HaridusHuviharidus

HaridusKool

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvihariduse stipendium 2019

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 21.05.2019, 13

Huvihariduse stipendium 2019

Vastu võetud 16.05.2019 nr 69

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel ning arvestades noorsootöö seaduse § 151 kohaselt antava toetuse kasutamise reegleid.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib noorsootöö seaduse paragrahvi 151 ja riigieelarve seaduse kohaselt Tartu linnale eraldatud toetuse kasutamist Tartu linna 2019. aasta huvitegevuse ja huvihariduse kava realiseerimiseks.

§ 2.   Toetuse menetlemise keskkond

  Käesolevas määruses nimetatud stipendiumi taotletakse ja stipendiumi kasutamise kohta esitatakse aruanne Tartu linna eelarvest sihtotstarbeliste toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemis.

§ 3.   Huvihariduse stipendium

  (1) Huvihariduse stipendiumi (stipendium) andmise eesmärk on anda loodus-, tehnika- ja täppisteaduste (LTT) valdkonnas tegutsevale ringijuhendajale või huvikooli õpetajale (ringijuhendaja) võimalus enesetäiendamiseks, et kaasajastada LTT valdkonna huviringis kasutatavaid metoodikaid ja lähenemisviise. LTT valdkonna huviring on käesoleva määruse mõistes üldhariduskooli või muu huvitegevuse pakkuja huviring või huvikooli aine- või õppekava.

  (2) Stipendiumi suurus ühe taotleja kohta on 2000 eurot.

  (3) Stipendiumi võib taotleda füüsiline isik, kes töötab Tartu linnas tegutsevas huvitegevuse ühingus, huvikoolis, üldhariduskoolis või muu huvitegevust või huviharidust pakkuva juriidilise isiku juures. Taotlejal peab olema vähemalt ühe õppeaasta pikkune kogemus LTT valdkonna ringijuhendajana.

  (4) Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada hiljemalt 1. septembriks 2019. a taotlus, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) taotleja nimi ja isikukood;
  2) taotleja arvelduskonto number;
  3) taotleja senise LTT valdkonna töökogemuse tutvustus ning LTT valdkonnas juhendamise tulemuslikkuse kirjeldus, millele tuleb lisada veebilingid tulemuslikkust tõendavatele allikatele või tulemuslikkust tõendavate dokumentide koopiad;
  4) stipendiumi kasutamise eesmärk ja põhjendus, sealhulgas enesetäiendamise meetodi ja tegevuskava kirjeldus;
  5) 2019/2020. õppeaastal (vähemalt üheksa kuud kestva) taotleja juhendatava LTT valdkonna huviringi kirjeldus ning selle seos stipendiumi abil ellu viidava enesetäiendusega;
  6) paragrahvi 3 lõikes 3 nimetatud nõuetele vastavuse kirjeldus, millele tuleb lisada veebilingid tõendavatele allikatele või tõendavate dokumentide koopiad.

  (5) Stipendiumit ei saa taotleda juba toimunud tegevuseks.

§ 4.   Taotluse menetlemine

  (1) Linnavalitsuse kultuuriosakond (kultuuriosakond) kontrollib esitatud taotluse nõuetekohasust ning taotleja nõuetele vastavust.

  (2) Kui kontrollimise käigustehakse kindlaks, et taotleja või taotlus ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

§ 5.   Taotluste hindamine

  (1) Taotlusi hindab kultuuriosakonna juhataja moodustatud komisjon, kuhu kaasatakse linnavalitsuse, valdkonna organisatsioonide ja noorte esindajad.

  (2) Komisjon hindab taotlusi järgmiste kriteeriumite alusel:
  1) enesetäiendamise oodatavad tulemused toetavad edasist tulemuslikku tööd LTT valdkonna ringijuhendajana, sealhulgas uue LTT valdkonna huviringi käivitamist või uue metoodika kasutuselevõtmist olemasolevas LTT valdkonna huviringis;
  2) enesetäiendamise meetodite valik on hästi põhjendatud;
  3) enesetäiendamise tegevuskava on mitmekesine;
  4) taotleja varasem töö LTT valdkonna ringijuhendajana on olnud tulemuslik;
  5) enesetäiendamise seos enesetäiendamise ajal või järel kavandatavate juhendamistegevustega on põhjalikult kirjeldatud.

  (3) Iga käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kriteeriumi eest on võimalik saada maksimaalselt 20 punkti, kokku saab üks taotlus maksimaalselt 100 punkti.

  (4) Iga komisjoni liige hindab taotlust iseseisvalt, andes igale taotlusele iga hindamiskriteeriumi eest punkte. Punkte antakse viiepunktise intervalliga (0, 5, 10, 15 ja 20).

  (5) Taotlused järjestatakse paremuse alusel. Komisjon teeb kultuuriosakonna juhatajale ettepaneku stipendiumi andmiseks kuni 20 parema taotluse esitanud taotlejale eeldusel, et taotlus on kogunud hindamisel vähemalt 67 punkti.

§ 6.   Stipendiumi andmine

  Stipendiumi saajad kinnitab kultuuriosakonna juhataja hiljemalt 1. oktoobriks 2019. a.

§ 7.   Stipendiumi saaja kohustused

  Stipendiumi saaja kinnitab, et ta:
  1) kohustub stipendiumi taotluses nimetatud enesetäienduse läbima;
  2) juhendab 2019/2020. õppeaastal vähemalt üht LTT valdkonna huviringi, mis tegutseb vähemalt üheksa kuud;
  3) esitab kultuuriosakonnale aruande stipendiumi kasutamise ja LTT valdkonna huviringi toimumise kohta.

§ 8.   Aruanne

  Stipendiumi kasutamise kohta tuleb esitada hiljemalt 1. oktoobriks 2020. a aruanne, mis peab sisaldama:
  1) läbitud enesetäiendamise ning saadud teadmiste ja kogemuste ülevaade (läbitud enesetäiendamise kohta tuleb lisada tunnistus, diplom või muu tõend);
  2) läbi viidud LTT valdkonna huviringi kirjeldus ja tegevuskava, sealhulgas kavandatud ja tegelikult toimunu erinevuse korral põhjendus;
  3) hinnang stipendiumi kasutamise õnnestumisele ja mõjule ning juhendatava huviringi jätkusuutlikkusele.

§ 9.   Stipendiumi tagasinõudmine

  Kultuuriosakonnal on õigus nõuda stipendium tagasi, kui:
  1) stipendiumit ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) kavandatud enesetäiendamist ei ole läbitud või huviringi ei käivitatud;
  3) stipendiumi taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  4) nõuetekohast aruannet ei ole esitatud;
  5) muudel põhjendatud juhtudel.

§ 10.   Rakendussäte

  Kultuuriosakonna juhataja võib Tartu linna 2019. aasta huvitegevuse ja huvihariduse kava realiseerimiseks saadud vahendeid ümber jagada kava realiseerimise erinevate meetmete vahel, kui ilmneb, et vahendid võivad vastasel juhul sobivate taotluste puudumisel jääda kasutamata.

Aadu Must
Esimees

/otsingu_soovitused.json