HaridusKool

Teksti suurus:

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord Saue vallas

Väljaandja:Saue Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.12.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 21.09.2012, 21

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord Saue vallas

Vastu võetud 20.12.2011 nr 3

Määrus kehtestatakse “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse põhihariduse omandamise võimaluse tagamiseks elukohajärgse munitsipaalkooli (edaspidi elukohajärgne kool ) määramise tingimused ja kord koolikohustuslikule isikule, kelle elukoht asub Saue valla haldusterritooriumil, samuti „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 7 lõigetes 6 ja 7 nimetatud isikutele.

§ 2.  Üldsätted

 (1) Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) elukohajärgne kool – Saue Vallavalitsuse poolt määratav elukohajärgne munitsipaalkool;
 2) isik – koolikohustuslik isik, kelle elukoht asub Saue valla haldusterritooriumil, samuti „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 7 lõigetes 6 ja 7 nimetatud isikud, kelle elukoht on Saue vald.

 (2) Saue vald tagab igale isikule, kelle elukoha aadress Eesti rahvastikuregistri järgi on Saue vald, võimaluse omandada põhiharidus Saue valla munitsipaalkoolis või muu kohaliku omavalitsuse munitsipaalkoolis vastavalt omavalitsuste vahelistele kokkulepetele.

 (3) Munitsipaalkool, kus isik õpib või asub õppima, on selle isiku elukohajärgne kool.

§ 3.  Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused

  Isikule elukohajärgse kooli määramisel arvestab Saue Vallavalitsus „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 10 lõikes 1 sätestatud asjaoludega.

§ 4.  Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise kord

 (1) Saue Vallavalitsus määrab isikule 30. aprilliks elukohajärgse kooli, kuhu on tagatud õppima asumise võimalus 1. septembrist.

 (2) Kui isik või tema seadusjärgne esindaja ei soovi isiku hariduse omandamist elukohajärgses koolis, siis on isikul õigus ja võimalus vabade kohtade olemasolul asuda õppima tema poolt soovitud kooli.

 (3) Kui isik asub õppima koolis, mis ei ole Saue Vallavalitsuse poolt määratud tema elukohajärgseks kooliks, siis loetakse alates isiku õppima asumisest valitud koolis see kool isiku elukohajärgseks kooliks.

 (4) Isikule, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Saue vald pärast õppeaasta algusele eelnevat 30. aprilli, määratakse elukohajärgne kool arvestades paragrahvis 3 sätestatud asjaolusid, kui isik või tema seaduslik esindaja ei ole iseseisvalt leidnud isikule vaba koolikohta.

§ 5.  Rakendamine

  Määrus jõustub 27. detsembril 2011.

Andres Laisk
Vallavanem

Marju Põllu
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json