KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Torma vallas

Väljaandja:Torma Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.06.2014, 22

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Torma vallas

Vastu võetud 18.06.2014 nr 15

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Torma vallas toimuva avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded.

  (2) Avalik üritus (edaspidi üritus) on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole avalik koosolek korrakaitseseaduse tähenduses.

  (3) Määrus on täitmiseks kohustuslik kõigile Torma valla haldusterritooriumil elavatele, tegutsevatele ja viibivatele füüsilistele ning juriidilistele isikutele.

  (4) Käesolevat määrust kohaldatakse kooskõlas valla heakorra eeskirjaga.

  (5) Käesoleva määrusega reguleerimata juhtudel otsustab üksikküsimused Torma Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

2. peatükk ÜRITUSE KORRALDAMISE NÕUDED 

§ 2.   Ürituse korraldaja

  (1) Üritust võib korraldada füüsiline või juriidiline isik või vallavalitsuse hallatav asutus.

  (2) Ürituse korraldaja määrab ürituse läbiviimise eest vastutava isiku.

  (3) Kui avalikku üritust korraldab mittejuriidilisest isikust ühendus, määrab ta ürituse korraldajaks ühe või mitu füüsilist isikut.

§ 3.   Ürituse taotluse esitamine

  (1) Ürituse korraldamiseks esitab ürituse korraldaja taotluse koos vajalike lisadokumentidega vallavalitsusele kirjalikult või elektronposti teel aadressil info@torma.ee vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist.

  (2) Luba ei ole vaja taotleda vabaks liikumiseks ja kasutamiseks territooriumil, ehitises või selle osas (sh hoone siseruumides) ürituse korraldamiseks, kui üritus vastab ehitise kasutusloas määratud kasutusotstarbele (rahvamajad, laululavad, koolide staadionid, spordihoone), ning kui üritusel ei toimu kaubandustegevust alkoholiseaduse ja lõhkematerjaliseaduse mõistes. Korraldaja kooskõlastab hoone haldajaga ürituse korraldamise ja teavitab sellise ürituse toimumise ajast ja kohast eelnevalt vallavalitsust elektronposti teel.

  (3) Ürituse korraldamise taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) ürituse nimetus ja vorm (vabaõhukontsert, laat, lõbustusüritus või muu üritus);
  2) ürituse sisu kirjeldus;
  3) osavõtjate/külastajate eeldatav arv;
  4) ürituse läbiviimise koht;
  5) alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg, samuti põhjendus, kui üritust soovitakse lõpetada pärast kella 23:00;
  6) korraldaja nimi, elukoht/asukoht Eestis, isikukood või sünniaeg/registrikood;
  7) korraldajaga sidepidamiseks telefon (soovitavalt mobiiltelefoninumber), e-post või muu sidevahend, mille kaudu on võimalik ürituse korraldajaga ühendust saada kogu ürituse toimumise aja jooksul;
  8) lõkke tegemine;
  9) heli- või valgustusseadmete kasutamine;
  10) ilutulestiku korraldamine (sh. kasutatava pürotehnilise toote kategooriad);
  11) alkoholi müügi või selle pakkumise korral – antud tegevuse korraldaja ning tema andmed;
  12) andmed sõidukite parkimise korralduse kohta;
  13) andmed isiku kohta, kes vastutab avaliku korra ja turvalisuse eest;
  14) muud olulised andmed avaliku ürituse korraldamise kohta.

  (4) Ürituse loa taotlusele kirjutab alla korraldaja.

  (5) Kui avaliku üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk, tuleb loa taotlusele lisada esmane turvaplaan. Ürituse korraldaja esitab lõpliku turvaplaani Politsei- ja Piirivalveametile ja Päästeametile kooskõlastamiseks.

  (6) Ürituse läbiviimisega seotud liikluse ümberkorraldamiseks peab korraldaja lisama teatele liikluskorralduse ja ümbersõiduskeemi, milles on näidatud:
  1) vajalikud liikluskorraldusvahendid, näiteks liiklusmärgid, tähiskoonused jms;
  2) parkimisvõimalused;
  3) liikluse korralduse eest vastutav isik ja tema kontaktandmed.

  (7) Kui avaliku ürituse korraldamisega kaasneb vajadus paigaldada lisainventari, näiteks kauplemise inventari, tribüüni, lava ja muud sellist, tuleb loa taotlusele lisada inventari kirjeldus ja täpne asendiplaaniline lahendus. Kaubanduse korraldamisel tuleb märkida kaubasortiment.

  (8) Avalikus kohas on keelatud tekitada teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte.

  (9) Mujal kui avalikus kohas on ajavahemikus kella 22.00-st kuni 6.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni, keelatud tekitada kestvalt või korduvalt teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte.

  (10) Keeldu lõigetes 8 ja 9 ei kohaldata müra ja valgusefektide suhtes, mis on tekitatud:
  1) päästetöö käigus või alarmsõiduki poolt;
  2) kohaliku omavalitsuse loa alusel või
  3) ööl vastu 1. jaanuari, ööl vastu 25. veebruari või 24. juunit.

  (11) Avalikuks kohaks olevas hoones või ühissõidukis on keelatud õhu saastamine teist isikut oluliselt häirival viisil.

§ 4.   Üritusel ilutulestiku korraldamine

  (1) Üritusel kategooriate III ja IV pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamiseks tuleb taotleda luba vastavalt lõhkematerjaliseaduses sätestatule.

  (2) Avalikel üritustel või tiheasustusega asulates ilutulestiku korraldamiseks kategooriate III ja IV pürotehniliste toodetega peab olema ilutulestiku toimumiskohajärgse vallavalitsuse luba.

  (3) Ilutulestiku korraldamisest tuleb teavitada vähemalt 3 päeva ette järgmisi asutusi:
  1) kategooria III pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamisel avalikel üritustel või tiheasustusega asulates – Politsei- ja Piirivalveametit ja Päästeametit;
  2) kategooria IV pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamisel – Politsei- ja Piirivalveametit ja Päästeametit.

  (4) Ilutulestiku korraldamisel tuleb tagada inimese, vara ja keskkonna ohutus.

§ 5.   Ürituse luba

  (1) Ürituse luba väljastatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (2) Ürituse loas märgitakse:
  1) ürituse nimetus;
  2) ürituse korraldaja nimi, elukoht/asukoht Eestis, isikukood või sünniaeg või registrikood ja telefoninumber;
  3) ürituse läbiviimise koht ja/või marsruut;
  4) ürituse toimumise alguse ja lõppemise kuupäev ning kellaaeg;
  5) tingimused ja ettekirjutused ürituse korraldamiseks.

§ 6.   Ürituse loa andmisest keeldumine

  Vallavalitsus jätab avaliku ürituse korraldamise loa välja andmata järgmistel alustel:
  1) ürituse korraldamise loa taotlus ei vasta esitatud nõuetele või ei ole esitatud tähtaegselt;
  2) ürituse korraldamise loa taotluses toodud avaliku ürituse läbiviimine ei ole lubatud Eesti Vabariigi või Torma valla õigusaktidest tulenevalt;
  3) üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
  4) ürituse korraldaja ei täienda avaliku ürituse loa taotlust vallavalitsuse antud tähtajaks;
  5) ) kui korraldaja ei ole nõus täitma ürituse korraldamise loa taotluse kooskõlastanud ametkondade seatud tingimusi ja ettekirjutusi.

§ 7.   Ürituse loa taotluse menetlemise tähtajad

  (1) Vallavalitsus otsustab ürituse korraldamiseks loa andmise 7 tööpäeva jooksul avaliku ürituse korraldamise loa taotluse vallakantseleisse saabumise päevast arvates.

  (2) Vallavalitsus teavitab loa taotlejat loa andmisest või sellest keeldumisest 2 tööpäeva jooksul alates loa andmise või sellest keeldumise otsuse tegemisest.

3. peatükk NÕUDED KORRALDATAVALE AVALIKULE ÜRITUSELE 

§ 8.   Ürituse korraldaja kohustused

  (1) Ürituse korraldaja on kohustatud:
  1) ürituse toimumisel viima selle läbi avaliku ürituse loa taotluses esitatud ajal ja viisil;
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama liikluskorralduse vastavalt kooskõlastustele;
  3) järgima tervisekaitsenõudeid;
  4) täitma politsei ning tuletõrje- ja päästeteenistuse ametnike korraldusi;
  5) tagama korrakaitseseaduse, heakorra eeskirja ja jäätmehoolduseeskirja nõuete täitmise;
  6) eemaldama ürituse pidamise kohast selleks püstitatud konstruktsioonid (tribüün, lava, telk) ning kasutatud tehnilised vahendid mõistliku aja jooksul pärast ürituse lõppemist;
  7) korrastama ürituse pidamise koha ja vajadusel selle lähiümbruse mõistliku aja jooksul pärast ürituse lõppemist;
  8) täitma ürituse kooskõlastanute poolt seatud tingimusi ja ettekirjutusi.

  (2) Ürituse korraldaja on kohustatud tagama, et alla 16–aastastele alaealistele suunatud üritus lõpeks vähemalt üks tund enne liikumispiirangu algust.

4. peatükk VASTUTUS 

§ 9.   Ürituse korraldaja vastutus

  (1) Ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras.

  (2) Torma vallale üritusega tekitatud materiaalne kahju kuulub hüvitamisele ürituse korraldaja poolt.

§ 10.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet käesolevas korras ja ürituse korraldamise loas toodud tingimuste täitmise üle teosta vallavalitsus ja politsei vastavalt oma pädevusele.

  (2) Õigusakte rikkuvat üritust on politseil ja vallavalitsusel õigus katkestada.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2014.

Ülvi Nool
Vallavolikogu esimees

Lisa Avaliku ürituse loa taotlus

/otsingu_soovitused.json