ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärad

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Valga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.06.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.06.2022, 16

Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärad

Vastu võetud 26.04.2019 nr 82
RT IV, 08.05.2019, 14
jõustumine 11.05.2019, rakendatakse alates 1. maist 2019.

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.11.2020RT IV, 09.12.2020, 701.01.2021
15.06.2022RT IV, 21.06.2022, 524.06.2022, rakendatakse alates 1. juulist 2022

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lg 6 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse:
  1) toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärad;
  2) toimetulekutoetuse määramise ja maksmise edasivolitusnorm.

§ 2.   Piirmäärad

  Kehtestada piirmäärad alljärgnevas suuruses:
  1) üür kuni 4 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus;
[RT IV, 21.06.2022, 5 - jõust. 24.06.2022, rakendatakse alates 1. juulist 2022]
  11) eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse, mis sisaldab ka laenu intressi ja kohustusliku eluasemekindlustuse makset, kuni 4 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus;
[RT IV, 21.06.2022, 5 - jõust. 24.06.2022, rakendatakse alates 1. juulist 2022]
  2) korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu kuni 2 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 2 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus;
  4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus ja/või kuivkäimlate ja septikute tühjendamine kuni 16 eurot iga pereliikme kohta kuus;
[RT IV, 21.06.2022, 5 - jõust. 24.06.2022, rakendatakse alates 1. juulist 2022]
  5) soojaveevarustuseks tarbitud soojus-, elektrienergia või kütuse maksumus kuni 16 eurot iga pereliikme kohta kuus;
[RT IV, 21.06.2022, 5 - jõust. 24.06.2022, rakendatakse alates 1. juulist 2022]
  6) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugkütte korral kuni 3,20 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus;
  7) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus mittekaugkütte korral, sh küttematerjali ülestöötamise kulu, kuni 4 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus;
[RT IV, 21.06.2022, 5 - jõust. 24.06.2022, rakendatakse alates 1. juulist 2022]
  8) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 35 eurot perekonna esimese liikme kohta ja kuni 15 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
[RT IV, 21.06.2022, 5 - jõust. 24.06.2022, rakendatakse alates 1. juulist 2022]
  9) majapidamisgaasi maksumus kuni 10 eurot perekonna kohta kuus;
  10) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind, kuni 0,20 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus;
  11) hoonekindlustuse kulu kuni 0,30 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus;
  12) olmejäätmete veo tasu kuni 6 eurot iga pereliikme kohta kuus.
[RT IV, 21.06.2022, 5 - jõust. 24.06.2022, rakendatakse alates 1. juulist 2022]

§ 3.   Asjaajamiskord

  (1) Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad tegelikud eluasemekulud neid tõendavate dokumentide alusel, sh nii tasumisele kuuluvad arved kui maksekviitungid.

  (2) Juhul, kui paragrahvis 2 nimetatud kulusid tõendaval dokumendil kajastuvad kulud, mis jaotuvad tulevastele kuudele, siis võetakse nimetatud kulud kehtestatud piimäärade ulatuses arvesse esmakordse kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel kuni kuludokumendil oleva summa hüvitamiseni või uue kuludokumendi esitamiseni.

§ 4.   Ülesannete täitmise edasivolitamine

  Sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku omavalitsuse üksusele seatud toimetulekutoetuse määramise ja maksmise ülesandeid volitatakse täitma Valga Vallavalitsuse ametnikud.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (3) Määrust rakendatakse 1. maist 2019.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json