KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Ürituse korraldamise kord

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.06.2014, 36

Ürituse korraldamise kord

Vastu võetud 18.06.2014 nr 7

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lõike 2 ja „Korrakaitseseadus“ § 56 lõike 3 punkti 2 ning § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse avaliku ürituse (edaspidi üritus) korraldamise ja pidamise nõuded Võru linnas.

  (2) Määrust on kohustatud täitma kõik Võru linna haldusterritooriumil elavad, tegutsevad ja viibivad füüsilised ja juriidilised isikud.
27.10.2014 11:14
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus eemaldatud vaike tekst „Lõike tekst“. Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel arvestades Võru Linnavalitsuse taotlust.

  (3) Määrusega reguleerimata juhtudel otsustab üksikküsimused Võru Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

§ 2.   Terminid

  (1) Määruses kasutatakse termineid korrakaitseseaduses sätestatud tähenduses.

  (2) Ürituse korraldamise ja pidamise luba (edaspidi ürituse luba) on linnavalitsuse väljastatud nõusolek ürituse korraldamiseks ja pidamiseks.

§ 3.   Ürituse loa taotlemine

  (1) Ürituse korraldaja esitab vähemalt kakskümmend päeva enne ürituse läbiviimist linnavalitsusele taotluse.

  (2) Taotluse vormi kehtestab linnavalitsus.

  (3) Ürituse korraldaja on kohustatud ürituse kooskõlastama vähemalt kümme päeva enne ürituse toimumist:
  1) politseiga;
  2) vajadusel keskkonnaameti ja teiste ametiasutustega.

  (4) Ürituse korraldaja on kohustatud liikluskorralduse muudatusega kaasnevast üritusest teavitama vähemalt kümme päeva enne ürituse toimumist:
  1) Võru linna haldusterritooriumil ühistransporditeenust osutavat isikut;
  2) ürituse liikluskorralduse muudatusega seotud kinnistute omanikke;
  3) vajadusel ametiasutusi.

  (5) Korraldajal on õigus lisada ning linnavalitsusel ja tema poolt määratud ametnikul on õigus nõuda lisadokumente.

§ 4.   Taotluse menetlemine

  Linnavalitsuse poolt määratud ametnik kontrollib esitatud taotluse vastavust nõuetele seitsme tööpäeva jooksul. Puuduste esinemisel teavitatakse sellest taotlejat ja:
  1) antakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks või;
  2) teavitatakse taotlejat ürituse korraldamise võimatusest või ürituse toimumise sobimatusest planeeritud kohta või aega või;
  3) lõpetatakse taotluse menetlus.

§ 5.   Loa andmine ja sellest keeldumine

  (1) Linnavalitsus annab ürituse loa korraldusega.

  (2) Linnavalitsus võib loa andmisest keelduda kui:
  1) avastatakse valeandmete teadlik esitamine;
  2) samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise ürituse läbiviimine;
  3) üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
  4) loa taotluses toodud ürituse läbiviimine ei ole lubatud tulenevalt õigusaktidest;
  5) korraldaja ei täida ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametkondade ettekirjutusi;
  6) eelneva ühe aasta jooksul on taotleja poolt korraldatud ürituse luba kehtetuks tunnistatud;
  7) taotleja on varasemalt tema poolt korraldatud üritustel jätnud täitmata õigusaktidest tulenevad avaliku ürituse korraldaja kohustused ja vastav rikkumine on dokumentaalselt fikseeritud;
  8) esinevad muud põhjendatud juhud.

§ 6.   Loa kehtetuks tunnistamine

  Linnavalitsus tunnistab loa kehtetuks kui:
  1) ürituse korraldaja on esitanud ürituse korraldamise loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
  2) ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamisel õigusaktidest tulenevaid kohustusi või ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametite ettekirjutusi;
  3) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha;
  4) muudel põhjendatud juhtudel.

§ 7.   Nõuded ürituse korraldajale

  Ürituse korraldaja on ürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:
  1) ürituse toimumisel viima selle läbi vastavalt loa taotluses märgitud ürituse vormile, iseloomule ja tingimustele;
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse, vajadusel piirama ürituse territooriumi tõketega ning kindlustama parkimis- ja liikluskorralduse;
  3) järgima tervisekaitsenõudeid;
  4) täitma politsei, päästeteenistuse, keskkonnaameti jt ametiasutuste korraldusi ja ettekirjutusi;
  5) tagama avalikus kohas käitumise üldnõuete, heakorra eeskirja ja jäätmehoolduseeskirja täitmise;
  6) esitama seaduses sätestatud juhtudel majandustegevuse registrile majandustegevusteate;
  7) mitte lubama üritustel osaleda korda rikkuvaid ja ürituse läbiviimist häirivaid isikuid ning alaealisi selleks mittelubatud ajal. Kui isikud ei allu ürituse korraldaja korraldustele, peab korraldaja sellest teatama politseile;
  8) tagama, et alla 16-aastastele suunatud üritus lõppeks vähemalt üks tund enne alaealistele kehtestatud liikumisvabaduse piirangu algust;
  9) lõpetama ürituse enne tähtaega, kui üritusel toimuv rikub avalikus kohas käitumise üldnõudeid või võib ohustada osalejate elu ja tervist.

§ 8.   Ürituse korraldaja vastutus

  Ürituse korraldamise ja pidamise eest käesolevas määruses sätestatud nõuete täitmise eest vastutab ürituse korraldaja seaduses ette nähtud korras.

§ 9.   Korrakaitseseaduses sätestatud pädevuse delegeerimine linnavalitsusele

  Delegeerida korrakaitseseaduse § 56 lõike 3 punktis 2 sätestatud loa andmise pädevus linnavalitsusele.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2014.

Anneli Ott
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json