Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Varbola Rahvamaja põhimäärus

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.05.2022, 19

Varbola Rahvamaja põhimäärus

Vastu võetud 17.05.2022 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Märjamaa valla põhimääruse § 52 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Põhimäärus sätestab Varbola Rahvamaja eesmärgid ja ülesanded, tegevuse ja juhtimise korralduse, finantseerimise alused ja järelevalve.

§ 2.   Rahvamaja asukoht ja aadress

  (1) Varbola Rahvamaja (edaspidi rahvamaja) asub Varbola külas.

  (2) Rahvamaja postiaadress on Rahvamaja, Varbola küla, Märjamaa vald, Rapla maakond 78203

§ 3.   Rahvamaja õiguslik seisund

  Rahvamaja on Märjamaa Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.

§ 4.   Asjaajamise alused

  (1) Rahvamaja asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.

  (2) Rahvamaja dokumendiblankettidel kasutatakse Märjamaa valla vapi kujutist.

  (3) Asutuse tegevusega seotud asjaajamise korraldamisel lähtub asutus eeskätt arhiiviseadusest, avaliku teabe seadusest, Euroopa Parlamendi isikuandmete kaitse üldmäärusest ja isikuandmete kaitse seadusest, digitaalallkirja seadusest, märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadusest, eelnimetatud seaduste alusel antud õigusaktidest ning Märjamaa vallas teabehalduse korraldamiseks antud õigusaktidest.

§ 5.   Rahvamaja sümboolika ja pitsat.

  (1) Rahvamajal võib olla kasutusel oma sümboolika, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab rahvamaja juhataja oma käskkirjaga, kooskõlastades selle enne kehtestamist Märjamaa Vallavalitsusega (täitevorganiga).

  (2) Rahvamajal võib olla kasutusel oma pitsat.

2. peatükk RAHVAMAJA TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 6.   Rahvamaja tegevuse eesmärk ja tegevuse korraldamine

  (1) Rahvamaja eesmärk on rahuldada igas eas elanike kultuuri-, isetegevus-, teabe- ja meelelahutusvajadusi, säilitada ja arendada rahvakultuuri, korraldada autorite loomingu avalikke esitusi ning kontserte, etendusi ja näitusi.

  (2) Rahvamajas tegutsevad hooajaliselt huviringid.

  (3) Huviringid moodustatakse lähtuvalt elanike huvist ja ringi juhendamise võimalikkusest.

  (4) Rahvamaja võib oma põhitegevusega seotud ülesannete täitmiseks osutada tasulisi teenuseid.

§ 7.   Rahvamaja ülesanded

  Rahvamaja ülesanneteks on:
  1) rahvuskultuuri alalhoiu ja edendamise ning rahvakultuuri traditsioonide jätkamisega tegelemine;
  2) kultuuri- ja meelelahutuslike ürituste korraldamine;
  3) taidluse ning huvi- ja seltsitegevuse korraldamine, loominguliste võimete ja oskuste arendamiseks võimaluste pakkumine;
  4) elanikele õppe- ja enesetäiendamise võimaluste pakkumine ja vabahariduslike koolituste, kursuste ja õpiringide tegevuse korraldamine;
  5) kultuurialaste päevade, festivalide ja näituste korraldamine;
  6) paikkonna kultuurielu edendamiseks teiste kultuuriasutuste ning muude asutuste ja organisatsioonidega koostöö tegemine ja valla esindusürituste korraldamisele kaasaaitamine;
  7) avalikkuse teavitamine rahvamajas toimuvatest sündmustest afiššide, veebilehtede, e-posti ja meedia kaudu;
  8) kultuuri- ja huvialase tegevuse kohta informatsiooni kogumine ja vahendamine;
  9) videofilmide demonstreerimise võimaldamine;
  10) laste, noorte ja täiskasvanute vaba aja kultuurilis-meelelahutusliku veetmise korraldamine;
  11) professionaalse kunsti vahendamine;
  12) konverentsi- ja kultuuriteenuste pakkumine;
  13) tegevusvaldkonnaga seotud projektide koostamine ja juhtimine;
  14) toitlustus-, kaubandus- ja vahendustegevuse korraldamine rahvamaja territooriumil ning seal korraldatavatel sündmustel.

3. peatükk RAHVAMAJA JUHTIMINE JA TEGEVUSE KORRALDAMINE 

§ 8.   Rahvamaja tegevuse korraldamine

  (1) Rahvamaja tegevust juhib ja korraldab rahvamaja juhataja (edaspidi juhataja).

  (2) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldab Märjamaa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) avaliku konkursi. Juhataja kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul ja temaga sõlmib töölepingu vallavanem.

§ 9.   Juhataja

  (1) Juhataja vastutab rahvamaja üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, samuti rahvamajale kasutada antud vara heaperemeheliku kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest.

  (2) Juhataja kindlustab rahvamaja tulemusliku ja häireteta töö.

  (3) Juhataja:
  1) esindab rahvamaja ja omab tööandja õigusi, annab asutuse töö ja tegevuse korraldamiseks käskkirju ning sõlmib lepinguid;
  2) teostab oma pädevuse piires tehinguid õigus- ja haldusaktides, käesolevas põhimääruses ja juhataja töölepingus sätestatud ülesannete täitmiseks;
  3) kinnitab käskkirjaga õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastavad töökorralduse reeglid, tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
  4) korraldab rahvamaja asjaajamist vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  5) juhib rahvamaja majandus- ja finantstegevust, esitab vallavalitsusele rahvamaja eelarve eelnõu, tagab rahvamaja eelarve täitmise ning vastutab eelarve täitmise eest;
  6) tagab rahvamaja tegevuse ja ülevaatlike materjalide säilimise ajaloo tarbeks (kroonika), kinnitab asutuse arengusuunad ja asutuse tegvuskava igaks aastaks, koostab rahvamaja tegevust reguleerivate õigusaktide ja rahvamaja põhimääruse eelnõu ning esitab need vastuvõtmiseks, kehtestamiseks või kinnitamiseks valla omavalitsusorganitele;
  7) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  8) teeb ametiasutusele ettepanekuid rahvamaja töö paremaks korraldamiseks;
  9) esindab rahvamaja suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
  10) täidab ja lahendab teisi talle pandud ülesandeid.

  (4) Juhatajat asendab vallavanema käskkirjaga määratud isik.

§ 10.   Rahvamaja töötajad

  (1) Rahvamaja töötajateks on loomingulised, tehnilised ja teised töötajad.

  (2) Rahvamaja töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus.

4. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 11.   Rahvamaja vara

  (1) Rahvamaja vara moodustavad tema kasutusse antud varad.

  (2) Rahvamaja vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vastavalt riigi ja Märjamaa valla õigusaktidele arvestades käesolevas põhimääruses nimetatud tingimusi.

§ 12.   Rahvamaja finantseerimine

  (1) Rahvamajal on valla eelarves alaeelarvena iseseisev eelarve.

  (2) Rahvamaja raamatupidamist korraldab ametiasutus.

  (3) Rahvamaja eelarve tuludeks on:
  1) eraldised Märjamaa valla eelarvest;
  2) vahendid rahvamaja poolt osutatud tasulistest teenustest;
  3) kultuurisündmuste piletitulu;
  4) eraldised, annetused ja toetused juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt.

  (4) Rahvamajal on õigus võtta vastu sihtannetusi ning taotleda toetusi fondidelt arenguprojektide finantseerimiseks.

§ 13.   Tasulised teenused

  Rahvamaja põhitegevusega seotud tasuliste teenuste loetelu ja hinnad kinnitab vallavalitsus korraldusega.

§ 14.   Järelevalve

  (1) Teenistuslikku järelevalvet rahvamaja ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega.

  (2) Rahvamaja finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon.

5. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 15.   Rahvamaja ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Rahvamaja tegevuse korraldab ümber või lõpetab vallavolikogu.

  (2) Rahvamaja tegevus lõpetatakse seadusega sätestatud korras ja seda korraldab vallavalitsus.

  (3) Rahvamaja ümberkorraldamine põhimääruse tähenduses seisneb rahvamaja ühinemises või jagunemises.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 16.   Varasema põhimääruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Märjamaa Vallavolikogu 18.04.2000 määrus nr 7 „Varbola Klubi põhimäärus“.

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ottomar Linna
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json