HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Iisaku Lasteaeda Kurekell laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Väljaandja:Iisaku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.06.2012, 1

Iisaku Lasteaeda Kurekell laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Vastu võetud 06.06.2012 nr 5

Määrus kehtestatakse «Koolieelse lasteasutuse seaduse» § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib Iisaku Lasteaeda Kurekell (edaspidi lasteaed) laste vastuvõttu ja sealt väljaarvamist.

§ 2.  Lasteaeda vastuvõtmise alused

 (1) Lasteaeda võetakse vastu koolieast nooremaid lapsi, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Iisaku vald.

 (2) Lapsi võetakse lasteaeda alates 1,5 eluaastast.

 (3) Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi ka väljaspoolt valla teeninduspiirkonda. Vabade kohtade olemasolul väljastpoolt lasteaia teeninduspiirkonda lasteaeda võetud lapse vanemaga sõlmib lasteaia direktor koha kasutamiseks tähtajalise lepingu arvestades piirkonnas elavate laste lasteaiakohtade vajaduse prognoosi.

§ 3.  Arvestuse pidamine

 (1) Arvestust laste lasteaeda vastuvõtu ja sealt lahkumise kohta peab lasteaia direktor.

 (2) Laste arvestuse õigsuse eest vastutab lasteaia direktor.

 (3) Laste arvamine lasteaia nimekirja ning sealt väljaarvamine vormistatakse lasteaia direktori käskkirjaga.

§ 4.  Lapse lasteaeda vastuvõtmise taotlemine

 (1) Lapse lasteaeda vastuvõtu taotlemiseks täidab vanem vormikohase avalduse.

 (2) Avaldused registreeritakse nende laekumise järjekorras.

 (3) Lapse esmakordsel lasteaeda tulekul esitab vanem nõuetekohase arstitõendi ja informeerib kirjalikult lasteaia ditrektorit lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

§ 5.  Vastuvõtu taotluse rahuldamata jätmine

 (1) Vastuvõtu taotlus jäetakse rahuldamata, kui:
 1) vanem on jätnud teate koha saamisest ettenähtud ajaks aktsepteerimata;
 2) vanema ja lapse elukoht ei ole rahvastikuregistri andmetel Iisaku vald (vabade kohtade puudumisel);
 3) vanemal on võlgnevus Iisaku Vallavalitsuse ees.

 (2) Vastuvõtu taotluse rahuldamata jätmisest teavitatakse vanemat kirjalikult või vanema nõusolekul e-posti teel.

§ 6.  Vanema informeerimine

  Lapse lasteaeda vastuvõtmisel tutvub vanem lasteaia põhimääruse, kodukorra/heade tavade ja muude lasteaia tegevust puudutavate õigusaktidega ning saab teavet tegevus- ja päevakava ning töökorralduse kohta. Vanemat informeeritakse ka tasumisele kuuluvatest maksetest ning nende tasumise korrast.

§ 7.  Rühmade komplekteerimine

 (1) Lasteaia direktor teatab vanemale koha eraldamisest ja selle täitmise tähtajast. Lasteaia koha mittetäitmisel antud kuupäevaks ning vanema poolt sellest ette teatamata jätmisel antakse koht järgmisele järjekorras olevale lapsele.

 (2) Lasteaia direktor komplekteerib rühmad jooksva aasta 5. septembriks, esitab vastava nimekirja Iisaku Vallavalitsusele ja kannab andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi.

 (3) Vabade kohtade olemasolul võib lasteaia direktor võtta lapsi vastu kogu jooksva aasta kestel.

§ 8.  Vanema kohustus lapse lasteaiast lahkumisel

 (1) Lapse lasteaiast lahkumisest teatab vanem sellest lasteaia direktorile kirjalikult ette vähemalt viis päeva ning märgib avaldusele lahkumise kuupäeva.

 (2) Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma toitlustus- ja osalustasu lapse lasteaiast lahkumise päevani.

§ 9.  Lapse lasteaiast väljaarvamine

 (1) Lasteaia direktori käskkirjaga arvatakse laps nimekirjast välja, kui:
 1) vanem on esitanud avalduse lapse lahkumise kohta lasteaiast;
 2) laps on puudunud lasteaiast kuu aega ja vanem ei ole teatanud kirjalikult lapse puudumisest lasteaiast;
 3) väljaspool teeninduspiirkonda elava lapse elukohajärgne kohalik omavalitsus ei osale kulude katmisel ning ei ole tasunud vallavalitsuse esitatud arvet kahe kuu jooksul arvates arve esitamisest;
 4) vanem ei ole tasunud lapse eest toitlustus- ja osalustasu kahe kuu jooksul arvates arve esitamisest ega ole teavitanud lasteaia direktorit tekkinud makseraskustest ning avaldanud soovi maksegraafiku koostamiseks;
 5) meditsiinilise otsuse (arstitõend) kohaselt on lasteaed lapsele antud hetkel vastunäidustatud;
 6) koolikohustuslik laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab seitsmeaastaseks ning pole taotlenud koolikohustuse täitmise edasilükkamist;
 7) väljaarvamine võib toimuda ka lasteaia direktori otsuse alusel, kui vanem rikub korduvalt lasteaia kodukorda või lepingut, mille ta on sõlminud lasteaia direktoriga.

 (2) Lasteaiast väljaarvatud laps võetakse lasteaeda tagasi käesoleva korra alusel.

§ 10.  Lapse ajutine väljaarvamine lasteaiast

 (1) Lapse ajutise väljaarvamise korral lasteaiast (kuni kuus kuud) vanema soovil või arsti soovitusel, esitab vanem lasteaia direktorile kirjaliku avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lasteaiast lahkumise aeg, põhjus ning lasteaeda naasmise aeg.

 (2) Lapsele säilitatakse koht antud rühmas ja vanemal on õigus temale sobival ajal laps rühma tagasi tuua juhul, kui vanem katab igakuiselt kogu äraoleku perioodi jooksul osalustasu, välja arvatud nende kuude eest, millal lasteaed on vallavalitsuse korraldusel suletud. Võlgnevuse korral on lasteaia direktoril õigus laps lasteaiast välja arvata ja kohta mitte säilitada.

§ 11.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Iisaku Vallavalitsuse 18.09.2007. a määrus nr 6 «Laste Iisaku Lasteaeda Kurekell vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord» ja Iisaku Vallavalitsuse 16.09.2009. a määrus nr 5 «Iisaku Vallavalitsuse 18.09.2007. a määruse nr 6 «Laste Iisaku Lasteaeda Kurekell vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord» muutmine».

§ 12.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. juulil 2012. a.

Avo Kiir
Vallavanem

Lia Teeväli
Vallasekretär