Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Põlva valla tunnuslause kasutamise kord

Väljaandja:Põlva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.05.2021, 3

Põlva valla tunnuslause kasutamise kord

Vastu võetud 12.05.2021 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja Põlva Vallavolikogu 16.03.2018 määruse nr 30 "Põlva valla põhimäärus" § 10 lõigete 1 ja 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Põlva valla tunnuslause "Põlva – parim paik põlvest põlve!" kasutamise tingimused.

§ 2.   Tunnuslause kasutamise tingimused

  (1) Põlva valla tunnuslauset kasutatakse Põlva valda tutvustavatel trükistel, suveniiridel, üritustel, valla esitlustel, messidel, transparentidel, rekvisiitidel, plakatitel, meedias jmt kohtades.

  (2) Tunnuslauset võib kasutada Põlva valla vapiga või eraldiseisvana.

  (3) Tunnuslause tekst peab olema loetav.

  (4) Tunnuslauset võib kasutada üksnes Põlva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) loal. Tunnuslause kasutamise loa saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele kirjalik taotlus, milles märgitakse tunnuslause kasutusala ning tiraaži suurus.

  (5) Tunnuslause kasutamine on üldjuhul tasuta. Tunnuslause kasutamisel ärilistel eesmärkidel määratakse tasu suurus vallavalitsuse ja tunnuslause kasutaja vahelises lepingus, kusjuures tunnuslause kasutaja võib tasuda tunnuslause kasutamise eest tema poolt toodetud või tellitud tunnuslauset kandvate esemete üleandmisega vallavalitsusele. Raha tunnuslause kasutamise eest laekub Põlva valla eelarvesse.

  (6) Tunnuslause kasutamisel vastava loata, Põlva valla mainet kahjustaval viisil või vastuolus käesolevas korras sätestatuga on vallavalitsusel õigus nõuda tunnuslause kasutajalt tunnuslause kasutamise lõpetamist ning tekitatud kahju hüvitamist.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Põlva Linnavalitsuse 20.06.2007 määrus nr 10 "Põlva linna tunnuslause kasutamise kord" tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Georg Pelisaar
vallavanem

Heiki Kolk
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json