SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Üldhooldekodusse paigutamise ning Vaivara valla eelarvest kohamaksumuse eest tasumise tingimused ja kord

Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 21.06.2016, 9

Üldhooldekodusse paigutamise ning Vaivara valla eelarvest kohamaksumuse eest tasumise tingimused ja kord

Vastu võetud 15.06.2016 nr 42

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, Vaivara Vallavolikogu 15.06.2016 määruse nr 41 „Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord“ § 9 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 20 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Üldhooldekodusse paigutamise ning valla eelarvest kohamaksumuse eest tasumise tingimused ja kord (edaspidi kord) sätestab eakate ja puudega isikute, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregistri) andmetel on Vaivara vald, Vaivara vallavalituse (edaspidi vallavalitsus) poolt hooldekodusse paigutamise ja hoolduse eest tasumise tingimused ja korra.

  (2) Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) üldhooldekodu (edaspidi hooldekodu)- eakatele ja puuetega isikutele elamiseks, hooldamiseks ja rehabilitatsiooniks loodud hoolekandeasutus;
  2) hooldekodus hooldamine- ööpäevaringselt hooldekodus elavate isikute hooldamine, järelevalve, põetus, esmatasandi arstiabi korraldamine ja teiste hooldekodu põhikirjast tulenevate põhiülesannete täitmine;
  3) hooldekodu kohamaks - hooldekodus hooldust vajava isiku ülalpidamiseks kuluv summa;
  4) seadusjärgne ülalpidaja - ülalpidamiskohustusega isik perekonnaseaduse mõistes.

§ 2.   Hooldekodusse paigutatavad isikud

  (1) Hooldekodusse võib paigutada eakaid ja puudega isikuid, kes vastavad järgmistele tingimustele:
  1) isikud, kes ei vaja haiglaravi, kuid vajavad jätkuvalt hooldust, kõrvalabi ja järelevalvet või kelle tervislik seisund on kodus olles halvenenud, mistõttu hoolduse korraldamine kodustes tingimustes ei ole võimalik;
  2) kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad, kelle seadusjärgsed ülalpidajad oma tervisliku seisundi, ea või vähekindlustatuse tõttu ei ole võimelised taotlejale vajalikul määral hooldust tagama või kohus on nad vabastanud ülalpidamiskohustuse täitmisest.

  (2) Vallavalitsus võib isikuid hooldekodusse mitte paigutada järgmistel juhtudel:
  1) hooldust vajav isik põeb nakkushaigusi, sh tuberkuloosi;
  2) hooldust vajav isik vajab haiglaravi aktiiv- või hooldusravihaiglas;
  3) hooldust vajav isik on enesele või teistele ohtlik oma psüühika- ja/või käitumishäirete tõttu;
  4) hooldust vajava isiku perekonnaliikmed, kellel on perekonnaseaduse järgi ülalpidamiskohustus, ei osale hoolduskulude katmisel;
  5) hooldust vajava isiku majanduslik olukord (kinnisvara või muude rahaliste vahendite olemasolu) võimaldab isikul endal hoolduse eest tasumist;
  6) hooldust vajava isiku toimetulek tagatakse valla poolt teisi sotsiaalteenuseid (koduteenuste osutamine, abivahendite muretsemine jms.) osutades;
  7) soovikohases hooldekodus puudub vaba koht ja taotleja ei soovi paigutamist mõnda teise hooldekodusse.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 punktides 1-3 nimetatud hooldust vajavad isikud kuuluvad ravile kodus, raviasutuses või hooldamisele erihooldekodus.

§ 3.   Hooldekodusse paigutamise taotlemine

  (1) Hooldust vajav isik või tema esindaja esitab vallavalitsusele kirjaliku avalduse, milles põhjendab hooldekodusse paigutamise vajadust ja vallavalitsuse poolset kohamaksumuse tasumist.

  (2) Kui hooldust vajav isik ei ole oma tervisliku seisundi tõttu võimeline avaldust esitama, võivad avalduse esitada perearst, sotsiaaltöötaja, seadusjärgne ülalpidaja või muu isik, kes on hooldust vajava isikuga lähedalt seotud.

  (3) Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) isikut tõendava dokumendi koopia;
  2) puude olemasolu korral koopia Sotsiaalkindlustusameti otsusest puude raskusastme kohta;
  3) pensionitunnistuse koopia;
  4) arsti tõend tervisliku seisundi ja hooldusvajaduse kohta;
  5) isiku kinnitus kinnis- ja vallasvara ning seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu või nende puudumise kohta. Seadusjärgsete ülalpidajate olemasolul tuleb esitada nende isiku- ja kontaktandmed ning tõend ülalpidajate ja nende perekonnaliikmete sissetulekute kohta;
  6) dokumentide koopiad viimase kolme aasta jooksul kinnisvaraga sooritatud tehingute kohta;
  7) nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

  (4) Vallavalitsusel on õigus vajaduse korral nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente ja olulisi andmeid.

§ 4.   Hooldekodusse paigutamine

  (1) Vaivara Vallavalitsuse sotsiaalosakond kontrollib esitatud dokumente, veendub hooldust vajava isiku nõusolekus hooldekodusse paigutamiseks, nõuab seadusjärgsete ülalpidajate olemasolul välja tõendid nende endi ja nende perekonnaliikmete sissetulekute kohta.

  (2) Sotsiaalosakonnal on hooldusvajaduse väljaselgitamiseks õigus külastada hooldust vajava isiku kodu, küsitleda isikuga kooskõlastatult tema lähedasi ning kontrollida isiku ja tema ülalpidamiskohustusega perekonnaliikmete majanduslikku olukorda ja teha päringuid elatusvahendite hindamiseks.

  (3) Hooldekodusse paigutatakse käesoleva korra paragrahvis 2 lg 1 p 1 ja 2 toodud tingimustele vastavad hooldust vajavad isikud, kusjuures esmajärjekorras kuuluvad hooldekodusse paigutamisele isikud, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad.

  (4) Hooldekodu valikul arvestatakse võimaluse piires hooldust vajava isiku enda ja tema lähedaste soovidega.

  (5) Otsuse hooldust vajava isiku hooldekodusse paigutamiseks teeb vallavalitsus sotsiaalosakonna juhataja ettepanekul hiljemalt 30 päeva jooksul pärast nõutavate dokumentide esitamist, arvestades Vaivara valla eelarves selleks ettenähtud vahendeid.

  (6) Seadusjärgsed ülalpidajad, kes ei ole võimelise tasuma hooldekodu kohamaksumust vähekindlustatuse või muu mõjuva põhjuse tõttu võivad esitada vallavalitsusele põhjendatud taotluse ülalpidamiskulude puudujääva osa osaliseks või täielikuks tasumiseks Koos taotlusega esitavad seadusjärgsed ülalpidajad andmed sissetulekute ning neile kuuluva kinnis- ja vallasvara kohta.

  (7) Juhul, kui isik tuleb tema seisundist tingitult suunata hoolekandeteenusele viivitamatult, võib sotsiaalosakonna juhataja kooskõlastatult vallavanemaga isiku suunata hoolekandeasutusse ilma korras sätestatut järgimata. Sel juhul korraldab sotsiaalosakond korras sätestatud dokumentide esitamise ühe kuu jooksul arvates isiku hoolekandeteenusele suunamise päevast.

§ 5.   Hoolduse eest tasumine

  (1) Hooldekodusse paigutamisel sõlmitakse kolmepoolne leping hooldekodu, vallavalitsuse ja taotleja vahel, kui taotlejal puuduvad seadus- või lepingujärgsed ülalpidajad.

  (2) Hooldekodu kohamaksumuse tasumise kohustuse võtavad endale hooldust vajav isik, seadus- või lepingujärgsed ülalpidajad ja vallavalitsus järgmiselt:
  1) hooldekodusse elama asumisel võtab isik endale kohustuse tasuda kas osaliselt või täielikult enda kohamaksumus hooldekodus, tasudes selleks kuni 90% tema sissetulekutest, kuid mitte rohkem kui hoolduseks vaja;
  2) hooldust vajava isiku kohamaksu katmiseks hooldekodus võib vallavalitsus sõlmida lepingu hoolduskulude katmiseks isikule kuuluva vara arvelt;
  3) vallavalitsus otsustab seadusjärgsete ülalpidajatega kokkuleppel nende kanda jääva osa suuruse;
  4) kohamaksumusest puudu jääva osa, mida ei tasu hooldust vajav isik ega seadus- või lepingujärgsed ülalpidajad ning mida pole võimalik hüvitada muudest vahenditest, tasub vallavalitsus.

  (3) Hooldust vajav isik kannab hooldekodu kohamaksumuse kulud ise, kui isiku kasutuses või omandis olevad vallas- ja kinnisasjad võimaldavad teenuse eest tasuda.

  (4) Vallavalitsuse nõusolekul hooldust vajav isik võib kinkida oma isikliku vara hooldekodu kohamaksumuse kas täielikuks või osaliseks katmiseks, sõlmides selle kohta vastava kirjaliku kokkuleppe ja notariaalse kinkelepingu.

§ 6.   Hooldekodus hooldamise lõpetamine ja hooldekodu vahetamine

  (1) Hooldekodus hooldamine lõpetatakse:
  1) kui hooldust vajav isik esitab avalduse sooviga hooldekodust lahkuda;
  2) kui hooldust vajav isik või tema seadus- või lepingujärgne ülalpidaja esitab valeandmeid või keelduvad tasumast nende kanda jäävat osa hooldekodu kohamaksumusest;
  3) kui hooldekodu esitab avalduse sooviga leping lõpetada, kuna hooldust vajav isik on korduvalt rikkunud hooldekodu korda ning häirinud sellega teisi hooldatavaid;
  4) hooldust vajava isiku surma korral.

  (2) Hooldekodu vahetamine toimub hooldust vajava isiku avalduse alusel. Juhul, kui soovitud uue hooldekodu kohamaks on üle 10% kõrgem senisest, teeb otsuse ümberpaigutamise lubamise või sellest keeldumise kohta vallavalitsus.

§ 7.   Vaidluste lahendamine

  (1) Hooldekodusse suunamise, valla eelarvest kohamaksu täieliku või osalise tasumise või sellest keeldumisega seotud vaidlusi lahendab vallavalitsus. Vallavalitsuse korraldusega mittenõustumisel saab esitada vaide maavanemale. Vaie haldusaktile või toimingule tuleb esitada 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama.

  (2) Isikul, kelle vaie jääb vaidemenetluses rahuldamata või kelle õigusi on vaidemenetluses rikutud, on õigus pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras kaebusega halduskohtusse.

§ 8.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Heiki Luts
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json