Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Jõgeva vallas puude raiumiseks loa andmise kord

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.05.2016, 27

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Jõgeva vallas puude raiumiseks loa andmise kord

Vastu võetud 30.03.2006 nr 18
RT IV, 21.09.2013, 37
jõustumine 03.04.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.04.2016RT IV, 11.05.2016, 1514.05.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ja § 22 lõike 2, looduskaitseseaduse § 45, haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Puude raiumiseks loa andmise kord (edaspidi kord) sätestab Jõgeva valla haldusterritooriumil kasvavate üksikpuude raiumiseks loa taotlemise ning selle väljaandmise tingimused ja korra.

 (2) Käesolev kord ei reguleeri:
 1) metsaseadusest ja teistest seadustest tulenevaid puude raiumisega seotud juhtumeid
 2) avariiohtlike puude likvideerimisega seotud juhtumeid
 3) viljapuude raiet.

 (3) Raie korra mõistes on puu likvideerimine juurekaelalt.

 (4) Puud käesoleva korra tähenduses on kasvav puu või puud, mille rinnasdiameeter (tüve läbimõõt 1,3 meetri kõrguselt) on vähemalt 10 sentimeetrit.

 (5) Puude raie Jõgeva valla haldusterritooriumi tiheasustusega alal ja detailplaneeringuga kohustuslikul alal on keelatud ilma raieloata.

 (6) Hajaasustusega alal võib kinnistu omanik raiuda üksikpuid mittemetsamaalt ilma raieloata, kui kinnistule ei laiene kaitsekohustus.

§ 2.  Puude raiumiseks loa taotlemine

  Puu kasvukoha kinnistu omanik(ud) või omaniku(e) volitatud esindaja esitab Jõgeva Vallavalitsusele kirjaliku raieloa taotluse (lisa 1). Taotlus peab sisaldama:
 1) puu asukoha täpset kirjeldust, võimalusel puu äranäitamist asendiplaanil või taotluse esitaja omapoolset joonist puu asukoha selgitamiseks;
 2) põhjendust puu(de) raiumiseks;
 3) taotleja andmeid (nimi, isiku- või registrikood, aadress, esindaja volitus, kontakttelefon jms);
 4) omandisuhet puude kasvukohaga;
 5) kinnitust selle kohta, et puude raiumisel järgitakse ohutusnõudeid ning tagatakse puude raiumisega avalikus kohas heakord.
 6) enne raiet peab kinnistuomanik raie kooskõlastama töötsoonis asuvate naaberkinnistu-, elektri-, sideliinide ja teede valdajatega.

§ 3.  Taotluse läbivaatamine ja raiumiseks loa väljaandmine

 (1) Raieloa andmise või selle andmisest keeldumise otsustab Jõgeva Vallavalitsuse abivallavanem, kes:
[RT IV, 11.05.2016, 15 - jõust. 14.05.2016]
 1) kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning puu raiumise otstarbekust;
 2) nõuab vajadusel taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi ning annab dokumentide ja selgituste esitamiseks tähtaja;
 3) võib otsuse tegemiseks kaasata eksperte ning kuulata ära nende seisukohti;
 4) nõuab taotluse kooskõlastamist Keskkonnaametiga, kui raie koht on looduskaitsealusel territooriumil ja/või tegu on kaitsealuse üksikobjektiga ja/või erikaitserežiimiga piirkonnaga (veekaitsevöönd, pinnasekaitsemets või muu);
[RT IV, 11.05.2016, 15 - jõust. 14.05.2016]
 5)
[Kehtetu - RT IV, 11.05.2016, 15 - jõust. 14.05.2016]
 6) märgistab vajadusel raiumisele kuuluvad puud looduses;
 7) määrab kindlaks raieloa kehtivuse, kuid mitte pikema kui üks aasta loa väljastamisest.

 (2) Abivallavanem võib keelduda puu raiumiseks loa andmisest eelkõige juhtudel, kui:
[RT IV, 11.05.2016, 15 - jõust. 14.05.2016]
 1) taotluse esitaja ei ole saanud korra § 3 lõikes 4 sätestatud nõusolekut;
 2) taotluse puu raiumiseks on esitanud isik, kellel ei ole selleks õigust;
 3) avalduse esitaja ei ole antud tähtajaks esitanud täiendavaid dokumente ja selgitusi;
 4) taotluse esitaja ei ole puu raiumise vajadust põhjendanud või põhjendused osutuvad ebapiisavateks või muul moel väärateks;
 5) puu raiumine on vastuolus avaliku huviga;
 6) see on vajalik teiste isikute õiguste või huvide kaitseks või see tuleneb seadusest.

 (3) Puu raiumiseks loa andmise või sellest keeldumise otsustab abivallavanem hiljemalt ühe kuu jooksul arvates nõuetekohase taotluse ja lisadokumentide esitamisest.
[RT IV, 11.05.2016, 15 - jõust. 14.05.2016]

 (4) Raieloa (lisa 2) väljastab Jõgeva Vallavalitsuse abivallavanem.
[RT IV, 11.05.2016, 15 - jõust. 14.05.2016]

 (5) Raieluba vormistatakse kahes eksemplaris, millest üks eksemplar väljastatakse taotlejale ja teine jääb Jõgeva Vallavalitsusele.

 (6) Raietööd tuleb tehnilisest õigesti teostada ja raiekoht puhastada raieloal märgitud tähtajaks. Raietöö tehniliselt õigesti ja ohutult tegemise ning raietöö koha korrastamise peab tagama isik, kellele raieluba väljastati.
[RT IV, 11.05.2016, 15 - jõust. 14.05.2016]

 (7) Raiekoha korrastamata jätmisel teeb vallavalitsus raieloa omanikule ettekirjutuse, mille tähtajaks täitmata jätmisel võib rakendada asendustäitmist asendustäitmise ja sunniraha seaduses ettenähtud korras.

 (8) Erandkorras võib puud raiuda korras nimetatud loata, kui on tekkinud avariiolukord ning korras sätestatud loa taotlemise ajal tekiks oht inimese elule, tervisele või varale. Käesolevas punktis nimetatud asjaoludel puu raiumisest tuleb esimesel võimalusel teatada Jõgeva Vallavalitsusele.

§ 4.  Munitsipaalmaal raieloa välja andmine

  Munitsipaalmaal (parkides, kalmistutel) antakse raieluba välja vallavalitsuse poolt eelnevalt koostatud hindamisakti põhjal. Hindamisaktis tuleb näidata raiutavate puude arv liikide ja diameetrite viisi. Hindamise viib läbi keskkonnakaitse peaspetsialist.

§ 5.  Vastutus
[RT IV, 11.05.2016, 15 - jõust. 14.05.2016]

 (1) Kehtivuse kaotanud raieloa alusel on puude raiumine keelatud.

 (2) Käesoleva korra rikkumise eest kohaldatakse väärteomenetluse seadustikus sätestatud vastutust.

 (3) Puu(de) ebaseadusliku raie ja tahtliku rikkumise eest, mille tulemusena puu hävib, vastutab raie teostaja või rikkuja looduskaitseseaduses ettenähtud korras.

 (4) Raietööga kolmandatele isikutele kahju tekitamise ja ebamugavuste põhjustamise, avaliku korra rikkumise või keskkonnale kahju tekitamise eest vastutab isik, kellele raieluba väljastati.
[RT IV, 11.05.2016, 15 - jõust. 14.05.2016]

Lisa 1 Raieloa taotlus

Lisa 2 Raieluba