SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuse osutamise kord

Väljaandja:Haapsalu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.01.2023
Avaldamismärge:RT IV, 21.05.2021, 6

Koduteenuse osutamise kord

Vastu võetud 05.05.2021 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 1 ja Haapsalu Linnavolikogu 28.03.2021. a määruse nr 84 „Sotsiaalteenuste osutamise üldine kord“ alusel.

§ 1.   Mõisted

  1) Koduteenus - täisealise isiku abistamine kodu ja isikliku eluga seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, et tagada isiku iseseisev ja turvaline toimetulek kodustes tingimustes ja väljaspool kodu ning aidata kaasa elukvaliteedi säilitamisele ja parandamisele.
  1) Koduteenus - täisealise isiku abistamine kodu ja isikliku eluga seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, et tagada isiku iseseisev ja turvaline toimetulek kodustes tingimustes ja väljaspool kodu ning aidata kaasa elukvaliteedi säilitamisele ja parandamisele.
  2) Sotsiaalhooldaja - on täisealine isik, kes osutab koduteenust lepingu ja hoolduskava alusel hooldust vajavale isikule. Abistab klienti igapäevastes tegevustes, millega klient oma erivajaduse tõttu iseseisvalt toime ei tule. On kutsealase ettevalmistusega või on töötanud eelnevalt koduteenuse sihtgrupiga. Koduteenuseid võivad osutada ka vastava ettevalmistuseta, aga sotsiaalhooldaja kutsestandardis kirjeldatud isikuomadustega isikud, kes omavad valmisolekut vajalikeks koolitusteks. Teenust ei tohi vahetult osutada isik, kelle karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest võib ohtu seada teenuse saaja elu, tervise ja vara.
  3) Teenuse taotleja - isik, kes soovib saada koduteenust.
  4) Teenuse saaja - isik, kes saab koduteenust.
  5) Teenuse osutaja - füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik ja kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksuse hallatav asutus. Teenuse osutaja osutab teenust vastavalt käesolevale korrale.
  6) Koduabiteenus - inimese abistamine igapäevaeluks vajalike tegevuste elluviimisel.
  7) Isikuabiteenus - isiku abistamine isiku enesehooldusega seotud toimingute sooritamisel.
  8) Pereliige – käesolevas korras abielus, vabaabielus või kooselus olevad isikud ning alanejad, ülenejad ja külgjoones sugulased (sh poolõde, poolvend).
  9) Hoolduskoormusega inimene – tööealine hooldaja, kes hooldusvajadusega pereliikme hooldamise tõttu ei saa osaleda või jätkata osalemist tööturul täis- või osalise tööajaga või kellel on oht hoolduskoormuse tõttu tööturult välja langeda.

§ 2.   Teenuse sihtgrupp

  (1) Koduteenuseid osutatakse täisealisele teovõimelisele isikule, kellel on terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt kõrvalabi vajadus kodustes tingimustes igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja väljaspool kodu asjaajamisel.

  (2) Teenust on õigus saada Haapsalu linna territooriumil elavatel isikutel, kellel esineb abivajaduse hindamisest tulenevalt koduteenuse vajadus ning kelle pereliikmed ei ole võimelised ise lähedase eest hoolitsema.

§ 3.   Teenuse eesmärk

  Koduteenuse eesmärk on:
  1) pakkuda kõrvalabi täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamiseks kodustes tingimustes ja väljaspool kodu, säilitades ning parandades elukvaliteeti;
  2) pereliikmete hoolduskoormuse vähendamine ning hoolduskoormusega inimeste toetamine tööturul jätkamisel ja sisenemisel.

§ 4.   Teenuse sisu ja kirjeldus

  (1) Koduteenuse osutamisel abistatakse teenuse saajat toimingutes, mida ta terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks.

  (2) Koduteenuse käigus osutatakse koduabi- ja isikuabiteenust.

  (3) Koduteenusel osutatavad koduabiteenused on:
  1) toiduainete, ravimite, majapidamis- ja tööstuskaupadega varustamine. Toiduainete, ravimite, majapidamistarvete ja tööstuskaupade ostmisel kasutatakse üldjuhul teenuse saaja elukohale lähimat müügikohta, kuid lähtutakse põhimõttest, et teenuse saaja jaoks vajalikud ja soovitud tarbed oleksid talle kättesaadavad;
  2) abistamine asjaajamisel erinevates ametiasutustes. Arstiabi ja muu terviseabi korraldamine, erinevate teenuste tellimine ning muud ühekordsed asjaajamised (nt abistamine abivahendi muretsemisel, toetuste/teenuste taotlemisel, dokumentide vormistamisel, lumetõrje ja muruniitmise korraldamisel (teenuste eest tasub teenuse saaja vastavalt teenusepakkujate hinnakirjadele) jms;
  3) reaalselt kasutatava elamispinna korrastamine teenuse saajale kuuluvate vahenditega üldjuhul üks kord nädalas vastavalt hooldusplaanile, kuid mitte rohkem kui kaks tuba inimese kohta;
  4) suitsuanduri olemasolu ja korrasoleku kontrollimine, küttekollete töökorras oleku visuaalne hindamine, abivajadusest ning muudest ohukohtadest teenuse saaja ja vajadusel päästeameti teavitamine;
  5) abistamine toidu valmistamisel ja toidunõude pesemine;
  6) riiete ja jalanõude hoolduse ning pesupesemise korraldamine;
  7) akende pesemine või pesemise korraldamine;
  8) kommunaal- ja muude maksete tasumine;
  9) keskkütte puudumisel puudega varustamise korraldamine, kütte eluruumi toomine ja tuha väljaviimine eluruumist;
  10) veevärgi puudumisel vee tuppa toomine ja heitvete väljaviimine eluruumist;
  11) sotsiaal- ja muu transporditeenuse korraldamine.

  (4) Koduteenusel osutatavad isikuabiteenused on järgmised:
  1) saunateenuse ja koduse või väljaspool kodu pesemise korraldamine;
  2) abistamine riietumisel;
  3) abistamine hügieenitoimingutel, pesemisel ja vannitamisel;
  4) abistamine söömise korraldamisel;
  5) abistamine ravimite manustamisel (ravimite valmis seadmine manustamiseks).

  (5) Koduteenuseid osutatakse tegevuste ulatuses, mida teenuse saajal ja tema pereliikmetel ei ole võimalik mõjuvatel põhjustel teostada.

  (6) Koduabi ei sisalda abistamist remondi- ja aiatöödel, korrusmajade trepikodade koristamist, koduloomade eest hoolitsemist (va pimeda juhtkoer) ega toiminguid ja tegevusi, mis kuuluvad mõne muu asutuse või ettevõtte töövaldkonda.

  (7) Koduabi ei sisalda õendustegevusi (nt haavade ja lamatiste hooldus, ravimite määramine jne).

  (8) Koduteenuse osutamisel jälgitakse, et riskitegurid (küttekolded, elektriseadmed, libedus) ei ohustaks sotsiaalhooldaja ja teenuse saaja elu ega tervist.

§ 5.   Teenuse taotlemine ja määramine

  (1) Teenuse saamiseks esitab teenuse taotleja või tema esindaja Haapsalu Linnavalitsusele või Haapsalu Sotsiaalmajale (edaspidi nimetatud sotsiaalmaja) suulise või kirjaliku taotluse.

  (2) Koduteenuse määramisele eelneb taotleja abivajaduse hindamine. Abivajaduse hindamiseks külastatakse teenuse taotlejat tema kodus vähemalt kahe nädala jooksul peale taotluse esitamist ja hinnatakse isiku abivajadust hindamisinstrumendi abil (lisa 2).

  (3) Teenuse taotleja elule ja tervisele ohtliku olukorra puhul osutatakse talle koduteenust koheselt.

  (4) Teenuse taotlus koos hindamiste tulemustega, täiendavate dokumentidega ja hindaja ettepanekuga esitatakse sotsiaalkomisjonile.

  (5) Sotsiaalkomisjoni otsus kinnitatakse linnavalitsuse korraldusega.

  (6) Sotsiaaltöötaja teavitab teenuse taotlejat arusaadaval viisil teenuse määramise või keeldumise kohta 5 tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast. Teenuse osutamiseks sõlmib sotsiaalmaja teenuse saajaga teenuse osutamise lepingu. Lepingu lisaks on hoolduskava.

  (7) Kui hindamise käigus selgub, et taotletava teenuse vajadus ei ole põhjendatud või piisav, soovitab sotsiaaltöötaja või sotsiaalvaldkonna ametnik hoolduse ja/või kõrvalabi tagamiseks teisi meetmeid.

  (8) Teenuse sisu ja toimingud määratakse vastavalt iga teenuse taotleja vajadustele ning fikseeritakse hoolduskavas.

  (9) Teenuse osutamise alustamisel teavitatakse teenuse taotlejat tema õigustest ja piirangutest teenuse saamise ajal, sh kaebuste esitamise võimalustest ning korrast talle arusaadaval viisil.

§ 6.   Teenuse maht

  Teenuse mahu ja sageduse määramisel lähtutakse teenusesaaja abivajadusest.

§ 7.   Teenuse pakkumise koht

  Teenust osutatakse üldjuhul teenuse saaja kodus või vajadusel väljaspool kodu.

§ 8.   Teenuse finantseerimine

  (1) Koduteenuste osutamist finantseeritakse sotsiaalmaja eelarvelistest vahenditest.

  (2) Koduteenuseid osutatakse koduteenust vajavatele isikutele üldjuhul tasuta.

  (3) Juhul, kui teenust osutab füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, finantseeritakse teenuse osutamine sotsiaalosakonna eelarveliste vahendite arvelt teenuseosutaja, linnavalitsuse ja teenuse saaja vahel sõlmitud lepingu alusel.

  (4) Eakate ja ajutist kõrvalist abi vajavate täisealiste isikute, kes rahvastikuregistri andmetel ei ela Haapsalu linna territooriumil, kuid asuvad selle territooriumil, tagab teenuse eest tasumise teenuse saaja elukohajärgne valla- või linnavalitsus.

§ 9.   Teenuse lepingu sõlmimine, muutmine, peatamine ja lõpetamine

  (1) Teenuse osutamise aluseks on osapoolte vaheline leping (lisa 1), milles märgitakse koduteenuste tingimused, poolte õigused ja kohustused.

  (2) Lepingu lisana koostatakse teenuse saajale koduteenuste osutamiseks hoolduskava, milles kirjeldatakse osutatavate teenuste loetelu, sagedus, maht ja teenuste osutamise tähtaeg.

  (3) Käesolevat korda tutvustatakse teenuse saajale arusaadaval viisil enne hoolduskava kinnitamist.

  (4) Teenuse kvaliteedi tagamiseks viib sotsiaaltöötaja vastavalt vajadusele läbi kodukülastuse ja hindab koos teenuse saajaga teenuse tulemuslikkust ning rahulolu teenuse osutamisega.

  (5) Teenuse saaja abivajaduse muutmisel sooritatakse korduvhindamine teenuse saaja, või kolmanda isiku suulise või kirjaliku avalduse alusel või sotsiaalmaja ettepanekul.

  (6) Lepingut võib täiendada või muuta poolte kokkuleppel igal ajal, kui selleks tekib põhjendatud vajadus. Täiendused ja muudatused fikseeritakse lepingus ning kinnitatakse poolte allkirjadega.

  (7) Koduteenuste osutamise leping peatatakse, kui teenuse saaja viibib vähemalt üks kuu kodust eemal (haiglas ravil, laste või sugulaste juures, rehabilitatsiooniteenusel jne). Leping peatatakse kuni koduteenuste taaskasutamiseni.

  (8) Lepingu peatamine toimub teenuse saaja või tema seadusjärgse ülalpidaja sellekohase suulise või kirjaliku avalduse alusel.

  (9) Leping lõpetatakse teenuse vajaduse lõppemisel, teenuse saaja avalduse alusel või sotsiaalmaja ettepanekul:
  1) teenuse saaja toimetulek on paranenud määral, mis võimaldab toimetulekut ilma koduteenuseta;
  2) teenuse osutaja poolt võimaldatavad teenused ei taga teenuse saaja toimetulekut;
  3) teenuse saaja paigutamisel hoolekandeasutusse või suunamisel muule sotsiaalteenusele;
  4) teenuse vajadus on kaetud muude sotsiaalhoolekandeliste meetmetega;
  5) teenuse saaja ei soovi enam teenust;
  6) muudel teenuse osutamist takistavatel põhjustel (nt teenuse saaja käitumine teeb teenuse osutamise võimatuks, ta ei tee teenuse osutaja ja sotsiaalhooldajaga koostööd teenuse osutamiseks või ei täida omapoolseid kohustusi).

  (10) Leping lõpeb:
  1) tähtaja saabumisel;
  2) teenuse saaja surma korral.

§ 10.   Teenuse osutaja

  (1) Teenuse osutaja on üldjuhul Haapsalu Linnavalitsuse hallatav asutus Haapsalu Sotsiaalmaja.

  (2) Juhul kui Haapsalu Sotsiaalmaja teenused ei kata koduteenuse vajadust võib linnavalitsus sõlmida mõjuvatel põhjustel lepingu füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isikuga, kellel on vastavasisuline pädevus.

§ 11.   Sotsiaalhooldaja

  (1) Sotsiaalhooldaja lähtub koduteenuste osutamisel käesolevast korrast, oma töölepingust ja tööjuhendist, sotsiaalala töötaja eetikakoodeksist, teenuse osutaja töökorralduse reeglitest, koduteenuste osutamise lepingust ja hoolduskavast ning otsese juhi seadusjärgsetest korraldustest.

  (2) Vajadusel (teenuse saaja trauma, haigestumine jms) osutatakse teenuse saajale teenuseid väljaspool hoolduskava kinnitatud mahtu vastavalt sotsiaalmaja võimalustele.

§ 12.   Teenuse pakkuja kohustused ja õigused

  Teenuse osutaja:
  1) tagab koduteenuste osutamise vastavalt käesoleva korra alusel koostatud hoolduskavale;
  2) algatab teenuse saaja vajaduste muutumisel hoolduskava muutmist või koduteenuste osutamise lõpetamist;
  3) tagab sotsiaalhooldaja töö ja tegevuste kontrollimine teenuste osutamise kohas.

§ 13.   Teenuse saaja kohustused ja õigused

  Teenuse saaja:
  1) tagab sotsiaalhooldajale kokkulepitud ajal sissepääsu oma majapidamisse ja turvalise töökeskkonna koduteenuste osutamiseks (sh koduloomad, ohutu kodutehnika);
  2) kindlustab sotsiaalhooldaja teenuse osutamiseks vajalike vahenditega, kaasa arvatud raha sisseostude tegemiseks ja muudeks rahalisteks toiminguteks;
  3) informeerib teenuse osutajat koheselt oma asukoha vahetusest, tervise või elukeskkonna muutustest ja muudest asjaoludest, mis mõjutavad teenuse osutamist;
  4) teeb sotsiaalhooldajaga ja teiste vastavate teenuse osutaja töötajatega koostööd teenuse osutamiseks;
  5) on teenuse osutajaga ja sotsiaalhooldajaga viisakas;
  6) võib teha ettepanekuid teenuse pakkujale osutatud teenuste suhtes.

§ 14.   Teenuse aruandlus

  Koduteenuse osutamist korraldab ja osutatud teenuste üle peab arvestust sotsiaalmaja või §10 punktis 2 nimetatud teenuseosutaja.

§ 15.   Kliendi tagasiside

  Kliendi tagasiside kogumise aluseks on:
  1) käesolev kord;
  2) teenuse standard;
  3) sotsiaalmaja kvaliteedikäsiraamatus kirjeldatud teenuste kvaliteedi hindamine ja tagasiside kogumise süsteem (sh aastaplaan);
  4) ettepanekute ja kaebuste lahendamise kord sotsiaalmajas.

§ 16.   Teenuse väljundid

  (1) Teenuse väljundiks on kliendi tagasiside teenusele (lisa 3).

  (2) Teenuse kasutamise tulemusena säilib või suureneb teenuse saaja võimalikult iseseisev toimetulek ja talle tagatakse võimalus aktiivselt ühiskonnaelus osaleda. Tulemuslikkust hindavad teenuse saaja, teenuse osutaja ja sotsiaalhooldaja.

§ 17.   Kaebuste käsitlemine, menetlemine ja järelevalve

  (1) Kaebuste käsitlemisel, menetlemisel ja järelevalve teostamisel lähtutakse käesolevast teenuse osutamise korrast ja sotsiaalmaja ettepanekute ning kaebuste lahendamise korrast.

  (2) Teenuse saajale ja olemasolu korral tema seaduslikule esindajale tutvustatakse vastavaid kordasid enne teenuse osutamise alustamist.

  (3) Koduteenuse osutamise järelevalvet teostab sotsiaalmaja ja Haapsalu Linnavalitsus.

  (4) Kui teenust saava isiku või sotsiaalhooldaja pretensioonid on sotsiaalmaja vastu, siis kontrollib Haapsalu Linnavalitsus pretensioonide õigustatust ning teeb vajadusel sotsiaalmajale ettekirjutise puuduste kõrvaldamiseks.

  (5) Kõik vaidlused, mis tulenevad koduteenuse lepingu täitmisest, samuti küsimused, mis on lepingus reguleerimata, lahendatakse lepingu poolte vahelisel kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus vastavalt kehtivale seadusandlusele kohtus.

  (6) Riiklikku järelevalvet käesolevas õigusaktis sätestatud nõuete täitmise üle teostab Sotsiaalkindlustusamet.

§ 18.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Haapsalu Linnavalitsuse 04.09.2019.a määrus nr 10 „Koduteenuste osutamise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Urmas Sukles
Linnapea

Erko Kalev
Linnasekretär

Lisa 1 Koduteenuse osutamise leping

Lisa 2 Hindamisinstrument

Lisa 3 Tagasiside vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json