HaridusKool

Teksti suurus:

Viljandi linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtmise kord

Viljandi linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtmise kord - sisukord
Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.02.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.03.2015
Avaldamismärge:RT IV, 21.09.2012, 15

Viljandi linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtmise kord

Vastu võetud 30.01.2012 nr 3

Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi haridusseaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, Viljandi Linnavolikogu 29.12.2010 määruse nr 59 „Pädevuse delegeerimine“ ,Viljandi Linnavolikogu 28.12.2011 määruse nr 102 „Viljandi linna elukohajärgse kooli kinnitamine põhikooli õpilastele” alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kinnitatakse õpilaste (edaspidi sisseastujate) vastuvõtu kord Viljandi linna munitsipaalüldhariduskoolidesse (edaspidi kool).

  (2) Viljandi linna koolidesse võetakse vastu sisseastujad, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Viljandi linn.

  (3) Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu sisseastujaid, kelle registrijärgne elukoht ei ole Viljandi linn.

  (4) Käesolev kord sätestab linnavalitsuse, koolieelsete lasteasutuste, koolide ja sisseastuja seadusliku esindaja (lapsevanem, eeskostja või hooldaja) omavahelise töökorralduse ja pädevuse.

§ 2.   Vastuvõtt 1. klassi

  (1) Vastuvõtt 1. klassidesse toimub sisseastuja seadusliku esindaja kirjaliku taotluse alusel ja Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) poolt moodustatud komisjoni otsuse kohaselt.

  (2) Vastuvõtul arvestatakse:
  1) sisseastuja elukoha lähedust koolile;
  2) sisseastuja kooliskäivate õdede-vendadega ühte kooli astumise võimalust;
  3) kooli personali liikme soovi panna oma laps samasse kooli.

  (3) Sisseastuja seaduslikud esindajad esitavad taotluse märtsikuu jooksul linnavalitsuse haridus- ja kultuuriametile.

  (4) Taotlused vaatab läbi ja probleemid lahendab linnavalitsuse poolt moodustatud komisjon.

  (5) Sisseastujate nimekirjad koolide kaupa avalikustab komisjon 30. aprilliks.

  (6) 30. aprilliks teeb komisjon oma otsuse teatavaks ka nende laste suhtes, kelle registrijärgne elukoht ei ole Viljandi linn.

  (7) Peale 30. aprilli edastab vastuvõtukomisjon taotlused vastavatele koolidele.

  (8) Peale 30. aprilli laekuvate taotluste lahendamisega tegelevad koolid.

  (9) Nõustamist vajavad lapsed pöörduvad koolivalmiduse hinnangu saamiseks Viljandimaa Õpiabi- ja nõustamiskeskuse Vasem-Parem nõustamiskomisjoni vastuvõtule.

  (10) Nõustamiskomisjoni pöördub lapse seaduslik esindaja, arvestades lasteaia õpetaja, eelkooli logopeed-defektoloogi või perearsti soovitust.

  (11) Nõustamiskomisjon teeb otsuse koolivalmiduse kohta hiljemalt 20. augustiks.

§ 3.   Teised vastuvõtud

  (1) Otsuse suunata sisseastuja lihtsustatud õppekavaga või toimetulekuõppekavaga (abi- ja toimetuleku) klassidesse langetab lapsevanema nõusolekul Viljandimaa Õpiabi- ja nõustamiskeskus Vasem-Parem.

  (2) Vastuvõtu, vabade kohtade olemasolul, 2. kuni 9. klassi korraldavad koolid.

  (3) Vastuvõtu mittestatsionaarsesse õppesse korraldab Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium. Piiratud teovõimega sisseastujal Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi peab olema Viljandi Linnavalitsuse Laste Hoolekandekomisjoni nõusolek.

§ 4.   Üldjuhul võetakse sisseastujaid koolidesse vastu 20. augustini

§ 5.   Klassikomplektide arvu igaks õppeaastaks kõigis koolides kinnitab linnavalitsus

§ 6.   Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist

Rein Triisa
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Ene Pius
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json