HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Järvakandi valla lasteaed Pesamuna lasteaiatasu määrad ja tasumise kord

Väljaandja:Järvakandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 21.09.2012, 13

Järvakandi valla lasteaed Pesamuna lasteaiatasu määrad ja tasumise kord

Vastu võetud 25.04.2012 nr 5


Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse paragrahvi 27 lõigete 2–4, sotsiaalministri 15.01.2008 määruse nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses laste-asutuses ja koolis“ ning Järvakandi Vallavolikogu 29.09.2010 määruse nr 12 „Järvakandi valla lasteaia põhimääruse kehtestamine” paragrahvi 44 alusel.


I Üldsätted

§ 1.   Lasteaiatasu määrad ja tasumise kord

  Käesoleva korraga kehtestatakse lastevanemate poolt tasumisele kuuluva lasteaiatasu määrad ja tasumise kord.

§ 2.   Lasteaiatasu

  Lapsevanema poolt tasumisele kuuluv lasteaiatasu koosneb:

  (1) õppevahendite tasust, millest kaetakse osaliselt kulud laste õppe- ja kasvatustöö vahenditele;

  (2) osalustasust, millest kaetakse osaliselt lasteaia majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks;

  (3) lapse toidupäeva tasust.

II Lasteaiatasu määrad

§ 3.   Õppevahendite- ja osalustasu

  Õppevahendite- ja osalustasu määrad kehtestab volikogu.

§ 4.   Lapse toidupäeva tasu

  Lapse toidupäeva tasu piirmäär vaadatakse üle igal õppeaastal. Piirmäära otsustab lasteaia hoolekogu ja kinnitab direktor.

III Lasteaiatasu tasumise kord

§ 5.   Tasumine

  Lasteaiatasu tuleb lasteaiakohta kasutava lapse nimel tasuda järelmaksuna (st eelneva kuu eest) lapsevanemale esitatud arve alusel.

§ 6.   Toidupäeva tasu

  Lapse toidupäeva tasu arvestatakse kuus tarbitud toiduainete maksumuse jagamisel toidupäevade arvuga, millest 20% on hommiku-, 50% lõunasöögi ja 30% õhtusöögi eest.

  (1) Konkreetse lapse toidupäeva tasu arvutamise aluseks on laste vastuvõtu tabelisse märgitud lasteaias oldud päevad.

  (2) Lapse puudumisel mistahes põhjusel (laste vastuvõtu tabelis tähis roheline miinus märk) tehakse toiduraha ümberarvestus esimesest päevast alates, kui lasteaeda on lapse puudumisest teatatud kas eelnevalt või hiljemalt sama päeva hommikuks kella 9.00-ks.

  (3) Kui lapse puudumisest lasteaeda ei teavitata, tehakse toiduraha ümberarvestus alates kolmandast päevast.

  (4) Kui laps puudub lasteaiast alati ühel kindlal nädalapäeval lapsevanema sellekohase avalduse alusel, siis toidupäeva tasu antud päeva eest ei arvestata.

  (5) Kui laps ei söö lapsevanema avalduses märgitud toidukordadel, siis toidupäeva tasu hulka kulu antud toidukorra eest ei arvestata.

§ 7.   Lasteaiatasu arvestamine puhkuse ajal

  Lasteaia kollektiivpuhkuse ajal, mil lasteaed on suletud, vabastatakse lapsevanem lasteaiatasu maksmisest.

§ 8.   Lasteaiatasu võlgnevus

  Lasteaiatasu võlgnevuse korral toimub lapse lasteaiast väljaarvamine Järvakandi Vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

IV Rakendussätted

§ 9.   Endise õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Järvakandi Vallavolikogu 29.11.2006 määrus nr 22 „Järvakandi valla lasteaed „Pesamuna“ lasteaiatasu määrad ja tasumise kord“.

§ 10.   Õigusakti rakendamine

  Määrust rakendatakse alates 1. maist 2012 a.

Enno Alliksaar
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json