KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Kohila valla lemmikloomade registri asutamine ja põhimäärus

Väljaandja:Kohila Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.05.2021, 17

Kohila valla lemmikloomade registri asutamine ja põhimäärus

Vastu võetud 03.05.2021 nr 4

Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 1, avaliku teabe seaduse § 433 lõike 1, § 435 lõike 1, Kohila Vallavolikogu 28.01.2020 määruse nr 1 „Kohila valla andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise volitamine“ § 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega asutatakse kohaliku omavalitsuse andmekogu ametliku nimetusega Kohila valla lemmikloomade register (edaspidi register) ja kehtestatakse registri pidamise kord.

  (2) Registri lühinimi on Kohila LLR.

§ 2.   Registri asutamise ja pidamise eesmärk

  Registri asutamise ja pidamise eesmärk on:
  1) Kohila valla haldusterritooriumil registreeritud lemmikloomade (edaspidi loom) üle arvestuse pidamine;
  2) Kohila vallas registreeritud järelevalveta loomade omanike kiire leidmine ja tagastamine omanikule;
  3) seaduses nõutud vaktsineerimisnõuete täitmise jälgimine.

§ 3.   Registri finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse Kohila valla eelarvest.

§ 4.   Registri pidamise viis

  (1) Registri pidamiseks kasutatakse veebipõhist infosüsteemi standardlahendust "Lemmikloomaregister", mis on registreeritud riigi infosüsteemi haldussüsteemis (edaspidi RIHA) ja liidestatud infosüsteemide andmevahetuskihiga (X-tee).

  (2) Registri pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ja andmed säilitatakse digitaalsel kujul.

§ 5.   Andmete kaitse

  (1) Andmete kaitse:
  1) käideldavuse osas, välistades andmete juhusliku hävimise ja tagades andmete kättesaadavuse selleks õigustatud isikutele;
  2) tervikluse osas, välistades andmete tahtmatu või tahtliku volitamata hävitamise;
  3) konfidentsiaalsuse osas, välistades volitamata töötlemise ja tagades andmete kättesaadavuse vaid selleks õigustatud ulatuses.

  (2) Registri vastutav ja volitatud töötleja tagavad registri andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega.

  (3) Registri vastutav ja volitatud töötleja rakendavad tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis vastavad isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja nende säilimise tagamiseks.

  (4) ISKE klassifikatsiooni alusel on registri turbeaste keskmine (M) ja turvaklass K2T1S1.

2. peatükk Registriandmete töötlejad 

§ 6.   Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Kohila Vallavalitsus.

  (2) Vastutav töötleja:
  1) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
  2) korraldab ja juhib registri pidamist, täiendamist ja kasutajate õiguste haldamist;
  3) sõlmib registri volitatud töötlejaga lepingu registri andmete töötlemiseks ja andmekogu majutamiseks;
  4) lahendab registri pidamisel tekkivaid probleeme;
  5) teeb järelevalvet registri pidamise üle;
  6) tagab andmetele juurdepääsu nende sihipäraseks kasutamiseks;
  7) väljastab registrist andmeid;
  8) määrab vastutava töötleja õigus(t)e teostaja(d), kes täidavad vastutava töötleja ülesandeid;
  9) täidab muid seadusest, teistest õigusaktidest ning põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

§ 7.   Registri volitatud töötleja

  (1) Registri volitatud töötleja on eraõiguslik isik, kes vastutava töötlejaga sõlmitud lepingu alusel töötleb registriandmeid (veterinaararstid) või majutab andmekogu.

  (2) Registri pidamisel registri andmeid töötlev volitatud töötleja:
  1) täidab vastutava töötleja korraldusi;
  2) töötleb ja väljastab registriandmeid;
  3) vastutab andmekogusse sisestatud andmete ajakohasuse ja õigsuse eest;
  4) rakendab meetmeid andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja nende säilimise tagamiseks;
  5) teavitab kohe vastutavat töötlejat ebaõigetest andmetest, mille parandamine ei ole tema pädevuses, andmekogu pidamisel tekkinud probleemidest ja talle teatavaks saanud andmete mittesihipärase kasutamise juhtudest.

  (3) Registrit majutav volitatud töötleja:
  1) täidab vastutava töötleja korraldusi;
  2) arendab ning võimaldab kasutada registri pidamiseks vajalikku tarkvara;
  3) osutab registri majutamisteenust, hooldust ja haldust;
  4) võimaldab andmetele juurdepääsu;
  5) tagab registri andmete turvalisuse ja säilimise.

3. peatükk Registri andmete koosseis 

§ 8.   Registrisse kantavate andmete koosseis

  (1) Registrisse kantakse Kohila valla haldusterritooriumil elavate loomade ning nende omanike andmed.

  (2) Registrisse kantud andmetel on informatiivne ja statistiline tähendus.

§ 9.   Registrisse kantavad loomaomaniku andmed

  Registrisse kantavad loomaomaniku andmed on:
  1) isikukood;
  2) ees-ja perekonnanimi;
  3) elukoha aadress;
  4) telefoninumber;
  5) e-posti aadress.

§ 10.   Registrisse kantavad looma andmed

  Registrisse kantavad looma andmed on:
  1) registrikood – tarkvara poolt omistatav lemmiklooma registrikande identifikaator;
  2) registreerimisnumber – volitatud veterinaararsti poolt antud märgistusnumber (mikrokiip);
  3) liik;
  4) nimi;
  5) vanus/sünniaeg;
  6) sugu;
  7) tõug või tõuta looma puhul looma välimuse lühikirjeldus;
  8) muu eritunnus;
  9) asukoht;
  10) registreerinud veterinaararsti nimi ning organisatsioon;
  11) viimase vaktsineerimise kuupäev;
  12) järgmise vaktsineerimise kuupäev;
  13) viimase kande teinud veterinaararsti nimi;
  14) surma aeg;
  15) surma põhjus.

4. peatükk Andmete töötlemine 

§ 11.   Andmete töötlemise üldpõhimõtted

  Registrisse kantud andmeid töödeldakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 27.04.2016 määruses nr (EL) 2016/679 "Isikuandmete kaitse üldmäärus", avaliku teabe seaduses, isikuandmete kaitse seaduses, muudes õigusaktides ja käesolevas põhimääruses sätestatud eesmärkidel, korras ja tingimustel.

§ 12.   Registri andmeandjad

  Registrisse andmete andjad on:
  1) Kohila vallas elava looma omanik;
  2) veterinaararst;
  3) isik, kes on looma leidnud või kinni püüdnud.

§ 13.   Andmevahetus teiste infosüsteemidega

  Infosüsteemide andmevahetuskihi X-tee kaudu sooritatakse automaatselt päringud järgmistesse andmekogudesse:
  1) rahvastikuregistrist kontrollitakse isikukoodi alusel loomaomaniku eesnime, perekonnanime ja elukoha andmeid;
  2) aadressiandmete süsteemist kontrollitakse looma viibimiskoha aadressi.

§ 14.   Andmete alusdokumendid

  Registrisse kantavate andmete alusdokumendid on:
  1) loomaomaniku taotlus looma registreerimiseks või registriandmete muutmiseks;
  2) looma passi kanne vaktsineerimise kohta;
  3) veterinaararsti tõend;
  4) registri https://www.llr.ee/ e-teeninduse kaudu esitatud andmed.

§ 15.   Andmete registrisse kandmise kord

  (1) Andmed kannab registrisse loomaomanik registri https://www.llr.ee/ e-teeninduse kaudu või loomaomaniku taotluse alusel vastutava töötleja või volitatud töötleja.

  (2) Andmed kantakse registrisse kümne tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest. Taotluses märgitakse käesoleva määruse §-des 8–9 nimetatud andmed.

  (3) Andmete registrisse kandmisest on õigus keelduda, kui esitatud andmed on ebaõiged, puudulikud või ei ole kooskõlas õigusaktidega.

  (4) Registrisse kantud andmete õigsuse eest vastutab andmeandja.

  (5) Vastutava töötleja või volitatud töötleja parandab ebaõiged andmed registris viie tööpäeva jooksul arvates teadasaamisest. Võimalusel lisatakse registrisse selgitus andmete parandamise põhjuse kohta.

§ 16.   Andmetele juurdepääs

  (1) Registrile on juurdepääs turvalise autentimisvahendi abil.

  (2) Registri andmetele on juurdepääs:
  1) loomaomanikule iseenda ja enda loomadega seotud andmetele;
  2) vastutaval töötlejal ja volitatud töötlejal kõikidele registri andmetele;
  3) andmeid majutavale volitatud töötlejale ulatuses, mis on vajalik lepinguliste ülesannete täitmiseks.

§ 17.   Andmete väljastamise kord

  (1) Registrisse kantud andmeid väljastatakse:
  1) andmesubjektile või tema esindajale;
  2) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või eraõiguslikule juriidilisele isikule, kui see on vajalik neile seaduse või seaduse alusel antud õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks;
  3) kolmandale isikule põhjendatud huvi korral taotluse alusel.

  (2) Andmete saamine loetakse põhjendatuks, kui:
  1) järelevalveta looma kinni püüdnud Kohila valla poolt määratud juriidiline isik soovib looma omanikule tagastada;
  2) järelevalveta viibinud loom on põhjustanud kahju.

  (3) Taotlus andmete väljastamiseks esitatakse kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, millele on märgitud taotleja nimi, kontaktandmed, soovitud andmed ja nende kasutamise eesmärk.

  (4) Registrist väljastab andmeid vastutav töötleja ja volitatud töötleja neile esitatud avalduse alusel kolme tööpäeva jooksul alates avalduse laekumisest.

  (5) Hulkuvate lemmikloomade püüdmise teenust osutavale isikule ning järelevalveametnikule avaldatakse päringu korral kõik lemmiklooma ja tema omaniku kohta registreeritud andmed.

  (6) Registrist ametlike väljavõtete saamiseks on õigus registri vastutaval ja volitatud töötlejal. Ametliku väljavõtte korral kuuluvad avaldamisele kõik registris sisalduvad andmed, kui päringus ei ole määratud teisiti.

  (7) Andmete väljastamine registrist on tasuta.

§ 18.   Registri kasutajaõigused

  (1) Andmetele juurdepääsu haldamine on registri vastutava töötleja ülesanne ja juurdepääsude (edaspidi konto) loomine vastutava töötleja korralduse alusel registrit majutava volitatud töötleja ülesanne.

  (2) Konto loomiseks esitab vastutav töötleja registrit majutavale volitatud töötlejale korralduse, milles märgitakse teenistuja ees- ja perekonnanimi ja isikukood.

  (3) Registri kasutajaõigused lõppevad konto sulgemisega korralduse saamisest kahe tööpäeva jooksul.

  (4) Konto sulgemiseks esitab vastutav töötleja registrit majutavale volitatud töötlejale taotluse, milles märgitakse isiku ees- ja perekonnanimi ja isikukood, kelle konto sulgemist taotletakse ning konto sulgemise aeg.

§ 19.   Andmete säilitamine

  (1) Registrisse kantud andmeid säilitatakse registris üks aasta peale looma surma. Seejärel andmed hävitatakse kustutamise teel.

  (2) Registri alusdokumente säilitatakse Kohila Vallavalitsuse dokumendiregistris vastavalt kinnitatud liigitusskeemile.

  (3) Registrit majutav volitatud töötleja korraldab andmetest turvakoopiate tegemise ja andmete logimise (sisselogimine süsteemi, andmete sisestamine, muutmine, kustutamine, vaatamine, teistesse registriga ühendatud süsteemidesse tehtud päringud jms). Üks kord ööpäevas tehakse turvakoopia andmemuudatustest (koopiat säilitatakse kuni üks nädal), üks kord nädalas tehakse turvakoopia andmetest (koopiat säilitatakse kuni rakendusest koopia tegemiseni koos andmetega) ning üks kord kuus tehakse turvakoopia rakendusest koos andmetega (koopiat säilitatakse kuni kolm kuud).

5. peatükk Järelevalve ja registri pidamise lõpetamine 

§ 20.   Järelevalve registri pidamise üle

  Järelevalvet registri pidamise ja andmete õiguspärase töötlemise üle teeb vastutav töötleja ja teised isikud, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

§ 21.   Registri pidamise lõpetamine

  (1) Registri pidamise lõpetamise otsustab Kohila Vallavalitsus.

  (2) Registri pidamise lõpetamisel otsustatakse andmete kuulumine hävitamisele või üleandmine teise andmekogusse, samuti määratakse üleandmise või hävitamise tähtaeg.

  (3) Andmete üleandmise või hävitamise korraldab registri volitatud töötleja vastutava töötleja vastutusel.

  (4) Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

6. peatükk Rakendussäte 

§ 22.   Andmete kogumine

  Andmeid kogutakse registrisse alates 17.05.2021.

Uku Torjus
Vallavanem

Anu Suviste
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json