Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Liiva ja Hellamaa Raamatukogu avaliku internetipunkti kasutamise eeskiri

Väljaandja:Muhu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.09.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.09.2012, 11

Liiva ja Hellamaa Raamatukogu avaliku internetipunkti kasutamise eeskiri

Vastu võetud 04.09.2012 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõige 2 ja rahvaraamatukogu seaduse § 15 lõigete 2, 2¹ ja 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva eeskirjaga määratakse kindlaks Liiva Raamatukogu ja Hellamaa Raamatukogu avaliku internetipunkti kasutajate õigused ja kohustused.

  (2) Avalikud internetipunktid (edaspidi AIP) asuvad Liiva Raamatukogu ja Hellamaa Raamatukogu ruumides (edaspidi raamatukogu) ja on avatud raamatukogu lahtiolekuaegadel.

  (3) Liiva Raamatukogu avaliku internetipunkti põhiülesanne on avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine.

  (4) AIP - i klientide kasutuses on tasuta:
  1) Liiva Raamatukogus on kolm arvuti töökohta, millest üks arvuti töökoht on üheks tunniks ainult täiskasvanutele ja kaks arvuti töökohta pooleks tunniks õpilastele või üheks tunniks täiskasvanutele.
  2) Hellamaa Raamatukogus on kaks arvuti töökohta, millest üks arvuti töökoht on üheks tunniks ainult täiskasvanule ja üks arvuti töökoht pooleks tunniks õpilasele või tunniks täiskasvanule.
  3) Arvuti kasutamine eelpool nimetatud ajavahemikest pikemalt on lubatud eelneval kokkuleppel raamatukogu juhataja-hoidjaga (edaspidi raamatukogu töötajaga).

§ 2.   Kasutamine ja vastutus

  (1) AIP - i võivad kasutada kõik soovijad kes on vähemalt 10 - aastased. AIP - i arvutite kasutamise eelduseks on arvuti ja interneti iseseisev kasutamise oskus ja kogemus. Nooremad kui 10 - aastased võivad arvutit kasutada ainult koos lapsevanemaga (eestkostjaga) ja lapsevanema (eestkostja) vastutusel.

  (2) Arvutitöökoha kasutamiseks on raamatukogutöötajal õigus nõuda isikut tõendava dokumendi esitamist.

  (3) AIP - i töökohas on korraga üks kasutaja. Teine kasutaja, täiskasvanu või alla 10 - aastase kõrvalolek lubatud raamatukogu töötaja loal. Teiste kasutajate ja raamatukogu töö häirimise korral tehakse raamatukogu töötaja poolt hoiatus, kehtestatakse täiendavad piirangud või tähtajaline kasutamiskeeld.

  (4) AIP - i esmakordsel kasutamisel tutvub külastaja AIP - i kasutamise eeskirjaga, annab allkirja, selle kohta, et on teadlik esitatud nõuetest ning võtab kehtiva eeskirja teadmiseks ka edaspidi.

  (5) Arvutikasutaja kohustub täitma AIP - i kasutamise eeskirja, järgima üldtunnustatud võrgus
käitumise reegleid, mitte rikkuma AIP - i vara ning mitte häirima oma tegevusega teisi
raamatukogu külastajaid. AIP - i kasutaja vastutab internetipunkti varale tekitatud kahju eest.

  (6) Eriteenused (printimine ja skaneerimine) on tasulised. Eriteenuse eest võetava tasu suuruse kinnitab vallavalitsus.
  1) Enne printima asumist informeerida sellest raamatukogu töötajat.
  2) Välistamaks ülearust väljatrükki on vajalik enne lehtede välja trükkimist kontrollida printimise eelvaadet (Print Preview).
  3) Kasutaja hooletuse tõttu prinditud praakeksemplarid kuuluvad tasumisele.

  (7) Kasutada väliseid andmekandjaid kokkuleppel raamatukogu töötajaga (isiklikku CD, DVD mälupulka jne).

  (8) Arvuti kasutamisel tekkinud probleemidest ja arvutiriketest tuleb koheselt informeerida raamatukogu töötajat.

  (9) Raamatukogu ei taga arvutikasutajatele privaatset keskkonda. Raamatukogu ei kanna vastutust autoriõiguse seaduse rikkumise eest internet kasutamisel ning ei vastuta AIP -i kasutajate ebaseaduslike tegude eest interneti laivõrgus. Vastutus oma käitumise eest lasub täielikult kasutajal.

  (10) AIP - i kasutamistingimuste rikkumisel on raamatukogul õigus kehtestada AIP - i kasutamise keeld.

§ 3.   Registreerimine

  (1) Arvuti kasutamiseks on võimalik eelnevalt registreerida.
  1) Eelregistreerida on võimalik jooksvaks või järgnevaks nädalaks üheks kasutusajaks korraga. Registreerimine toimub AIP - i lahtioleku ajal kohapeal, e-posti või telefoni teel. AIP kasutamise tööajad algavad täis- või pooltundidel. Kui reserveeritud aega pole võimalik mingil põhjusel kasutada, tuleb sellest teavitada raamatukogu töötajat.

  (2) Eelregistreerimise korral peab kasutaja tulema õigeaegselt kohale. Üle 10-minutilise hilinemise korral läheb tööaeg üle järgmisele soovijale.

  (3) Kui reserveeritud ajal ei ole tehniliste rikete tõttu võimalik arvutit kasutada, saab reserveerida uue aja üldises järjekorras.

  (4) Arvutikasutaja kirjutab iga kord raamatukogu AIP - i arvutikasutajate registreerimislehele arvutikasutuse kuupäeva, oma ees- ja perekonnanime, tööaja alguse ja -lõpu kellaaja ja kinnitab need oma allkirjaga.

§ 4.   Keelatud tegevused

  AIP - i kasutajal on keelatud:
  1) monitori sisse- ja välja lülitamine;
  2) omavoliliselt välja lülitada arvuteid või neid alglaadida;
  3) muuta arvutite häälestust;
  4) paigaldada kõvakettale dokumente ja muid andmeid (pildid, videod jms);
  5) paigaldada, installeerida ja käivitada arvutisse tarkvara;
  6) arvutite riist- või tarkvara rikkumine;
  7) kasutada printimiseks kaasatoodud paberit;
  8) lisaseadmete asukoha muutmine;
  9) kasutada AIP - i tehnikat ja ressursse ühiskondlike kõlblusnormidega vastuolus olevate materjalide tarbimiseks ja levitamiseks;
  10) installeerida ja mängida arvutimänge;
  11) tasuliste internetilehekülgede külastamine;
  12) tegevus, mis ei vasta kehtivatele seadustele ja heale tavale (riigivastasele tegevusele ja vägivallale õhutamine, isikute solvamine, pornograafilise sisuga lehekülgede külastamine jms);
  13) süüa, juua ja suitsetada AIP – i töökohal;
  14) häirida teisi kasutajaid;
  15) viibida raamatukoguruumis mobiiltelefoniga, mis ei ole vaiksel režiimil.

§ 5.   Raamatukogutöötaja õigused ja kohustused

  (1) Raamatukogutöötaja on kohustatud AIP - i kliente
  1) abistama riigi – ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks;
  2) registreerib eelnevalt AIP - i kasutajad kohapeal, telefoni või elektronposti teel;
  3) käivitab ja lülitab välja arvutid;
  4) kontrollib arvutite korrasolekut;
  5) annab juhiseid AIP - i kasutamiseks;
  6) tõkestab arvutite väärkasutamise;
  7) kontrollib arvutite kasutamise aega.

  (2) Raamatukogutöötajal on õigus kontrollida AIP - i kasutaja tegevust. Ebakorrektse käitumise või eeskirjade esmakordse eiramise korral hoiatada arvutikasutajat ja nõuda töö lõpetamist.
  1) Eeskirjade esmakordsel rikkumisel kaotab AIP - i kasutaja võimaluse kasutada teenust 1 kuu jooksul, teistkordsel rikkumisel kaotab õiguse 6 kuuks.
  2) Peatada AIP - i teenuse kasutus kuni üheks aastaks ja korduval rikkumisel määramata ajaks.
  3) Otsese ohu (äikese jm) korral lülitada arvutid välja.
  4) Katkestada AIP - i kasutaja tööaeg probleemses arvutis.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehetetuks Muhu Vallavalitsuse 30.august 2006. a. määrus nr 6 “Liiva Raamatukogu avaliku internetipunkti kasutamise eeskiri”.

  (2) Määrus jõustub 07. september 2012. a.

Raido Liitmäe
Vallavanem

Ulvi Rahe
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json