Jalutusrihmata avalikus kohas on lubatud viibida vaid teenistuskoeral teenistusülesannete täitmisel. Jalutusrihmaga ohjamata koeraga on lubatud viibida inimasustusest eemalasuvates kohtades, kui on tagatud omaniku pidev järelevalve koera üle ning võimalus koer vajadusel koheselt jalutusrihma külge kinnitada, samuti jahipidamisel jahipassi omava koeraga.

  (2) Ühistranspordis peab koeral olema jalutusrihm ja suukorv, välja arvatud koertel, kes on kandmisvahendis. Kasse on lubatud ühistranspordis vedada kandmisvahendis, mis ei ohusta looma tervist ja on põgenemiskindel.

  (3) Koera tohib jätta suukorviga ja lahtipääsemist välistaval moel kinniseotult hoone juurde ajaks, mil loomapidaja viibib selle hoone ruumides, kui sealjuures ei ohustata avalikku korda, teisi isikuid, liiklust ja koera tervist ning loomapidaja eemalviibimine jääb mõistliku aja piiridesse, kuid mitte kauemaks kui pool tundi.

  (4) Loomapidaja ei või loomaga viibida avalikus kohas, kuhu on paigutatud vastav loomaga viibimist keelav märk.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõike 1, 2 ja 4 nõudeid ei rakendata vaegnägija juhtkoera ja teenistusülesandeid täitva erikoolituse saanud teenistuskoera kohta.

§ 4.   Loomapidaja kohustused

  (1) Loomapidaja on kohustatud:
  1) tagama loomale liigikohased pidamistingimused ja piisavas koguses vett ning toitu;
  2) järgima veterinaar-, sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koristama koheselt lemmiklooma poolt tekitatud reostuse avalikus kohas, kaasa arvatud korterelamu trepikojas;
  3) võtma tarvitusele meetmed, et välistada looma ärajooksmine ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimalus;
  4) lemmiklooma kadumisel viivitamatult korraldama looma otsimise, teatades looma kadumisest varjupaigale ja registripidajale;
  5) lemmiklooma teadmata põhjusel hukkumisel pöörduma veterinaarasutuse või litsentseeritud veterinaararsti poole hukkumise põhjuste selgitamiseks;
  6) inimest või teist looma hammustanud loomast koheselt teatama veterinaarasutusse;
  7) laskma marutaudi vastu vaktsineerida kolme kuu vanuse lemmiklooma ja hilisemad vaktsineerimised tegema veterinaararsti poolt määratud tähtajal. Loomapidaja on kohustatud pädeva ametiisiku nõudmisel esitama talle vaktsineerimist kinnitava tõendi;
  8) kui marutaudi vastu vaktsineerimata lemmikloom või vastava kahtlusega loom või metsloom on hammustanud looma või inimest, peab hammustanud looma viivitamatult inimestest ning teistest loomadest eraldama ja teavitama veterinaararsti.

  (2) Loomapidajal on keelatud:
  1) lubada lemmikloomal reostada hoone ühiskasutuses olevaid ruume;
  2) viia lemmiklooma üldkasutatava asutuse territooriumile või ruumidesse, kuhu on paigaldatud vastavad keelumärgid;
  3) ujutada ja pesta lemmiklooma avalikes supluskohtades väljaspool selleks ette nähtud kohti, tiikides ja purskkaevudes.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punkt 2 nõudeid ei rakendata vaegnägija juhtkoera ja teenistusülesandeid täitva erikoolituse saanud teenistuskoera kohta.

§ 5.   Loomade vaktsineerimine, märgistamine ja registreerimine

  (1) Loomapidaja on kohustatud tagama koera märgistamise tegevusluba omava veterinaararsti poolt paigaldatava mikrokiibiga, mis kannab kordumatut registreerimisnumbrit hiljemalt 31.12.2010.

  (2) Koera kiibistamisel tuleb koer registreerida Haapsalu linna lemmikloomade registris, registreerimisel väljastatakse loomaomanikule lemmiklooma registreerimistunnistus.

  (3) Loomaomanik peab tagama koera mikrokiibiga märgistamise ja registreerimise veterinaararsti poolt viie päeva jooksul arvates päevast, mil koer sai kolmekuuseks.

  (4) Juhul, kui omandatakse märgistamata koer, kes on vanem kui kolm kuud, tuleb lemmikloom mikrokiibiga märgistada ja esitada andmed registrisse kandmiseks viie päeva jooksul koera omandamisest.

  (5) Kui koer on eelnevalt mikrokiibiga märgistatud ja registreeritud, siis kohustub uus loomaomanik teavitama lemmikloomade registri volitatud töötlejat looma omaniku vahetumisest ja uue omaniku andmetest kümne päeva jooksul omandamise päevast.

  (6) Loomaomanik on looma registreerimisel kohustatud esitama veterinaararstile looma vaktsineerimistõendi. Kui loom ei ole vaktsineeritud, siis on loomapidaja kohustatud laskma looma enne registrisse kandmist vaktsineerida.

  (7) Looma märgistamisel ja registreerimisel esitab omanik järgmised andmed:
  1) omaniku nimi, isikukood, elukoht, telefoninumber, e-posti aadress;
  2) looma liik, tõug, sugu, nimi, sünniaeg või vanus, värvus, eritunnused või looma kirjeldus.

  (8) Looma registreering kehtib 20 aastat, mille järel registrikanne kustutakse.

  (9) Avalikku kohta pääsemise võimalusega territooriumil peetavatele kassidele on kiibistamine ja lemmikloomade registris registreerimine kohustuslik. Kinnisel territooriumil peetavate kasside kiibistamine ja lemmikloomaregistris registreerimine on loomaomanikule soovituslik.

  (10) Linnavalitsus avalikustab registriandmete sisestamiseks volitatud veterinaararstide nimekirja Haapsalu linna veebilehel.

  (11) Loomapidaja on registreerimisel kohustatud tasuma registreerijale registreerimistasu. Registreerimistasu suuruse kehtestab linnavalitsus oma korraldusega.

  (12) Looma kadumisest või surmast peab omanik 14 päeva jooksul teatama lemmiklooma registri volitatud töötlejat.

  (13) Enne käesoleva eeskirja jõustumist kiibistatud koerad kantakse lemmiklooma registrisse linnavalitsuse koostöös veterinaararstidega.

§ 6.   Hulkuvad loomad

  (1) Hulkuvate loomade püüdmist, omaniku kindlakstegemist, varjupaika toimetamist, varjupaigas pidamist, uue omaniku otsimist ning loomade hukkamist Haapsalu linna haldusterritooriumil korraldab Haapsalu Linnavalitsuse poolt valitud ettevõte (edaspidi varjupaiga pidaja).

  (2) Lepingu alusel korraldab varjupaiga pidaja hulkuvate loomade püüdmise, võimalusel omaniku kindlakstegemise ja omanikule tagastamise. Varjupaiga pidaja on hulkuva looma kinnipüüdmisel kohustatud kontrollima looma märgistust loomapidaja kindlakstegemiseks. Kui märgistuse abil on võimalik loomapidaja kindlaks teha või kui varjupaiga pidajale on loomapidaja teada, siis on ta kohustatud viivitamata teatama loomapidajale looma leidmisest. Kui loomapidajat ei ole võimalik kindlaks teha, loomaomanikuga ei ole võimalik kontakteeruda või kui identifitseeritud looma ei ole võimalik loomaomanikule kohe tagastada, siis toimetab varjupaiga pidaja looma varjupaika.

  (3) Hulkuvate loomade toitmine ning pidamine korterelamu avalikes ruumides või territooriumil on lubatud vaid juhul, kui see ei ole vastuolus antud elamu kodukorraga. Hulkuva looma söötja peab koristama looma poolt tekitatud reostuse hoones ja selle ümbruses.

  (4) Varjupaika toimetatud looma kontrollitakse viivitamata haiguste tuvastamiseks, loom vaktsineeritakse ning paigutatakse karantiini.

  (5) Kui hulkuv loom ei ole identifitseeritav, tuleb omaniku kindlakstegemist alustada viivitamatult peale looma varjupaika toomist. Looma omaniku leidmiseks avalikustab varjupaiga pidaja vähemalt looma välimuse kirjelduse, leidmise koha ja aja, soovitavalt ka looma pildi kohalikus ajalehes või varjupaiga veebilehel.

  (6) Varjupaik on kohustatud pidama looma varjupaigas vähemalt 14 päeva pärast looma kohta teabe avalikustamist. Kui selle aja jooksul ei ole loomapidajat leitud, võib looma üle anda uuele omanikule. Kui loomale ei ole leitud uut omanikku või asenduskodu, võib looma hukata.

  (7) Omanikuga looma püüdmise, varjupaika toimetamise, varjupaigas pidamise, sealhulgas veterinaarülevaatuse kulud tasub loomapidaja looma tagastamisel varjupaiga pidaja vastavasisulise nõude kohaselt. Samuti on ilma mikrokiibita varjupaika toimetatud koera omanik kohustatud looma kättesaamisel tasuma looma registreerimise ja märgistamise kulud. Loomapidaja väljendatud tahteavaldus loomast loobuda ei vabasta loomapidajat kulude kandmise kohustusest.

  (8) Hukatud looma korjus tuleb käidelda „Loomatauditõrje seaduse“ § 19 lõike 4 alusel kehtestatud viisil, matta selleks ettenähtud matmispaika või põletada loomsete jäätmete põletustehases.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Alates 1. jaanuarist 2011 peavad koerad ja alates 1. jaanuarist 2013 teised lemmikloomad kandma märgistusena tegevusluba omava veterinaari poolt paigaldatud mikrokiipi, mis kannab kordumatut registreerimisnumbrit ja on kantud Haapsalu linna lemmiklooma registrisse.

  (2) Eeskirja rikkumise eest karistatakse kuni 100 trahviühiku suuruse rahatrahviga. Kui eeskirja rikkumine põhjustas varalise kahju või inimesele tervisekahjustuse, karistatakse kuni 200 trahviühiku suuruse rahatrahviga.

  (3) Käesoleva määruse § 7 lg 2 sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid. Kohtuväline menetleja on linnavalitsus või politseiprefektuur.

  (4) Tunnistada kehtetuks Haapsalu Linnavolikogu 28.02.2003 määrus nr 7 lisa 3 “Haapsalu linnas koerte ja kasside pidamise eeskiri”.

  (5) Määrus jõustub 1. novembril 2009.

Andreas Rahuvarm
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json