Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Korruptsiooni ennetamine Saue valla töökorralduses

Väljaandja:Saue Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.06.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.06.2017, 41

Korruptsiooni ennetamine Saue valla töökorralduses

Vastu võetud 02.05.2017 nr 2

Määrus kehtestatakse korruptsioonivastase seaduse § 3 lõike 3 ja § 11 lõike 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrusega sätestatakse ametiisikute määratlemise viisid, ametiisikute korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse tõstmise tegevused ja ametiisikute kohustused korruptsiooniohtlike olukordade vältimisel ning kohustuste kinnipidamise kontrolli kord.

 (2) Määruse eesmärk tõsta korruptsiooni ennetamise alast teadlikkust ja vältida korruptsiooniohtlikke olukordi Saue vallas.

 (3) Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid vastavalt korruptsioonivastases seaduses (edaspidi KVS) toodud tähendusele.

§ 2.  Ametiseisundit omavad isikud

  Saue vallas loetakse KVS-i tähenduses ametiseisundit omavateks isikuteks järgmiseid isikuid:
 1) vallavolikogu liikmed;
 2) vallavalitsuse liikmed;
 3) Saue Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi vallavalitsus) struktuuris olevad teenistujad, kelle ametiseisund on määratletud teenistuskoha ametijuhendis;
 4) vallavalitsuse hallatavate asutuste juhid;
 5) valla valitseva ja olulise mõju all olevate sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingute nõukogu ja juhatuse liikmed;
 6) vallavalitsuse hallatavate asutuste ja valla valitseva ja olulise mõju all olevate sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingute töötajad, kelle ametiseisund tuleneb nende tegevuse vastavusest KVS-is sätestatud ametiseisundi määratlusele;
 7) ühekordse tegevuse käigus ametiseisundi omandavad isikud, näiteks hankekomisjonide liikmeid ja hangete eest vastutavaid isikuid.

§ 3.  Ametiseisundi määratlemine

 (1) Vallavalitsuse struktuuris oleval teenistuskohal püsiva ametiseisundi omamine ning teenistuja ametiisikuks olemine KVS-i tähenduses kajastatakse teenistuskoha ametijuhendis, mille kinnitab vallavanem käskkirjaga.

 (2) Uue ametikoha loomisel või ametikoha ülesannete muutmisel hindavad ametikoha otsene juht, vallavanem ja vallasekretär antud ametikoha suhtes ametiseisundi olemasolu ning vajadusel viiakse sisse muudatus ametijuhendisse.

 (3) Ühekordsete tegevuste käigus omandavad ametiseisundi teenistujad või kolmandad isikud, kes seda pidevalt ametikohapõhiselt ei ole, kuid kelle ühekordsest ülesandest tulenev tegevus vastab KVS-is sätestatud ametiseisundi määratlusele, näiteks hankekomisjonide liikmed ja hanke eest vastutavad isikud.

 (4) Vallavalitsuse hallatavate asutuste juhid ja valla valitseva ja olulise mõju all olevate sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingute juhatuse liikmed määratlevad oma töötajad, kellel on või võib teatud ülesannete täitmisel tekkida ametiseisund KVS-i mõistes.

§ 4.  Korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse tõstmine

 (1) Ametiisiku ametisse nimetamisel või valimisel tutvustab vallasekretär ametiisikule käesolevast korrast, KVS-ist ning muudest õigusaktidest tulenevaid kohustusi korruptsiooni vältimisel (majanduslike huvide deklareerimine, kõrvaltegevusest teavitamine, otsuste tegemisest taandamine jms) allkirja vastu.

 (2) Ühekordse tegevuse käigus ametiseisundi omandavaid isikuid teavitatakse võimalusel ametiseisundi tekkimisest. Hankekomisjoni liikmeid ja hanke eest vastutavat isikut teavitatakse komisjoni moodustamise korraldusega.

 (3) Vallavalitsuse hallatavate asutuste juhid ja valla valitseva ja olulise mõju all olevate sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingute juhatuse liikmed teavitavad oma töötajaid ametiseisundi olemasolust ning sellega seotud toimingupiirangutest ja kohustustest.

 (4) Korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse tõstmiseks korraldab vallavalitsuse personalitöö eest vastutav isik vähemalt iga kahe aasta tagant vastava koolituse kõigile vallas ametiseisundit omavatele isikutele.

 (5) Vallavanem kehtestab valla asutustele ühtsed käitumispõhimõtted korruptsiooni ennetamiseks, sh reeglid kingituste vastuvõtmise kohta ning korraldab nende teatavaks tegemise.

§ 5.  Ametiisiku kohustused korruptsiooni vältimisel

 (1) Ametiisik peab jääma kõrvale otsuste tegemisel, milles ametiisiku huvid ja avalikud huvid vastanduvad. Selliste huvide vastandumisel peab ametiisik ennast asja menetlemisest ja otsuse tegemisest või selles osalemisest taandama ning see tuleb kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormist dokumenteerida.

 (2) Võimalusel tehakse taandamise kohta märge omavalitsusorgani või juhtorgani koosoleku või istungi protokolli. Hankekomisjoni liikme taandamine fikseeritakse võimalusel hankekomisjoni vastavas protokollis.

 (3) Kui taandamise fikseerimine käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud viisil ei ole võimalik, siis esitab ametiisik taandamise kohta teate vallavanemale. Vallavanem esitab teate enda taandamise kohta volikogule. Valla valitseva ja olulise mõju all oleva sihtasutuse, mittetulundusühingu ja äriühingu töötaja esitab teate taandamise kohta juhatusele. Juhatuse liige esitab teate enda taandamise kohta nõukogule. Teade registreeritakse dokumendiregistris.

 (4) Vallavalitsuse teenistujast ametiisik, palgaline vallavalitsuse liige ja hallatava asutuse juht on kohustatud esitama vallavanemale kirjaliku teate, kui ta tegeleb või kavatseb tegeleda kõrvaltegevusega. Vallavanem esitab volikogule kirjaliku teate, kui ta tegeleb või kavatseb tegeleda kõrvaltegevusega. Valla valitseva ja olulise mõju all oleva sihtasutuse, mittetulundusühingu ja äriühingu töötaja esitab kõrvaltegevuse teate juhatusele, juhatuse liige esitab kõrvaltegevuse teate nõukogule. Teade registreeritakse dokumendiregistris.

 (5) Ametiisik on kohustatud teavitama vallavanemat kirjalikult, kui ta läbi endaga seotud isiku astub ärilistesse suhetesse vallavalitsusega. Vallavanem teavitab samas olukorras volikogu. Teade registreeritakse dokumendiregistris.

 (6) Hallatava asutuse juht on lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatule kohustatud teavitama vallavanemat kirjalikult, kui ta läbi endaga seotud isiku astub ärilistesse suhetesse tema poolt juhitava hallatava asutusega. Hallatava asutuse töötaja, kes on ametiisik, on kohustatud teavitama hallatava asutuse juhti kirjalikult, kui ta läbi endaga seotud isiku astub ärilistesse suhetesse oma tööandjaks oleva hallatava asutusega. Teade registreeritakse dokumendiregistris.

 (7) Valla valitseva ja olulise mõju all oleva sihtasutuse ja äriühingu nõukogu liige on kohustatud teavitama vallavanemat kirjalikult, kui ta läbi endaga seotud isiku astub ärilistesse suhetesse tema poolt juhitava äriühingu või sihtasutusega. Valla valitseva ja olulise mõju all olevate sihtasutuse, mittetulundusühingu ja äriühingu töötaja, kes on ametiisik, on kohustatud teavitama juhatust kirjalikult, kui ta läbi endaga seotud isiku astub ärilistesse suhetesse oma tööandjaga. Juhatuse liige esitab samas olukorras teate nõukogule. Teade registreeritakse dokumendiregistris.

 (8) Igal ametiisikul on õigus ja kohustus iseseisvalt jälgida korruptsiooni ennetamise valdkonnas toimuvaid uuendusi Justiitsministeeriumi hallataval kodulehel www.korruptsioon.ee.

§ 6.  Kohustustest kinnipidamise kontroll

 (1) Vallavanem tagab, et vähemalt ühe vallavalitsuse teenistuja ametijuhendi järgseks teenistusülesandeks oleks seotud osapooltega toimunud tehingute analüüsimine.

 (2) Kontrollijaks määratud ametnik kasutab seotud osapoolte kindlakstegemiseks ametiisikute poolt esitatud andmeid, Äriregistri andmekogu ja vajadusel muid riiklikke andmekogusid. Osapooli loetakse seotuiks, kui üks osapool omab kontrolli või olulist mõju teise osapoole majanduslike otsuste üle.

 (3) Kontrollija teostab kontrolli vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord aastas.

 (4) Kontrollija dokumenteerib kontrolli teostamise, koostades kontrolli kohta aruande, kus fikseeritakse vähemalt järgmised andmed:
 1) kontrolli teostamise aeg ja kontrollitav periood;
 2) kontrollitud isikute ametikohad ja nimed;
 3) tuvastatud seotud osapooled ja tuvastamise allikas;
 4) kas on toimunud seotud osapoolega tehingu tegemine ja kui on, siis kas on kinni peetud KVS-is sätestatud nõuetest.

 (5) Kontrollija esitab kontrolli aruande vallavanemale ja vallasekretärile. Aruanne säilitatakse dokumendiregistris.

 (6) Kui kontrollijaks on määratud teenistuja, kes on ka ise ametiisik, siis vallavanem määrab teenistuja, kes teostab kontrollija suhtes seotud osapooltega toimunud tehingute analüüsi, mille tulemused dokumenteeritakse käesoleva paragrahvi lõigetes 3 – 5 sätestatud korras.

 (7) Valla hallatavate asutuste juhid ning valitseva ja olulise mõju all olevate sihtasutuste ja äriühingute nõukogud on kohustatud tagama nende asutuse nimel, ülesandel või järelevalve all avalikku ülesannet täitva ametiisiku korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse ja kohustustest kinnipidamise kontrolli ning vajadusel vastavate sisekordade kehtestamise ja nende teatavakstegemise.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Laisk
vallavanem

Marju Põllu
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json