HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.06.2018, 9

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Vastu võetud 19.06.2018 nr 29

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja noorsootöö seaduse § 151 lõigete 1-3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega reguleeritakse rahvastikuregistri andmetel Märjamaa vallas elavate 7-19 aastaste (kaasa arvatud) noorte (edaspidi noor) huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse toetamist valla eelarvest, mis on kooskõlas Märjamaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu) poolt kinnitatud huvihariduse ja huvitegevuse kavaga.

  (2) Toetuse eesmärgiks on edasi arendada ja suurendada uuenduslike huvialade hulka huvitegevuses ja -hariduses ning vähendada noorte arengut takistavaid kitsaskohti (transpordikulude suurus, vahendite nappus, juhendajate puudus jms).

  (3) Toetust eraldatakse valla eelarves selleks ettenähtud vahenditest, mis on eraldatud riigi eelarvest läbi toetusfondi kohalikele omavalitsustele.

  (4) Põhikooli ega gümnaasiumi riikliku õppekava kohane õppeaine või kursus sõltumata kursuse läbiviijast ei ole toetatav tegevus.

  (5) Toetatava tegevuse alla ei kuulu kinnisvara ja sõiduvahendite omandamine ja kasutusse võtmine, hoonete ja rajatiste ehitamine, kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumine.

§ 2.   Mõisted

  (1) Huviharidus käesoleva korra tähenduses on pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja õppetööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmisi ja oskusi valitud huvialal. Huviharidust omandatakse huvikoolis, mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis ja omab koolitusluba.

  (2) Huvitegevus käesoleva korra tähenduses on süsteemne juhendatud tegelemine vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja õppetööst vabal ajal, et omandada teadmisi ja oskusi valitud huvialal. Huvitegevustega tegeletakse huviringides, klubides, stuudiotes vms. Huvitegevuseks ei loeta lühiajalisi kursusi ja tervisesporti.

  (3) Huvihariduse ja huvitegevuse pakkujad (edaspidi teenuse pakkujad) on kõik juriidilised isikud või riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris registreeritud asutused, kes võimaldavad Märjamaa valla noortel tegeleda neid huvitavate huvialadega.

§ 3.   Toetuse liigid

  Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse liigid on järgmised:
  1) teenuse pakkuja toetus, mida makstakse teenuse pakkujale personalikulude, ürituste läbiviimiseks, vahendite ja transpordikulude katmiseks, mis laiendab noortele pakutavaid võimalusi või toetab uute innovaatiliste huvitegevuste käivitamist ja läbiviimist;
  2) transporditoetus, mida makstakse huvihariduse ja huvitegevuses osaleja transpordikulude katmiseks.

§ 4.   Teenuse pakkuja toetuse maksmise tingimused ja määrad

  (1) Teenuse pakkuja toetust makstakse, kui huviharidust või huvitegevust (edaspidi koos nimetatult huviala) pakutakse Märjamaa valla territooriumil 7-19-aastatele noortele, kelle Eesti rahvastikuregistri järgne elukoht on Märjamaa vald.

  (2) Teenuse pakkuja toetuse määramise, maksmise ja suuruse otsustab volikogu otsusega lähtudes taotluste menetlemiseks moodustatud komisjoni ettepanekutest.

§ 5.   Teenuse pakkuja toetuse taotlemine ja taotluste hindamine

  (1) Teenuse pakkuja esitab Märjamaa Vallavalitsusele (edaspidi ametiasutus) vormikohase taotluse vallavalitsuse poolt määratud tähtajaks. Taotlus esitatakse vastavalt kinnitatud vormile (lisa 1).

  (2) Haridusnõunik vaatab 15 (viieteistkümne) tööpäeva jooksul läbi tähtajaliselt esitatud taotlused ja kontrollib dokumentide õigsust. Puuduste esinemisel taotluses informeerib haridusnõunik sellest taotlejat. Puuduste kõrvaldamiseks antakse aega kuni 3 (kolm) tööpäeva. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi määratud tähtajaks, menetlus toetuse määramiseks lõpetatakse ja sellest teavitatakse taotlejat.

  (3) Teenuse pakkuja taotluste läbivaatamiseks moodustab volikogu oma volituste perioodiks 7-liikmelise komisjoni (edaspidi komisjon).

  (4) Komisjoni koosseisu kuuluvad:
  1) volikogu hariduskomisjoni nimetatud liige;
  2) volikogu kultuurikomisjoni nimetatud liige;
  3) volikogu sotsiaalkomisjoni nimetatud liige;
  4) vallavalitsuse nimetatud liige;
  5) Vigala osavallakogu nimetatud liige
  6) Märjamaa Valla Noortekeskuse esindaja;
  7) vallavalitsuse spordikomisjoni nimetatud esindaja.

  (5) Komisjon valib iga komisjoni koosoleku algul oma liikmete seast koosoleku juhataja. Komisjoni koosoleku kutsub kokku ja koosolekuid protokollib volikogu sekretär.

  (6) Komisjonil on õigus küsida taotlejalt lisainformatsiooni ning nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente.

  (7) Komisjoni liige, kes on seotud menetletava taotlusega, taandab end antud taotluse arutelust ning otsustusprotsessist. Protokolli kantakse vastav märge.

  (8) Taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite järgi:
  1) kavandatava tegevuse tulemused toetavad pikaajaliselt Märjamaa valla noorte huvihariduse ja huvitegevuse kitsaskohtade lahendamist, kusjuures eelistatult hariduslike erivajadustega lastele ja noortele suunatud tegevusi, eelnevate rahastusperioodide jätkutegevusi jne;
  2) kavandatav tegevus on hästi põhjendatud ja lähtub huvihariduse ja huvitegevuse kava kitsaskohtadest;
  3) tegevuse elluviijal on piisav pädevus tegevuse elluviimiseks;
  4) taotletud toetuse suurus on optimaalne soovitud vahendite soetamiseks ning vahendid on seotud kavandatud tegevusega.

  (9) Teenuse pakkuja toetust ei maksta kui:
  1) taotleja ei vasta käesolevas määruses sätestatud tingimustele;
  2) taotlus ei ole esitatud õigeaegselt;
  3) taotleja on taotlemisel esitanud teadvalt valeandmeid, mis mõjutavad toetuse andmise otsustamist;
  4) teenuse pakkuja ei ole eelmis(t)e aastate toetust kasutatud sihipäraselt või on jätnud tahtlikult esitamata aruande;
  5) taotletav tegevus ei ole kooskõlas huvihariduse ja huvitegevuse tegevuskavaga;
  6) taotlejal on esitamata majandusaasta aruanne;
  7) taotlejal on riiklike maksude võlg või tähtajaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressivõlg;
  8) taotlejal on Märjamaa valla ees võlgnevusi.

§ 6.   Teenuse pakkuja toetuse väljamaksmine

  (1) Ametiasutuse hallatavatele asutustele eraldatakse toetus alaeelarvesse.

  (2) Juriidilisest isikust teenuse pakkujaga sõlmib ametiasutus toetuse eraldamise lepingu.

  (3) Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse sihtotstarve;
  2) toetuse ülekandmise viis ja tähtaeg või maksegraafik;
  3) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  4) sanktsioonid lepingu rikkumisel;
  5) aruannete esitamise aeg ja kord;
  6) vajadusel muud vallavalitsuse määratud tingimused.

  (4) Kui toetuse taotleja ei tagasta allkirjastatud lepingut 10 kalendripäeva jooksul (arvates lepingu projekti väljasaatmisest ametiasutuse poolt) või pooled ei jõua lepingu sõlmimisel kokkuleppele, kaotab taotleja lepingu sõlmimise õiguse ja toetuse andmise menetlus loetakse lõppenuks.

  (5) Kui leping on sõlmitud, kuid toetuse saanud tegevus jäi teostamata, siis leping lõpetatakse ning toetus jääb kasutamata. Toetuse saaja on kohustatud juba saadud toetuse viivitamatult ametiasutusele tagastama.

  (6) Vajadusel võib toetuse saaja taotleda ametiasutuselt toetuse kasutamise tingimuste muutmist.

§ 7.   Aruannete esitamine teenuse pakkuja toetuse kasutamise kohta

  (1) Toetuse saaja kohustub esitama komisjonile toetuse kasutamise kohta vahearuande (lisa 3) ja lõpparuande (lisa 4).

  (2) Vahearuandes esitatakse:
  1) toetuse saaja nimi, registrikood või registreerimisnumber;
  2) toetuse saaja esindaja nimi, ametikoht, e-post, telefon;
  3) tegevuse nimetus;
  4) tegevuse, ajakava ja teavitusplaani elluviimise ülevaade, sealhulgas kavandatud ja tegeliku tegevuse, ajakava ja teavitusplaani elluviimise erinevuse korral põhjendus;
  5) tegevuses osalenute arv aruandeperioodil (näidatakse kuude lõikes), sealhulgas kavandatud ja tegeliku osalejate arvu erinevuse korral põhjendus.

  (3) Lõpparuandes esitatakse:
  1) toetuse saaja nimi, registrikood või registreerimisnumber;
  2) toetuse saaja esindaja nimi;
  3) tegevuse nimetus;
  4) tegevuse, ajakava ja teavitusplaani elluviimise ülevaade, sealhulgas kavandatud ja tegeliku tegevuse, ajakava ja teavitusplaani elluviimise erinevuse korral põhjendus;
  5) tegevuses osalenute arv, sealhulgas kavandatud ja tegeliku osalejate arvu erinevuse korral põhjendus;
  6) Märjamaa vallalt saadud toetuse kasutamise eelarveline ülevaade;
  7) hinnang tegevuse õnnestumisele, mõjule ning jätkusuutlikkusele.

§ 8.   Transpordi toetuse maksmise tingimused ja määrad

  (1) Transporditoetust makstakse, kui noore elukoht ja huvialaga tegelemise koht on erinevad ja huvialaga tegelemise koht on kaugemal kui kolm (3) kilomeetrit. Transporditoetus määratakse ka juhul, kui noor käib huvikoolis või huviringis teise kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil.

  (2) Eelarves transporditoetuse maksmiseks rahaliste vahendite lõppemisel teavitatakse elanikke Märjamaa Nädalalehes ja toetuse maksmine lõpetatakse. Kui toetusvoorus (kvartalis) jätkub rahalisi vahendeid toetuse osaliseks maksmiseks, vähendatakse kõigi taotlejate toetust proportsionaalselt.

  (3) Transporditoetuse arvestuse aluseks on noore elukoha ja huvikooli või huviringi toimumiskoha vaheline kaugus arvestusega üks sõit edasi ja tagasi ühe huvitegevuse korra kohta.

  (4) Toetust makstakse kuni 50 eurot ühe noore kohta kuus arvestusega 10 senti/km kohta. Teepikkus leitakse kaardirakenduse abil mööda lühimat teed elukohast huvitegevuse või huvihariduse osutamise asukohani.

  (5) Transporditoetuse maksmisest keeldutakse kui:
  1) taotleja ei vasta käesolevas määruses sätestatud tingimustele;
  2) taotlus ei ole esitatud õigeaegselt;
  3) taotleja on taotlemisel esitanud teadvalt valeandmeid, mis mõjutavad toetuse andmise otsustamist;
  4) puudub õpetaja, treeneri või ringijuhi kinnitus huvitegevuses osalemise kohta.

§ 9.   Transpordi toetuse taotlemine

  (1) Transporditoetust taotleb alaealise õpilase seaduslik esindaja või 18-19 aastane täisealine noor, kes esitab ametiasutusele vormikohase taotluse 4 (neli) korda aastas: hiljemalt 5. aprilliks, 5. juuliks, 5. oktoobriks ja 20. detsembriks. Taotlus esitatakse vastavalt kinnitatud vormile (lisa 2).

  (2) Transporditoetuse taotlused vaatab läbi haridusnõunik, kes teeb 10 tööpäeva jooksul otsuse toetuse määramise või määramisest keeldumise kohta. Haridusnõunik teavitab oma otsusest taotlejat kirjalikult.

  (3) Transporditoetuse kannab rahandusosakond taotleja arvelduskontole otsuse tegemise päevast arvates 5 tööpäeva jooksul.

§ 10.   Avalikkuse teavitamine

  Vallavalitsus avaldab teate taotluste vastuvõtmisest Märjamaa valla infolehes Märjamaa Nädalaleht ja valla veebilehel peale volikogu poolt huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamist.

§ 11.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Ametiasutusel on õigus kontrollida noore osalemist huvikoolis või huvitegevuses.

  (2) Teenusepakkujal on kohustus esitada taotlusperioodi lõppedes haridusnõunikule kinnitatud vormil aruanne toetuse kasutamise kohta.

  (3) Ametiasutusel on õigus küsida taotlejatelt täiendavaid andmeid ning kontrollida toetuse sihipärast kasutamist.

  (4) Järelevalvet toetuse kasutamise üle teeb haridusnõunik, kes võib selleks kaasata erinevate valdkondade eksperte.

  (5) Järelevalve käigus kontrollitakse eelkõige toetuse kasutamise sihipärasust ning käesolevas määruses sätestatud ja toetuse saaja taotluses taotleja poolt lubatud kohustustest ja nõuetest kinnipidamist.

  (6) Haridusnõunikul on õigus nõuda toetuse saajalt kuludokumentide koopiaid, seletuskirju, vahearuandeid, viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures, teha päringuid ning muid toiminguid, mis on vajalikud järelevalve eesmärgi täitmiseks.

  (7) Toetuse saajalt võib toetuse osaliselt või täies mahus tagasi nõuda ja toetuse saaja on kohustatud vastava nõude täitma, kui järelevalve käigus või muul moel ilmneb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) toetuse saaja ei kasuta või ei kasutanud toetust sihipäraselt, arvestades käesolevas määruses sätestatud nõudeid ja toetuse saaja taotluses taotleja poolt lubatut;
  2) toetuse saaja ei ole esitanud nõuetekohast vahe- või lõpparuannet toetuse kasutamise kohta;
  3) toetuse saaja on toetuse kasutamise kohta esitanud valeandmeid;
  4) tegevusi ei ole osaliselt või tervikuna lubatud mahus toimunud.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse alates 2019. aastaks riigi eelarvest eraldatud noorte huvihariduse ja -tegevuse täiendava toetuse suhtes.

Urmas Kristal
volikogu esimees

Lisa Lisad 1 kuni 4

/otsingu_soovitused.json