Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Järvakandi Hooldekodu põhimääruse kehtestamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Järvakandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.02.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.10.2016
Avaldamismärge:RT IV, 21.09.2012, 19

Järvakandi Hooldekodu põhimääruse kehtestamine

Vastu võetud 29.02.2012 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 1 ja 2, paragrahvi 22 lõike 1 punkti 34, sotsiaalministri 03.04.2002 määruse number 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“ paragrahvi 6 lõigete 4 ja 6, sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvi 17 lõike 4 ja Järvakandi valla põhimääruse paragrahvi 48 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Järvakandi Hooldekodu (edaspidi hooldekodu) on Järvakandi Vallavalitsuse hallatav hoolekandeasutus – üldhooldekodu.

 (2) Hooldekodu asub Järvakandi alevis Rahu tn 18, postiindeks 79101.

 (3) Hooldekodu registrikood on 75021008.

 (4) Hooldekodu kindlustab igale kliendile õigusaktidega sätestatud tingimused.

 (5) Hooldekodul on oma pitsat ja eelarve valla eelarve osana.

 (6) Hooldekodu põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Järvakandi Vallavolikogu.

 (7) Hooldekodu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

 (8) Hooldekodu asjaajamise ja suhtlemise keel on eesti keel.

 (9) Hooldekodul on oma arengukava, mille kinnitab Järvakandi Vallavolikogu.

§ 2.  Hooldekodu ülesanded

 (1) Hooldekodu on vanurite ja puuetega isikute ajutiseks või alaliseks loodud üldtüüpi ööpäevaringselt tegutsev hoolekandeasutus, mille eesmärk on tagada seal viibivate isikute nende eale ja seisundile vastav hooldamine (sh põetamine) ja rehabilitatsioon.

 (2) Hooldekodu täidab oma tegevusvaldkonnas järgmisi ülesandeid:
 1) tagab hooldekodus viibivatele klientidele turvalised elamistingimused;
 2) korraldab hooldekodus viibivatele klientidele toitlustamist ja hooldamist;
 3) tagab klientide tervisliku seisundi jälgimise ning kindlustab esmatasandi arstiabi;
 4) rakendab nõuetekohaseid põetusmeetodeid;
 5) osutab rehabilitatsiooniteenuseid hooldekodus viibivate klientide vanusest, tervislikust seisundist ja võimetest lähtuvalt;
 6) korraldab hooldekodus viibivate klientide vaba aja sisustamise.

§ 3.  Tegevuse põhimõtted

 (1) Hooldekodul on õigus:
 1) osutada tasulisi teenuseid vallavalitsuse poolt kinnitatud hinnakirja alusel;
 2) saada vallavalitsuselt, selle struktuuriüksustelt ja valla asutustelt oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja võimalustekohast abi.

 (2) Hooldekodu teeb oma põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmisel koostööd füüsiliste ja juriidiliste isikutega ning vabatahtlike organisatsioonidega.

 (3) Hooldekodu osutab hooldusteenuseid eelkõige Järvakandi valla elanikele, vabade kohtade olemasolul ka mujal elavatele isikutele. Teenuste osutamine toimub sõlmitud lepingute alusel.

 (4) Abi taotlemine ja teenuste osutamine peab säilitama kliendi eneseväärikuse ning toetama tema võimalikult iseseisvat toimetulekut.

§ 4.  Hooldekodu juhtimine

 (1) Hooldekodu tööd juhib juhataja, kes allub vallavanemale. Hooldekodu juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

 (2) Hooldekodu juhataja:
 1) korraldab ja juhib hooldekodu tööd;
 2) sõlmib lepinguid kliendiga, tema lähedastega, eestkostjaga või omavalitsusega;
 3) sõlmib, muudab ja lõpetab hooldekodu töötajatega töölepingud ja töötab välja töötajate ametijuhendid, asjaajamiskorra, töösisekorraeeskirja ja muud hooldekodu tööd korraldavad dokumendid;
 4) esindab hooldekodu suhetes teiste asutustega, ettevõtete ja organisatsioonide ja ametiisikutega ilma volikirjata või annab selleks volituse;
 5) analüüsib majandustegevust, koostab hooldekodu eelarveprojekti ning vastutab eelarve täitmise eest;
 6) kannab vastutust tuleohutuse, töökaitse, elektriseadmete ohutu ekspluatatsiooni eest, rakendab vastavaid abinõusid töökaitse tugevdamiseks;
 7) esitab vallavalitsusele hooldekodu töötajate koosseisu ja palgamäärade projekti;
 8) korraldab oma töötajatele erialast täiendõpet;
 9) kaasab hooldekodu tegevusvaldkonnas üleskerkinud küsimuste lahendamiseks või töö korraldamiseks hooldekodus elavate klientide lähedasi inimesi, Järvakandi Vallavalitsust ja teisi omavalitsusi, säilitab kontakti hooldekodus viibiva kliendi omaste, sugulaste või kliendile oluliste isikute ja omavalitsustega;
 10) tagab hooldekodu klientidele turvalise põetuse, hoolduse, toetusravi ja rehabilitatsiooni võimaldava elukeskkonna;
 11) edastab õigeaegselt nõutavat aruandlust;
 12) teeb koostööd Järvakandi Vallavalitsuse ning teiste omavalitsuste ametnike ja hoolekandeasutustega;
 13) lahendab seaduses ettenähtud juhtudel õiguslikke vaidlusi ning peab oma tööülesannete piires vajalikku kirjavahetust;
 14) kasutab talle tööülesannete täitmiseks usaldatud vara ja ametialast teavet heaperemehelikult ja eesmärgipäraselt.

§ 5.  Hooldekodu hoolekogu

 (1) Hooldekodu tegevuse korraldamisel ja tegevust reguleerivate küsimuste lahendamisel nõustab juhatajat hooldekodu hoolekogu. Hooldekodu hoolekogu moodustatakse tervishoiuspetsialisti, volikogu, valitsuse ja üldsuse esindajatest vähemalt viieliikmelisena ning kinnitatakse Järvakandi Vallavalitsuse poolt kaheks aastaks.

 (2) Hoolekogu töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja protokollija, kes hoiab korras hoolekogu kirjavahetust ning protokollib koosolekuid.

 (3) Oma tegevuses juhindub hoolekogu sotsiaalhoolekannet reguleerivatest õigusaktidest, valitsuse ja volikogu õigusaktidest ning Järvakandi Hooldekodu põhimäärusest.

 (4) Hooldekodu hoolekogu ülesanded ja pädevus:
 1) kooskõlastab eelarveprojekti enne esitamist vallavalitsusele;
 2) vaatab läbi hooldekodu poolt teostatavate investeeringute vajaduse ja mahu;
 3) vaatab läbi hooldekodu aastaaruande;
 4) teeb ettepanekuid hooldekodu põhimääruse muudatusteks ja kooskõlastab need enne volikogule esitamist;
 5) abistab koostamisel ning kooskõlastab hooldekodu arengukava ja projektid.

 (5) Hoolekogul on õigus:
 1) hooldekodu tegevuse tõhustamiseks kaasata töösse asjatundjaid ja eksperte väljastpoolt hooldekodu;
 2) teha järelpärimisi ja ettepanekuid hooldekodu sisulise töö ja majandustegevuse kohta;
 3) teha muid ettepanekuid vallavalitsusele, volikogule ja hooldekodu juhatajale hooldekodu töö paremaks korraldamiseks.

 (6) Hoolekogu töökord:
 1) hoolekogu koosoleku kutsub kokku hooldekodu juhataja või tema äraolekul asetäitja vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord poolaastas;
 2) hoolekogu koosoleku võib kokku kutsuda vähemalt kolme hoolekogu liikme, hooldekodu juhataja või vallavalitsuse ettepanekul;
 3) hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt kolm hoolekogu liiget;
 4) hoolekogu koosolek ja vastuvõetud otsused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosolekul osalenud hoolekogu liikmed ja koosoleku juhataja. Protokollid säilitatakse hooldekodus üldistel alustel teiste dokumentidega.
 5) hoolekogu otsused on hooldekodule täitmiseks;
 6) hoolekogu annab kord aastas aru oma tegevusest vallavalitsusele.

§ 6.  Hooldekodusse vastuvõtmine, hooldekodust lahkumine, väljaarvamine

 (1) Hooldekodusse võetakse inimesed, kes oma ea, tervisliku seisundi või sotsiaalse olukorra tõttu ei ole suutelised iseseisvalt elama ning kui nende toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste ja muu abi osutamisega.

 (2) Hooldekodu osutab hooldusteenuseid eelkõige Järvakandi valla elanikele. Väljastpoolt Järvakandi valda võetakse kliente hooldusele vabade kohtade olemasolul.

 (3) Vastuvõtmisel sõlmitakse leping kliendiga, tema lähedase, eestkostja või omavalitsusega.

 (4) Lepingule lisatakse järgmised dokumendid:
 1) koopia isikut tõendavast dokumendist;
 2) perearsti väljavõte tervislikust seisundist koos röntgenpildiga rindkerest;
 3) puude olemasolul koopia kehtivast arstliku ekspertiisi otsusest puude raskusastme või töövõimetuse % kohta;
 4) andmed pensioni suurusest;
 5) kui kulude katmisel osaleb kohalik omavalitsus, siis omavalitsusüksuse sellealane kinnitus.

 (5) Hooldekodust lahkumine toimub kliendi või tema esindaja sooviavalduse alusel.

 (6) Hooldekodu võib registreerida oma pinnale alaliste elanikena Järvakandi vallast hooldusele võetud isikuid, kes avaldavad sellekohast soovi ja ei taha säilitada endist elamispinda.

 (7) Kliendi ümberpaigutamine erihooldekodusse toimub sotsiaalhoolekandeseaduses ettenähtud alusel ja korras. Hooldekodus viibiva isiku õiguste piiramine võib toimuda ainult seadustes ettenähtud alustel ja korras.

 (8) Hooldekodust väljaarvamine toimub hooldekodu kodukorra sagedase rikkumise või üle kolme kalendrikuu hoolduskulude mittetasumise korral.

§ 7.  Finantseerimine, aruandlus ja järelevalve

 (1) Hooldekodu vara kasutamist suunab, kontrollib ning selle eest vastutab juhataja vastavalt Järvakandi vallavara valitsemise korrale.

 (2) Kontrolli ja järelevalvet hooldekodu tegevuse üle teostab vallavalitsus.

 (3) Hooldekodu kulud kaetakse hooldekodu eelarvest. Hooldekodu võib saada vahendeid ka riigilt, juriidiliselt ja füüsiliselt isikutelt sihtotstarbeliste eraldiste, toetuste ja annetustena.

 (4) Hooldekodu kulude katteks kehtestab vallavalitsus hooldekodu kohamaksumuse.

 (5) Hooldekodu vara ja vahendid on:
 1) valla poolt talle sihtotstarbeliseks kasutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar jm vara;
 2) laekumised Järvakandi valla eelarvest;
 3) laekumised majanduslikust tegevusest;
 4) laekumised tasulise hoolduse summadest,
 5) riigilt, juriidiliselt ja füüsiliselt isikutelt sihtotstarbeliselt laekunud eraldised, toetused ja annetused.

§ 8.  Ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine

  Hooldekodu ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab Järvakandi Vallavolikogu.

Enno Alliksaar
Volikogu esimees