Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kuusalu valla küladele eraldatava raha jaotamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.06.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.06.2022, 4

Kuusalu valla küladele eraldatava raha jaotamise kord

Vastu võetud 15.06.2022 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Kuusalu valla küladele eraldatava raha jaotamise kord (edaspidi kord) reguleerib Kuusalu valla eelarvest Kuusalu valla küladele eraldatud raha (edaspidi külaraha) jaotamist, et edendada kohalikku elu ja parendada külakeskkonda.

§ 2.   Külaraha eraldamine ja arvestus

  (1) Käesoleva korra täitmiseks eraldatakse rahalised vahendid iga-aastaselt valla eelarvest.

  (2) Külaraha eraldatakse küladele, kus on külarahade jaotamise otsustamise hetkeks, vastavalt Kuusalu külavanema statuudile valitud külavanem.

  (3) Külaraha jaotatakse 50 protsendi ulatuses külade vahel võrdselt ning 50 protsendi ulatuses lähtuvalt külaelanike arvust. Külaelanike arvu määramise aluseks on rahvastikuregistri andmed jooksva aasta 1. jaanuari seisuga. Summaarne külaraha ümardatakse lähima vähima täiseuroni.

  (4) Külaraha jaotus kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega üks kord aastas hiljemalt kahe kuu jooksul peale valla eelarve kinnitamist volikogu poolt. Vallavalitsuse korraldus tehakse teatavaks külavanematele.

  (5) Küladel on õigus mitte kasutada neile eraldatud külaraha jooksval aastal. Vallavalitsus peab arvestust kasutamata külaraha jäägi kohta külade kaupa. Külal tuleb eraldatud külaraha ära kasutada viie aasta jooksul.

§ 3.   Külaraha väljamaksmine

  (1) Külaraha väljamaksmise aluseks on Kuusalu külavanema statuudile vastav külakoosoleku otsus.

  (2) Külaraha välja maksmiseks esitab külavanem Kuusalu Vallavalitsusele:
  1) külakoosoleku otsuse, milles nähakse ette külaraha kasutamise otstarve ja summa;
  2) väljavõtte külakoosoleku protokollist koos koopiaga koosolekul osalejate allkirjalehest;
  3) kuludokumendi originaali, mille alusel kannab vallavalitsus tööde teostaja või teenuse osutaja pangakontole soovitud osa külarahast.

  (3) Küla koosoleku otsusel võib taotleda külaraha ülekandmist külas tegutseva mittetulundusühingu (edaspidi selts) arvelduskontole. Küla koosoleku otsus külaraha ülekandmise kohta külas tegutseva mittetulundusühingu arvelduskontole kehtib kolm aastat. Nimetatud otsusega tekib seltsil kohustus hiljemalt 31. jaanuariks järgmisel aastal esitada külavanemale ja vallavalitsusele tegevuse kohta kuluaruanne. Kuluaruandele tuleb lisada kuludokumendid ning panga poolt kinnitatud maksekorraldused või mittetulundusühingu pangakonto väljavõte antud perioodist. Kohustuse täitmata jätmisel ja/või küla koosoleku otsuse mittetäitmisel on vallavalitsusel õigus nõuda seltsile eraldatud ja/või eesmärgipäraselt kasutamata summa tagasi.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) 2022. aasta külarahade jääk tuleb küladel ära kasutada hiljemalt 31.12.2026.

  (2) Kehtetuks tunnistatakse Kuusalu Vallavolikogu 18.06.2014 määrus nr 24 „Kuusalu valla küladele eraldatud rahaliste vahendite jaotamise kord“.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ulve Märtson
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json