Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Viimsi valla individuaal- ja paarisspordiala sportlaste toetamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.06.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.06.2022, 19

Viimsi valla individuaal- ja paarisspordiala sportlaste toetamise kord

Vastu võetud 14.06.2022 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning spordiseaduse § 3 punkti 2 ja punkti 21 alusel.

§ 1.   Üldsätted ja mõisted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Viimsi valla individuaal- ja paarisspordiala sportlaste toetamise tingimused ja kord.

  (2) Määruse mõistes on individuaal- ja paarisspordialadeks olümpiaprogrammi kuuluvad spordialad ning teised Eesti Olümpiakomitee (edaspidi EOK) poolt tunnustatud spordialad.

  (3) Individuaalala sportlane on isik, kes võistleb olümpiaspordialal või mõnel muul Eesti Olümpiakomitee poolt tunnustatud spordialal.

  (4) Paarisspordiala sportlaseks loetakse käesoleva määruse põhjal isikut, kes võistleb olümpiaspordialal või Eesti Olümpiakomitee tunnustatud alal, kus ühes võistkonnas võistleb kaks kuni neli sportlast.

  (5) Käesoleva määruse kohaselt loetakse individuaal- ja paarisspordiala toetuskõlbulikuks sportlaseks isikut, kes on toetuse taotlemisele eelneva aasta 31. detsembrist katkematult rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanik (edaspidi sportlane).

  (6) Toetus eraldatakse individuaal- ja paarisspordiala sportlastele Viimsi valla eelarvest üks kord aastas käesolevas korras ettenähtud tingimustel.

  (7) Toetuse saajaid võib olla ühelt spordialalt mitu. Ühele sportlasele saab taotleda toetust kalendriaastas vaid ühel spordialal ja ühe tiitlivõistluse tulemuse alusel.

§ 2.   Toetuse eesmärk ja suurus

  (1) Toetuse eesmärk on toetada Viimsi valla kõrgel rahvusvahelisel tasemel võistlevaid individuaal- ja paarisspordiala sportlasi ning motiveerida seeläbi järgijaid saavutusspordis ja järeltulevaid põlvkondi tegelema spordi ja liikumisharrastusega.

  (2) Toetuse kasutamise sihtotstarve on:
  1) võistlus- ja treeningvarustuse rent ja soetamine;
  2) litsentside tasud ja võistluste osavõtutasud;
  3) võistlus- ja treeningreiside kulud;
  4) spordirajatiste rendikulud;
  5) meditsiiniline ja füsioteraapia teenindus ning vahendid.

  (3) Viimsi valla eelarves nähakse ette ning eraldatakse igal aastal sportlaste toetuseks rahalisi vahendeid kogusummas kuni 20 000 eurot.

§ 3.   Toetuse taotlemine ja menetlemine

  (1) Taotlus tuleb esitada Viimsi Vallavalitsuse kultuuriosakonnale (edaspidi Osakond) järgmise kalendriaasta kohta 1. septembriks. Taotleja võib olla sportlane või tema seadusjärgne esindaja.
02.08.2022 09:15
Veaparandus. Parandatud ilmne ebatäpsus kultuuriosakonna nimes Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel ja arvestades Viimsi Vallavalitsuse 01.08.2022 taotlust.

  (2) Taotlus tuleb esitada Viimsi Vallavalitsuse iseteeninduskeskkonnas.

  (3) Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) sportlase üldandmed;
  2) pangarekvisiidid;
  3) sportlase viimase 24 kuu jooksul saavutatud sportlik tulemus rahvusvahelistel tiitlivõistlustel arvestades taotluse esitamise aasta 1. septembrist;
  4) toetuse summa;
  5) kinnitus riiklike ja kohalike maksude ja maksete võlgnevuste puudumiste kohta;
  6) taotleja allkiri ja taotluse esitamise kuupäev.

  (4) Taotlust on võimalik esitada üks kord kalendriaastas ning ühe tulemuse alusel. Sama tulemusega teistkordselt taotlust esitada ei saa.

  (5) Osakond kontrollib esialgselt esitatud taotluse nõuetele vastavust. Juhul, kui taotlus ei vasta määruses sätestatud nõuetele, annab Osakond taotlejale kuni kolm tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste kõrvaldamata jätmisel Osakond taotlust läbi ei vaata ja menetlus antud taotluse osas lõpetatakse, mille kohta esitab Osakond teatise taotluse esitajale.

  (6) Osakond esitab oma põhjendatud ettepaneku Viimsi Vallavalitsusele (edaspidi Vallavalitsus) toetuste määramise otsustamiseks.

  (7) Vallavalitsus otsustab toetuse määramise korraldusega hiljemalt 1. detsembriks.

§ 4.   Taotluse hindamise alused ja toetuse summad

  (1) Toetust saab taotleda individuaal- või paarisspordiala sportlane, kes on saavutanud viimase kahe aasta jooksul käesolevas lõikes loetletud tulemuse. Toetuse summa on vastavalt tulemusele järgmine:
  1) kuni 2 500 eurot kalendriaastas – olümpiamängudel osalemine;
  2) kuni 2 000 eurot kalendriaastas – maailmameistrivõistluse olümpiaspordiala individuaalalal täiskasvanute arvestuses koha 1. - 24. või paarisspordialal koha 1. - 16. või U20 ja U23 arvestuses vastavalt koha 1. – 8. saavutamisel;
  3) kuni 1 500 eurot kalendriaastas – Euroopa meistrivõistluste olümpiaspordiala individuaalalal täiskasvanute arvestuses koha 1. - 16. või paarisspordialal koha 1. - 8. või U20 ja U23 arvestuses vastavalt koha 1. - 4. saavutamisel;
  4) kuni 1 000 eurot kalendriaastas – EOK poolt tunnustatud mitte olümpiaspordiala tiitlivõistlustel koha 1. - 3. saavutamisel.

  (2) Taotluste aluseks ei arvestata seenioride(masters) vanuseklassi tiitlivõistlusi.

  (3) Juhul kui taotletavate toetuste kogusumma osutub suuremaks kui käesoleva määruse § 2 lg 3 alusel eraldatud rahalised vahendid, vähendatakse toetussummasid proportsionaalselt.

  (4) Taotlust ei rahuldata kui:
  1) sportlane ei vasta käesoleva määruses sätestatud tingimustele;
  2) taotleja ei ole esitanud kõiki vormis nõutud andmeid;
  3) taotleja on esitanud valeandmeid;
  4) sportlasel on taotlemise hetkel riiklike või Viimsi valla kohalike maksude või maksete võlgnevus;
  5) sportlasel on aruandluse võlgnevus Vallavalitsuse ees.

  (5) Otsus taotluse rahuldamata jätmise kohta edastatakse taotlejale taotluses esitatud kontaktaadressile.

§ 5.   Lepingu sõlmimine ja toetuse välja maksmine

  (1) Vallavalitsuse korralduse alusel sõlmib Osakond taotlejaga lepingu üheks kalendriaastaks (1. jaanuar – 31. detsembrini), alates korralduse teatavakstegemisest 15 kalendripäeva jooksul.

  (2) Lepingu tähtaegselt sõlmimata jätmisel taotlejast tuleneval põhjusel ei ole taotlejal õigust toetuse maksmist ja lepingu sõlmimist nõuda. Toetused makstakse välja alates 2. jaanuarist.

§ 6.   Aruanne ja selle esitamine

  Taotlejat loetakse lepingu sõlmimise järel Toetuse saajaks. Toetuse saaja on kohustatud lepingu lõppedes esitama Osakonnale aruande toetuseperioodiks eraldatud toetuse sihtotstarbelise kasutamise kohta 30 päeva jooksul.

§ 7.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet toetuse kasutamise üle teostab Osakond.

  (2) Osakonnal on õigus nõuda Toetuse saaja kuludokumentide koopiaid, seletuskirju, vahearuandeid, viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures, teha päringuid ning muid toiminguid, mis on vajalikud järelevalve teostamiseks.

  (3) Osakond nõuab Toetuse saajalt toetuse osaliselt või täies mahus tagasi ja Toetuse saaja on kohustatud vastava nõude täitma, kui järelevalve teostamise käigus või muul moel ilmneb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) Toetuse saaja ei kasuta või ei ole kasutanud toetust sihipäraselt, arvestades käesolevas määruses sätestatud nõudeid ja toetuse saaja taotluses kirjeldatut;
  2) Toetuse saaja ei ole esitanud nõuetekohast aruannet toetuse kasutamise kohta;
  3) Toetuse saaja on toetuse kasutamise kohta esitanud valeandmeid.

§ 8.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Lauri Hussar
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json