HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Elva valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Väljaandja:Elva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.02.2024
Avaldamismärge:RT IV, 11.02.2023, 20

Elva valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Vastu võetud 13.06.2022 nr 9
RT IV, 21.06.2022, 1
jõustumine 01.09.2022

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.02.2023RT IV, 11.02.2023, 414.02.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37, koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lg 1, § 27 lg 1 p 2, lg 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Elva valla munitsipaallasteaedades ning eralasteaedades ja -hoidudes (edaspidi lasteasutused) Elva valla poolt pakutud kohtadel lasteasutuse kulude (majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) katmisel lapsevanema või eestkostja (edaspidi vanem) poolt kaetava osa määr (edaspidi osalustasu), osalustasu maksmise kord ja osalustasu maksmisest vabastamise tingimused.

§ 2.   Osalustasu suurus

  (1) Osalustasu ühe lapse kohta kuus on:
  1) Elva Lasteaias Murumuna, Elva Lasteaias Õnneseen ja Järve Lasteaias nelikümmend viis eurot;
  2) Konguta Koolis, Valguta Lasteaed- Algkoolis, Rannu Lasteaias Naerupesa, Puhja Lasteaias Pääsusilm ja Rõngu Lasteaias Pihlakobar kolmkümmend eurot.

  (2) Osalustasu ühe lapse kohta kuus Elva valla poolt pakutud eralasteaias või -hoiuteenuse kasutamisel (KELS § 10 lg 1) on samas määras, mida vanem oleks maksnud Elva valla vastavas lasteasutuses.

§ 3.   Osalustasu maksmine

  (1) Osalustasu maksmise kohustus algab lapse lasteasutuse nimekirja arvamise kuust ja lõpeb lapse lasteasutuse nimekirjast väljaarvamise kuuga. Lapse eest, kes alustab lasteasutuses koha kasutamist alates 15. kuupäevast (k.a 15. kuupäev) või lõpetab lasteasutuses koha kasutamise enne 15. kuupäeva, makstakse nende kuude eest 50% osalustasu määrast.

  (2) Osalustasu maksmise periood on üksteist kuud aastas, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud juhu.
[RT IV, 11.02.2023, 4 - jõust. 14.02.2023]

  (3) Osalustasu makstakse igakuiselt Elva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt koostatud arve alusel selles märgitud tähtajaks.

  (4) Lasteasutuse ametliku suvepuhkuse perioodil osalustasu tasumise kohustust ei ole. Kui vanem soovib ametliku suvepuhkuse perioodil kasutada kohta lasteasutuses, tuleb vanemal esitada vastav avaldus e-keskkonnas Spoku või paberkandjal vallavalitsuse määratud tähtajaks. Vanem, kes on teavitanud vallavalitsust soovist oma last lasteasutuse ametliku suvepuhkuse perioodil hoida lasteasutuses, on kohustatud tasuma osalustasu. Osalustasu tasumise kohustus säilib ka juhul, kui laps lasteasutuses ei viibi. Ametlik suvepuhkuste periood kehtestatakse igal kalendriaastal vallavalitsuse korraldusega.
[RT IV, 11.02.2023, 4 - jõust. 14.02.2023]

§ 4.   Osalustasu maksmisest vabastamine

  (1) Vanem võib taotleda pere teise ja enama lapse osalustasu maksmisest vabastamist (edaspidi soodustus) juhul kui:
  1) pere kaks või enam last käivad üheaegselt Elva valla lasteasutuses valla poolt pakutaval kohal;
  2) soodustust taotlev vanem ja tema punktis 1 nimetatud lapsed elavad Eesti rahvastikuregistri andmetel Elva vallas ühel aadressil;
  3) soodustust taotleval vanemal puuduvad vallavalitsuse ees maksete võlgnevused.

  (2) Soodustuse saamiseks esitab vanem taotluse vallavalitsusele e-keskkonnas Spoku või paberkandjal. Taotlust on vanemal õigus esitada 1 kalendrikuu ette alates lasteasutuses koha kasutamise algusajast.
[RT IV, 11.02.2023, 4 - jõust. 14.02.2023]

  (3) Soodustus määratakse vanuselises järjekorras alates pere vanimast lapsest.

§ 5.   Taotluse menetlemine ja soodustuse andmine

  (1) Taotlused vaatab läbi vallavalitsuse haridusspetsialist (edaspidi haridusspetsialist), kes kontrollib soodustuse kohaldamise aluseks olevaid asjaolusid ning teeb otsuse soodustuse andmise või andmisest keeldumise kohta. Haridusspetsialistil on õigus otsuse tegemiseks küsida taotlejalt täiendavaid andmeid ja selgitusi.

  (2) Taotlused vaadatakse läbi hiljemalt 20 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist.

  (3) Soodustuse andmise periood on kaksteist kuud aastas.

  (4) Soodustus hakkab kehtima taotluse esitamise kuule järgnevast kuust ja lõpeb soodustuse andmise aluseks olnud asjaolude muutumisele järgnevast kuust.

  (5) Erijuhtumid ja vaidlused lahendab haridus- ja kultuuriosakond.
[RT IV, 11.02.2023, 4 - jõust. 14.02.2023]

§ 6.   Osalustasu maksmisest vabastamise keeldumise alused

  Soodustuse andmisest keeldutakse kui:
  1) taotleja ei vasta käesoleva määruse § 4 lg 1 sätestatud tingimustele;
  2) taotleja on taotlemisel esitanud teadlikult valeandmeid, mis mõjutavad soodustuse andmise otsustamist.

§ 7.   Andmete muutumine

  Vanemal on kohustus teavitada haridusspetsialisti viivitamatult kõikidest käesoleva määruse § 4 lõikes 1 toodud soodustuse andmise aluseks olevate asjaolude muutumisest.

§ 8.   Osalustasu maksmisest vabastamise lõpetamine

  Haridusspetsialist võib teha otsuse soodustuse andmise lõpetamise kohta kui:
  1) laps lõpetab lasteasutuses käimise;
  2) taotluses esitatud andmed on muutunud ning käesoleva määruse § 4 lg 1 toodud soodustuse andmise aluseks olevad asjaolud on muutunud nii, et langeb ära soodustuse andmise alus;
  3) järelevalve käigus on ilmnenud, et taotlemisel on esitatud valeandmeid.

§ 9.   Järelevalve soodustuse üle

  (1) Haridusspetsialistil on õigus:
  1) kontrollida taotlemisel esitatud andmete ja asjaolude õigsust;
  2) kontrollida lapse käimist lasteasutuses;
  3) küsida taotlejalt täiendavaid andmeid.

  (2) Vallavalitsusel on õigus nõuda aluseta antud soodustus tagasi, kui taotleja on esitanud teadvalt valeandmeid või jätnud haridusspetsialisti teavitamata andmete muutumisest, mis võisid mõjutada soodustuse andmist.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.].

  (2) Määrus jõustub 1. septembril 2022.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json