Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Kaasava eelarve menetlemise kord Viljandi linna eelarve koostamisel

Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.08.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.09.2016
Avaldamismärge:RT IV, 21.08.2015, 7

Kaasava eelarve menetlemise kord Viljandi linna eelarve koostamisel

Vastu võetud 29.06.2015 nr 15
RT IV, 03.07.2015, 43
jõustumine 06.07.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.08.2015RT IV, 21.08.2015, 424.08.2015

Viljandi Linnavolikogu 25.06.2015 määruse nr 56 „Kaasava eelarve menetluse rakendamine Viljandi linna eelarve koostamisel“ § 1-5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Viljandi linna elanikkonda linnaeelarve koostamisse kaasates (edaspidi kaasava eelarve menetlus) antakse kohaliku kogukonna liikmetele võimalus linnaeelarve koostamisel teatud summa osas kaasa rääkida: teha ettepanekuid linna elu edendamiseks ja osaleda hääletamisel parimate ettepanekute väljaselgitamiseks.

  (2) Kaasava eelarve menetluse käigus esitatava idee tulemusena realiseeritav objekt peab linnaeelarve mõistes liigituma investeerimistegevuseks. Objekt peab olema Viljandiga seotud, pakkuma avalikku hüve ja olema linnaruumis avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid linna järgnevate aastate eelarvetele.

  (3) Viljandi linna kodanikke kaasava linnaeelarve osa (edaspidi kaasav eelarve) elluviimisel arvestatakse esitatud ideid ja hääletustulemusi.

§ 2.   Viljandi Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) tutvustab kaasava eelarve menetlust avalikkusele muuhulgas:

  (1) ajalehtedes „Sakala“ ja „Linnaleht“;

  (2) Viljandi linna veebilehel ja Viljandi linna facebook-i lehel;

  (3) infopäeval hiljemalt 1. septembril kl 17.00 Viljandi Raekojas.

§ 3.   Idee esitamine

  (1) Kaasava eelarve elluviimiseks saab ideid esitada perioodil 1. – 30. september.

  (2) Kaasava eelarve menetluse käigus võib idee esitada igaüks.
[RT IV, 21.08.2015, 4 - jõust. 24.08.2015]

  (3) Ideid võib esitada kas paberkandjal (isiklikult Viljandi Linnavalitsuse kantseleile, esitades isikut tõendava dokumendi) või selleks spetsiaalselt kohandatud elektroonilises kohalike omavalitsuste istungite infosüsteemi VOLIS keskkonnas (www.volis.ee, identifitseerides ennast isikutunnistusega või mobiili-IDga).

  (4) Idee esitamisel peab olema märgitud:
  1) idee esitaja (nimi, kontakttelefon või e posti aadress, postiaadress);
[RT IV, 21.08.2015, 4 - jõust. 24.08.2015]
  2) idee nimetus (lühike fraas, mis nimetab ettepaneku sisu);
  3) idee eesmärk ja olulisus (lühike kirjeldus, millisele Viljandi linna vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Viljandi linna eelarvest vajalik ja oluline);
  4) idee kirjeldus (lühike kirjeldus, kus ja millal ettepanekus toodud investeering ellu viiakse; kas ettepanek on teostatav 12 kuu jooksul);
  5) sihtrühm (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
  6) eelarve (idee teostamise hinnanguline maksumus);
  7) muu oluline info (lühike kirjeldus sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

  (5) Igaühel on võimalik ideede kohta käesoleva määruse § 3 lõikes 3 nimetatud veebikeskkonnas arvamust avaldada.

§ 4.   Ideede esmane analüüs

  (1) Ideid analüüsitakse ja hinnatakse nende realiseeritavust järgneva eelarveaasta jooksul.

  (2) Idee, mis ei vasta Viljandi Linnavolikogu 25.06.2015 määruse nr 56 „Kaasava eelarve menetluse rakendamine Viljandi linna eelarve koostamisel“ paragrahvis 2 nimetatud nõuetele, ületab ilmselgelt nimetatud määruse paragrahvi 1 lõikes 2 nimetatud rahalist mahtu või ei ole realiseeritav, kõrvaldatakse menetlusest.

  (3) Ideede esmase analüüsi viib läbi komisjon, millesse kuuluvad linnavalitsuse teenistujad:
  1) arenguspetsialist;
  2) hangete peaspetsialist;
  3) haridus- ja kultuuriameti juhataja;
  4) jurist;
  5) keskkonnaspetsialist;
  6) majandusameti juhataja;
  7) peaarhitekt;
  8) linnavara peaspetsialist.

  (4) Ideede esmase analüüsi ja hindamise tulemused avaldatakse Viljandi linna veebilehel ja käesoleva määruse § 3 lõikes 3 nimetatud veebikeskkonnas hiljemalt 15. oktoobril.

§ 5.   Ideede sõelumine

  (1) Ideede sõelumise tulemusena selgitatakse välja kuni 10 ideed, mis pannakse realiseerimisele kuuluva idee või ideede väljaselgitamiseks linnakodanike hääletusele.

  (2) Ideede sõelumise käigus võib sarnaseid ideid liita ja ideed täiendada.

  (3) Ideid sõeluvad ideede esitajad ja eksperdid koostöös ajavahemikul 16. - 23. oktoobrini.

  (4) Ideede sõelumisel on ekspertideks:
  1) iga Linnavolikogu alalise komisjoni poolt esitatud kuni kaks esindajat (üks koalitsiooni ja üks opositsiooni esindaja);
  2) Noorte Volikogu poolt esitatud kuni kaks esindajat;
  3) Viljandi Seeniorite Nõukoja poolt esitatud kuni kaks esindajat.

  (5) Ideede sõelumisel hinnatakse objekte järgnevate kriteeriumite alusel:
  1) esitatud idee originaalsus, uudsus ning idee ei sisaldu Viljandi linna arengukavas;
  2) esitatud idee realiseerimisest kasusaajate hulk;
  3) esitatud idee realiseerimisel tekkiva objekti nähtavus linnaruumis.

  (6) Ideede sõelumisel arvestatakse arvamusi, mis on ideede kohta esitatud Viljandi linna veebilehel või käesoleva määruse § 3 lõikes 3 nimetatud veebikeskkonnas.

  (7) Ideede sõelumise tulemused avaldatakse Viljandi linna veebilehel ja käesoleva määruse § 3 lõikes 3 nimetatud veebikeskkonnas hiljemalt 23. oktoobril.

§ 6.   Linnakodanike hääletus

  (1) Sõelumise tulemusena väljaselgitatud ideed pannakse linnakodanike hääletusele.

  (2) Linnakodanike hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel rahvahääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Viljandi linnas.

  (3) Iga linnakodanike hääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva endale meelepärase idee poolt.

  (4) Linnakodanike hääletus viiakse läbi elektrooniliselt perioodil 26. oktoober kuni 15. november.

  (5) Hääletada saab isiklikult, identifitseerides ennast isikutunnistusega või mobiil-IDga, Viljandi Linnavalitsuses (Viljandi Linnavalitsuse kantseleis) ja Viljandi Linnaraamatukogus, kasutades vastava asutuse töötaja abi. Viljandi Linnavalitsuses või Viljandi Linnaraamatukogus hääletades tuleb esitada isikut tõendav dokument.
[RT IV, 21.08.2015, 4 - jõust. 24.08.2015]

  (6) Hääletamine on avalik, hääletamise tulemused on reaalajas jälgitavad.

§ 7.   Linnakodanike hääletuse tulemuste väljaselgitamine

  (1) Linnakodanike hääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ideest.

  (2) Realiseerimisele kuulub idee või ideed, mis saab või saavad igaüks vähemalt 200 häält.

  (3) Realiseerimisele kuulub üks või mitu käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud korras moodustatud paremusjärjestuses enam hääli saanud idee(d), mille eeldatav maksumus kokku ei ületa Viljandi Linnavolikogu 25.06.2015 määruses nr 56 „Kaasava eelarve menetluse rakendamine Viljandi linna eelarve koostamisel“ paragrahvi 1 lõikes 2 nimetatud rahalist mahtu, kuni olukorrani, kus paremusjärjekorras järgmist ideed ei ole võimalik enam täies ulatuses rahastada.

  (4) Kui lõpphääletusel saavad mitu ideed, mille kogumaksumus ületab Viljandi Linnavolikogu 25.06.2015 määruses nr 56 „Kaasava eelarve menetluse rakendamine Viljandi linna eelarve koostamisel“ paragrahvi 1 lõikes 2 nimetatud rahalist mahtu, ühepalju hääli, siis korraldatakse nende vahel kordushääletus.

  (5) Hääletustulemusena selgunud paremusjärjestuse ja käesoleva paragrahvi lõikes 3 märgitud realiseerimisele kuuluvad ideed esitab linnavalitsus hiljemalt 30. novembril Viljandi Linnavolikogule kinnitamiseks.

§ 8.   Idee realiseerimine

  (1) Realiseerimisele kuuluvate ideede elluviimiseks vajalikud vahendid kavandatakse Viljandi linna eelarves.

  (2) Rahvahääletusel toetust leidnud investeeringuidee realiseerimise korraldab linnavalitsus vastavalt Viljandi Linnavolikogu 25.06.2015 määruse nr 56 „Kaasava eelarve menetluse rakendamine Viljandi linna eelarve koostamisel“ § 5.

§ 9.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

§ 10.   [Käesolevast tekstist välja jäetud].

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json