SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.07.2021, 2

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 17.03.2016 nr 83
RT IV, 09.04.2016, 31
jõustumine 12.04.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.01.2018RT IV, 27.01.2018, 1130.01.2018, rakendatakse alates 01.01.2018
22.02.2018RT IV, 02.03.2018, 6105.03.2018
21.06.2018RT IV, 28.06.2018, 3401.07.2018
21.02.2019RT IV, 26.02.2019, 7701.03.2019
26.03.2020RT IV, 03.04.2020, 506.04.2020, rakendatakse alates 01.05.2020
18.06.2020RT IV, 27.06.2020, 530.06.2020
18.02.2021RT IV, 25.02.2021, 528.02.2021
21.07.2021RT IV, 21.07.2021, 124.07.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.
[RT IV, 02.03.2018, 61 - jõust. 05.03.2018]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Kord reguleerib sotsiaaltoetuste (edaspidi toetus) taotlemise, määramise ja maksmise korda Anija valla (edaspidi valla) eelarvest väljaarvatud toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse maksmine.

  (2) Toetust võib taotleda isik, kelle registrijärgne ja tegelik elukoht on Anija valla territooriumil (v.a matusetoetus).
[RT IV, 03.04.2020, 5 - jõust. 06.04.2020, rakendatakse alates 01.05.2020]

  (3) Käesoleva korra alusel makstavate toetuste eraldamine või mitteeraldamine ei kuulu avalikustamisele kolmandatele isikutele.

  (4) Valla eelarvest makstavad leibkonna sissetulekust mittesõltuvaid toetusi makstakse vallaelanikuks olemise väärtustamiseks, sissetulekust sõltuvaid toetusi makstakse toimetulekuraskuste leevendamiseks.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) perekond ehk pere on abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud;
  2) perekonnaliige- selleks loetakse isikut, tema abikaasat või temaga koos elavat elukaaslast, nende ülalpidamisel olevaid lapsi ja vanemaid, kui nad elavad ühes leibkonnas, st kasutavad sissetulekuid ühiselt ja neil on ühine majapidamine;
  3) paljulapseline pere- pere, kus on vähemalt kolm alla 18-aastast last;
  4) suurpere - pere, kus on vähemalt neli alla 18-aastast last;
  5) üksikvanem- last üksi kasvatav vanem;
  6) puudelapse pere- kuni 16-aastast puudega last kasvatav pere;
  7) riskipere – paljulapseline pere; suur pere; puudelapse pere; üksikvanemaga pere, kellel puudub teise vanema toetus;
  8) puudega isik – isik, kellel on inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, mis koostoimes erinevate suhtumuslike ja keskkondlike takistustega tõkestab ühiskonnaelus osalemist teistega võrdsetel alustel;
[RT IV, 25.02.2021, 5 - jõust. 28.02.2021]
  9) töövõime kaotusega isik – 16-aastane kuni vanaduspensioniealine töövõime kaotusega isik,
  10) riskirühma isik – puudega isik; töövõime kaotusega isik; rahvapensioni saav ja ilma seadusjärgsete ülalpidajateta (perekonnaseaduse järgi) eakas või kelle seadusjärgsed ülalpidajad oma tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised ülal pidama oma vanemat; vanglast vabanenu; laste- või asenduskodust või hooldusperest ellu astunud noor; pikaajaline tööturuametis arvel olev tööotsija või töötu; muu isik, kelle sissetulek ühe pereliikme kohta on alla vallavolikogu poolt kinnitatud toimetulekupiiri.
  11) perekonna sissetulek- on kõik netotulud, v.a. riigi- ja vallaeelarve vahenditest makstavad ühekordsed sotsiaaltoetused. Perekonna sissetuleku hulka kuuluvad ka taotlejast eraldi elava perekonnaliikme sissetulekud juhul, kui ta on perekonnaseaduse järgi kohustatud ülal pidama taotleja või taotlejaga koos elava perekonnaliikme alaealisi lapsi;

§ 3.   Sotsiaaltoetuste taotlemise alused

  (1) Sissetulekust sõltuvate toetuste määramisel arvestatakse toimetulekupiiri suurust ühe pereliikme kohta kuus.

  (2) Toimetulekupiir ühe pereliikme kohta kuus on pool või alla poole Vabariigi Valitsuse kehtestatud kehtivast miinimumpalgast.

  (3) Anija Vallavalitsusel (edaspidi vallavalitsus) on õigus erandkorras määrata piirmääradest suurem toetus.

2. peatükk Sissetulekust mittesõltuvad toetused 

§ 4.   Sünnitoetus

  (1) Sünnitoetus määratakse lapse vanemale tingimusel, et lapse vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel Anija valla elanik(ud) enne lapse sünni registreerimist ning vähemalt üks lapse vanematest või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel elanud Anija vallas hiljemalt jooksva aasta 1. jaanuarist ning lapse elukohana on registreeritud Anija vald.

  (2) Sünnitoetust määratakse ka juhul, et vanemad või üksikvanem on Anija valla elanik(ud) hiljemalt enne lapse sünni registreerimist ja laps koos vanematega või üksikvanemaga on rahvastikuregistri andmetel Anija valla elanikud järgmise aasta 1. jaanuari seisuga.

  (3) Sünnitoetust makstakse:
  1) § 4 lg 1 korral kahe nädala jooksul pärast avalduse esitamist;
  2) § 4 lg 2 korral järgmise aasta 15. jaanuariks.

  (4) Sünnitoetuse suurus on 320 eurot.

§ 5.   Sünnipäevatoetus

  (1) Eakatele vanuses 70 ja 75 aastat saadetakse õnnitluskaart koju posti teel ja määratakse rahaline toetus. Toetus makstakse välja vallavalitsuse korralduse alusel eaka poolt antud arvelduskontole või saab eakas selle kätte sularahas vallavalitsuse raamatupidamisest.
[RT IV, 27.01.2018, 11 - jõust. 30.01.2018, rakendatakse alates 01.01.2018]

  (2) Eakatele vanuses 80, 85, 90, 95 ning edasi vanematele igal aastal määratakse rahaline toetus vallavalitsuse korraldusega ning see toimetatakse sotsiaaltöö spetsialisti poolt isikule koju koos lillekimbu või kommikarbiga.
[RT IV, 27.01.2018, 11 - jõust. 30.01.2018, rakendatakse alates 01.01.2018]

  (3) 100. eluaasta täitumisel kaasneb toetusega hinnaline kingitus.
[RT IV, 27.01.2018, 11 - jõust. 30.01.2018, rakendatakse alates 01.01.2018]

  (4) Lõikes 2 nimetatud eakad ei pea toetuse saamiseks avaldust esitama.
[RT IV, 27.01.2018, 11 - jõust. 30.01.2018, rakendatakse alates 01.01.2018]

  (5) Sünnipäevatoetuse suurus 70, 75, 80, 85, 90-aastasele on 30 eurot, 95- aastasele ja edasi igal aastal on 50 eurot, välja arvatud 100-aastasele, kelle toetus on 100 eurot.
[RT IV, 27.01.2018, 11 - jõust. 30.01.2018, rakendatakse alates 01.01.2018]

§ 6.   Jõulupakid

  (1) Kommipakid on ette nähtud eelkooliealistele lastele ja Anija valla koolides ja koolieelsetes lasteasutustes käivatele lastele.

  (2) Kinkepakid on ette nähtud suurperedele jõuludeks.

§ 7.   Kehra Gümnaasiumi koolilõuna toetus

  (1) Koolilõuna toetus on ette nähtud Kehra Gümnaasiumi gümnaasiumiosas (10.-12. klass) õppivatele kõikidele õpilastele.

  (2) Toetuse saamiseks avaldust ei esitata.

  (3) Toetus eraldatakse üheks õppeaastaks.

§ 8.   Matusetoetus

  (1) Erandjuhtudel saavad Anija valla registris olevad matusekorraldajad matusetoetust kui surnu elukoht oli teises omavalitsuses või kui surnul puudus elukoht ja matusekorraldaja ei ole saanud matusetoetust teisest omavalitsusest.
[RT IV, 26.02.2019, 77 - jõust. 01.03.2019]

  (2) Toetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele kirjaliku avalduse.

  (3) Matusetoetuse suurus on 250 eurot.
[RT IV, 27.01.2018, 11 - jõust. 30.01.2018, rakendatakse alates 01.01.2018]

  (4) Matusetoetust arvestatakse sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistris ning toetust makstakse riigieelarvest eraldatud vahenditest.
[RT IV, 28.06.2018, 34 - jõust. 01.07.2018]

  (5) Otsuse matusetoetuse määramise kohta teeb sotsiaaltöö spetsialist matusetoetuse taotlemiseks vajalike andmete saamise päevale järgneva viie tööpäeva jooksul.
[RT IV, 28.06.2018, 34 - jõust. 01.07.2018]

  (6) Matusetoetuse määramata jätmise otsustab sotsiaaltöö spetsialisti ettepanekul Anija vallavalitsus korraldusega.
[RT IV, 28.06.2018, 34 - jõust. 01.07.2018]

§ 81.   Hooldajatoetus
[RT IV, 03.04.2020, 5 - jõust. 06.04.2020, rakendatakse alates 01.05.2020]

  (1) Toetust on õigus taotleda vallavalitsuse korraldusega määratud puudega lapse või täisealise isiku hooldajal.

  (2) Toetust võib maksta perekonna ühele liikmele:
  1) kuni 18-aastase puudega lapse hooldamise eest;
[RT IV, 21.07.2021, 1 - jõust. 24.07.2021]
  2) täisealise puudega isiku hooldamise eest juhul, kui puudega isiku tegelik hooldusvajadus saab tema pereliikmete poolt osutatava abi näol täielikult kaetud;
  3) puudega täisealise isiku tööl käivale hooldajale juhul kui hooldusvajaduse hinnangust tulenevalt on võimalik puudega isikut ka hooldaja töötamise korral vajalikul määral hooldada ning kui hooldaja töö seda võimaldab.

  (3) Ühele hooldajale võib määrata ja maksta toetust kuni:
  1) kahe puudega lapse hooldamise eest või
  2) kahe täisealise puudega isiku hooldamise eest.

  (4) Toetust ei maksta isikule:
  1) kes oma puudest tulenevalt pole ise võimeline kõrvalise abita toime tulema;
[RT IV, 25.02.2021, 5 - jõust. 28.02.2021]
  2) kes õpib statsionaarses õppevormis (õpilased ja üliõpilased);
  3)
[kehtetu - RT IV, 21.07.2021, 1 - jõust. 24.07.2021]
  4) juhtudel, kui puudega lapse või täisealise isiku toimetulekut on võimalik tagada teiste toetavate teenuste või toetuste osutamisega.

  (5) Toetuse määramisest võib keelduda kui:
  1) ) taotleja pole täitnud oma hooldajakohustusi, mis on faktiliselt leidnud tõendamist;
  2) hooldusvajadusega isikule on võimalik osutada teisi teenuseid.

  (6) Toetuse maksmine lõpetatakse:
  1) kui on ära langenud hooldajatoetuse määramise alused;
  2) puudega isiku või hooldaja alalisel elama asumisel teise omavalitsuse territooriumile;
  3) hoolduse korraldamisel edaspidi muul viisil.

  (7) Toetus määratakse otsuse tegemisele järgneva kuu 1. kuupäevast ning makstakse välja arvestatava kuu 25. kuupäevaks.

  (8) Toetust makstakse igakuiselt jooksva kuu eest.

  (9) Toetuse maksmine lõpetatakse toetuse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimise kuule järgnevast kuust.Lõike tekst

  (10) ) Toetuse saaja on kohustatud kirjalikult teatama spetsialistile tööle asumisest ja kõikidest asjaoludest, mis toovad kaasa toetuse maksmise lõpetamist või toetuse suuruse muutmist 10 päeva jooksul asjaolude ilmnemisest.

  (11) Mittetöötava hooldajatoetust saava isiku eest maksab sotsiaalmaksu Anija vald.

  (12) Hooldajatoetuse suurus on:
  1) madalama hooldusvajadusega puudega lapse ja täisealise isiku hooldajale 20 eurot ühes kalendrikuus;
[RT IV, 25.02.2021, 5 - jõust. 28.02.2021]
  2) kõrgema hooldusvajadusega puudega lapse ja täisealise isiku hooldajale 32 eurot ühes kalendrikuus.
[RT IV, 25.02.2021, 5 - jõust. 28.02.2021]

3. peatükk Sissetulekust sõltuvad toetused 

§ 9.   Laste toitlustamise toetus

  (1) Toetust on õigus taotleda riskiperede lasteaias käivatele lastele ning põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse õpilastele. Toetus makstakse välja laste-, õppe- või toitlustusasutusele.

  (2) Toetus määratakse kuni kuueks kuuks.

§ 10.   Koolitoetus

  Toetust on õigus taotleda riskiperedel:
  1) Koolitarvete, riiete, jalanõude ostmiseks. Toetust on võimalik maksta kaks korda aastas. Toetuse suurus on kuni 35 eurot ühe koolis käiva lapse kohta.
  2) Õpilase õpilaskodu või ühiselamu üüri tasumiseks. Toetus makstakse välja õpilaskodu või ühiselamu pidajale arve alusel.

§ 11.   Küttetoetus

  (1) Toetust on õigus taotleda riskirühma isikul, riskiperel ning töövõime kaotusega isikul, kes ei ole võimeline töötama. Toetust on võimalik taotleda üks kord aastas.

  (2) Küttetoetuse suurus on kuni 65 eurot.

§ 12.   Tervisetoetus

  (1) Toetust on õigus taotleda riskirühma isikul, riskiperel ja töövõime kaotusega isikul, kes ei ole võimeline töötama ning erandjuhul vanaduspensioni saaval isikul.

  (2) Toetust makstakse prillide, taastusravi või abivahendite ostmise või rentimise osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks.

  (3) Erandjuhul saab toetust taotleda puudega isik ravikulude kompenseerimiseks, kui selleks kulunud summa ühes kalendriaastas ületab aastas makstava puudetoetuse summa.

  (4) Toetust on võimalik taotleda üks kord aastas ja riskiperede lastel kuni neli korda aastas.

  (5) Tervisetoetuse suurus on kuni 35 eurot.

§ 13.   Igapäevase toimetuleku soodustamise toetus

  (1) Toetust igapäevase toimetuleku soodustamiseks makstakse riskirühma isikutele ja riskiperedele ettenägematute elukondlike vajaduste korral, et tagada pere toimetulek.

  (2) Nimetatud toetust võib maksta eluruumi hädavajaliku sanitaarse olukorra parandamiseks ja erandjuhul eluaseme teenuste eest tasumiseks.

  (3) Toetust on võimalik taotleda kuni kolm korda aastas.

  (4) Igapäevase toimetuleku soodustamise toetuse suurus on kuni 65 eurot.

§ 14.   Erakorraline toetus

  (1) Toetust on õigus taotleda majanduslikesse raskustesse sattunud isikutel või peredel ootamatute elusündmuste korral (nt. tulekahju, loodusõnnetus, erakorralise abivahendi soetamine jm).

  (2) Erakorralise toetuse suurus on kuni 350 eurot.

§ 15.   Laagritoetus

  (1) Toetust on õigus taotleda riskiperedel laste-, noorte- või töölaagri tuusiku osaliseks kompenseerimiseks. Toetust on võimalik taotleda üks kord aastas.

  (2) Laagritoetuse suurus on kuni 35 eurot ühe lapse kohta.

§ 16.   Transporditoetus

  (1) Toetust on õigus taotleda riskiperedel või -isikutel, kes ei saa raviasutusse sõita ühistranspordiga ja peavad selleks kasutama taksoteenust või muud transporditeenust.

  (2) Toetuse taotlemisel on vajalik esitada arsti- või raviasutuse külastust tõendav dokument.

  (3) Toetust on võimalik taotleda kuni neli korda aastas.

  (4) Transporditoetuse suurus on kuni 35 eurot.

§ 17.   Toimetulekutoetuse maksmine

  (1) Toimetulekutoetust arvestatakse sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistris sotsiaalhoolekande seaduse §-des 131 – 135 kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras ning toetust makstakse riigieelarvest eraldatud vahenditest.

[RT IV, 28.06.2018, 34 - jõust. 01.07.2018]

  (2) Otsuse toimetulekutoetuse määramise kohta teeb sotsiaaltöö spetsialist toimetulekutoetuse taotlemiseks vajalike andmete saamise päevale järgneva viie tööpäeva jooksul.
[RT IV, 28.06.2018, 34 - jõust. 01.07.2018]

  (3) Otsuse toimetulekutoetuse määramata jätmise kohta teeb sotsiaaltöö spetsialist toimetulekutoetuse taotlemiseks vajalike andmete saamise päevale järgneva viie tööpäeva jooksul.
[RT IV, 27.06.2020, 5 - jõust. 30.06.2020]

§ 18.   Vajaduspõhise peretoetuse maksmine
[Kehtetu - RT IV, 02.03.2018, 61 - jõust. 05.03.2018]

4. peatükk Sotsiaaltoetuste taotlemine, määramine ja maksmine 

§ 19.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja kirjaliku avalduse vallavalitsusele. Sissetulekust sõltuva toetuse taotlemise avaldusele lisatakse sissetulekuid ja väljaminekuid tõendavad dokumendid. Vallavalitsusel on õigus nõuda pere või isiku toimetuleku kohta lisateavet. Taotlust menetleval ametiisikul on õigus vajadusel nõuda pangakonto väljavõtet. Taotlusesse tuleb märkida sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 21 lõike 1 punktis 1 nimetatud andmed ja seaduses sätestatud juhul muud andmed.

  (2) Toetust võib leibkonnale taotleda ka mõni teine isik (hooldaja, õpetaja, sotsiaaltöötaja vms) juhul, kui toetust vajav isik on teadlik ja nõus toetuse taotlemisega, kuid ise mingil põhjusel toetust taotleda ei saa. Taotluse esitaja kinnitab oma allkirjaga toetust vajava isiku teadlikkuse ja nõusoleku.

  (3) Toetuse taotleja kinnitab taotluse allkirjastamisega esitatud andmete õigsust ning annab nõusoleku töödelda taotlusel märgitud isikute andmeid avalduse lahendamise eesmärgil vastavalt seadusele.

  (4) Valitsus kinnitab toetuste taotlemise avalduste vormid.

  (5) Taotluse esitamisel infosüsteemi kaudu eeltäidab toetuse andja (vallavalitsus) riigi infosüsteemi kuuluvate andmekogude või teiste andmeallikate alusel isiku eest elektroonilise taotluse, lähtudes seaduses või selle alusel antud õigusaktis sätestatud taotluse andmekoosseisust. Kui isik kasutab eeltäidetud taotlust, on ta kohustatud kontrollima selle andmete õigsust ning ebatäpsuste korral teavitama sellest andmeandjat.

§ 20.   Toetuse määramine

  (1) Toetuse taotlejate avaldused (v.a sissetulekust mittesõltuvad toetused) vaatab läbi ja teeb ettepanekud vallavalitsusele toetuse määramise kohta vallavalitsuse sotsiaalkomisjon (edaspidi komisjon) ja vastava valdkonna spetsialist 10 tööpäeva jooksul korrektse avalduse esitamisest vallavalitsusse.

  (2) Sissetulekust sõltuva toetuse määramisel tugineb valitsus korralduse tegemisel komisjoni protokollis sätestatud või vastava valdkonna spetsialistide ettepanekutele.

  (3) Komisjon või vastava valdkonna spetsialist hindab kaalutlusõiguse alusel taotluse põhjendatust, taotleja ja tema perekonnaliikmete sissetulekuid ning taotlusele lisatud dokumente.

  (4) Komisjonil või vastava valdkonna spetsialistil on toetuse andmisel põhjendatud kahtluse korral toetuse saamise õiguse olemasolu või toetuse ulatuse kohta õigus kontrollida toetuse andmise aluseks olevaid asjaolusid, sealhulgas toetuse taotlemise käigus esitatud andmete, dokumentide ja muude tõendite õigsust.

  (5) Otsuse tegemisel lähtutakse haldusmenetluse seaduses ja sotsiaalseadustiku üldosa seaduses sätestatud uurimis-ja kaalutlusõiguse põhimõtetest.
[RT IV, 25.02.2021, 5 - jõust. 28.02.2021]

  (6) Taotleja, komisjoni või vastava valdkonna spetsialisti vahel tekkinud vaidlused lahendatakse valitsuse istungil, vaidemenetlusega või kohtus. Oma taotluse arutelust komisjonis on taotlejal õigus osa võtta.

  (7) Otsus toetuse andmise või sellest keeldumise kohta peab olema põhjendatud ning tuginema seadustele või muudele õigusaktidele.

  (8) Erandkorras võidakse sotsiaaltoetust määrata valitsuse korraldusega ka määruse reeglistikus mittekirjeldatud juhtudel.

§ 21.   Toetuse andmisest keeldumine

  (1) Toetuse määramisest võib keelduda kui:
  1) taotleja on esitanud valeandmeid;
  2) taotleja ei esita sotsiaaltöötaja ja komisjoni poolt küsitud täiendavaid dokumente;
  3) taotleja ja tema leibkonna sissetulekud ületavad käesoleva korraga kehtestatud minimaalsete sissetulekute piiri;
  4) soovitud toetuse taotlemine ei ole põhjendatud ning taotlejale saab pakkuda teisi sotsiaaltoetusi või -teenuseid.
[RT IV, 25.02.2021, 5 - jõust. 28.02.2021]
  5) [kehtetu - RT IV, 25.02.2021, 5 - jõust. 28.02.2021]
  6) [kehtetu - RT IV, 25.02.2021, 5 - jõust. 28.02.2021]
  7) [kehtetu - RT IV, 25.02.2021, 5 - jõust. 28.02.2021]
  8) [kehtetu - RT IV, 25.02.2021, 5 - jõust. 28.02.2021]

  (2) Toetuse andmise või toetuse andmisest keeldumise haldusakt tehakse vastavalt taotluses märgitud valikule isikule teatavaks:
  1) taotluses märgitud e-posti aadressil;
  2) elektrooniliselt isiku tuvastamist võimaldava infosüsteemi kaudu;
  3) vastava valdkonna spetsialisti juures;
  4) posti teel lihtkirjaga taotluses märgitud aadressil.

§ 22.   Toetuse maksmine

  Toetus makstakse välja taotleja isiklikule pangaarvele, sularahas kassast või kinkepakina. Taotleja avalduse alusel võib toetuse kanda juriidilise või füüsilise isiku või toetuse saaja poolt määratud teise isiku pangaarvele.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 23.   Sotsiaaltoetuste tagasinõudmine

  (1) Vallavalitsus nõuab taotlejalt talle rahalise toetusena alusetult makstud rahasumma ja mitterahalise toetuse andmiseks alusetult tehtud kulutused osaliselt või täielikult tagasi:
  1) kui isikul puudus õigus toetusele, kuna õigust ei olnud tekkinud;
  2) kui isikul puudus õigus toetusele, kuna õigus oli peatunud või lõppenud;
  3) muul seaduses sätestatud juhul.

  (2) Asja maksumuse rahas hüvitamise asemel võivad vallavalitsus ja taotleja kokku leppida üleantud asja tagastamises.

  (3) Kui isik keeldub alusetult saadud toetust tagasi maksmast, võib vallavalitsus teha toetuse saajale ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib vallavalitsus anda selle sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

  (4) Vallavalitsusel on toetuse andmiseks alusetult tehtud kulutuste tagastamisega viivitamise korral õigus nõuda tasumata summalt viivist võlaõigusseaduse alusel.
[RT IV, 25.02.2021, 5 - jõust. 28.02.2021]

§ 24.   Vaidluste lahendamine

  (1) Toetuste määramise korraldusega mittenõustumise korral on toetuse taotlejal õigus pöörduda vaidega vallavalitsuse poole või halduskohtusse.
[RT IV, 25.02.2021, 5 - jõust. 28.02.2021]

  (2) Sotsiaalkindlustusamet teostab haldusjärelevalve haldusaktide õiguspärasuse, osutavate sotsiaalteenuste ja muu abi kvaliteedi, samuti riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud sihtotstarbeliste vahendite kasutamise üle.
[RT IV, 25.02.2021, 5 - jõust. 28.02.2021]

  (3) [Kehtetu - RT IV, 25.02.2021, 5 - jõust. 28.02.2021]

§ 25.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 26.   Määruse rakendamine ja jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse alates 1. aprillist 2016.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avaldamist Riigi Teatajas.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json