HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

2019. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetus

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 21.05.2019, 9

2019. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetus

Vastu võetud 16.05.2019 nr 68

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel ning arvestades noorsootöö seaduse § 151 kohaselt antava toetuse kasutamise reegleid.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib noorsootöö seaduse paragrahvi 151 ja riigieelarve seaduse kohaselt Tartu linnale eraldatud toetuse kasutamist Tartu linna 2019. aasta huvitegevuse ja huvihariduse kava realiseerimiseks.

§ 2.   Toetuse menetlemise keskkond

  Käesolevas määruses nimetatud toetust taotletakse ja toetuse kasutamise kohta esitatakse aruanne Tartu linna eelarvest sihtotstarbeliste toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemis.

§ 3.   Taotleja

  Käesoleva määruse kohaselt saab toetust taotleda sama juriidiline isik, kes saab toetust taotleda Tartu Linnavolikogu 10. juuni 2010. a määruse nr 11 "Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse andmise kord", Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a määruse nr 38 "Kultuuriühingutele ja noorte huvitegevuse ühingutele toetuse andmise kord" ja Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a määruse nr 39 "Erahuvikoolidele toetuse andmise kord" alusel ning Tartu Linnavalitsuse hallatav asutus.

2. peatükk Toetused 

1. jagu Tehnika või tehnoloogia ringi loomise toetus 

§ 4.   Tehnika või tehnoloogia ringi loomise toetus

  (1) Tehnika või tehnoloogia ringi loomise toetuste kogumaht on 50 000 eurot.

  (2) Tehnika või tehnoloogia ringi loomise toetuse suurus ühe taotluse kohta on 5000 eurot.

  (3) Tehnika või tehnoloogia ringina toetatakse huviringi või huvikooli aine- või õppekava (edaspidi huviring). Käesolevat toetust ei anta robootika ja infotehnoloogia ringidele.

  (4) Tehnika või tehnoloogia ringi loomise toetuse vahendeid tuleb kasutada 7-19aastastele noortele huviringi või huvikooli õppe- või ainekava läbiviimiseks, mis peab toimuma süsteemselt (reeglina igal nädalal) ja juhendatult.

  (5) Toetust ei anta riiklike õppekavade täitmiseks.

  (6) Käesoleva määruse alusel saab üks taotleja esitada ühe valdkonna või aine- või õppekava kohta ühe taotluse.

§ 5.   Toetuse taotlemine ja taotluse läbivaatamine

  (1) Toetuse taotlus esitatakse kultuuriosakonnale hiljemalt 20. juunil 2019. a.

  (2) Kultuuriosakond kontrollib esitatud taotluse nõuetekohasust ning taotleja nõuetele vastavust.

  (3) Kui kontrollimise käigustehakse kindlaks, et taotlus ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

§ 6.   Taotluse sisu

  Taotlus peab sisaldama järgmiseid andmeid:
  1) taotleja nimi ja registrikood;
  2) taotleja esindaja nimi ja isikukood;
  3) taotleja arvelduskonto;
  4) huviringi nimetus;
  5) huviringi kirjeldus ning tegevuskava;
  6) huviringi avamisest ja tegevusest teavitamise plaan;
  7) taotleja prognoos huviringis osalejate arvu kohta;
  8) huviringi juhendaja pädevuse kirjeldus, millele tuleb lisada veebilingid pädevust tõendavatele allikatele või pädevust tõendavate dokumentide koopiad;
  9) huviringi jätkusuutlikkuse tagamise kirjeldus;
  10) huviringi kogumaksumus ja eelarve.

§ 7.   Toetuse kasutamine ja tegevuse läbiviimine

  (1) Juhul kui taotluse eelarves on kavandatud vahendite ostmine, siis tuleb taotluses nimetatud vahendid soetada ajavahemikul 1. august kuni 1. oktoober 2019. a.

  (2) Taotluses nimetatud tegevusega tuleb alustada hiljemalt 1. oktoobril ning tegevus peab kestma kuni 1. juunini 2020. a.

§ 8.   Taotluse hindamise kriteeriumid

  Taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite järgi:
  1) huviringi kirjeldus annab põhjaliku ülevaate ringi vajadusest ja sisust;
  2) huviringi tegevuskava on otstarbekas;
  3) huviringi juhendaja on pädev;
  4) huviringi eelarve on põhjendatud;
  5) huviring on jätkusuutlik.

§ 9.   Taotluse hindaja

  Taotlusi hindab kultuuriosakonna juhataja moodustatud komisjon, kuhu kaasatakse linnavalitsuse, valdkonna organisatsioonide ja noorte esindajad.

§ 10.   Taotluse hindamine

  (1) Taotluse hindamisel antakse taotlusele punkte käesoleva määruse paragrahvi 8 punktides 1-5 nimetatud kriteeriumite alusel. Iga kriteeriumi eest on võimalik saada maksimaalselt 20 punkti, kokku võib üks taotlus saada maksimaalselt 100 punkti.

  (2) Iga hindamiskomisjoni liige hindab taotlust iseseisvalt, andes igale taotlusele iga hindamiskriteeriumi eest punkte. Punkte antakse viiepunktise intervalliga (0, 5, 10, 15 ja 20).

  (3) Kõigi komisjoni liikmete poolt ühe taotluse ühele hindamiskriteeriumile antud punktid liidetakse ja jagatakse hindeid andnud komisjoni liikmete arvuga ning saadakse vastava hindamiskriteeriumi eest kujunev punktide arv. Kogu taotluse punktisumma saadakse kõigi kriteeriumite eest antud punktide liitmisel.

§ 11.   Toetuse andmine

  (1) Toetuse andmiseks järjestatakse taotlused hindamise tulemusel saadud punktide järjekorras kõrgeimast madalamani. Toetust antakse kuni käesoleva määruse paragrahvi 4 lõikes 1 nimetatud mahus vahendite lõppemiseni, alustades kõrgeima punktisumma saanud taotlusest.

  (2) Toetuse andmise otsustab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatut arvestades linnavalitsus hiljemalt 20. juulil 2019. a.

§ 12.   Aruande esitamine toetuse kasutamise kohta

  (1) Toetuse saaja kohustub esitama kultuuriosakonnale toetuse kasutamise kohta aruande hiljemalt 30. juunil 2020. a.

  (2) Aruandes esitatakse:
  1) toetuse saaja nimi ja registrikood;
  2) toetuse saaja esindaja nimi ja isikukood;
  3) huviringi nimetus;
  4) läbi viidud huviringi kirjeldus ja tegevuskava, sealhulgas kavandatud ja tegelikult toimunu erinevuse korral põhjendus;
  5) huviringis osalenute arv, sealhulgas kavandatud ja tegeliku osalejate arvu erinevuse korral põhjendus;
  6) huviringi eelarve ning vahendite ostu tõendavad dokumendid (juhul kui huviringi läbiviimiseks osteti vahendeid), sealhulgas kavandatud ja tegeliku eelarve erinevuse korral põhjendus;
  7) hinnang huviringi õnnestumisele, mõjule ning jätkusuutlikkusele.

2. jagu Õppereisi toetus  

§ 13.   Õppereisi toetus

  (1) Õppereisi toetuseks antavate vahendite kogumaht on 60 000 eurot, sealhulgas 40 000 eurot välisriikidesse minemiseks (lähetus) ning 20 000 eurot välisekspertide vastuvõtuks (vastuvõtt).

  (2) Õppereisi toetuse suurus ühe taotluse kohta sõltub lähetusse minejate või vastu võetavate välisekspertide arvust. Toetuse suurus on 575 eurot ühe osaleja kohta, kui lähetuse sihtkoht või väliseksperdi lähtekoht on Tartust kuni 1999 km kaugusel, ja 760 eurot ühe osaleja kohta, kui reisi sihtkoht või väliseksperdi lähtekoht on Tartust üle 2000 km kaugusel. Õppereisi toetust antakse ühe taotluse puhul kuni viie isiku kohta.

  (3) Lähetus peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) lähetuse sihtkoht on välisriigis;
  2) lähetuse kestvus on vähemalt kolm päeva (sealhulgas peavad sisulised tegevused toimuma kolmel päeval);
  3) lähetuses osaleja on õpetaja või ringijuht või muu isik, kes korraldab või tagab huviringi läbiviimise;
  4) välisriigi vastuvõtja on andnud kinnituse, et ta nõustub lähetuses osalejad vastu võtma.

  (4) Vastuvõtt peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) toetusega vastu võetava väliseksperdi lähtekoht ja põhiline tegutsemiskoht on välisriigis;
  2) väliseksperdi külaskäigu kestvus on vähemalt kolm päeva (sealhulgas peavad sisulised tegevused toimuma kolmel päeval);
  3) välisekspert on andnud kirjaliku kinnituse, et ta nõustub taotluses nimetatud päevadel taotluses nimetatud tegevused läbi viima;
  4) välisekspert viib läbi huviringide juhendajatele või õpetajatele suunatud tegevusi (näidistund hilisema analüüsiga, metoodikakoolitus, õpituba vms).

  (5) Õppereisi toetust ei saa taotleda tegevusteks, milleks on võimalik taotleda Tartu Linnavalitsuselt mobiilsustoetust, või isikule, kes on saanud Tartu Linnavalitsuselt huvitegevuse stipendiumi (välja arvatud juhul, kui stipendiumi taotlemise tegevuskavas lähetust nimetatud ei ole).

§ 14.   Toetuse taotlemine ja taotluse läbivaatamine

  (1) Toetuse taotlus esitatakse kultuuriosakonnale hiljemalt üks kuu enne õppereisi toimumist ja mitte hiljem kui 1. detsembril 2019. a. Käesoleva määruse paragrahvi 13 lõikes 1 nimetatud mahus vahendite lõppemisel lõpetatakse taotluste vastuvõtmine varem.

  (2) Kultuuriosakond kontrollib esitatud taotluse nõuetekohasust ning taotleja nõuetele vastavust.

  (3) Kui kontrollimise käigustehakse kindlaks, et taotlus ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

§ 15.   Taotluse sisu

  Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) taotleja nimi ja registrikood;
  2) taotleja esindaja nimi ja isikukood;
  3) taotleja arvelduskonto;
  4) õppereisi nimetus;
  5) lähetuse vajalikkuse, sihtkoha ja sihtkohas vastuvõtja valiku põhjendus või väliseksperdi kutsumise vajalikkuse ning konkreetse eksperdi valiku põhjendus;
  6) lähetuse sihtkoha vastuvõtja nimi ja temapoolne nõusolek vastuvõtmise kohta või väliseksperdi nõusolek taotluses nimetatud tegevuste elluviimiseks;
  7) lähetuses osalejate arv ja osalejate nimed ning osalejate valiku põhjendused või väliseksperdi juhendatavas tegevuses osalejate arv ja osalejate nimed;
  8) õppereisi programm päevade kaupa ja programmi tegevuste põhjendused;
  9) õppereisi jätkuna kavandatavate tegevuste kirjeldus;
  10) taotletava summa suurus.

§ 16.   Toetuse kasutamine

  Toetuse taotluses nimetatud õppereis peab toimuma pärast toetuse saamise otsuse tegemist, kuid mitte hiljem kui 30. juuni 2020. a.

§ 17.   Taotluse hindamise kriteeriumid

  Taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite järgi:
  1) õppereisi tulemused toetavad pikaajaliselt Tartu linna 2019. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kavas nimetatud kitsaskoha lahendamist;
  2) õppereisi vajalikkus on hästi põhjendatud;
  3) lähetuse sihtkoht (sealhulgas vastuvõttev organisatsioon) või väliseksperdi valik on hästi põhjendatud;
  4) lähetuses osalejate valik või väliseksperdi juhendatavas tegevuses osalejad on hästi põhjendatud;
  5) õppereisi seos reisi järel kavandatavate tegevustega on põhjalikult kirjeldatud.

§ 18.   Taotluse hindaja

  Taotlusi hindab kultuuriosakonna juhataja moodustatud komisjon.

§ 19.   Taotluse hindamine

  (1) Taotluse hindamisel antakse taotlusele punkte käesoleva määruse paragrahvi 17 punktides 1-5 nimetatud kriteeriumite alusel. Iga kriteeriumi eest on võimalik saada maksimaalselt 20 punkti, kokku võib üks taotlus saada maksimaalselt 100 punkti.

  (2) Iga hindamiskomisjoni liige hindab taotlust iseseisvalt, andes igale taotlusele iga hindamiskriteeriumi eest punkte. Punkte antakse viiepunktise intervalliga (0, 5, 10, 15 ja 20).

  (3) Kõigi komisjoni liikmete poolt ühe taotluse ühele hindamiskriteeriumile antud punktid liidetakse ja jagatakse hindeid andnud komisjoni liikmete arvuga ning saadakse vastava hindamiskriteeriumi eest kujunev punktide arv. Kogu taotluse punktisumma saadakse kõigi kriteeriumite eest antud punktide liitmisel.

§ 20.   Toetuse andmine

  (1) Toetuse andmiseks peab taotlus hindamisel saama vähemalt 67 punkti.

  (2) Toetuse andmise otsustab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatut arvestades kultuuriosakonna juhataja hiljemalt 30 päeva jooksul nõuetekohase taotluse laekumisest kultuuriosakonnale.

§ 21.   Aruande esitamine toetuse kasutamise kohta

  (1) Toetuse saaja kohustub esitama kultuuriosakonnale toetuse kasutamise kohta aruande hiljemalt ühe kuu möödumisel õppereisi lõppemisest.

  (2) Aruandes esitatakse:
  1) toetuse saaja nimi ja registrikood;
  2) toetuse saaja esindaja nimi ja isikukood;
  3) õppereisi nimetus;
  4) õppereisil osalenute nimed ja nende osalemise kohta osaleja antud allkirjastatud kinnitus või muu dokument, mis võimaldab tuvastada reisil osalemist või väliseksperdi juhendatavas tegevuses osalenute nimekiri koos osalenute allkirjadega;
  5) õppereisi sisuline aruanne (sealhulgas programmi raames toimunud kohtumiste kontaktisikute nimed ja kontaktandmed);
  6) õppereisi jätkuna kavandatavate tegevuste kirjeldus;
  7) hinnang õppereisi õnnestumisele, mõjule ning jätkusuutlikkusele.

3. peatükk Taotluse menetlemine  

§ 22.   Taotluse rahuldamata jätmine

  (1) Taotlus jäetakse rahuldamata juhul, kui:
  1) taotluses on esitatud valeandmeid;
  2) taotlejal on riiklike või kohalike maksude või maksete võlgnevus;
  3) taotlejal on muu võlgnevus Tartu linna või Tartu linnaga seotud juriidilise isiku ees;
  4) taotleja on 2018. või 2019. aastal rikkunud Tartu linnalt saadud toetuse kasutamise nõudeid või on jätnud 2018. või 2019. aastal Tartu linnalt saadud toetuse kohta aruande esitamata või esitanud puudustega aruande;
  5) taotluses nimetatud tegevusi on 2019. aastal Tartu linna eelarvest toetatud;
  6) õppereisi toetuse taotluses puudub vastuvõtja või väliseksperdi kinnitus;
  7) muudel põhjendatud juhtudel.

  (2) Kultuuriosakond informeerib taotlejat taotluse rahuldamata jätmisest.

§ 23.   Toetuse väljamaksmine juriidilisele isikule

  (1) Toetus makstakse välja eeldusel, et toetuse saajal puudub riiklike ja kohalike maksude või maksete võlgnevus ning muu võlgnevus Tartu linna või Tartu linnaga seotud juriidilise isiku ees ning toetuse saaja on esitanud 2018. ja 2019. aastal Tartu linnalt saadud toetuse kohta nõuetekohase aruande.

  (2) Kui toetuse väljamaksmise eelsel kontrollimisel ilmneb käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud võlgnevus või asjaolu, et nõuetekohane aruanne on esitamata, on toetuse väljamaksjal õigustoetust mitte välja maksta kuni võlgnevuse likvideerimiseni või võlgnevuse likvideerimiseks kokkuleppe sõlmimiseni või nõuetekohase aruande esitamiseni.

  (3) Kui võlgnevust ei likvideerita või aruannet ei esitata määratud tähtajaks, võib toetuse andmise otsuse tegija toetuse andmise otsuse kehtetuks tunnistada.

  (4) Toetus makstakse välja pärast toetuse saaja esindaja antud kinnituse laekumist, mille kohaselt toetuse saaja kohustub kavandatud tegevuse ellu viima ja järgima kõiki käesolevas määruses sätestatud nõudeid.

§ 24.   Toetuse eraldamine Tartu Linnavalitsuse hallatavale asutusele

  Toetuse eraldamiseks Tartu Linnavalitsuse hallatavale asutusele kinnitab asutuse juht, et asutus on valmis kavandatud tegevuse ellu viima ja järgima kõiki käesolevas määruses sätestatud nõudeid, mille järel avab linnavalitsuse rahandusosakond asutusele vastavas summas rahalised vahendid.

§ 25.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja kohustub:
  1) ellu viima toetuse taotlemisel nimetatud tegevuse või korraldama õppereisi taotluses nimetatud mahus käesolevas määruses nimetatud ajal;
  2) pärast toetuse saamise otsusest teadasaamist läbiviidavas tegevuses või korraldatavas õppereisis muudatuste tegemiseks taotlema nende heakskiitmist kultuuriosakonnalt, heakskiidu mittesaamisel viima tegevuse läbi või korraldama õppereisi vastavalt taotlusele;
  3) tagastama saadud toetuse, kui see jääb osaliselt või tervikuna kasutamata;
  4) pidama toetusena saadud raha kohta eraldi arvestust ja kasutama kuludokumentidel vastavat märgistust (välja arvatud Tartu Linnavalitsuse hallatava asutuse puhul);
  5) nimetama Tartu linna tegevuse toetajana (välja arvatud Tartu Linnavalitsuse hallatava asutuse puhul);
  6) kandma enda andmed huvitegevuse või huvihariduse pakkujana Kultuuriaknasse (välja arvatud üldhariduskool ainult oma kooli õpilastele mõeldud tegevuste puhul);
  7) lubama Tartu linnal teha järelevalvet toetuse kasutamise üle;
  8) esitama kultuuriosakonnale toetuse kasutamise kohta aruande käesolevas määruses sätestatud ajaks.

§ 26.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet toetuse kasutamise üle teeb kultuuriosakond, kes võib selleks kaasata erinevate valdkondade eksperte.

  (2) Järelevalve käigus kontrollitakse eelkõige toetuse kasutamise sihipärasust ning käesolevas määruses sätestatud ja toetuse saaja taotluses lubatud kohustustest ja nõuetest kinnipidamist.

  (3) Kultuuriosakonnal on õigus nõuda toetuse saajalt kuludokumentide koopiaid, seletuskirju, vahearuandeid, teha päringuid ning muid toiminguid, mis on vajalikud järelevalve eesmärgi täitmiseks.

  (4) Kultuuriosakond võib toetuse saajalt toetuse osaliselt või täies mahus tagasi nõuda ja toetuse saaja on kohustatud vastava nõude täitma, kui järelevalve käigus või muul moel ilmneb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) toetuse saaja ei kasuta või ei kasutanud toetust sihipäraselt, arvestades käesolevas määruses sätestatud nõudeid ja toetuse saaja taotluses lubatut;
  2) toetuse saaja ei ole esitanud nõuetekohast aruannet toetuse kasutamise kohta;
  3) toetuse saaja on toetuse kasutamise kohta esitanud valeandmeid;
  4) tegevusi ei ole osaliselt või tervikuna lubatud mahus toimunud.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 27.   Rakendussätted

  Kultuuriosakonna juhataja võib käesolevas määruses nimetatud toetusliikide vahel vahendeid ümber jagada, kui ilmneb, et mõne toetusliigi osas jäävad vahendid kasutamata, aga teise toetusliigi osas on taotlusi esitatud rohkem, kui vahendid võimaldavad toetust anda.

Aadu Must
Esimees

/otsingu_soovitused.json