Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Viljandi linna 2022. aasta I lisaeelarve

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Viljandi linna 2022. aasta I lisaeelarve - sisukord
Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.06.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 21.06.2022, 17

Viljandi linna 2022. aasta I lisaeelarve

Vastu võetud 16.06.2022 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1, 5 ja 8 alusel ja kooskõlas kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse §-iga 5, §-dega 13-19, §-dega 22-23, § 38, Viljandi Linnavolikogu 25.01.2018 määrusega nr 9 kehtestatud Viljandi linna põhimääruse § 28 lõigetega 1-3 ja § 29 lõikega 2, Viljandi Linnavolikogu 31.03.2016 määruse nr 83 „Viljandi linna finantsjuhtimise kord“ §-dega 3-9 ja 14 ning Viljandi Linnavolikogu 27.01.2022 määrusega nr 6 „Viljandi linna 2022. aasta eelarve kinnitamine“.

§ 1.   Kinnitada Viljandi linna 2022. aasta I lisaeelarve kogumahuga 1 487 092 eurot vastavalt lisale.

§ 2.   Linnavalitsusele volituste andmine

  Lubada linnavalitsusel:
  1) alaeelarvetega kinnitada hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste tulude ja kulude detailsem jaotus tegevusalade, kontogruppide ja vastutajate lõikes;
  2) hallatavatele asutusele alaeelarvetega kinnitatud põhitegevuse tulude kavandatust suuremas mahus täitmise korral ületada täiendavate tulude summa ulatuses vastava hallatava asutuse eelarves ettenähtud põhitegevuse kulusid;
  3) teha sihtotstarbeliste toetustega seotud kulutusi peale lepingute sõlmimist olenemata sellest, kas kulutuste tegemiseks ettenähtud vahendid on eelarves kajastatud või mitte ja olenemata sellest, kas kulutuste tegemiseks ettenähtud vahendid on laekunud või mitte;
  4) võtta 2022. aasta investeeringute ja põhivara soetuseks antava sihtfinantseerimise katteks laenu mahus kuni 2 300 916 eurot tähtajaga kuni 10 aastat ning volitada linnapead sõlmima vastavat lepingut;
  5) vajadusel võtta 2022. aastal rahavoogude juhtimise eesmärgil kassalaenu kuni 1 000 000 eurot tingimusel, et laen makstakse eelarveaasta lõpuks tagasi ning volitada linnapead sõlmima vastavat lepingut;
  6) vajadusel refinantseerida kulude optimeerimise või likviidsuse tagamise eesmärgil olemasolevaid võlakohustusi ning volitada linnapead sõlmima vastavaid lepinguid.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Helmen Kütt
linnavolikogu esimees

Lisa Lisaeelarve tabel

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json