Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Teksti suurus:

Põltsamaa valla ametiasutuse teenistujate värbamise ja valiku kord

Väljaandja:Põltsamaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.08.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.08.2021, 11

Põltsamaa valla ametiasutuse teenistujate värbamise ja valiku kord

Vastu võetud 18.08.2021 nr 3

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 18 lõike 7 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrusega kehtestatakse Põltsamaa valla ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) ametnike ja töötajate (edaspidi koos nimetatud teenistujad) värbamise ja valiku põhimõtted ning korraldus.

  (2) Värbamise ja valiku eesmärk on tagada parima kvalifikatsiooniga teenistujate teenistusse võtmine.

  (3) Värbamise käigus kutsutakse nõutava hariduse, töökogemuse, teadmiste ja oskustega isikuid kandideerima vabale ametikohale.

  (4) Valiku käigus valitakse teenistuskohale kandideerijate hulgast sobivaim kandidaat, hinnates kandideerija vastavust ametikoha nõuetele.

§ 2.   Värbamise ja valiku põhimõtted

  (1) Teenistuskoha vabanemisel analüüsib vallavanem koostöös vallasekretäriga ja teenistuja otsese juhiga teenistuja koormust, töökorraldust, kvalifikatsiooni ja arengupotentsiaali, otsustab teenistuja vajaduse ja värbamise viisi.

  (2) Värbamise ja valiku praktilise korraldamise eest vastutab vallasekretär. Konkursi algatamise ja kandidaatide hindamise eest vastutab vallavanem.

  (3) Enne värbamist peab olema koostatud värvatava teenistuskoha ametijuhend.

  (4) Kandidaate koheldakse võrdselt. Kandidaatide kohta käivat infot kolmandatele isikutele ei väljastata ning konkursi raames kandideerijate kohta saadav teave on konfidentsiaalne.

§ 3.   Vaba teenistuskoha täitmise põhimõtted

  (1) Vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras.

  (2) Avaliku konkursi väljakuulutamisest võib loobuda avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustel, eelkõige kui on põhjendatud alus arvata, et vaba ametikoht on otstarbekas täita sisekonkursi korraldamisega või ametniku tähtajalise üleviimisega või kui avaliku konkurss või sisekonkurss on luhtunud.

  (3) Vaba töökoha täitmiseks võib korraldada konkursi või kasutada teisi personaliotsingu võimalusi.

  (4) Konkursi liigid on:
  1) avalik konkurss - ametiasutusest väljapoole suunatud konkurss;
  2) sisekonkurss - ametiasutuse teenistujatele suunatud konkurss.

  (5) Sisekonkursi korraldamine on otstarbekas, kui sisekonkursiga hõlmatud ametiasutuse teenistujate haridus, töökogemus, teadmised ja oskused vastavad teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele määral, mis võimaldavad eeldatavalt täita teenistusülesandeid paremini, kui avalikult välja kuulutatud konkursil kandideerivatel isikutel.

  (6) Avaliku konkursi ja sisekonkursi läbiviimisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest ja käesolevast korrast.

§ 4.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Ametikoha avaliku konkursi kuulutus avaldatakse avaliku teenistuse seadusega määratud veebilehel ja ametiasutuse veebilehel. Lisaks võib kuulutuse avaldada veebipõhises otsingukanalis ja teistes ajakirjandusväljaannetes.

  (2) Kui vaba teenistuskoht täidetakse sisekonkursi teel, saadetakse konkursikuulutus ametiasutuse kõikide teenistujate ametialaseks suhtlemiseks määratud e-posti aadressile.

  (3) Mitme sarnaste ülesannetega teenistuskoha täitmiseks võib välja kuulutada ühe konkursi, lisades kuulutusse sellekohase teabe.

  (4) Väljakuulutatud konkursist võib loobuda või konkursi avalikustatud tingimusi muuta ainult põhjendatud juhul, teatades sellest kandidaatidele esimesel võimalusel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (5) Konkursil osalevate kandidaatide taotluste esitamise tähtaeg on vähemalt 14 kalendripäeva kuulutuse avaldamisele järgnevast päevast arvates.

  (6) Avalik konkurss loetakse väljakuulutatuks konkursiteate avaliku teenistuse seadusega määratud veebilehel avaldamise kuupäevast, sisekonkurss konkursiteate ametiasutuse teenistujate e-postile saatmisest.

§ 5.   Konkursikuulutus

  (1) Konkursikuulutuse (edaspidi kuulutus) avaldab ametiasutus vaba teenistuskoha ametijuhendi või teenistuskohale kehtestatud nõuete alusel.

  (2) Vallakantselei teenistuja koostab koostöös vallavanemaga ja teenistuskoha otsese juhiga kuulutuse, mis sisaldab:
  1) ametiasutuse ja teenistuskoha nimetust;
  2) teenistusülesannete lühikirjeldust;
  3) kandidaadile esitatavaid nõudeid;
  4) konkursil osalemiseks esitatavate dokumentide loetelu ja nende esitamise tähtaega;
  5) osalise koormuse korral koormuse suurust;
  6) määratud ajaks ametikohale võtmise puhul teenistustähtaega;
  7) teenistuskoha asukohta;
  8) kontaktisiku kontaktandmeid.

§ 6.   Konkursikomisjon ja selle töökord

  (1) Konkursil osalevate kandidaatide hindamiseks moodustatakse vallavanema käskkirjaga vähemalt kolmeliikmeline konkursikomisjon (edaspidi komisjon), kuhu peab kuuluma ka vabale teenistuskohale valitava teenistuja vahetu juht. Vajaduse korral kaasatakse ametiasutuseväliseid isikuid.

  (2) Komisjoni moodustamisel määratakse komisjonile esimees, vajadusel aseesimees ja valiku korralduse, dokumenteerimise ning värbamis- ja valikuprotsessi käigus kogutud dokumentide hoidmise eest vastutav isik (edaspidi vastutav isik).

  (3) Komisjoni volitused algavad selle moodustamisele järgnevast tööpäevast ning kehtivad konkursi tulemuste kinnitamiseni või konkursi luhtunuks lugemiseni.

  (4) Komisjoni töövorm on koosolek. Komisjoni koosolek on kinnine ning sellel võivad osaleda ainult komisjoni liikmed ning konkursile kutsutud isikud. Koosolekut juhatab komisjoni esimees ja protokollib vastutav isik.

  (5) Komisjon on otsustusvõimeline, kui komisjoni koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, nende hulgas komisjoni esimees või aseesimees. Komisjoni otsused on vastu võetud, kui otsuse poolt on rohkem hääli kui vastu. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe hääl.

  (6) Komisjoni koosolek protokollitakse. Protokolli allkirjastavad komisjoni esimees ja vastutav isik.

  (7) Kõik komisjoni töös osalenud isikud on kohustatud lähtuma kehtivatest isikuandmete kaitse nõuetest ning mitte avaldama värbamise ja valiku käigus kandidaadi kohta kogutud teavet.

§ 7.   Konkursi läbiviimine

  (1) Konkursil saavad osaleda kandidaadid, kes vastavad teenistuskohale esitatud nõuetele ja kelle eesti keeles esitatud dokumendid on laekunud ametiasutusse kuulutuses märgitud tähtpäevaks. Kuulutuses märgitud tähtpäeva postitempliga dokumendid loetakse tähtaegselt esitatuks.

  (2) Kandidaat, kelle dokumendid ei ole ametiasutusse saabunud määratud tähtpäevaks, konkursil osaleda ei saa ning ametiasutus tagastab kandidaadi soovil dokumendid. Elektrooniliselt esitatud dokumente ei tagastata.

  (3) Kandidaatide esitatud dokumendid registreeritakse dokumendiregistris.

  (4) Komisjon hindab kandidaate vähemalt kahes voorus: dokumendivoorus ja sellele järgnevas vestlusvoorus. Vajadusel võib komisjon korraldada täiendavaid voore.

  (5) Dokumendivoorus hinnatakse kandidaatide vastavust esitatud dokumentide alusel. Dokumentides esitatud teabe alusel ametikohale vastavad kandidaadid kutsutakse vestlusvooru.

  (6) Vestluse käigus täpsustatakse kandidaadi dokumentides esitatud teavet, selgitatakse välja tema hoiakud ja motiveeritus ning antakse kandidaadile ülevaade konkreetsetest tööülesannetest, -korraldusest ja -tingimustest. Vajadusel viiakse pärast vestlust läbi praktiline ülesanne.

  (7) Taustauuring tehakse ainult kandidaadi eelneval kirjalikul nõusolekul või kandidaadi poolt kandideerimisdokumentides esitatud soovitaja(te)ga vesteldes.

§ 8.   Valiku tegemine ja paremusjärjestuse koostamine

  (1) Kandidaatide hindamismeetodid valitakse lähtuvalt teenistuskoha ülesannetest, vajadusest saada kandidaadi kohta olulist teavet ning eesmärgist hinnata teenistusülesannete täitmiseks vajalikke teadmisi ja oskusi.

  (2) Valiku tegemisel on peamised hindamiskriteeriumid:
  1) elulookirjelduse ja esitatud dokumentide analüüs;
  2) vestlus;
  3) vajaduse korral praktiline ülesanne (proovitöö, essee, käitumisülesanne vms);
  4) taustauuring.

  (3) Kandidaatidest koostatakse kirjalikult vormistatud paremusjärjestus, kui teenistusülesannete täitmiseks vajalikele nõuetele vastab mitu kandidaati. Paremusjärjestusse lisatavate kandidaatide arvu ja pingerea otsustavad konkursi läbiviijad.

  (4) Konkursi lõppedes esitab komisjon vallavanemale paremusjärjestuse alusel enim hääli saanud isiku kandidaadi teenistuskohale nimetamiseks ning esitab vallavanemale ka ametikohale sobivatest kandidaatidest paremusjärjestuse, et asutuse juhil oleks avaliku teenistuse seaduse § 18 lõikes 10 sätestatud alustel võimalik nimetada ametisse isik paremusjärjestuse alusel.

  (5) Komisjon võib loobuda kandidaadi esitamisest vallavanemale põhjusel, et ühegi kandidaadi haridus, töökogemus, teadmised ja oskused ei vasta teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele määral, mis võimaldanuks tal teenistusülesandeid täita parimal võimalikul viisil.

§ 9.   Värbamise ja valiku dokumendid

  (1) Värbamise ja valiku käigus kandidaatidelt kogutud dokumente säilitatakse 1 (üks) aasta valiku lõppotsuse tegemisest, misjärel need hävitatakse.

  (2) Kandidaadil on õigus saada teavet värbamise ja valiku käigus tema kohta kogutud andmete ning teda puudutavate otsuste tegemise kohta.

§ 10.   Konkursi luhtumine

  (1) Konkurss loetakse luhtunuks, kui:
  1) sellel osalemiseks ei esitatud ühtegi taotlust;
  2) vallavanem loobus ametikohale asumise ettepaneku tegemisest põhjusel, et ühegi kandidaadi haridus, töökogemus, teadmised ja oskused ei vastanud teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele määral, mis võimaldaks tal teenistusülesandeid täita parimal võimalikul viisil.

  (2) Konkursi luhtumine otsustatakse kirjalikult 120 kalendripäeva jooksul pärast konkursil osalemiseks määratud tähtaja möödumist.

  (3) Vallavanem võib 120 kalendripäeva jooksul konkursi luhtumise kohta tehtud otsuse tegemise kuupäevast arvates nimetada teenistuskohale teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele vastava isiku ilma konkurssi korraldamata, kuulates ära teenistuskoha struktuuriüksuse juhi ja vallasekretäri arvamuse. Kui isik osutub katseaja jooksul ebasobivaks, tuleb teenistuskoha täitmiseks korraldada uus konkurss.

§ 11.   Konkursi tulemustest teavitamine

  (1) Konkursi lõpptulemusest teavitab personalitööga tegelev vallakantselei teenistuja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis konkursi võitnud isikut ja valituks mitteosutunud kandidaate otsuse tegemise päevale järgneva 14 kalendripäeva jooksul.

  (2) Konkursi võitnud isiku loobumisel ametikohale asumisest võib vallavanem teha ettepaneku paremusjärjestuselt järgmisele kandidaadile.

§ 12.   Teenistusse ja tööle võtmine

  Teenistuja ametisse nimetamine või töölepingu sõlmimine peab olema kooskõlas ametiasutuse palgajuhendiga.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Põltsamaa Vallavalitsuse 11.12.2017 määrus nr 1 „Põltsamaa valla ametiasutuse teenistujate värbamise ja valiku kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Vään
vallavanem

Ene Kivineem
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json