Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Väljaandja:Sonda Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 21.06.2014, 41

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Vastu võetud 16.06.2014 nr 7

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 126 lõike 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib riigieelarvest rahastatava raske või sügava puudega laste lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamist Sonda vallas.

§ 2.  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamine

  Riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele eraldatud rahaliste vahendite ülejääki võib kasutada Eesti rahvastikuregistri järgselt Sonda vallas elavatele raske või sügava puudega lastele ja nende peredele sotsiaalteenuste osutamiseks, arendamiseks ning toimetulekut soodustavate kulude katteks, sealhulgas:
 1) raske või sügava puudega lapse isikliku abistaja ja tugiisiku teenuste pakkumiseks;
 2) raske või sügava puudega lapse hooldajateenuse pakkumiseks;
 3) raske või sügava puudega lapse intervallhoolduse korraldamiseks;
 4) raske või sügava puudega lapse transportimiseks haridusasutusse või rehabilitatsiooniplaani täitmiseks raviasutusse;
 5) raske või sügava puudega lapse saatjale (ühis)transpordikulude kompenseerimiseks sõiduks õppeasutusse, lasteaeda, rehabilitatsiooniasutusse;
 6) raske või sügava puudega lapsele rehabilitatsiooniteenuste võimaldamiseks;
 7) raske või sügava puudega lapse ja tema pereliikmete psühholoogiliseks nõustamiseks ning lapse teraapiaks, massaažiks, füsioteraapiaks, logopeediliseks abiks ja laagrites osalemiseks;
 8) raske või sügava puudega lapse ravimite ja abivahendite maksumuse kompenseerimiseks;
 9) raske või sügava puudega lapse eluaseme kohandamiseks;
 10) raske või sügava puudega lapse ja tema pereliikmete olukorda ja toimetulekut parandavate sotsiaalteenuste arendamiseks.

§ 3.  Toetuse või teenuse taotlemine

 (1) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse asendamiseks toetuse või muu sotsiaalteenusega esitab lapse seaduslik esindaja või perekonnas hooldamise lepingu alusel last hooldav isik kirjaliku avalduse (lisa) Sonda Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus)koos järgmiste dokumentidega:
 1) lapse rehabilitatsiooniplaani koopia;
 2) arstliku ekspertiisi komisjoni otsuse koopia lapsele puude raskusastme määramise kohta;
 3) eestkostjaks määramise otsuse koopia, kui taotluse esitab eestkostja või peres hooldamise lepingu koopia, kui taotluse esitab last hooldav isik.

 (2) Sotsiaalnõunikul on vajadusel õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid või dokumente.

§ 4.  Toetuse määramine ja teenuse eest tasumine

 (1) Volikogu sotsiaalkomisjon vaatab avaldused läbi 30 päeva jooksul ja teeb ettepaneku vallavalitsusele toetuse suuruse või teenuse mahu määramise kohta.

 (2) Avalduse mitterahuldamise korral saadetakse taotlejale põhjendatud otsus 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

 (3) Toetus makstakse vallavalitsuse korralduse alusel taotlejale vallavalitsuse kassast sularahana või kantakse taotleja näidatud pangakontole.

 (4) Tasu teenuse osutamise eest kantakse lepingus või arvel näidatud teenuse osutaja pangakontole.

§ 5.  Arvestuse pidamine

  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise üle peab arvestust sotsiaalnõunik.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Sonda Vallavolikogu 28. aprilli 2008 määrus nr 9 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Veiko Erm
Volikogu esimees

Lisa Taotluse vorm