Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Vihtra Päevakeskuse põhimäärus

Väljaandja:Vändra Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 21.06.2016, 19

Vihtra Päevakeskuse põhimäärus

Vastu võetud 14.06.2016 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 34, § 35 lõike 2 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 ja § 16 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Vändra Päevakeskuse eesmärgid ja ülesanded, struktuuri ja juhtimise korralduse, juhataja õigused ja kohustused, finantseerimise alused ning aruandluse ja kontrolli.

§ 2.  Nimi ja asukoht

 (1) Päevakeskuse ametlik nimetus on Vihtra Päevakeskus (edaspidi päevakeskus).

 (2) Päevakeskuse asukoht on Pärnumaa, Vändra vald, Vihtra küla, Jõesuu tee 9.

§ 3.  Õiguslik seisund

 (1) Päevakeskus on Vändra Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav hoolekandeasutus. Päevakeskus registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris

 (2) Päevakeskuse põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Vändra Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

 (3) Päevakeskuse töötajate põhjendatud koosseisu ja palgaastmed kinnitab päevakeskuse juhataja (edaspidi juhataja) ettepanekul vallavalitsus.

 (4) Päevakeskus tegutseb seaduste, käesoleva põhimääruse ning teiste õigus- ja haldusaktide alusel.

§ 4.  Asjaajamise alused

 (1) Päevakeskuse asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.

 (2) Päevakeskuse asjaajamise korraldus reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kehtestab juhataja.

§ 5.  Päevakeskuse eesmärk

  Päevakeskuse eesmärgiks on eelkõige valla sotsiaalsete erivajadustega isikutele, eakatele ja peredele sotsiaalteenuste osutamine nende toimetuleku soodustamiseks ja säilitamiseks ning aidata kaasa puudega isikute integratsioonile ühiskonda, maksimaalsele iseseisvumisele ja ühiskonnas kohanemisele.

§ 6.  Päevakeskuse ülesanded

 (1) Päevakeskuse ülesanded on:
 1) pakkuda igapäevaelu, töötamise toetamise ja toetatud elamise teenust;
 2) pakkuda sotsiaalmajutusteenust eakale, puudega isikule või muudel asjaoludel väljapääsmatusse olukorda sattunud isikule;
 3) aktiveerivate tegevuste läbiviimine sihtgrupile;
 4) sotsiaalsete ja psüühiliste erivajadustega inimeste, eakate ja nende lähedaste nõustamine;
 5) osutatavate teenuste kohta informatsiooni andmine, infopäevade korraldamine;
 6) koostöö tegemine tervishoiuasutuste, kolmanda sektori ja teiste osapooltega sotsiaalteenuste arendamiseks.

 (2) Päevakeskusel on oma ülesannete täitmiseks õigus:
 1) kasutada sihtotstarbeliselt päevakeskuse kasutusse antud valla vara;
 2) üürile anda osa eluruumist koos abiruumide ja esemete kasutamise õigusega;
 3) osutada tasuta ja tasulisi sotsiaalteenuseid, mille hinna kehtestab juhataja ettepanekul vallavalitsus;
 4) teostada seadusega ja valla õigus- ning haldusaktidega kooskõlas olevaid tehinguid, mis on vajalikud päevakeskuse tegevuseks;
 5) saada vallavalitsuselt tööks vajalikku abi, teavet ja andmeid;
 6) teha koostööd valla asutuste ja teiste organisatsioonidega;
 7) osaleda vallavalitsuse nõusolekul organisatsioonide, liitude ja töögruppide tegevuses.

§ 7.  Struktuur ja juhtimine

 (1) Vihtra Päevakeskuse personal koosneb juhatajast ja teistest töötajatest.

 (2) Vihtra Päevakeskuse töötajate koosseisu, struktuuri ja palgamäärad kinnitab vallavalitsus.

 (3) Asutuse koosseisu kuuluvad järgmised struktuuriüksused:
 1) Erihoolekandeteenuseid pakkuv päevakeskus, asukohaga Vihtra küla, Jõesuu tee 9;
 2) Vihtra sotsiaalmajutusüksus, asukohaga Vihtra küla, Jõesuu tee 9;
 3) Pärnjõe sotsiaalmajutusüksus, asukohaga Pärnjõe küla, Sügise;

 (4) Päevakeskuse tegevust juhib ja korraldab juhataja, kes võetakse tööle avaliku konkursi korras. Konkursi kuulutab välja, selle läbiviimise korra kehtestab ja tulemused kinnitab vallavalitsus.

 (5) Juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

 (6) Juhataja oma tegevuses:
 1) juhib päevakeskust, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise, ja kannab vastutust päevakeskuse üldseisundi, arengu, rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
 2) koostab ja esitab vallavalitsusele ettepanekud valla eelarve koostamiseks vastavalt Vändra valla eelarve koostamise, täitmise, vastuvõtmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise korrale;
 3) valmistab ette taotluse erihoolekandeteenuste osutamiseks ja toetavate teenuste osutamiseks psüühilise erivajadusega isikutele;
 4) korraldab päevakeskuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist vastavuses Vändra valla õigusaktidega;
 5) tagab delikaatsete isikuandmete kaitse;
 6) koostab ja juhib tegevusvaldkonnaga seotud projekte;
 7) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires õigusaktidega sätestatud korras;
 8) tegutseb päevakeskuse nimel ja esindab seda ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
 9) kehtestab reeglid töökorraldusele ja muud töökorralduslikud dokumendid;
 10) kehtestab päevakeskuse asjaajamise korra ning vastutab asjaajamise õigsuse ja dokumentide säilimise eest;
 11) peab arhiiviseadusele vastavat dokumentide loetelu ja annab need üle arhiivile;
 12) teeb vallavalitsusele ettepanekuid päevakeskuse tegevusega seotud probleemide lahendamiseks;
 13) teeb vallavalitsusele ettepanekuid sotsiaalteenuste laiendamise kohta ja hindade kehtestamiseks;
 14) tagab õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
 15) on aruandekohustuslik vallavalitsuse ees;
 16) lahendab muid õigus- ja haldusaktide ning käesoleva põhimäärusega tema pädevusse antud küsimusi.

§ 8.  Päevakeskuse vara, eelarve ja finantseerimine

 (1) Päevakeskuse vara moodustavad talle valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud inventar ning muu vara. Päevakeskuse vara on Vändra valla omand.

 (2) Päevakeskuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Vändra vallavara valitsemise korrale.

 (3) Päevakeskust finantseeritakse Vändra valla riigi – ja vallaeelarvest ning tema põhitegevusega seotud tasulistest teenustest.

 (4) Eelarve eelnõu koostamiseks esitab juhataja vallavalitsusele kirjalikult põhjendatud ettepanekud vastavalt valla põhimäärusele.

 (5) Volikogu võtab vastu Vändra valla eelarve, mille koosseisus on päevakeskuse kulude ja investeeringute eelarve.

 (6) Eelarve tuludes kajastub päevakeskuse põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamisest saadav tulu.

 (7) Raamatupidamisarvestust peetakse tsentraliseeritult vallavalitsuses.

 (8) Juhataja korraldab päevakeskuse tegevust selleks ettenähtud eelarve piires.

§ 9.  Aruandlus ja järelevalve

 (1) Päevakeskus esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud ulatuses ja korras ning tähtaegadel.

 (2) Teenistuslikku järelevalvet päevakeskuse ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

§ 10.  Rakendussätted

 (1) Vändra Vallavolikogu 20.05.2003 määrus nr.23 “Vihtra Päevakeskuse põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tarmo Lehiste
Vallavolikogu esimees