EttevõtlusToetused

Teksti suurus:

Tapa valla alustava ettevõtja toetuse määramise ja kasutamise kord

Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.06.2019, 5

Tapa valla alustava ettevõtja toetuse määramise ja kasutamise kord

Vastu võetud 17.06.2019 nr 60

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Tapa valla eelarvest alustava ettevõtja toetuse (edaspidi toetus) taotlemise, taotluse läbivaatamise, toetuse andmise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise kord.

§ 2.   Toetuse andmise eesmärk

  Toetuse andmise eesmärgiks on ettevõtluse toetamine ja arendamine Tapa vallas.

§ 3.   Toetuse maht ja suurus

  (1) Toetuste suuruse kogumaht määratakse igal aastal valla eelarvega.

  (2) Toetuse suurus ühe taotleja kohta on kuni 5 000 eurot.

  (3) Toetuse taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 20% taotluse üldmahust.

  (4) Toetuse taotlemiseks kuulutab Tapa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) taotlusvooru välja kaks korda aastas.

§ 4.   Toetuse taotlemise tingimused

  (1) Toetust võivad taotleda äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, mille esmasest registreerimisest ei ole möödunud rohkem kui 36 kuud.

  (2) Toetuse taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) taotleja on registreeritud ja tegutseb Tapa valla haldusterritooriumil;
  2) taotlejal puuduvad maksuvõlad või need on ajatatud;
  3) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust ega välja kuulutatud pankrotti;
  4) taotleja ei tohi olla varem saanud Tapa valla alustava ettevõtja toetust.

  (3) Toetust antakse järgmistel juhtudel:
  1) ettevõtlusega alustamiseks;
  2) uue tegevusvaldkonna väljaarendamiseks;
  3) ettevõtte kaasajastamiseks ja uute tehnoloogiate kasutuselevõtuks.

  (4) Toetusega seotud tegevuste tegemise aeg on kuni üks aasta alates toetuslepingu sõlmimisest.

  (5) Taotleja on kohustatud looma vähemalt 1 täiskohaga töökoha hiljemalt 6 kuu jooksul arvates toetuslepingu sõlmimise päevast.

§ 5.   Taotluse esitamine toetuse saamiseks

  (1) Taotlus esitatakse taotlusvormil (lisa 1) ning sellele lisatakse:
  1) äriplaan kolmeks järgnevaks aastaks;
  2) bilanss ja kasumiaruanne eelneva majandustegevuse kohta;
  3) kaks võrreldavat hinnapakkumust või põhjendus pakkumuste esitamise võimatuse kohta.

  (2) Taotlusi toetuse saamiseks on võimalik esitada kaks korda aastas, hiljemalt 15. aprilliks ja 15.oktoobriks.

  (3) Kui taotlusvooru tähtaeg langeb nädalavahetusele või riigipühale, määratakse tähtaeg nädalavahetusele või riigipühale järgnevale tööpäevale.

  (4) Taotlus esitatakse vallavalitsusele paberkandjal või elektrooniliselt e-posti aadressile [email protected]. Taotluse allkirjastab taotleja esindusõiguslik isik.

§ 6.   Toetatavad tegevused ja kulud

  (1) Toetust võib taotleda ja kasutada ainult nende tegevuste ja kulude osas, mida tehakse pärast taotluse esitamist. Taotluse esitamise ajaks tehtud kulutustele ning toimunud või alustatud tegevustele toetust ei eraldata.

  (2) Kõik toetatavad kulud peavad olema põhjendatud, läbipaistvad ja taotluses detailselt kirjeldatud.

  (3) Toetust võib kasutada:
  1) masinate, seadmete või muu taotluses esitatud projekti teostamiseks vajaliku materiaalse põhivara soetamiseks;
  2) tootmis- või teenindushoonete rekonstrueerimiseks;
  3) tehnosüsteemide muutmiseks või väljaehitamiseks;
  4) elektrivõrguga liitumiseks;
  5) turundustegevuste teostamiseks;
  6) siseriiklike ja Euroopa Liidu projektide kaasfinantseerimiseks.

  (4) Käibemaks on abikõlblik, kui on tõendatud, et toetuse saaja on lõpptarbija, kellel ei ole vastavalt käibemaksu reguleerivatele õigusaktidele õigust projekti raames tasutud käibemaksu oma maksustatavast käibest maha arvata või käibemaksu tagasi taotleda ning temale ei hüvitata käibemaksu muul moel.

  (5) Toetust ei või kasutada:
  1) mitterahaliste sissemaksete tegemiseks;
  2) laenu, liisingu, pangagarantii ja muude finantseerimisteenustega kaasnevate kulude tasumiseks;
  3) trahvide, viiviste ja muude rahaliste karistuste ning kohtukulude tasumiseks;
  4) kinnisvara soetamiseks;
  5) renditud varale tehtavatele parenduskuludeks;
  6) esinduskuludeks ja kingitusteks;
  7) toitlustus- ja toidukaupade ostmisega seotud kulude tasumiseks;
  8) isikliku või ettevõttele kuuluva transpordivahendi kasutamise kuludeks;
  9) projektijuhtimisega seotud personalikuludeks;
  10) riiklike maksude, riigilõivude tasumiseks;
  11) muude taotlusega mitteseotud ning elluviimise seisukohast põhjendamatute ja ebaoluliste kulude hüvitamiseks.

§ 7.   Taotluse menetlemine

  (1) Vallavalitsuse arenguosakonna vastav teenistuja (edaspidi teenistuja) kontrollib esitatud taotluste nõuetekohasust, esitatud andmete õigsust ja taotleja nõuetele vastavust 20 tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest.

  (2) Kui taotleja ja taotluse nõuetekohasuse kontrollimise käigus selgub, et taotleja või taotlus ei vasta nõuetele, annab teenistuja taotlejale kuni 10 päeva puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda määratud tähtajaks puudusi, loetakse taotlus mittevastavaks ning menetlus lõpetatakse.

  (3) Teenistuja võib teha toetuse taotlejale põhjendatud ettepaneku taotluses sisalduvate tegevuste ja eelarve muutmiseks.

  (4) Vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt täiendavat informatsiooni ja lisadokumente.

§ 8.   Taotluste hindamine

  (1) Nõuetekohaseid taotlusi hindab Tapa vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon järgmise hindamismetoodika alusel (maksimaalselt 10 punkti):
  1) taotluse eesmärkide ja tegevuste vastavus käesolevale korrale (3 p);
  2) taotleja võimekus ja taotluses kavandatava tegevuse jätkusuutlikkus (3 p);
  3) eelarve kulude põhjendatus (2 p);
  4) mõju Tapa valla üldisele arengule (2 p).

  (2) Taotluse koondhinne arvutatakse hindamiskomisjoni liikmete poolt antud hinnete kaalutud aritmeetilise keskmisena.

  (3) Taotlused, mis saavad alla 6 punkti maksimumhindest, langevad edasisest menetlusest välja.

  (4) Rohkem kui 6 punkti maksimumhindest saanud taotlustest koostatakse pingerida ning esitatakse vallavalitsusele täielikuks või osaliseks rahastamiseks, võttes arvesse eelarve võimalusi.

§ 9.   Toetuse andmise otsustamine

  Taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab vallavalitsus 30 päeva jooksul alates taotluste esitamise tähtajast.

§ 10.   Toetuslepingu sõlmimine

  (1) Vallavalitsus sõlmib toetuse saajaga lepingu (edaspidi toetusleping) 30 päeva jooksul peale toetuse andmise otsustamist. Siseriiklike ja Euroopa Liidu projekti kaasfinantseerimiseks sõlmitakse leping peale projektitaotlusele toetuse eraldamise otsuse esitamist vallavalitsusele.

  (2) Toetuslepingus sätestatakse:
  1) toetuse suurus ja sihtotstarve;
  2) toetuse ülekandmise tingimused ja tähtaeg;
  3) poolte õigused ja kohustused;
  4) toetuse aruande esitamise aeg ja kord;
  5) vastutus lepingu rikkumise korral;
  6) muud lepingus olulised tingimused.

  (3) Sõlmitud toetuslepingu alusel kannab vallavalitsuse finantsosakond toetussumma toetuse saaja arvelduskontole.

§ 11.   Aruandlus ja kontroll toetuse kasutamise üle

  (1) Toetuslepingus nimetatud tähtajaks esitab toetuse saaja vallavalitsusele toetuse kasutamise vormikohase aruande (lisa 2) koos kulu tõendavate dokumentidega eraldatud toetuse ja taotleja omafinantseeringu kasutamise kohta.

  (2) Toetuse sihtotstarbelise ja toetuslepingu tingimustele vastava kasutamise kontrolli teostab vallavalitsus. Toetuse kasutamise kontrollimisel lähtutakse taotlusest, toetuse andmise korraldusest, toetuslepingust, taotleja poolt esitatud kuludokumentidest ja aruandest. Vajaduse korral on vallavalitsusel õigus teha paikvaatlus ning küsida lisateavet toetuse kasutamise kohta.

  (3) Toetuse mittesihtotstarbelise kasutamise või toetuslepingu tingimuste muu rikkumise korral on vallavalitsusel õigus toetusleping ühepoolselt lõpetada ning toetus osaliselt või täielikult tagasi nõuda.

  (4) Kõik toetusest tehtavad kulud peavad olema tasutud toetuse saaja arvelduskontolt.

  (5) Vallavalitsus võib taotleja soovil ning taotlejast olenemata asjaoludel pikendada toetuse kasutamise perioodi kuni üks aasta, muutes korraldusega toetusperioodi lõppkuupäeva.

§ 12.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 05.01.2017 määruse nr 13 “Tamsalu valla ja Tapa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995 määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“ alusel moodustus haldusreformi tulemusel Tamsalu valla ja Tapa valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Tapa vald, kes Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane. Arvestades eelmärgitut ning haldusreformi seaduse § 16 lõiget 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 14¹ lõiget 4¹, tunnistada kehtetuksTamsalu Vallavolikogu 17.11.2010 määrus nr 16 „Tamsalu valla ettevõtlustoetuse määramise ja kasutamise korra kehtestamine“.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Maksim Butšenkov
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Tapa valla eelarvest alustava ettevõtja toetuse taotlemise avaldus

Lisa 2 Toetuse kasutamise aruanne

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json