Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Sporditoetuste andmise kord

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.09.2016, 9

Sporditoetuste andmise kord

Vastu võetud 14.09.2016 nr 28
jõustumine 01.10.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning spordiseaduse § 3 punkti 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrusega kehtestatakse eraõiguslikust juriidilisest isikust spordiklubile (edaspidi spordiklubi) sporditegevusega seotud tegevuskulu katmiseks Põlva valla eelarvest toetuse taotlemise ja andmise tingimused (edaspidi kord).

 (2) Käesolev kord ei reguleeri toetuse andmist erakooliseaduse alusel tegutsevale spordikoolile.

 (3) Toetuse andmise eesmärk on arendada harrastus- ja võistlusspordialast tegevust Põlva vallas ning toetada Põlva valla laste ja noorte kehalise võimekuse arendamist ja täiskasvanute tippsporti.

§ 2.  Toetuse saaja

 (1) Toetust antakse spordiklubile, mis vastab järgmistele tingimustele:
 1) spordiklubi asukohana mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris on märgitud Põlva vald;
 2) spordiklubi tegutseb Põlva valla haldusterritooriumil harrastus- ja võistlusspordi arendamise eesmärgil ning osaleb üleriigilistel võistlustel;
 3) spordiklubi on vastava spordialaliidu või -föderatsiooni kaudu Eesti Olümpiakomitee liige;
 4) spordiklubi on toetuse taotluse esitamise hetkeks tegutsenud aastaringselt vähemalt 12 kuud;
 5) spordiklubi treenerid omavad vastava spordiala treeneri kutsetunnistust;
 6) spordiklubi liikmete nimekirjas oleva isiku elukoht on rahvastikuregistri andmetel Põlva vald;
 7) spordiklubi on nõuetekohaselt täitnud eelneva(te)l aasta(te)l Põlva valla eelarvest eraldatud toetuse kasutamise lepingus sätestatud tingimused.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatud nõuet ei rakendata andeka noorsportlase toetuse suhtes.

§ 3.  Toetuse liigid

  Sporditoetused on:
 1) noortespordi toetus;
 2) täiskasvanute sporditoetus;
 3) andeka noorsportlase toetus.

§ 4.  Noortespordi toetus

 (1) Toetus antakse spordiklubile regulaarse treeningtegevuse toetuseks.

 (2) Toetus antakse spordiklubile toetuse andmise aasta 1. jaanuari seisuga spordiklubi iga nimekirjas oleva 6–19-aastase liikme kohta.

 (3) Toetus antakse spordiklubile, mille ala(d) ei kuulu Põlva Spordikoolis tegutsevate spordialade hulka.

 (4) Toetus antakse pearaha põhimõttel järgmiselt:
 1) koolis mittekäivad 6–7-aastased lapsed;
 2) 7–13-aastased lapsed ja noored;
 3) 14–19-aastased lapsed ja noored.

§ 5.  Täiskasvanute sporditoetus

 (1) Toetus antakse spordiklubile täiskasvanute Eesti meistrivõistlustel ja/või muudel rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osalemise toetamiseks.

 (2) Toetus antakse spordiklubile ühe sportlase ja/või võistkonna kohta.

 (3) Toetuse andmisel arvestatakse:
 1) spordiala harrastajate hulka ja arengusuutlikkust;
 2) spordimeisterlikkuse taset;
 3) spordiala eripära;
 4) treeningtingimusi;
 5) osalemist vabariiklikel ja rahvusvahelistel tiitlivõistlustel.

 (4) Toetuse saaja esindab Põlva valda Eestimaa valdade või linnade tali- ja suvemängudel.

§ 6.  Andeka noorsportlase toetus

 (1) Toetus antakse 14–19-aastasele noorele, kes on Eesti koondise liige omas vanuseklassis või osaleb Eesti koondise koosseisus rahvusvahelistel võistlustel. Erandkorras võib toetuse anda nooremale kui 14-aastasele noorele.

 (2) Iga andeka noorsportlase kohta esitatakse eraldi taotlus.

 (3) Toetuse saaja esindab Põlva valda Eestimaa valdade või linnade tali- ja suvemängudel.

§ 7.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja Põlva Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) 1. märtsiks vormikohase taotluse.

 (2) Taotlusele lisatakse spordiklubi liikmete nimekiri toetuse andmise aasta 1. jaanuari seisuga.

 (3) Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna ametnik (edaspidi ametnik) kontrollib esitatud taotluse nõuetekohasust, selles esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust käesolevas määruses sätestatud nõuetele.

 (4) Ametnikul on õigus nõuda taotlejalt taotluse menetlemiseks täiendavaid dokumente ja/või selgitusi.

 (5) Kui taotluses esineb puudusi, teavitatakse sellest taotlejat ning määratakse täiendav tähtaeg kuni viis tööpäeva lisateabe esitamiseks ja/või puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei esita täiendava tähtaja jooksul nõutud lisateavet ja/või ei kõrvalda puudusi, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

 (6) Kui toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid, jäetakse taotlus läbi vaatamata ning taotlejale ei anta toetust järgneval kahel aastal.

 (7) Ametnik esitab vallavalitsusele ettepaneku toetuse andmise või selle andmata jätmise kohta arvestades eelarves eraldatud vahendite suurust.

§ 8.  Toetuse andmine ja maksmine

 (1) Otsus toetuse andmise või selle andmata jätmise kohta tehakse ühe kuu jooksul arvates taotluse esitamise tähtajast.

 (2) Toetuse andmisest või toetuse andmata jätmisest teavitab vallavalitsus taotlejat kirjalikult 10 tööpäeva jooksul vallavalitsuse otsuse vastuvõtmisest.

 (3) Teave toetuse saajate kohta avalikustatakse Põlva valla kodulehel.

 (4) Toetus makstakse välja 10 tööpäeva jooksul arvates lepingu allkirjastamisest taotluses näidatud arvelduskontole.

§ 9.  Lepingu sõlmimine

 (1) Vallavalitsus esitab peale toetuse andmise otsuse tegemist taotlejale kahe nädala jooksul allkirjastamiseks lepingu, mille taotleja on kohustatud tagastama allkirjastatult kahe nädala jooksul arvates lepingu esitamisest.

 (2) Kui toetuse taotleja ei tagasta vallavalitsusele allkirjastatud lepingut määratud aja jooksul, jäetakse toetus andmata.

§ 10.  Aruandlus ja kontroll

 (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele toetuse kasutamise kohta vormikohase aruande koos kuludokumentide ja maksekorralduste koopiatega hiljemalt toetuse kasutamisele järgneva aasta 15. jaanuaril.

 (2) Ametnikul on õigus:
 1) kontrollida toetuse sihipärast kasutamist ja esitatud nimekirjade õigsust;
 2) nõuda toetuse kasutamise aruande juurde kirjalikke selgitusi.

§ 11.  Lepingu lõpetamine ja toetuse tagasinõudmine

  Vallavalitsusel on õigus leping toetuse saajaga lõpetada ja toetus täielikult tagasi nõuda kui:
 1) toetust pole kasutatud sihtotstarbeliselt;
 2) toetuse saaja on esitanud valeandmeid;
 3) toetuse saaja ei esita tähtajaks nõuetekohast aruannet toetuse kasutamise kohta;
 4) muudel lepingus sätestatud tingimustel.

§ 12.  Dokumendivormide kinnitamine

  Määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid kinnitab vallavalitsus.

§ 13.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Põlva Vallavolikogu 12. veebruari 2014. a määrus nr 13 "Sporditoetuste andmise kord" tunnistatakse kehtetuks.

§ 14.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2016. aasta 1. oktoobril.

Kuldar Leis
vallavolikogu esimees