Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Kaasava eelarve menetlemise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.06.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.06.2022, 20

Kaasava eelarve menetlemise kord

Vastu võetud 16.06.2022 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrus reguleerib Jõelähtme valla eelarve osa, kaasava eelarve menetlemise protsessi ja vahendite kasutamist.

  (2) Kaasava eelarve eesmärgiks on elanike kaasamine eelarve koostamise protsessi. Kohaliku kogukonna liikmetele antakse seeläbi võimalus vallaeelarve koostamisel teatud summa osas teha ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletusel parimate ideede väljaselgitamisel.

  (3) Kaasava eelarve ideed peavad olema vastavuses Jõelähtme valla ruumilise arengu eesmärkidega ja strateegiliste arengu dokumentidega.

  (4) Kaasava eelarve ideeks ei ole üldjuhul investeeringud või üritused, mille realiseerimine tooks kellelegi otseselt ärilist kasu või võimaldaks kellelgi enda kohustusi vähendada.

§ 2.   Kaasava eelarve maht

  (1) Kaasava eelarve mahu määrab Jõelähtme Vallavolikogu.

  (2) Vallavolikogu võib kaasava eelarve mahtu muuta igal aastal.

§ 3.   Kaasava eelarve objekt

  (1) Kaasava eelarve objektiks on Jõelähtme vallaga seotud investeering või avalikkusele suunatud üritus maksumusega 3000-10 000 eurot.

  (2) Kaasava eelarve tulemusena realiseeritav idee peab olema avalikus ruumis piiranguteta kõigile kasutatav ning ei tohi tekitada valla järgnevate aastate eelarvetele ebamõistlikke kulutusi.

  (3) Realiseeritav kaasava eelarve objekt peab olema Jõelähtme valla omandis ning kasutamiseks lõplikult valmis/üritus täies mahus läbi viidud.

§ 4.   Kaasava eelarve menetlusest teavitamine

  (1) Jõelähtme Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) tutvustab kaasava eelarve menetlust avalikkusele, kutsub üles esitama ideid kaasava eelarve kasutamiseks.

  (2) Lisaks lõikes 1 toodule kutsub osalema rahvahääletusel erinevate valla meediakanalite (valla koduleht, valla sotsiaalmeedia, valla infoleht jmt) kaudu.

§ 5.   Idee esitamine ja avaldamine

  (1) Kaasava eelarve menetluse käigus võib ideid esitada isik, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on jooksva aasta 1. jaanuari seisuga ja ka ettepaneku tegemise ajal Jõelähtme vald.

  (2) Idee esitatakse vallavalitsusele käsi-, tava-, elektronposti teel või keskkonnas volis.ee.

  (3) Idee peab sisaldama:
  1) esitaja nime, meeskonna kirjeldust ja kontaktandmeid;
  2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
  3) kirjeldust, eesmärki ja olulisust valla jaoks, projekti elluviijat ja haldajat;
  4) eelarvet - ettepaneku maksumus, koos kõikide tegevuste hinnapakkumistega;
  5) sihtrühma, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest kasu, kirjeldust;
  6) võimalusel muud ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto jmt).

  (4) Laekunud ideed avaldatakse pärast laekumist lühikokkuvõttena valla kodulehel.

§ 6.   Ideede esmane analüüs

  (1) Vallavalitsuse moodustatud komisjon (edaspidi komisjon) analüüsib esitatud ideid ja valib välja rahvahääletusele minevad ideed.

  (2) Rahvahääletusele ei lähe idee, mis:
  1) ei vasta käesolevas määruses nimetatud nõuetele;
  2) ei ole tehnilistel põhjustel realiseeritav;
  3) on juba valla poolt elluviimisel;
  4) on vastuolus heade tavade ja kehtivate õigusaktidega.

  (3) Komisjoni ettepaneku kinnitab vallavalitsus korraldusega. Idee kõrvaldamisest informeeritakse idee esitajat koos põhjendusega.

  (4) Nõuetele vastavaid ideid tutvustatakse valla infokanalites.

§ 7.   Ideede sõelumine

  (1) Ideede sõelumise viib 20 tööpäeva jooksul pärast esmase analüüsi tulemuste avaldamist läbi töörühm, mille koosseisu kuuluvad vallavalitsuse esindajad ja Jõelähtme Vallavolikogu kõigi alaliste komisjonide esimehed.

  (2) Sõelumise tulemusena selgitatakse välja ideed, mis avaldatakse valla meediakanalites ning pannakse rahvahääletusele.

  (3) Sõelumise käigus võib sarnaseid ideid liita ja täiendada.

  (4) Idee, mis ei vasta käesoleva määruse § 3 lg 1-3 toodud nõuetele, kõrvaldatakse menetlusest.

§ 8.   Rahvahääletus

  (1) Rahvahääletuse kuulutab välja ja selle kestuse määrab vallavalitsus.

  (2) Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 14-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel rahvahääletuse alguse kuupäeva seisuga Jõelähtme vallas.

  (3) Hääletada saab elektrooniliselt keskkonnas volis.ee või isiklikult, identifitseerides ennast isikut tõendava dokumendiga Jõelähtme Vallavalitsuses või valla raamatukogudes.

  (4) Iga rahvahääletusel osaleja saab anda hääle ühele ideele.

  (5) Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt häälte arvule, alustades enim hääli saanud ideest.

  (6) Ühest külast/alevikust viiakse ellu vaid üks enim hääli saanud projekt

§ 9.   Idee realiseerimine

  (1) Rahvahääletusel enim toetust leidnud idee realiseerimise korraldab idee esitaja koostöös Jõelähtme vallavalitsusega.

  (2) Kui idee realiseerimiseks korraldatud hanke tulemusel selgub, et selle maksumus ületab ületab vallavolikogu poolt määratud kaasava eelarve summat, kaalutakse võimalusi eelarvevahendite ümberpaigutamiseks või selgitatakse võimalusi realiseerida paremuselt järgmine idee.

  (3) Kui realiseeritava idee maksumus on väiksem kui eelarves kaasava eelarve suuruseks määratud summa, kaalub vallavalitsus ja ideede sõelumiseks moodustatud töörühm võimalusi pingereas paremuselt järgmise idee realiseerimiseks.

  (4) Kui pingerea põhjal tekib olukord, et paremusjärjestuse kohaselt järgmisena rahastatava idee jaoks on jäänud kaasava eelarve summast alles väiksem summa kui on selle idee eeldatav maksumus või kui hanke tulemusel selgub, et idee realiseerimise maksumus ületab eelarves ettenähtud rahalisi võimalusi, annab vallavalitsus idee esitajale võimaluse kaasrahastada idee realiseerimist puudujäävas osas. Kui idee ei saa kaasrahastust puudujäävas osas, realiseeritakse nimekirjas paremusjärjestuses järgnev idee, mis mahub kaasava eelarve kavandatud summasse.

§ 10.   Rakendussäte

  (1) Määrust rakendatakse 2023. aasta eelarve koostamise protsessis, kus eelarve vahenditeks nähakse ette 30 000 eurot vähemalt kolme erineva küla/aleviku projekti realiseerimiseks 2023. aastal.

  (2) Kaasava eelarve esimene menetlus viiakse läbi vahemikus september-november 2022.a.

Väino Haab
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json