Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord

Väljaandja:Sindi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 21.05.2015, 11

Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord

Vastu võetud 11.09.2014 nr 8
RT IV, 20.09.2014, 38
jõustumine 23.09.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.05.2015RT IV, 21.05.2015, 124.05.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse Sindi linna eelarvest mittetulundusühingutele ja seltsingutele mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse taotlemise, eraldamise ning toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise kord (edaspidi kord).

  (2) Mittetulunduslik tegevus käesoleva korra mõistes on kasumit mittetaotlev Sindi linna elanikele suunatud tegevus spordi, noorsootöö, kultuuri, hariduse, sotsiaaltöö ja tervise edendamiseks.

  (3) Toetust saab taotleda Sindi linnas tegutsev mittetulundusühing või seltsing. Seltsing või mittetulundusühing, mis tegutseb samaaegselt linnavalitsuse hallatava asutuse huvi- või spordiringina, kultuurikollektiivina, treeningrühmana, peab taotluses täiendavalt ära näitama linna eelarvest kalendriaastas saadavate rahaliste vahendite sihtotstarbe ja suuruse.

§ 2.   Määruse eesmärk

  Määruse eesmärk on suunatult toetada Sindi linna eelarveliste vahendite abil omaalgatuslikku ja mittetulunduslikku tegevust Sindi linnas.

2. peatükk TOETAMISE PÕHIMÕTTED, TOETUSTE LIIGID NING NENDE TAOTLEMISE KORD 

§ 3.   Toetamise põhimõtted

  Toetuse määramisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:
  1) tegevus on suunatud Sindi linna elanikele ja on nende huvides;
  2) tegevus, millele toetust taotletakse, toimub üldreeglina Sindi linna haldusterritooriumil.

§ 4.   Toetuse liigid

  Toetuste liigid on:
  1) projektitoetus;
  2) tegevustoetus.

§ 5.   Projektitoetus

  (1) Projektitoetusena võivad mittetulundusühingud ja seltsingud taotleda rahalist toetust kultuuri, - spordi, - noorsootööalaste, - hariduse, - sotsiaaltöö, - ja tervises edendamisesündmuste korraldamiseks või vahendite soetamiseks.

  (2) Projektid peavad olema suunatud eelkõige Sindi linnas elavatel elanikele või toimuma Sindi linna haldusterritooriumil.

  (3) Toetust saanud taotlejate poolt korraldatavad sündmused on avalikud. Sündmuse toimumise ajast teavitatakse vähemalt 7 päeva enne selle toimumist Sindi linna kodulehel.

§ 6.   Tegevustoetus

  (1) Tegevustoetust saab taotleda Sindi linnas tegutsev mittetulundusühing ja seltsing, mille põhikirjaliseks eesmärgiks on Sindi linna elanikele suunatud tegevus spordi, noorsootöö, kultuuri, hariduse, sotsiaaltöö ja tervise edendamiseks.

  (2) Tegevustoetus on ühenduse igapäevase tegevuse korraldamiseks (ka. vahendite soetamiseks), ühistegevuseks, tegevuse tutvustamiseks ja ühenduse jätkusuutlikkuse tagamiseks eraldatav toetus.

  (3) Tegevustoetust makstakse mittetulundusühingule ja seltsingule, mis on tegutsenud aktiivselt Sindi linna haldusterritooriumil vähemalt ühe aasta.

§ 7.   Toetuse taotlemine

  (1) Projektitoetuse saamiseks tuleb esitada Sindi linnavalitsusele vormikohane taotlus 15. veebruariks, 15. maiks või 15. oktoobriks.

  (2) Tegevustoetuse saamiseks tuleb esitada Sindi linnavalitsusele vormikohane taotlus, mille taotleja esitab Sindi linnavalitsusele enne eelarveaasta algust, kuid mitte hiljem kui 1. november.

  (3) Eelarveaasta jooksul võib taotleja esitada Sindi linnavalitsusele taotluse eraldada toetust ettenägematute kulude hüvitamiseks. Taotleja saab esitada põhjendatud taotluse reeglina ühekordsete ettenägematute kulude katmiseks.

  (4) Sindi linnavalitsus informeerib enne toetuse taotluse tähtaja saabumist avalikkust lähenevast taotlusvoorust linna kodulehel.

  (5) Taotlus esitatakse Sindi linnavalitsusele vormikohaselt, kas paberkandjal või elektrooniliselt digitaalselt allakirjutatult.

  (6) Projektitoetuse ja tegevustoetuse esmakordsel taotlemisel tuleb seltsingutel lisada taotlusele koopia ühise tegutsemise lepingust ja liikmete nimekiri. Mittetulundusühingutel tuleb lisada taotlusele kinnitatud koopia mittetulundusühingu registrikaardist, põhikiri ja liikmete nimekiri. Järgmiste toetuste taotlemistel tuleb kinnitada allkirjaga ühise tegutsemise lepingu kehtivust.

  (7) Taotluste vormid kinnitab linnavalitsus.

§ 8.   Kriteeriumid toetuste määramiseks

  (1) Kavandatava tegevuse kestvus on reeglina kuni üks aasta.

  (2) Tegevus vastab Sindi linna vastava aasta eelarvele.

  (3) Tegevus, millele toetust taotletakse, toimub üldreeglina Sindi linna haldusterritooriumil või esindab Sindi linna.

  (4) Tegevus on suunatud Sindi linna alalistele elanikele või on nende huvides.

  (5) Linnavalitsusel on õigus taotlevat summat vähendada või jätta rahuldamata rahaliste vahendite puudumisel.

  (6) Linnavalitsusel on õigus jätta taotlus rahuldamata juhul, kui samasisulisi taotlusi on mitu.

  (7) Linnavalitsusel on õigus jätta taotlus rahuldamata juhul, kui taotleja ei ole esitanud varem eraldatud toetuse kasutamise kohta õigeaegselt aruannet või käesoleva määruse § 11 p 4 on toetus tagasi nõutud

3. peatükk TOETUSE MENETLEMINE, ERALDAMINE JA JÄRELVALVE 

§ 9.   Taotluse menetlemine

  (1) Projekti taotlused vaatab läbi ja hindab linnavalitsuse moodustatud seitsme liikmeline komisjon.

  (2) Tegevustoetuse vaatab läbi ja hindab linnavalitsus.

  (3) Toetuste taotluste läbivaatamise ja hindamise komisjoni kuuluv komisjoni või linnavalitsuse liige taandab ennast taotluse arutelust ja otsustamisest, kui on tegemist huvide konfliktiga korruptsioonivastase seaduse § 25 mõistes.

  (4) Projektitoetuste taotlused vaatab komisjon läbi 10 tööpäeva jooksul pärast taotluste esitamise tähtaega.

  (5) Projektitoetuse läbivaatamise ning hindamise komisjon teeb linnavalitsusele ettepaneku taotluste rahuldamiseks, osaliseks rahuldamiseks või mitterahuldamiseks ja summade eraldamiseks, lähtudes linnaeelarves selleks eraldatud vahendite suurusest.

  (6) Tegevustoetuste taotlused vaatab linnavalitsus läbi järgmise aasta eelarve koostamise protsessi jooksul pärast taotluste esitamise tähtaega.

  (7) Juhul, kui taotluse menetlemisel ilmneb nõuetele mittevastavusi, võib Sindi linnavalitsus anda täiendava tähtaja puuduste likvideerimiseks. Kui taotleja ei ole viinud taotlust nõuetega vastavusse antud tähtajaks, jätab linnavalitsus taotluse rahuldamata.

§ 10.   Toetuse eraldamise otsustamine ja lepingu sõlmimine

  (1) Projektitoetust makstakse üldjuhul kuni 450.00 euro ulatuses.

  (2) Taotleja rahaline omaosalus projektitoetuse maksumusest peab olema vähemalt 10 protsenti.

  (3) Tegevtoetust makstakse üldjuhul kuni 1500.00 euro ulatuses.

  (4) Kõigi toetuse saanud mittetulundusühingute ja seltsingutega sõlmib linnavavalitsus lepingu.

§ 11.   Toetuse maksmine ja järelevalve

  (1) Toetus kantakse linnavalitsuse korralduse ja lepingu alusel taotleja arveldusarvele lepingus märgitud tähtajal ja summas.

  (2) Toetuse saaja poolt toetuse sihipärase kasutamise üle teostab kontrolli linnavalitsus.

  (3) Projektitoetuse ja tegevustoetuse toetuse saaja on kohustatud toetuse kasutamise kohta esitama vormikohase aruande sealhulgas finantsaruande koos kuludokumentidega lepingus ettenähtud tähtajaks.
[RT IV, 21.05.2015, 1 - jõust. 24.05.2015]

  (4) Linnavalitsusel on õigus nõuda toetus tagasi, kui toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt, toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid või kui tegevust, mille jaoks toetus eraldati ei toimunud.

  (5) Aruandlus vormi kinnitab linnavalitsus

§ 12.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast vastuvõetud määruse avalikustamist Riigi Teatajas.

/otsingu_soovitused.json