HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Lasva valla munitsipaalkooli pedagoogide töötasustamise alused

Väljaandja:Lasva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 21.07.2015, 5

Lasva valla munitsipaalkooli pedagoogide töötasustamise alused

Vastu võetud 17.04.2015 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 37, põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse § 76, ja Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõike 2 punktide 3 ja 9 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Lasva valla munitsipaalkooli (edaspidi kool) direktori ja õpetajate töötasustamise alused.

§ 2.   Tasustamise alus

  (1) Määruse alusel tasustatavate töötajate töötasumäärad on kehtestatud 1,0-koormusega töötamisest lähtudes.

  (2) Munitsipaalkooli direktor võib pedagoogi kvalifikatsiooni säilitamiseks tegeleda vahetu õppetööga, andes kuni kümme õppetundi nädalas.

§ 3.   Töötasu määramine

  (1) Kooli direktoriga lepib töötasu kokku vallavanem.

  (2) Kooli direktor lepib töötasu kokku õppealajuhatajaga ning õpetajatega. Töötasude kokku leppimisel peab direktor arvestama koolile tööjõukuludeks eraldatud vahendite suurusega.

§ 4.   Töötasude määrad

  (1) Kooli direktori töötasu määra kinnitab Lasva Vallavolikogu.

  (2) Õpetajate töötasu alammäära kehtestab oma määrusega Vabariigi Valitsus.

  (3) Teiste pedagoogide: logopeedi, eripedagoogi, pikapäevarühma õpetaja ja huvijuhi töötasu määra kinnitab Lasva Vallavolikogu.

§ 5.   Lisatasu maksmine

  (1) Kooli direktoril on õigus maksta tööjõukuludeks ettenähtud summa piires preemiaid, määrata töölepinguga ettenähtud täiendavaid töötasusid täiendavate tööülesannete täitmise, asendamise, õpilaste juhendamise (aineolümpiaadidel, spordivõistlustel, isetegevuslikel üritustel edukas osalemine) ja nõutavast tulemuslikuma töö eest ning maksta teisi seadusest tulenevaid tasusid.

  (2) Direktorile lisatasu maksmise otsustab vallavanem.

  (3) Vallavanemal on õigus määrata kooli direktorile täiendavate tööülesannete täitmise ja nõutavast tulemuslikuma töö eest lisatasu, mis ei tohi olla suurem kui 20% direktorile samal kalendriaastal määratud põhitöötasu kogusummast.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2015.a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

Heino Ojaperv
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json